Dĕjiny Nyského knižectviPobieranie 0.69 Mb.
Strona18/22
Data07.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Karlová studánkaVznik Karlovy Studánky
Ne vždy se ďáblovi podařilo prosadit svoji vůli, jak o tom svědčí tato pověst.

Tam kde leží nyní krásné lázně Karlova Studánka, stála kdysi jen malá nevzhledná kaplička zasvěcená svatému Hubertovi, patronu myslivců. Vystavěl ji zbožný poustevník, který bydlel poblíž.

Jednou měl poustevník zvláštní sen. Zjevil se mu svatý Hubert a slíbil mu splnění jednoho přáni. Zbožný muž si vzpomněl na své nemocné spoluobčany a poprosil svatého, aby poblíž jeho poustevny dal vzniknout léčivému prameni. Když se druhého dne probudil, nedaleko poustevny z lůna země bystře tryskal čirý pramen. Teď šlo jen
o vyzkoušeni jeho léčivé sily. Nejdříve přišel nemocný dřevorubec, kterého poustevník léčil pramenitou vodou a skutečně ho uzdravil. Později nalezl poustevník před svou chatou těžce raněného starostu z Vrbna. Poustevník se láskyplně nemocného ujal a ten pomoci divotvorné vody za chvíli skákal jako srna.

Z vděčnosti pak starosta postavil vedle pramene lázně.

Za nedlouho sem zblízka i zdálky proudili nemocní, aby u pramene nalezli své ztracené zdraví. Diky čestnému a nezištnému poustevníkovu jednáni se dobrá pověst lázni šířila velmi rychle. Mnozí, kteří přicházeli jako pohané, se poustevníkem dali také pokřtít, takže kromě zdraví těla, získali i zdraví duše. Mezi lidmi se povídá, že lázně navštívil i polský král Sigmund Vassa se svým doprovodem. Lázně se utěšeně rozvíjely. Lidé si léčili nemocná těla a po postavení malé kapličky i svou duši.

Protože se však čert obával, že by ho poustevník svou činnosti připravil o mnoho duši, umínil si ve své zlobě, že celé místo zničí. Nejdříve nad Karlovou studánkou v lese dal vytrysknout prameni, který měl vše zatopit. Samotná voda ho však neposlechla a vytvořila potok s vodopádem, ve kterém se nalézalo zlato. Tak vznikla bílá Opava. Když čert viděl, že jeho pokus skončil nezdarem, kul nové pikle. Ozbrojen ohromným skalním balvanem, vznesl se do výše a hodlal jej hodit na kapličku, kde právě byli věřící shromážděni k pobožnosti. Daleko se rozléhal zbožný kostelní zpěv, který mu zabránil přiblížit se ke kapli. Chvíli ještě čekal až přestane znít zpěv, ale unavil se a mrštil kamenem dolů. Za strašného hřmotu a blýskání balvan padl na zem, ale kus od kaple, která zůstala nepoškozená. Lidé vracející se z pobožnosti uviděli obrovský balvan, který tam dříve nebyl a mohli si udělat představu o strašném nebezpečí, jež jim hrozilo. Mnozí pak přicházeli i z dáli, aby ten div viděli. Skála je dodnes na kopci severně od Karlovy Studánky.

Opr. Sotiris Joanidis, tłum Centrum Języków Obcych „HIT”

Žulová

Poklad na Kaltnštejně.
V Kaltnštejné u Žulové je na malém pahorku starý, dávno rozbořený hrad. Mezi lidmi se povídá, že uvnitř hradu je veliká káď zlata, hlídaná však zakletou princeznou. Jednou se dva mladí lidé s Kaltštejna dohodli, že se pokusí poklad získat. Vydali se na cestu k hradu a protože chtěli překonat zlá kouzla, vzali si sebou skočcový kořen. Když došli k hradu, dotkli se skočcem dveří, jež se silným třeskem rozevřely. Když váhavě vešli dovnitř, ihned uviděli velikou káď na niž seděl ošklivý pudlík. Ten hněvivé se lesknoucíma očima pozoroval příchozí. Jakmile vetřelci pokročili blíže ke kádi, proměnil se pudl v nestvůrného hada, který proti oběma zlostné syčel. Strach a hrůza se zmocnily obou hledačů, vzali nohy na ramena a co nejrychleji opustili strašidelné místo.

Další pověst vypráví, že každého roku při pašijích na Veliký pátek se ve zřícenině hradu může brána otevřít. Stačí na ni zaklepat a zavolát: Krásná Šprédo, otevři! Potom kdo vejde, může v tmavé chodbě po libosti sbírat poklady. Po nějaké době však bývá slyšet třikrát za sebou v přestávkách volaní: Raf! Raf! Raf! Běda pak tomu, kdo při třetím volání je ješte v chodbě. Brána s rachotem zapadne a nešťastník je nenávratně ztracen.Opr. Sotiris Joanidis, tłum Centrum Języków Obcych „HIT”

MikuloviceMikulovický zvon
Před dávnými časy stál v Mikulovicích nádherný zámek, patřící staré bezdětné vdově. Protože byla sama, její srdce přilnulo k malému psíku, jejž opatrovala a hýčkala jako matka svého jediného syna. Ovšem starý pes onemocněl a vzdor vši péči zahynul. Psí smrt velmi starou paní trápila. Proto se rozhodla, že jako poslední skutek své lásky
k němu nechá ulit do kostelní věže veliký zvon. Daleko, široko měly zvuky zvonu oznamovat smrt jejího miláčka – pouhého psa.

Jenže místní farář na to nechtěl přistoupit. Považoval to za hříšnou myšlenku. Kdo kdy slyšel, aby se psům prokazovala taková čest. Vždyť je to proti božímu konání. Po mnohých prosbách se však vdově podařilo získat u faráře povolení a zvon byl vytažen a pověšen do vysoké věže mikulovického kostela. Jenže pan farář ho neposvětil. Tak se stalo, že sotva se zatáhlo za provaz, dříve než zvon vydal první tón, utrhl se a věžním oknem spadl přímo do Běle. Žádný člověk jej od té doby nespatřil. Teprve po dlouhé době, kdy se na zvon dávno zapomnělo, uviděl jeden pasák vepřů v řečišti Bělé velkou hroudu kovu. Když byla vykopána, ukázalo se, že je to zvon, který uletěl z věže pro hříšné jednáni Mikulovické zámecké paní. Nikoho už nenapadlo znovu ho vytahovat na věž kostela. Kov pak byl odvezen do Glucholaz, kde byl roztaven a ulit nový zvon, který zde dodnes svolává na pobožnost zbožné občany.Opr. Sotiris Joanidis, tłum Centrum Języków Obcych „HIT”


Lipová
Pannenský skok
Nad Lipovou Lázněmi je skála, na níž se dá vystoupit pouze z jedné strany, protože ostatní jsou příliš příkré. Lide tuto skálu nazvali podle tohoto příběhu Panenským skokem:

Jednou šla krásná selská dívenka do lesa na trávu. Pánský myslivecký mládenec, který ji dávno dělal milostné návrhy, ji sledoval. Poněvadž její srdce byl obsazeno,


o myslivci nechtěla ani slyšet. Když si dívka všimla, že je mysliveckým mládencem sledována začala utíkat. Mládenec ji byl v patách. Ve své úzkosti doklopýtala na zmíněnou skálu a protože na skálu vylezl i myslivec, aby si zachránila svou čest, nezbylo ji nic jiného, než ze skály skočit. Když myslivec viděl, že jeho milovaná skočila, vyskočil za ní. Jako zázrakem se dívence nic nestalo, ale myslivec byl pro své hříšné myšlenky zabit.

Opr. Sotiris Joanidis, tłum Centrum Języków Obcych „HIT”
Obří skály
Nad Horní Lipovou v úbočí Šeráku se tyčí veliká skála, která jako by byla napůl rozťatá. Pověst vypráví, že ji zde hodil veliký obr Amík, který v tomto kraji měl svoje sídlo. Ten měl jednou změřit svoji obrovskou sílu se sousedním obrem, který tvrdil, že je mnohem silnější. A tak začal závod. Vítězem měl být ten, který dál dohodí obrovským balvanem. Vystoupili na horu Smrk naproti Šeráku a odtamtud házeli. Amík vzal ohromnou skálu, rozpřáhl se a hodil. Skála spadla na místo, kde je dosud – pod Šerák. Potom házel soupeř. Vzal zrovna tak velký balvan a hodil mnohém, mnohém dál, až za horu Praděd. Tak vznikly Petrovy kameny. Vítězství sousedního obra tak rozvteklilo Amíka, že z pochvy vytáhl svůj meč a skálu pod Šerákem rozťal napůl.

Dodnes je na Obřích skalách – zvaných též Amíkův kámen vidět, kde projel obrův meč balvanem.Opr. Sotiris Joanidis, tłum Centrum Języków Obcych „HIT”

DomášovHostie na kříži v Dolním Domášově
V kostele v dolním Domášově je na pravém bočním oltáři kříž z hruškového dřeva. Na rubu kříže je vyřezána hostie. Postavení kříže a vyřezání hostie doprovází tato pověst:

Kdysi přišel do své rodné vesničky voják na dovolenou. Dal si od místních fiškuntálků namluvit, že získá hodně peněz, bude-li u sebe stále nosit svěcenou hostii. Šel tedy ke svatému přijímání, nechal padnout hostii do modlitební knížky a aby zbohatl, nosil ji sebou. Když však bohatství stále nepřicházelo, ztratil trpělivost. V tmavé noci vyšel do polí a za pustého proklínání přibodl hostii na hrušku. Najednou byl obklopen mořem plamenů. Kolem něj bylo zřetelně vidět, jako ve dne a zmocnila se ho hrůza. Strachem se celý chvěl a protože chtěl napravit zneužití hostie, sňal ji se stromu a polkl ji. Stěží se mu to podařilo, protože byla ztvrdlá, jako kůra stromu.

Když se vrátil domů, těžce onemocněl, proto šel k faráři, aby se ze svého rouhání očistil. Farář mu přikázal, že se vykoupí jen tím, že si nechá utnout pravou ruku, která hostii držela. Ani to však nepomohlo. Zanedlouho voják umřel. Na památku této příhody pak byl ze dřeva té hrušně vyřezán onen kříž na bočním oltáři. Snad se tím hříšníkova duše uklidnila.
Opr. Sotiris Joanidis, tłum Centrum Języków Obcych „HIT”

Nysa - Totentanz in Neisse.
Im Jahre 1938 suchte die Stadt Neisse das Hochwasser heim. Seine Folgen waren tragisch. Das Schlimmste war aber, dass es den Neisser Dom sehr vernichtete. Es wurde damals auch ein Grabmal entdeckt, in dem eine junge Frau lag, die aussah, als ob sie vor einer Weile beerdigt würde. Sie hatte ein schönes Brautkleid. Vielleicht beweist diese Entdeckung, dass die Sage über den Totentanz in der Stadt Neisse wahrhaft ist. Da diese Geschichte.

Es ist schon lange her, da wanderten einmal zum Breslauer Tor zwei Männer in die Stadt Neisse ein. Der größere und ältere war ein Spielmann namens Willibald, der auf seiner Schalmei kunstvoll zu blasen verstand; der jüngere, Wido geheißen, war ein Maler. So verschieden die beiden nach Alter und äußerem Aussehen waren, so verschieden waren sie auch in ihrem Wesen. Der Spielmann war lebhaft, neigte etwas zu Spott und Neckerei. Wido dagegen war wortkarg, zurückhaltend, ernst, mit schwermutig blickenden Augen. Er hatte früher am Rhein gelebt, wo er ein liebreizendes Mädchen kennen gelernt, die Tochter des Neisser Vogtes. Emma, die nach dem Tod ihrer Mutter bei einer Verwandten am Niederrhein erzogen wurde, schien des Malers stille, schüchterne Liebe gleicherweise zu erwidern. Als aber dann die Zeit kam, wo sie nach jahrelanger Abwesenheit zu ihrem Vater zurückkehren musste, da litt es auch Wido nicht länger im heiteren rheinischen Städtchen. Er begab sich auf die Wanderschaft, immer und überall Emmas Bild im Herzen tragend. So kam er auch in Schlesiens schöne Berge. Hier gesellte sich ein älterer Mann zu ihm, der ihm gleich von der ersten Stunde an ein solches Vertrauen einflößte, dass er ihm sein Herz ausschütten und seinen Liebeskummer offenbaren musste. Der Fremde zeigte sich sogleich bereit, ihm in seiner Not beizustehen, und so kamen sie eines Tages in der alten schlesischen Bischofsstadt an, wo Wido seine Geliebte wiederzusehen hoffte.

Durch seine Kunst hatte sich der Spielmann hier bald allgemein beliebt zu machen verstanden. Er war wohlgelitten bei alt und jung; bei allen Festlichkeiten und Gastereien durfte er nicht fehlen, und es gab fast keine Hochzeit in der Stadt, ohne dass Meister Willibald den Brautreigen dazu gespielt hätte. Wido dagegen hielt sich meist daheim und saß stundenlang träumend vor seiner Staffelei, auf der er ein Bild der Madonna im Entstehen begriffen war, das Emmas liebliche Züge trug. Oft wanderte er den Buttermarkt auf und ab, von Zeit zu zeit schüchtern nach dem Erker der rechts vom Haupteingang der Pfarrkirche liegenden Vogtei spähend.

Der Vogt, der Vertreter des Landesherrn in der Stadt, war ein harter, gewalttätiger und hochmütiger Mann. Wegen unbedeutender Kleinigkeiten belegte er Bürger mit empfindlichen Strafen und lud durch diese Strenge und sein hochfahrendes Wesen den Hass der Bürgerschaft auf sich. Sicherlich hätte er auch seine Würde aufs tiefste verletzt geglaubt, wenn ein unbekannter, unberühmter Maler seine Augen zu seiner schönen Tochter zu erheben gewagt hätte, denn er suchte seinen Schwiegersohn aus viel vornehmeren Kreisen.

Als der strenge Vogt den Verwandten eines Ratsherrn wegen eines unbedachten Wortes von den Stadtknechten ergreifen und in den Berliner Turm sperren ließ, da war das der Tropfen, der das bereits randvolle Gefäßt zum Überlaufen brachte. Mit Äxten, Spießen und Stangen bewaffnet rotteten sich die Zünfte und Gewerke vor der Vogtei zusammen, um endlich Abrechnung mit dem Tyrannen zu halten. Drohend und lärmend drängten sie sich vor das Vogteigebäude, wo zwar einige Stadtknechte Wache hielten, deren Mienen aber verrieten, dass sie ohne sonderlichen Widerstand der Übermacht weichen würden. Schon tauchten Männer mit Fackeln und Pechkränzen auf und machten Miene, die Vogtei anzuzünden.

In diesem Augenblick höchster Not rief Wido, um das Leben der Geliebten bangend, deren blasses, angsterfülltes Gesicht er an einem Fenster der Vogtei zu sehen glaubte, seinen Freund und bat ihn flehentlich, durch seine Kunst die Gefahr zu beschwören. Und während die aufgeregte Menge sich tobend und drohend vor der Vogtei hin- und herwälzte, erklang plötzlich die wohlbekannte Weise des Großvatertanzes.

Da heiterten sich mit einem Mal die eben noch erbitterten Gesichter auf, Spieße und Pechkranze entsanken den Händen der grimmigen Männer und zischend verloschen die Fackeln.

Es dauerte nicht lange, da begannen die Füße sich nach dem Takt der Melodie zu heben und bald war die Stätte des Aufruhrs in einen Tanzplatz verwandelt. Dann setzte sich der Spielmann, gefolgt von der tanzenden Menge, in Bewegung und zog um den Ring herum in die Breslauer Strasse hinein und immer weiter hinaus, bis nach kurzer Zeit der Platz vor der Vogtei menschenleer dalag. Dem Maler dankte aus einem Erkerfenster der Vogtei ein freundlicher Blick aus zwei blauen Augen.

Anders war der Dank des Vogtes. Der aus großer Gefahr Gerettete ließ am anderen Morgen Meister Willibald kommen und sagte ihm in herablassendem Ton, er habe ihm einen großen Dienst erwiesen, dafür möge er eine Bitte aussprechen, er wolle sie, wenn sie in seiner Macht läge, gern gewähren, und wäre es auch die Hälfte seines Vermögens. „Geld und Gut brauche ich nicht!“ erwiderte der Spielmann, „aber da Ihr versprach, mir jede Bitte zu gewähren, so weit sie in Eurer Macht liege, so bitte ich Euch um nichts anderes als um die Hand Eurer Tochter für meinen jungen Freund, den Maler Wido.“

Mit gerunzelter Stirn und finsterem Blick hatte der Vogt dieser kühnen Bitte zugehört. In seiner Würde aufs tiefste verletzt und ohne den Sprecher einer Antwort zu würdigen, rief er voller Wut die Stadtknechte herbei und ließ den verwegenen Brautwerber zu den anderen Opfern seiner Strenge in den Berliner Torturm sperren. „So haltet Ihr Euer Wort?“ rief Willibald voll Bitterkeit dem Vogt beim Abgehen zu, setzte aber sonderbarer Weise der Gefangennahme nicht den geringsten Widerstand entgegen. Das Volk, das anfangs für den Spielmann Partei ergriff, wurde bald dadurch umgestimmt, dass der Vogt verbreiten ließ, Willibald sei ein gefährlicher Zauberer und ein zweiter Rattenfänger von Hamel. Am nächsten Morgen verurteilten ihn die eiligst zusammengerufenen Schöppen auf Vorschlag des Vogtes zum Feuertod. Am Weg nach Neuland sollte in der Nacht der Scheiterhaufen errichtet werden und am folgenden Morgen die Hinrichtung stattfinden.

Da durcheilte am Morgen die Stadt eine seltsame Kunde: der Spielmann sei in seiner Zelle tot aufgefunden worden.

Als der Ratsturmwächter in der folgenden Nacht von seiner einsamen Höhe aus Umschau hielt, bot sich ihm ein schauerlicher Anblick. Das Grab des Spielmanns öffnete sich, es entstieg ihm der eben erst Begrabene und begann, vom hellen Mondlicht beschienen, auf seiner Schalmei seine alte Tanzweise anzustimmen. Sogleich begann es bei den anderen Grabhügeln auch lebendig zu werden. Ganz Neisse war in Angst und Furcht. Wieder erschien in der Nacht der Spielmann. Wieder zog er an der Spitze des gespenstischen Zuges durch die Strassen der Stadt. Obwohl man aber nun keine Musik vernahm, so sah man doch an der Bewegung, dass die Tänzer nach der bekannten Großvaterweise tanzten. Vor jedem Haus, in dem eine Braut wohnte, hielt der Zug, vier Tänzerpaare lösten sich aus den Reihen und führten einen Reigen auf. Alsbald öffnete sich die Tür des Hauses und heraus schwebte das Schattenbild der bräutlichen Jungfrau und schloss sich dem Geisterzug an. Wieder war, als die Uhr das Ende der Geisterstunde verkündete, der unheimliche Spuk verschwunden. Am anderen Morgen herrschte in vielen Häusern Trauer und Wehklagen, denn alle Bräute, deren Schattenbilder die Häuser verlassen hatten, waren in der Nacht plötzlich gestorben.

Auf der Strassen wurden Stimmen laut: das Maß der Sünden des grausamen Vogtes sei nun voll bis zum Rand, man habe keine Lust, noch weiter mit dem Leben seiner Angehörigen und Kinder für die Sünden des Vogtes zu büßen. Da brach endlich der Stolz des Vogtes. Er befahl, den Maler Wido herbeizuholen und führte ihm selbst seine Tochter in die Arme. Der Totentanz wiederholte sich nicht mehr.

Opr. Kazimierz Staszków, tłumaczenie Izabela Kicak

Nysa - Von den Geheimnissen des Bischofspalastes und der Reinkarnation.

Am Anfang des 18. Jahrhunderts, also vor dreihundert Jahren, war die Stadt Neisse als Hauptstadt des bischöflichen Fürstentums eine der wichtigsten Städte Schlesiens. Die bisherige Residenz entsprach nicht mehr den Bedürfnissen der Bischöfe. Sie wurde zu klein und unbequem. Der Bischof Karl Habsburg entschloss sich, den neuen, prächtigen Sitz zu errichten, den wir heutzutage „Bischofspalast“ nennen. Der Bau dieses Gebäudes dauerte des Todes Karls und des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) wegen fast hundert Jahre.

Eines Sommertages rief mich eine sehr geheimnisvolle Frau an, die mich um die Verabredung gebeten hat. Weil ich neugierig war, war ich einverstanden. Als wir getroffen haben, begonnen wir gleich über den Bischofspalast zu sprechen. Sie fragte mich danach, ob ich irgendwas über die damaligen Fischteiche weiß. Zwar war ich ziemlich verwundert aber die Geschichte, die ich gleich gehört habe, setzte mich wirklich in Erstaunen. Da diese Sage:

Diese geheimnisvolle Frau kam nach Neisse vor einem Jahr an. Immer, wenn sie neben die Bischofsresidenz (das heutige Museum) ging, spürte sie eine sonderbare Unruhe und zitterte am ganzen Körper. Irgendwelche Versuche der Besichtigung des Museums zeigten sich für sie tragisch. Niemand wusste, womit diese Erscheinung verbunden sein könnte. Die Familie begann schon an den Umzug zu denken. Nach einiger Zeit entschied sich meine Gesprächspartnerin, einen Hypnotiseur zu besuchen. Das, was sie nach der Sitzung gehört hat, war unglaublich. Es zeigte sich, dass sie im vorherigen Leben ein Jesuitenmönch war, der über den Bau der Bischofsresidenz Aufsicht hatte. Als das Gebäude fast fertig war, wollte der Bischof Franz Ludwig die kommenden Weihnachten in der neuen Residenz verbringen. Die Vorbereitungen näherten sich dem Ende. Alles wartete auf den Gast. Nur fehlten die Fische. Weil die örtlichen Fischer in den Zuchtteichen gerade die Karpfen angelten, begab sich der Mönch an den Teichen, um das beste Stück für den Bischof auszuwählen. Der Jesuit war sehr neugierig, wie groß die angelten Fische sind. Um sich davon zu überzeugen, näherte er sich dem Eisloch so sehr, dass er sich im Wasser fand. Die Hilfe kam zu spät, der arme Mönch ertrank.

Es gab aber noch eine rätselhafte Sache, es geht nämlich um ein Treppenhaus und ein sich dort befindendes Geheimfach. Leider wollte die Frau darüber nicht mehr sprechen. Nach der hypnotischen Sitzung wiederholte sich die Unruhe nie mehr und die Frau konnte ganz ruhig das Neisser Museum und seine Sammlungen besichtigen.

Opr. Kazimierz Staszków, tłumaczenie Izabela Kicak


Głuchołazy - Stadt mit dem Ziegenbock auf dem Wappen.
Es war allgemein bekannt, dass die Stadt Głuchołazy (Ziegenhals) und ihre Umgebung am Gold reich waren. Eine solche Nachricht hörte einst der Bischof Lorenz, der sich entschloss, sie gut auszunutzen. Bald entstand hier eine Bergbausiedlung, die heute Zlate Hory heißt (früher Zuckmantel). Das Gerücht über das Gold verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Blitzschnell wurden auch die Besitzungen vom Mährener Markgraf Wladyslaw Henryk angegriffen. Aber der vorsorgliche Bischof baute die Festung Ziegenhals. Ihre Bürger beschäftigten sich mit der Gewinnung des Goldes. Das Gold verlockte die unterschiedlichen Raubritter. Die Situation begann gefährlich zu sein. Ziegenhals wurde ein Ziel der unterschiedlichsten Raubritter.

An diese Stadt und ihre cleveren Bürger knüpft eine äußerst interessante Sage an.

Als die Stadt in alter Zeit einmal von Feinden angegriffen wurde, die sie durch Hunger zur Übergabe zwingen wollten, begann große Not in der Stadt zu herrschen. Da kam ein Bürger auf den Gedanken, durch eine List die Feinde zur Aufgabe der Belagerung zu verlassen. Er hüllte sich in die Haut eines Ziegenbocks und zeigte sich mit dem Kopf und Hals bald da, bald dort meckernd auf der Stadtmauer. Nun meinten die Belagerer, dass die Stadt noch weit von einer Hungersnot entfernt sei, was verursachte, dass sie die Stadt sofort verließen.

So bekam die Stadt nicht nur die Freiheit, sondern auch das Wappen, nämlich Kopf und Hals eines Ziegenbocks.

Opr. Kazimierz Staszków, tłumaczenie Izabela Kicak
Głuchołazy - Vom Schatzmeister Rübezahl.
In alten Zeiten, als die Sudeten noch ein menschenleerer Urwald waren, herrschte hier ein Schatzmeister, den die schlesische Bevölkerung „Rübezahl“ nannten. Was für ein Schatz bewachte er? In den Städten Zlate Hory (Zuckmantel) und Głuchołazy (Ziegenhals) verborgte er das wunderbare Kristall und die reichen Goldvorkommen. In Sławniowice gab auf den wunderschönen schlesischen Marmor, das Bergkristall und den Kalzit Acht. Wir sehen, dass sein Schatz nicht klein war. Wo wohnte der Rübezahl? Er bewohnte eine Höhle, die sich zwischen Polski und Nowy Świętów (Deutsch Wette) befand. Der Innenraum der Höhle war mit dem Kristall schön geschmückt und besaß viele heimliche unterirdische Gänge, die zu allen unten genannten Orten führten. Als die ersten Menschen hier erschienen, bewohnten sie seine Höhle. Der vorsorgliche Schatzmeister schützte aber seine Kostbarkeiten, indem er diese unterirdische Gange sperrte. Die Zeit lief weiter. Die Ansiedler errichten auf dem Hügel eine Vorzeitburg und begannen das Terrain abzuforsten und das Land zu bebauen. Der Lärm und die Verwirrung verursachten, dass Rübezahl dieses Land verließ und sich ins Riesengebirge begab. Aber das ist nicht das Ende dieser Geschichte. Am Anfang der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts verschwand in den heimlichen Umstanden der Eingang zur Höhle. Erstaunt finde ich auch die sich in der Nähe vom Hügel befindende Straße, die des Einsturzes wegen immer wieder asphaltiert werden muss. Vielleicht ist diese Erscheinung mit den unterirdischen Gängen des Rübezahls verbunden...

Opr. Kazimierz Staszków, tłumaczenie Izabela Kicak
Kamiennik - Von dem verschwundenen Dorf Wechczewicz.

An der Strasse von Nysa (Neisse) durch Otmuchów (Ottmachau), Ziębice (Münsterberg) nach Świdnica, zwischen Chociebórz und Osina Wielka, in der Nähe vom Grenzpfahl lag einst ein reiches Dorf Wechczewicz. Die einzige Spur dieses Dorfes ist ein Bußkreuz, das an die tragischen Ereignisse erinnert, die hier vor vielen Jahrhunderten geschahen.

Die Sage bezieht sich auf die Zeiten, in denen der Streit um die souveräne Herrschaft über das Neisser Land zwischen dem Breslauer Fürsten Heinrich IV. Probbus und dem Bischof Thomas II. endete. Auf dem Sterbelager, im Jahre 1290, gab Heinrich IV. ein großes Vorrecht für Breslauer Kirche, gab alle weggenommenen Güter zurück, überdies er dem Bischof die völlige Herrschaft im Neisser – Ottmachauer Land gewährte und das vollkommene Herzogsrecht übertrug. So entstand das Neisser Kirchenfürstentum, das über 500 Jahre existierte, bis zum Jahre 1810.

Seit dem Jahre 1290 entwickelte sich das Neisser Fürstentum rasch. Nach Neisse, das die Hauptstadt war, kamen die zahlreichen, begüterten Kaufleute, die nach Osten zogen.

Die Strasse, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, war der am häufigsten besuchte Handelsweg. Das Dorf Chociebórz erlebte damals seine Blütezeit. Sein Eigentümer Wechczewicz trug seinem ältesten Sohn, Heinrich, ein grenznahes Grundstück, damit er dort ein neues Dorf gründete. Heinrich benannte Das Dorf wurde zum Andenken an seinen Vater, „Wechczewicz“ genannt.

Das Dorf Wechczewich entwickelte sich sehr schnell und brachte dem jungen Herrn hohe Gewinne. Nach einigen Jahren wurde Heinrich sehr reich. Seine Geschwister waren sehr neidisch darauf. Aber Heinrich machte darauf aufmerksam nicht und verdoppelte sein Vermögen weiter. Seine zwei Brüder – Nikolaus und Johann, sowie seine Schwester Helene entschlossen sich, sein Reichtum mit der Hilfe einer List wegzunehmen.

Weil es ein Fest kam, sammelte sich die ganze Familie bei Heinrich am üppigen Tisch. Die Stimmung war aber nicht feierlich. Die Geschwister begannen, sich heftig zu streiten. Ein kurzer Augenblick später wurde Heinrich von seinen Geschwistern erdolcht. Sie haben den Bruder nicht im Haus, sondern auf der Strasse getötet, um die Schuld den Räubern abzuwälzen. Der grausame Brudermord wäre lang ein großes Geheimnis, aber nach dem Tod Heinrichs fingen die Streite und Zank um das Vermögen des Bruders an.

Die ganze Geschichte endete der Bischof Waclaw aus Legnica (Liegnitz). Er befehlte, die Geschwister streng zu bestrafen. Die Verbrecher sollten ein Kreuz aushauen, das heute als Bußkreuz bezeichnet wird.

Seit dieser Zeit besuchte dieses Dorf kein Kaufmann mehr. Das Dorf wurde nach und nach zu einer großen Ruine. Die einzige Spur jenes Dorfes und jener traurigen Geschichte ist das Bußkreuz.

Die Dokumente aus dem Jahre 1337 bestätigen, dass das die authentische Geschichte war.

Es besteht noch eine Sage, die an dieses Bußkreuz anknüpft. Einst kamen nach Hause zwei Kaufleute zurück. Sie waren in Münsterberg, wo sie sein Vieh verkauften. Einem von ihnen gelang es, die ganze Herde zu verkaufen, der zweite verkaufte kein Vieh. Sie entschieden sich, beim Grenzpfahl zu rasten. Als sich der mit dem vollen Geldbeutel in ein Gestrüpp entfernte, folgte der zweite nach ihm, um ihn zu töten.

Als Wiedergutmachung sollte er in diesem Platz ein Bußkreuz aushauen und der Familie der Mordopfer das Geld regelmäßig auszahlen.

Opr. Kazimierz Staszków, tłumaczenie Izabela Kicak
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna