Dla powiatu grodziskiegoPobieranie 482.49 Kb.
Strona12/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
5. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE


Uwarunkowania zewnętrzne dla wdrażania powiatowej polityki ekologicznej ustanawiają: • międzynarodowe uwarunkowania krajowej polityki ochrony środowiska;

 • polityka ekologiczna państwa;

 • program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego.


Zobowiązania międzynarodowe
Międzynarodowe zobowiązania w zakresie ochrony środowiska Polski wynikają zarówno z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej jak i ratyfikacji umów i konwencji międzynarodowych.

Zgodnie z zasadą subsydiarności, w trakcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską Rząd Polski przeniósł na samorządy lokalne znaczną część obowiązków w zakresie fizycznego wypełniania przepisów Unii Europejskiej. Dotyczy to takich zagadnień jak: ochrona powierzchni ziemi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, ochrona wód i gospodarka ściekowa, zapewnienie właściwej jakości powietrza atmosferycznego, ochrona przyrody. Zadania te w większości przypadków zostały przeniesione do krajowej legislacji, a cele ilościowe znalazły odzwierciedlenie w priorytetach polityki ekologicznej państwa.

Dodatkowe wymagania wynikają z zaakceptowanych przez Polskę konwencji i umów międzynarodowych. Wymogi stąd wynikające obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień: ochronę atmosfery (w tym zapobieganie zmianom klimatu i ochrona warstwy ozonowej), ochrona powierzchni ziemi, przyrody i różnorodności biologicznej, gospodarki odpadami. Polska podpisała i ratyfikowała ponad 100 takich konwencji. Część z nich ma charakter wiążący, a brak realizacji podjętych zobowiązań spowoduje nałożenie na nasz kraj określonych kar lub sankcji. Dlatego też niezbędne jest podejmowanie działań mających zapewnić realizację zaciągniętych zobowiązań. Działania te powinny być wdrażane
na wszystkich szczeblach i przez różnorodne podmioty – także na poziomie lokalnym i regionalnym.

„Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”

Zgodnie z normą prawną zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), realizacja działań w zakresie ochrony środowiska odbywa się w Polsce w sposób planowy, w oparciu o przyjmowaną co cztery lata strategię – politykę ekologiczną państwa.Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” wprowadza szereg zasad, którym podporządkowane powinny być nie tylko prace na rzecz ochrony środowiska, ale także całe życie społeczno – gospodarcze kraju. Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego rozwoju, co oznacza obowiązek równorzędnego traktowania rozwoju społecznego, ekonomicznego i ekologicznego.
Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014
z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku”

W 2012 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego uchwalił nowy program ochrony środowiska dla regionu: „Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego
na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku”
. Określił on nadrzędny cel działań w zakresie ochrony środowiska w regionie: ochrona środowiska naturalnego
na Mazowszu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, jako podstawa poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Sformułowano także priorytety ekologiczne:
Obszar priorytetowy I – poprawa jakości środowiska:

 • Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla ozonu do 2020 r.

 • Poprawa jakości wód,

 • Racjonalna gospodarka odpadami,

 • Ochrona powierzchni ziemi,

 • Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym.


Obszar priorytetowy II – racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych

 • Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

 • Efektywne wykorzystanie energii,

 • Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi.


Obszar priorytetowy III – ochrona przyrody

 • Ochrona walorów przyrodniczych,

 • Zwiększanie lesistości,

 • Ochrona lasów ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej.


Obszar priorytetowy IV – poprawa bezpieczeństwa ekologicznego

 • Przeciwdziałanie poważnym awariom,

 • Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych,

 • Ochrona przed powodzią i suszą,

 • Ochrona przed osuwiskami,

 • Ochrona przeciwpożarowa.


Obszar priorytetowy V – edukacja ekologiczna społeczeństwa

 • Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza,

 • Udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska.


Obszar priorytetowy VI - zagadnienia systemowe

 • Upowszechnianie znaczenia zarządzania środowiskowego,

 • Zwiększenie roli placówek naukowo-badawczych Mazowsza we wdrażaniu ekoinnowacji,

 • Egzekwowanie odpowiedzialności za szkody w środowisku.

 • ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym,

 • ochrona przed skutkami poważnych awarii przemysłowych,

 • wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska,

 • poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Zrealizowaniu powyższych priorytetów wojewódzkiego programu ochrony środowiska służyć będzie uzgadnianie celów polityki ekologicznej jakie będą określane na poziomie lokalnym: powiatowym i gminnym. Oznacza to, że działania zaproponowane w programie ochrony środowiska powiatu grodziskiego powinny wspierać, a co najmniej nie być sprzeczne, z kierunkami ustalonymi na poziomie wojewódzkim.


Pobieranie 482.49 Kb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna