Dla powiatu grodziskiegoPobieranie 482.49 Kb.
Strona11/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   184. PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA GMIN POWIATU GRODZISKIEGO

Nie wszystkie gminy powiatu grodziskiego posiadają przyjęte przez władze samorządowe strategie rozwoju. Dlatego też zarówno w planowaniu kierunków rozwoju jak i zadań z zakresu ochrony środowiska, Starostwo Powiatu Grodziskiego musiało korzystać


z  materiałów własnych oraz istniejących zamierzeń gmin. Przed opracowaniem Programu… tut. urząd zwrócił się do burmistrzów miast oraz wójtów gmin o przekazanie informacji odnośnie planowanych inwestycji na lata 2013 – 2016 na obszarach przez nich zarządzanych. Jednocześnie wykorzystano dokumentację dotyczącą działań dotyczących poprawy stanu środowiska.

Poniżej prezentowane informacje powstały z wykorzystaniem informacji otrzymanych


od gmin.
Grodzisk Mazowiecki

W swoim opracowaniu wskazał na następujące cele:


W zakresie zieleni w terenach otwartych – stworzenie ciągu spacerowego w mieście z dostępem do terenów otwartych poprzez połączenie parku Skarbków ze stawami Goliana
i stawami Walczewskiego, utworzenie ścieżek przyrodniczych, wprowadzenie nowych gatunków do zadrzewień na terenach otwartych zgodnie z naturalnym siedliskiem, stworzenie ewidencji drzewostanu o wymiarach pomnika przyrody lub innych szczególnych cechach.
W zakresie zwiększania powierzchni obszarów chronionych – objęcie ochroną kompleksu zwanego „Rozłogi” we wsi Kraśnicza Wola, określenie potencjalnych dalszych obszarów predysponowanych do objęcia ochroną prawną.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód przed zanieczyszczeniem – Monitorowanie jakości zrzucanych ścieków oraz systemu kanalizacyjno-wodociągowego, budowa systemu kanalizacji sanitarnej.
W zakresie ochrony wód powierzchniowych - poprzez kontrolę jakościową wód poniżej miejsca zrzutu ścieków z istniejącej grupowej oczyszczalni.
W zakresie ochrony powietrza – zmiana paliw tradycyjnych na ekologiczne (zrębki, biopaliwa) stymulowana np. zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy, ewidencjonowanie emisji powierzchniowej (emisja z indywidualnych gospodarstw) i opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji, tworzenie warunków do intensyfikacji ruchu rowerowego (tworzenie ścieżek rowerowych).
W zakresie opieki nad zwierzętami – prowadzenie tzw. czipowania, zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych (wspieranie akcji edukacyjnych i adopcyjnych), prowadzenie akcji edukacyjnych w zakresie sterylizacji zwierząt domowych (pies, kot), szczepienia.
W zakresie gospodarki odpadowej – głównie likwidacja „dzikich” wysypisk oraz rekultywacja zlikwidowanych wysypisk (Kłudno Stare).
W zakresie edukacji ekologicznej – pomoc przy organizacji szkoleń o tematyce ochrony środowiska, szkoleń dla rolników, szkoleń z zakresu ograniczania populacji zwierząt domowych, propagowanie i wspieranie akcji zapobiegania bezdomności zwierząt.
Milanówek
W swoim dokumencie wskazał na następujące działania:
W zakresie zieleni w terenach otwartych – zewidencjonowanie drzewostanu o wymiarach pomnika przyrody lub innych wyróżniających cechach, wprowadzenie nowych gatunków
do zadrzewień w zgodzie z naturalnym siedliskiem.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej – rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, monitorowanie systemu kanalizacyjno-wodociągowego.
W zakresie ochrony wód powierzchniowych – na kontrolę stanu jakości tych wód.
W zakresie ochrony powietrza – wyznaczenie i budowę ścieżek rowerowych, ewidencjonowanie emisji powierzchniowej, propagowanie transportu rowerowego, wspieranie rozwoju transportu publicznego, propagowanie alternatywnych źródeł energii.
W zakresie zwiększania powierzchni obszarów chronionych – określenie potencjalnych obszarów do objęcia ochroną.
W zakresie opieki nad zwierzętami – kontynuowanie czipowania, akcje edukacyjne
i adopcyjne w celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych,
W zakresie edukacji ekologicznej – propagowanie poprzez wspieranie i organizację konkursów, imprez oraz kampanii o tematyce związanej z ochroną środowiska.
Podkowa Leśna
W dniu 19.10.2011 Urząd Miasta Podkowa Leśna zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku i wskazał w tym programie na następujące cele:


  1. Stałą poprawę stanu środowiska poprzez kontynuowanie podjętych działań związanych z ochroną środowiska,

  2. Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,

  3. Wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska w gminie.

Powyższe cele jako główne mają być realizowane poprzez cele szczegółowe. A są nimi:: poprawa jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, poprawa jakości powietrza, ochrona powierzchni ziemi, poprawa stanu zieleni miejskiej, poprawa klimatu akustycznego, działania na rzecz wzrostu znaczenia ochrony środowiska w świadomości społecznej, zwiększenie efektywności zarządzania w obszarze ochrony środowiska.


Baranów

W swoim dokumencie opisującym zadania do realizacji wskazał na następujące:


W zakresie zieleni w terenach otwartych – tworzenie ścieżek przyrodniczych, wprowadzanie nowych gatunków drzew do zadrzewień, ewidencjonowanie potencjalnych pomników przyrody.
W zakresie zwiększania powierzchni obszarów chronionych – określenie dalszych potencjalnych obszarów do objęcia ochroną.
W zakresie gospodarki wodno ściekowej i ochrony wód przed zanieczyszczeniami – monitorowanie jakości zrzucanych ścieków, budowy systemu kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni, kontrolowanie jakości stanu wód powierzchniowych.
W zakresie ochrony powietrza – eliminowanie paliw tradycyjnych na rzecz paliw ekologicznych, ewidencjonowanie emisji powierzchniowej, wyznaczanie i budowa ścieżek rowerowych.

W zakresie opieki nad zwierzętami – działania na rzecz zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych, wprowadzenie czopowania, szczepienia, prowadzenie akcji edukacyjnych w obszarze związanym ze sterylizacją zwierząt.


W zakresie ochrony powierzchni ziemi – likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów.
W zakresie edukacji ekologicznej – wspieranie organizacji szkoleń, kursów i konkursów o tematyce ochrony środowiska, propagowanie działań ograniczających populację zwierząt, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
Jaktorów
W swoim dokumencie wskazał na:
W zakresie zieleni w terenach otwartych – tworzenie ścieżek dydaktycznych, wzbogacanie różnorodności gatunków drzew w zadrzewieniach, ewidencjonowanie okazów kwalifikujących się do pomników,
W zakresie zwiększania powierzchni obszarów chronionych – wskazanie na potencjalne obszary do objęcia ochronę,
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód przed zanieczyszczeniami – monitoring jakości zrzucanych ścieków oraz systemu kanalizacyjno-wodociągowego,
W zakresie ochrony powietrza – wyznaczanie nowych ścieżek rowerowych,
W zakresie opieki nad zwierzętami – działania na rzecz zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych – adopcje, szczepienia psów przeciw wściekliźnie,
W zakresie ochrony powierzchni ziemi – likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci,
W zakresie edukacji ekologicznej – prowadzenie akcji zapobiegającym bezdomności zwierząt, propagowanie akcji przestrzegania przed chorobami odzwierzęcymi,

Żabia Wola

W swoim dokumencie wskazała:


W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu – wyznaczanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów ekologicznych, stworzenie miejsca z dostępem do terenów otwartych „lasek Żabiowolski”, utworzenie terenu zielonego „skweru w Żelechowie”, wprowadzanie nasadzeń zastępczych drzewostanu, ewidencjonowanie drzew o wymiarach pomnika przyrody, rekultywacja zamkniętego wysypiska w Petrykozach.
W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych – budowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli, budowa systemu kanalizacji sanitarnej, kontrolowania jakości wód poniżej zrzutu ścieków, propagowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa studni głębinowej w Żelechowie, budowa sieci wodociągowej.
W zakresie ochrony powietrza – naprawa dróg gminnych, wyznaczanie nowych ścieżek rowerowych.
W zakresie opieki nad zwierzętami – czipowanie, działania na rzecz zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych, propagowanie i partycypacja w sterylizacji zwierząt, szczepienia.
W zakresie ochrony powierzchni ziemi – likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci.
W zakresie edukacji ekologicznej – propagowanie wiedzy o ograniczeniu populacji zwierząt, prowadzenie akcji zapobiegającej bezdomności zwierząt.
Jak wynika z przedkładanych dokumentów gminy planują działania i wyznaczają sobie cele w bardzo zbliżonych obszarach.
Wnioski i rekomendacje


  1. Niezbędne jest zachęcanie i w ramach posiadanych możliwości wspieranie gmin w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów planistycznych dotyczących ochrony środowiska, przede wszystkim Programów ochrony środowiska.

  2. Wobec szerokiego zakresu obowiązków jakie spoczywają na administracji lokalnej w zakresie zarządzania ochroną środowiska i gospodarką wodną za pożądane należy uznać wzmocnienie administracji ochrony środowiska zarówno na poziomie gminnym jak i powiatowym.

  3. Za szczególnie ważne należy uznać prace mające na celu przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów powiatu, dla których plany takie nie istnieją.

  4. W miarę swoich możliwości wszystkie szczeble administracji publicznej na terenie powiatu grodziskiego powinny starać się gromadzić informacje na temat stanu środowiska na swoim terenie, źródłach zagrożenia dla tego stanu oraz możliwych i pożądanych sposobach przeciwdziałania zagrożeniom i degradacji środowiska.


Pobieranie 482.49 Kb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna