Diagnoza potrzeb biznesowychPobieranie 48.21 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar48.21 Kb.
Załącznik nr 1 do umowy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH

w ramach Projektu Doradca Małopolskiego PrzedsiębiorcyNazwa przedsiębiorstwa


ADAM ADAMEK PRACOWNIA

Adres przedsiębiorstwaOSIEDLE KOLOROWE 47, 31-941 Kraków

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania ze strony klienta

ADAM ADAMEK

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentowania ze strony klienta

Numer telefonu:

601444457

Adres e-mail:

Adam@cukiernia.krakow.pl

Adres strony internetowej

http://www.cukiernia.krakow.plData diagnozy

23.07.2012

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Zych

Szacowany czas trwania usługi na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb

20Wielkość/status przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwo
Czy poinformowano klienta o etapach usługi, tj. diagnozie i doradztwie, o czasie trwania usługi tj. średnio 15 godzin, warunkach finansowania usługi, oraz o udzieleniu przedsiębiorcy w ramach usługi doradczej pomocy de minimis.

TAK

x


NIE


Etap I- Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa


MODUŁ I Aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Forma prawna (osoba fizyczna, spółka z o.o., spółka jawna, S.A., inna – jaka ?)

Osoba fizyczna

PKD działalności

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Analiza dokumentów przedsiębiorstwa pod kątem:

 • dokumentacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej (wpis do EDG lub KRS, umowy, pozwolenia, licencje, patenty, dokumentów rejestracyjnych ZUS, US, REGON, PKD),

 • okresu prowadzenia działalności gospodarczej, analiza ewentualnych zmian w dokumentach rejestrowych (EDG lub KRS),

 • terminowości składania odpowiednich deklaracji do ZUS i US,

 • informacji nt. ewentualnych zaległości w zakresie składania niezbędnej dokumentacji i odprowadzaniu składek, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie zdiagnozowano potrzeb doradczych w tym zakresieMODUŁ II Marketing przedsiębiorstwa


Analiza przedsiębiorstwa pod kątem:


 • otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa,

 • polityki marketingowej przedsiębiorstwa, w tym strategii marketingowej, marketingu mix: celów biznesowych działalności przedsiębiorstwa, tworzenia opisów produktów i usług, grup klientów, dostawców i rynków zbytu, sposobów dystrybucji i promocji, cen i warunków płatności,

 • analizy SWOT, oceny wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy lub planowane przedsięwzięcie, w tym możliwości i skutki realizacji przedsięwzięcia, oceny koniunktury, sezonowości na prowadzenie działalności gospodarczej,

 • stopnia wykorzystywania technologii informatycznych, w tym Internetu w działalności gospodarczej,

 • budowania relacji z klientami podwykonawcami, dostawcami, mediami, interesariuszami przedsięwzięcia,

 • stopnia śledzenia zmian zachodzących na rynku i dostosowywania oferty firmy do tych zmian.

Firma istnieje od 34 lat. Działalność firmy polega na wypieku wyrobów cukierniczych: ciast, ciastek, tortów, ciasteczek i herbatników (w tym również o przedłużonym terminie przydatności do spożycia).

Wg właściciela lata 90. były najlepsze w jego działalności, okres trudniejszy rozpoczął się od roku 2000.

Sam właściciel twierdzi nie ma „głowy handlowca”, jego interesuje głównie sfera produkcji, aby wykonać produkt najlepszej jakości.

W ostatnim czasie w działalność firmy włączyły się również dzieci właściciela, które mają trochę inne spojrzenie na firmę, chcą wprowadzać zmiany, w tym również w sferze reklamy i promocji, pozyskiwania klientów (właściciel rozumie konieczność wprowadzania tych zmian).


Klientów firmy można podzielić na trzy grupy:

 1. Klienci indywidualni, kupujący wyroby cukiernicze w 13 sklepach firmy (głównie w Krakowie- Nowej Hucie, 1 sklep w Słomnikach i Miechowie) – w ostatnim czasie spada wartość dokonywanych zakupów poszczególnych klientów. Są to zwykle klienci stali, do cukierni nie trafiają osoby nowe, poszukujące.

 2. Małe sklepy spożywcze, kawiarnie, firmy cateringowe – spada liczba klientów. Właściciel dostrzega możliwość nawiązania współpracy m.in. z domami weselnymi czy restauracjami, ale konkretne działania nie były jeszcze podejmowane.

 3. Hurtownie w Polsce – ciasteczka o przedłużonym terminie ważności – stała liczba klientów ze względu na ograniczone moce produkcyjne (do momentu przejścia do nowo budowanego zakładu produkcyjnego)

Główną konkurencją firmy są m.in. piekarnie (Buczek, Awiteks), które w swojej ofercie coraz częściej proponują również wyroby cukiernicze – jednak jakość tych wyrobów jest niska – konkurują głównie ceną, do konkurencji można zaliczyć również Cukiernię Michalscy, Krakowskie Wypieki (współpracują z hipermarketami również oferując niską cenę).

Z drugiej strony konkurentem oferującym produkty o podobnej jakości i podobnej cenie jest brat Klienta – Antoni Adamek prowadzący swoją własną cukiernię (skala działania jest podobna). Problemem jest fakt, że klienci czasem mylą obie cukiernie (zdarzało się m.in, że klienci chcieli reklamować produkt konkurencji) – konieczne wydaje się podjęcie które pozwoliłyby na większe odróżnienie się obu firm.
Strona internetowa firmy nie była zmieniana od 8 lat, w chwili obecnej trwają prace nad jej modernizacją.
Firma nie ma zatrudnionego przedstawiciela handlowego – jego obowiązki pełni kierownik odpowiedzialny również za produkcję.
Firma cały czas stara się wprowadzać nowe produkty. Pojawił się również pomysł na uruchomienie piekarni – konieczna jednak analiza, czy takie działania będą opłacalne. Ponadto w przyszłości w planach jest otwarcie w Nowej Hucie koktajl baru – w chwili obecnej na tym obszarze nie ma żadnej kawiarni.
Konieczne jest przygotowanie spójnej strategii pozyskiwania nowych klientów, szczególnie, ze po otwarciu nowego zakładu produkcyjnego moce produkcyjne znacząco wzrosną.

MODUŁ III Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem


Analiza przedsiębiorstwa pod kątem:


 • wielkości firmy, struktury, udziału właścicielskiego, organów nadzorujących,

 • rodzaju prowadzonej działalności, branży, obszaru geograficznego,

 • wielkości zatrudnienia, doboru personelu, podziału odpowiedzialności, zarządzanie czasem oraz planowania i organizacji pracy,

 • systemu zarządzania przedsiębiorstwem, stosowanych metod zarządzania, systemów wspomagających zarządzanie, systemów finansowo-księgowych,

 • systemów zarządzania: ISO, HACCP, bhp, środowiskowy.

Firma zatrudnia obecnie około 70 pracowników. Od trzech lat prowadzona jest inwestycja polegająca na budowie nowego zakładu produkcyjnego (również w Nowej Hucie). Obecnie trwają prace wykończeniowe , konieczny jest również zakup wyposażenia. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych (bieżącej działalności i oszczędności).

Ze względu na obecnie obowiązujące przepisy prawa właściciel nie chce przenosić całej produkcji do nowego zakładu (zrobienie tego spowodowałoby, że do starego zakładu nie można by już wrócić bez dostosowania go do nowych wymagań, co wiązałoby się z kolejną inwestycją). Utrzymanie dwóch zakładów produkcyjnych pociągać będzie jednak za sobą dodatkowe koszty.MODUŁ IV Finanse przedsiębiorstwa


Analiza przedsiębiorstwa pod kątem:


 • kosztów, przychodów i źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa,

 • systemu opodatkowania prowadzenia działalności gospodarczej,

 • narzędzi zarządzania finansami (prognozowania przepływów pieniężnych, planowania przepływów i kosztów, controllingu, metod utrzymania płynności finansowej),

 • zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa (utrzymywania bezpiecznego poziomu należności, zobowiązań, zapasów i gotówki),

 • krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania (porównanie źródeł pod kątem korzyści ekonomicznych), w tym: kredytów kupieckich, factoringu, pożyczek i kredytów z sektora poza bankowego, kredytów bankowych długoterminowych, leasingu, obligacji, środków pieniężnych od inwestorów kapitałowych, podstawowe dokumenty wymagane przez instytucje finansowe, analizy umów pożyczkowych i kredytowych,

Według właściciela od trzech lat obroty firmy utrzymują się na podobnym poziomie, jednak zyski systematycznie maleją – wzrosły koszty surowców, a ze względu na politykę cenową konkurencji trudno jest podnosić ceny produktów. Ponadto chcąc utrzymać najwyższą jakość oferowanych produktów oszczędzanie na surowcach nie jest wskazane. Dodatkowym problemem jest kurczący się rynek zbytu.

Firma nie przeprowadzała do tej pory analiz kosztów ani nie podejmowała działań optymalizujących koszty – nie stosowano żadnych narzędzi zarządzania finansami.
MODUŁ V Działalność firmy na rynkach zagranicznych

Analiza przedsiębiorstwa pod kątem:


 • Wymagania rynku docelowego wobec firmy planującej rozpoczęcie/rozwój eksportu

 • Formy ograniczenia ryzyka związanego z działalnością eksportową

 • Narzędzi pozyskiwania klienta zagranicznego

 • Strategii wejścia na rynek zagraniczny

Firma zastanawia się nad wejściem na rynki zagraniczne (podejmowane były próby współpracy z partnerami ze Słowacji), jednak do momentu oddania nowego zakładu, ze względu na ograniczone możliwości produkcyjne nie są podejmowane działania w tym zakresie.
MODUŁ VI Prawo

Analiza dokumentów przedsiębiorstwa pod kątem:

 • obowiązków dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.

Analiza przedsiębiorstwa pod kątem zagadnień z :

 • prawa i postępowania cywilnego,

 • prawa gospodarczego w tym prawa finansowego i handlowego,

 • prawa ochrony środowiska,

 • prawa i postępowania administracyjnego,

Nie zdiagnozowano potrzeb doradczych w tym zakresie


Etap II- Rekomendowane działania


Rekomendowane działania planowane do realizacji w ramach usługi doradztwa

wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb i problemów przedsiębiorcy w ramach poszczególnych Modułów (obszarów tematycznych)


MODUŁ I

Aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Nie zdiagnozowano potrzeb doradczych w tym zakresie


MODUŁ II

Marketing przedsiębiorstwa

Klient oczekuje doradztwa w zakresie stworzenia strategii marketingowej.

MODUŁ III

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

Klient oczekuje doradztwa w zakresie zorganizowania działalności produkcyjnej w dwóch zakładach – optymalizacja kosztów

MODUŁ IV

Finanse przedsiębiorstwa

Klient oczekuje pomocy w zakresie optymalizacji kosztów prowadzonej działalności – wprowadzenia narzędzi, które usprawnią funkcjonowanie firmy.MODUŁ V

Działalność firmy na rynkach zagranicznych

Nie zdiagnozowano potrzeb doradczych w tym zakresie

MODUŁ VI

Prawo

Nie zdiagnozowano potrzeb doradczych w tym zakresie

MODUŁ VII

Innowacyjność

podniesienia konkurencyjności poprzez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.

Podjęte doradztwo przyczyni się do wprowadzenia innowacyjności marketingowej (Wdrożenie w firmie strategii marketingowej ) i organizacyjnej (zastosowanie narzędzi do zarządzania finansami).

………………………………………..miejscowość i data

....................................................................podpis doradcy

.................................................................podpis osoby reprezentującej klienta

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna