Dla powiatu grodziskiegoPobieranie 482.49 Kb.
Strona1/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Projekt

Załącznik

do Uchwały nr …………./14

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia ………..… 2014 rokuZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA POWIATU GRODZISKIEGO

NA LATA 2013 – 2016 Z PERSPEKTYWĄ DO 2020 ROKU
Grodzisk Mazowiecki 2013
Autorzy opracowania:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatu Grodziskiego

Konsultacje:

Dr Agnieszka Dalbiak


Spis treści:


STRESZCZENIE 4

1. WPROWADZENIE 7

1.1 Podstawy prawne 7

1.2 Cele i zakres Programu 8

1.3 Funkcje Programu 9

1.4 Wytyczne dla gmin dotyczące sporządzania programów ochrony środowiska 9

2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU GRODZISKIEGO WRAZ Z PODZIAŁEM ADMINISTRACYJNYM 10

3. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEGO OCHRONA - DIAGNOZA 19

3.1 Polityka i zarządzanie ochroną środowiska 19

3.2 Gospodarka odpadami 22

3.3 Jakość powietrza atmosferycznego 24

3.4 Gospodarka wodno – ściekowa 26

3.5 Zaopatrzenie w wodę 28

3.6 System oczyszczania ścieków 30

3.7 Powierzchnia ziemi. Gleby 33

3.8 Hałas 34

3.9 Ochrona przyrody 35

3.10 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. Awarie. 38

3.11 Surowce i zasoby mineralne 39

3.12 Udział społeczny w ochronie środowiska. Edukacja ekologiczna 40

4. PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA GMIN POWIATU GRODZISKIEGO 42

5. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE 46

6. CELE I PRIORYTETY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRODZISKIEGO 48

6.1. Stała poprawa stanu środowiska. 49

6.1.1 Poprawa jakości wód 49

6.1.2 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 49

6.1.3. Działania związane z ochroną powierzchni ziemi 50

6.1.4 Poprawa klimatu akustycznego 50

6.1.5 Zapewnienie ładu przestrzennego 50

6.2. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów naturalnych. 51

6.3. Wspieranie działań mających na celu ochronę przyrody 51

6.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu 52

6.5. Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz osób prowadzących działalność gospodarczą na jego terenie. 53

7. GOSPODAROWANIE ODPADAMI 54

8. WDRAŻANIE CELÓW PROGRAMU 55

9. MONITORING REALIZACJI „PROGRAMU...” 58

10. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2013 – 2016 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020 NA ŚRODOWISKO 59

11. ZADANIA WŁASNE POWIATU, HARMONOGRAM


I PRZYBLIŻONE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU 61

Załącznik nr 1 Harmonogram działań proekologicznych przewidzianych


do realizacji na poziomie samorządów na lata 2013-2016 z perspektywą
do 2020 r. 62

Załącznik nr 2 Przybliżone koszty wdrożenia programu wynikającego z harmonogramu 64

Załącznik nr 3 Wskaźniki monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska 66STRESZCZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.


z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), organ wykonawczy powiatu sporządza, a Rada Powiatu uchwala powiatowy program ochrony środowiska. Celem programu jest realizacja polityki ekologicznej państwa, uchwalanej przez Sejm RP na 4 lata z perspektywą czteroletnią. Program ochrony środowiska podobnie jak Polityka ekologiczna, jest dokumentem mającym na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Program ochrony środowiska ma stymulować owe podmioty do podejmowania omkreślonych działań zmierzających w konsekwencji do poprawy stanu środowiska, niemniej jednak sam dokument nie nakłada na nikogo obowiązków ani nie nadaje uprawnień. Dokument ten dla powiatu określa kierunki lokalnej polityki ekologicznej. Program prezentuje opis, ocenę i problemy ochrony środowiska oraz zadania i cele do wykonania w okresie czterech lat z czteroletnią perspektywą czasową na kolejne lata. Zawiera listę działań, które maja być realizowane
w latach 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. Ponadto dokument ten określa priorytety, środki finansowe wraz ze źródłami finansowania niezbędne do poprawy środowiska przyrodniczego w powiecie grodziskim.

Program, po jego uchwaleniu, stanowić będzie podstawowy dokument Powiatu Grodziskiego w zakresie ochrony środowiska oraz punkt odniesienia do tworzenia gminnych programów ochrony środowiska. Osiągnięcie celu jakim jest poprawa elementów środowiska przyrodniczego w określonej perspektywie czasowej, wymagać będzie współpracy z gminami wchodzącymi w skład Powiatu Grodziskiego, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami i innymi osobami zainteresowanymi. Przygotowany dokument aktualizuje dotychczasowe działania. Punktem wyjścia dla wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska w Powiecie Grodziskim była zarówno ocena stanu poszczególnych elementów środowiska - dokonana na podstawie uzyskiwanych wyników monitoringu prowadzonego przez różne służby, a w szczególności przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska jak i sprawozdań z realizacji działań wyznaczonych przez politykę ekologiczną powiatu


i wchodzących w jego skład gmin. W gminach wchodzących w skład powiatu rozpoznano główne problemy ekologiczne oraz określono działania, które należy podjąć w celu rozwiązania tych problemów. Gminy przedłożyły opracowania, w których wskazały działania możliwe do podjęcia.

Program ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku przygotowano siłami własnymi Starostwa Powiatu Grodziskiego, w trakcie tworzenia dokumentu współpracowano z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, oraz innymi organizacjami funkcjonującymi na terenie Powiatu Grodziskiego, których działania dotyczą ochrony środowiska.

W postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie omawianego dokumentu zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235). Starosta Grodziski działając na podstawie art. 39 ust. 1 powyższej przywołanej ustawy podał do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku informując jednocześnie, że projekt dokumentu został umieszczony na stronie Starostwa Powiatu Grodziskiego. Ponadto każdy zainteresowany mógł zapoznać się z treścią projektu Programu i dokumentacją źródłową
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatu Grodziskiego.

Nadrzędnym celem działań w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu grodziskiego, zgodnie z niniejszym Programem... jest: zrównoważony rozwój powiatu


oraz stała poprawa warunków życia jego mieszkańców.
Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez:

 • wspieranie rozwoju gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy i popieranie aktywności zawodowej mieszkańców powiatu. W sposób szczególny wspierane będzie lokowanie na terenie powiatu przedsięwzięć nie wpływających negatywnie
  na stan środowiska;

 • wspieranie rozwoju infrastruktury zapewniającej właściwy standard życia mieszkańców powiatu (powiększanie sieci wodociągów i kanalizacji, w związku
  z nowymi przepisami wynikającymi z ustawy o zorganizowanie systemu usuwania odpadów, rozwijanie komunikacji zbiorowej, utrzymanie właściwego stanu dróg, rozbudowa sieci telefonicznej i internetowej);

 • zwiększanie aktywności obywatelskiej i podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez wspieranie edukacji formalnej w tej dziedzinie
  oraz wspomaganie działalności organizacji proekologicznych;

 • stałe ograniczanie emisji substancji szkodliwych i energii poprzez wzmacnianie nadzoru nad podmiotami wprowadzającymi zanieczyszczenia do środowiska, ścisłe egzekwowanie decyzji administracyjnych, wspieranie przedsiębiorców
  w podejmowaniu działań proekologicznych;

 • bierną i czynną ochronę zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu, w tym tworzenie nowych obiektów chronionych oraz wzmacnianie nadzoru nad obszarami
  i obiektami chronionymi.

W programie wskazano cele główne. A są to:  1. Stała poprawa stanu środowiska i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu poprzez kontynuowanie rozpoczętych na terenie powiatu działań związanych z ochroną środowiska oraz prowadzenie tych prac w zakresie ochrony środowiska, których
   nie udało się zrealizować w latach poprzednich.

  2. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów naturalnych.

  3. Wzmacnianie nadzoru nad obszarami objętymi różnymi formami ochrony przyrody
   i terenami o dużych walorach przyrodniczych oraz wspieranie działań mających na celu ochronę przyrody (podejmowanych przez różne instytucje rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze).

  4. Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad transportem substancji niebezpiecznych przez teren powiatu, w ramach procedur postępowania na wypadek awarii i katastrof.

  5. Zwiększanie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz osób prowadzących działalność gospodarczą na jego terenie.

Powyższe cele główne realizowane będą, poprzez cele szczegółowe oraz zadania wdrażane


w dwóch horyzontach czasowych:

 • krótkookresowym (lata 2013 – 2016),

 • średnioterminowym (do roku 2020).
Pobieranie 482.49 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna