Dla powiatu grodziskiego


Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. AwariePobieranie 482.49 Kb.
Strona10/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

3.10 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. Awarie.

Na terenie powiatu grodziskiego nie ma zlokalizowanych podmiotów gospodarczych, których działalność stanowiłaby ryzyko wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Tym niemniej pewne zagrożenie w tym zakresie stwarzają eksploatowane tu stacje benzynowe (chociaż wszystkie one mają ważne decyzje administracyjne wyznaczające warunki ich funkcjonowania), lokalne zagrożenie stanowi także funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora spożywczego.

Ze względu na specyfikę powiatu zagrożenie wiąże się jednak z transportem substancji niebezpiecznych – dotyczy to zarówno infrastruktury (gazociągi) jak i transportu samochodowego i kolejowego.

Przez teren powiatu, tj. południowo – zachodnią części gminy Jaktorów przebiega gazociąg wysokociśnieniowy relacji Warszawa – Częstochowa, natomiast w poszczególnych gminach istnieje sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia. Instalacje te pozostają pod nadzorem odpowiednich służb i w normalnych warunkach nie stwarzają znaczącego ryzyka wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska (NZŚ).

Władze powiatu jak również poszczególnych gmin posiadają ograniczone możliwości wpływania na zagrożenie związane z transportem substancji niebezpiecznych przez teren powiatu, zarówno w odniesieniu do transportu kolejowego jak i samochodowego. Linie kolejowe (relacji Warszawa – Łódź, a także fragment CMK Warszawa – Kraków i Warszawa – Katowice), którymi mogą być transportowane substancje niebezpieczne, przebiegają przez tereny miejskie Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i Jaktorowa. Przez teren gminy Baranów przebiega fragment linii kolejowej Warszawa – Łowicz – Poznań, którą także mogą być transportowane substancje niebezpieczne.

Przez tereny miejskie Grodziska Mazowieckiego i Milanówka przebiega droga wojewódzka Warszawa – Żyrardów – Łódź, zaś droga Radziejowice – Grodzisk Maz.– Błonie jest trasą wykorzystywaną przez kierowców ciężkich pojazdów samochodowych. Przez teren gminy Żabia Wola przebiega trasa krajowa Warszawa – Katowice, gmina Baranów graniczy z drogą krajową Warszawa – Poznań (Berlin). Ponadto przez teren powiatu przebiega fragment autostrady A-2. Po wszystkich tych trasach kursują samochody przewożące substancje niebezpieczne.

Zgodnie z sporządzonym w roku 2011 „Planem Zarządzania Kryzysowego Powiatu Grodziskiego” zagrożenie powodziowe w powiecie występuje w bardzo niewielkim stopniu. Natomiast w przypadku intensywnych, długotrwałych opadów atmosferycznych (w wyniku wiosennych roztopów i intensywnych opadów deszczu) mogą wystąpić lokalne podtopienia. Jak wynika z w/w „Planu…” stopień zagrożenia dla ludności katastrofami naturalnymi takimi jak: powódź, huragany, wielkoobszarowe pożary lasów, susza, silne mrozy i opady śniegu określony został jako mały. Średni stopień zagrożenia określony został dla huraganów, wielkoobszarowych pożarów lasów i silnych mrozów i opadów śniegu w stosunku do budynków (mieszkalnych, handlowych i administracyjnych).
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż najczęstszymi przyczynami pożarów obok przyczyn naturalnych jest wypalanie traw oraz nieumyślne i celowe podpalenia.


Wnioski i rekomendacje

  • Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia mającego znamiona nadzwyczajnego zagrożenia środowiska jest awaria środków transportu, którymi przewożone są substancje stanowiące zagrożenie tego typu. Dotyczy to przede wszystkim transportu drogowego i kolejowego przez obszar powiatu.

  • Zagrożenie stanowić mogą lokalne podtopienia (zalanie piwnic, podtopienia łąk, pastwisk, gruntów ornych).


3.11 Surowce i zasoby mineralne

Na terenie powiatu nie ma znaczących zasobów surowców mineralnych, tym niemniej pewne ich rodzaje są na mniejszą skale eksploatowane. Dotyczy to:  • wydobycia żwiru i piasku (gmina Grodzisk Mazowiecki),

  • wydobycia kruszyw naturalnych (gmina Żabia Wola)

Działalność ta stanowi istotne źródło uciążliwości dla środowiska przyrodniczego,


między innymi poprzez nielegalne usuwaniem odpadów, naruszanie warunków wodnych, emisję nadmiernego hałasu, dewastację krajobrazu. Nie są także podejmowane
w wystarczającym stopniu prace rekultywacyjne.

Istnieje bardzo słabe rozeznanie w zakresie miejsc, gdzie prowadzona działalność przy wydobyciu kopalin powoduje powstawanie problemów ochrony środowiska, gdzie istnieje konieczność rekultywacji. W istotny sposób utrudnia to podejmowanie prac prewencyjnych


i naprawczych.

Problem stanowi nielegalna eksploatacja zasobów mineralnych. Problemy w tym zakresie występują m.in. na terenie gminy Baranów (nielegalna eksploatacja żwiru i piachu)
Wnioski i rekomendacje

  • Niezbędne jest przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych, które pozwolą
    na zidentyfikowanie zagrożeń powodowanych przez prowadzoną na terenie powiatu eksploatację surowców i zasobów mineralnych.


3.12 Udział społeczny w ochronie środowiska. Edukacja ekologiczna

Społeczność mieszkająca na terenie powiatu wykazuje się dużą aktywnością. Obrazem tego jest znacząca liczba organizacji społecznych: formalnych i nieformalnych działających na tym terenie. Zgodnie z posiadaną przez Starostwo Powiatowe informacją na obszarze powiatu działa 128 zarejestrowanych stowarzyszeń, 75 stowarzyszeń zwykłych, 36 fundacji, 33 uczniowskie kluby sportowe i 42 kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują. Organizacje te cechują różnorodne kierunki podejmowanej działalności – od kultywowania tradycji i historii lokalnej, poprzez wspieranie edukacji formalnej i nieformalnej, działalność charytatywną, do działań na rzecz ochrony środowiska i zdrowia. Tak duża aktywność społeczna jest istotnym atutem powiatu, należy się spodziewać, że większość organizacji, których statutowe cele dotyczą m.in. ochrony środowiska, edukacji, czy wspierania rozwoju lokalnego, aktywnie włączą się w realizację zadań nakreślonych w niniejszym „Programie....”. Ponadto aktywność istniejących tu stowarzyszeń, zwłaszcza działających w zakresie ochrony środowiska, stanowić będzie istotny element monitorowania postępów przy wdrażaniu celów „Programu...”.

Pobieranie 482.49 Kb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna