Digital Technologies Adam Woźniak ul. Augusta Cieszkowskiego 83 60-462 PoznańPobieranie 44.41 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar44.41 Kb.


Dotacje na Innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Poznań, dnia 08.01.2014

Digital Technologies Adam Woźniak

ul. Augusta Cieszkowskiego 83

60-462 Poznań

TEL. 691 363 927

E-MAIL: a.wozniak@digitaltechnologies.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014

W związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie innowacyjnej platformy e-usług wspierających wykorzystanie sieci ekranów Digital Signage” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1, niniejszym ogłaszamy postępowanie w trybie zapytania o cenę na realizację działań promocyjnych.Opis projektu

Projekt polega na uruchomieniu 2 innowacyjnych e-usług – DIGI Personal Ad System - e-usługa wspierająca automatyczne zarzadzanie kampaniami reklamowymi w sieci ekranów Digital Signage, oraz DIGI Report System e-usługa do przeprowadzania badan statystycznych, oraz sprawdzania efektywności kampanii reklamowych realizowanych np. za pomocą sieci ekranów Digital Signage.Przedmiot zapytania ofertowego

1. Plan działań marketingowych drogą tradycyjną - POLSKA

 • etap działań promocyjnych II – VII 2014

 • Działania mające na celu stworzenie bazy osób decyzyjnych u potencjalnych klientów (firma, imię, nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe). Bazę potencjalnych klientów można budować za pomocą np. udziału w konferencjach branżowych, targach itp. lub też pozyskując partnera biznesowego, który posiada już taką bazę. Można także zakupić bazę danych od firm, które specjalizują się w tworzeniu tego typu baz, jednak jakość tych baz może nie może odbiegać od wymagań firmy DT.

 • Przygotowanie materiałów marketingowych – wykonanie roll-upów oraz odzieży reklamowej (np. na targi, konferencje), ulotki z ofertą e-usług, katalogu oferty firmy (sprzedaż sprzętu oraz opis e-usług DIGI System), teczki ofertowej, pendrive-ów reklamowych (do przekazywania np. wersji demo e-usług), długopisów reklamowych.

 • Marketing bezpośredni – po pozyskaniu szczegółowej bazy klientów i przygotowaniu materiałów promocyjnych przeprowadzanie prezentacji możliwości zastosowań e-usług w siedzibie firmy DT lub w biurze klienta (będą potrzebne szczegółowe dane kontaktowe osób decyzyjnych, ulotki, katalog, prezentacja). Ponadto aby jeszcze lepiej zaprezentować funkcjonalności e-usług DIGI System rekomenduję zakup lub wynajem sprzętu tzn. Ekranów, Infokiosków, Totemów, Projektorów holograficznych itp.

 • Udział w targach branżowych – rekomenduję udział w takich imprezach jak np. Targi RemaDays (Warszawa), VISCOM (Niemcy), Integrated Systems Europe ISE (Amsterdam). Po przygotowaniu materiałów promocyjnych będzie możliwe rozdanie ich na targach (tańszy wariant), lub wykupienie stoiska (dużo droższy wariant).

 • Konferencje i wydarzenia branżowe – rekomenduję obecność na wydarzeniach takich jak np. Kongres Dyrektorów Marketingu, w celu tworzenia bazy danych potencjalnych klientów oraz promocji e-usług. Należy również rozważyć możliwość współorganizacji konferencji poświęconej m.in. rozwiązaniom Digital Signage z pozyskanym partnerem biznesowym.

 • Członkostwo w stowarzyszeniach – rekomenduję aby firma DT została członkiem, któregoś ze stowarzyszeń branżowych np. Polish Digital Signage Association (http://www.pdsa.org.pl/), lub/i Polskiej Rady Centrów Handlowych (http://prch.org.pl/), aby mieć kontakt z ludźmi oraz wydarzeniami w branży Digital Signage i Retail.

 • Reklama w czasopismach branżowych – Rekomenduję kampanię np. w miesięczniku branżowym Visual Communication, składającą się z artykułu sponsorowanego (1 miesiąc kampanii). Proponuję też promowanie firmy DT oraz e-usług DIGI System w tzw. mediach startupowych np. poprzez wywiady lub artykuły sponsorowane. 1. etap działań promocyjnych VIII 2014 – I 2015

 • Marketing bezpośredni – kontynuacja działań wg wytycznych z pierwszego etapu, ewentualna korekta działań po analizie efektywności działań z 1 etapu;

 • Udział w targach branżowych – kontynuacja działań wg wytycznych z pierwszego etapu, ewentualna korekta działań po analizie efektywności działań z 1 etapu.

 • Konferencje i wydarzenia branżowe – kontynuacja działań wg wytycznych z pierwszego etapu, ewentualna korekta działań po analizie efektywności działań z 1 etapu.

 • Członkostwo w stowarzyszeniach – kontynuacja działań wg wytycznych z pierwszego etapu, ewentualna korekta działań po analizie efektywności działań z 1 etapu.

 • Reklama w czasopismach branżowych – kontynuacja działań wg wytycznych z pierwszego etapu, ewentualna korekta działań po analizie efektywności działań z 1 etapu.

2. Plan działań marketingowych w Internecie – POLSKA i NIEMCY

 1. etap działań promocyjnych II – VII 2014

 • Przygotowanie materiałów marketingowych – wykonanie banerów promujących e-usług (promocja na stronie www firmy DT, oraz portalach branżowych), oraz stworzenie filmu promocyjnego dla e-usług DIGI System (prezentacja na stronie www firmy DT oraz e-usług, oraz mediach społecznościach). Bardzo ważne aby banery oraz film były spójne z logotypem i kolorystyką marki.

 • Strona www.digisystem.pl - uruchomienie strony/portalu e-usług DIGI System (w językach angielskim, niemieckim, polskim). Bardzo ważne aby wszelkie elementy strony były spójne z logotypem i kolorystyką marki.

 • Pozycjonowanie stron www - przystosowanie strony www firmy DT oraz strony e-usług DIGI System do wyszukiwarek (np. Google), dodanie słów kluczowych oraz modułu Google Analytics.

 • E-mail marketing – rozesłanie za pomocą poczty elektronicznej prezentacji firmy oraz oferty. Treści powinny być dobrane odpowiednio do danej branży, prezentujące możliwości wykorzystania e-usług DIGI System w różnych projektach.

 • Promocja na kanale YouTube –założenie konta firmowego na YouTube, na którym umieszczane będą filmy promocyjne e-usług.

 • Promocja na portalu społecznościowym – Produkty firmy DT będą kierowane m.in. do Dyrektorów Marketingu, którzy są obecni na wielu portalach. Rekomenduję założenie portalu firmowego na portalu społecznościowym Facebook, na którym wyświetlane byłyby informacje z życia firmy DT (wydarzenia branżowe, targi itp.) oraz promowane e-usługi DT. Zaleca się aby wyznaczyć do tego celu jedną osobę (najlepiej z zespołu firmy, tak aby miała pojęcie o tym co się dzieje w firmie oraz o e-usługach), która będzie umieszczała wpisy na portalu.

 • Promocja na portalach branżowych –umieszczanie banerów, oraz artykułów sponsorowanych na portalach np.: visualcommunication.pl, www.digitalsignagenews.pl, oraz tożsamych portalach w Niemczech.

 • Promocja na blogach technologicznych –umieszczanie banerów, oraz artykułów sponsorowanych na blogach takich jak np.: www.fpiec.pl, czy www.doohblog.pl. 1. etap działań promocyjnych VIII 2014 – I 2015

 • E-mail marketing – kontynuacja działań wg wytycznych z pierwszego etapu, ewentualna korekta działań po analizie efektywności działań z 1 etapu.

 • Promocja na kanale YouTube – kontynuacja działań wg wytycznych z pierwszego etapu, ewentualna korekta działań po analizie efektywności działań z 1 etapu.

 • Promocja na portalu społecznościom – kontynuacja działań wg wytycznych z pierwszego etapu, ewentualna korekta działań po analizie efektywności działań z 1 etapu.

 • Promocja na portalach branżowych – kontynuacja działań wg wytycznych z pierwszego etapu, ewentualna korekta działań po analizie efektywności działań z 1 etapu.

 • Promocja na blogach technologicznych – kontynuacja działań wg wytycznych z pierwszego etapu, ewentualna korekta działań po analizie efektywności działań z 1 etapu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.

Warunkiem udziału w postepowaniu jest złożenie oferty na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Opis kryteriów oraz sposobu oceny oferty

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty
  w poszczególnych kryteriach.Kryterium wyboru

Znaczenie

Cena netto

100%

W kryterium „Cena” maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów.

Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:

C min

A n = ----------------- x 100C n

C min – cena minimalna w zbiorze

C n – cena oferty badanej

A n – ilość punktów przyznana ofercieMiejsce składania ofert:

 1. Osobiście w biurze projektu - Poznań (61-138), ul. Piotrowo 3, budynek A1, lokal nr 834

 2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy - ul. Augusta Cieszkowskiego 83, 60-462 Poznań

 3. Lub na adres mailowy: a.wozniak@digitaltechnologies.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 20.01.2014

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:

Adam Woźniak

Email: a.wozniak@digitaltechnologies.pl

Tel. 691 363 927Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,

 • datę wystawienia oferty,

 • kosztorys ofertowy w PLN,

 • termin ważności oferty (minimum 30 dni),

 • imię i nazwisko wystawcy oferty

Zastrzeżenia:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Digital Technologies Adam Woźniak do żadnego określonego działania.

 2. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Digital Technologies Adam Woźniak do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Digital Technologies Adam Woźniak do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

 3. Digital Technologies Adam Woźniak nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 4. Digital Technologies Adam Woźniak zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, jak również do unieważnienia bądź odstąpienia od postepowania prowadzonego w związku z wyborem oferty, bez podania przyczyny. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia.


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz ofertowy

.................., dn. ...........................

Miejscowość i data*

........................................

........................................

..........................................

Nazwa firmy i dane teleadresowe/pieczęć firmowa*

Oferta dla Digital Technologies Adam Woźniak

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 dotyczące projektu pn. „Stworzenie innowacyjnej platformy e-usług wspierających wykorzystanie sieci ekranów Digital Signage” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1, przedkładam ofertę cenową na realizację działań promocyjnych:LP

Wyszczególnienie działań w ramach etapu I działań marketingowych

Okres realizacji

Wynagrodzenie netto w PLN*

1

Promocją drogą tradycyjną Polska, 6 mies.

II – VII 2014
2

Promocja Internetowa Polska, 6 mies.
3

Promocja Internetowa Niemcy, 6 mies.
RAZEM netto w PLN *


LP

Wyszczególnienie działań w ramach etapu II działań marketingowych

Okres realizacji

Wynagrodzenie netto w PLN*

1

Promocją drogą tradycyjną Polska, 6 mies.

VIII 2014 – I 2015
2

Promocja Internetowa Polska, 6 mies.
3

Promocja Internetowa Niemcy, 6 mies.
RAZEM netto w PLN *
Oferta jest ważna do ........................................

Inne informacje (opcjonalnie): ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................

Imię i nazwisko wystawcy oferty

Pobieranie 44.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna