Dla powiatu grodziskiego


CELE I PRIORYTETY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRODZISKIEGOPobieranie 482.49 Kb.
Strona13/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

6. CELE I PRIORYTETY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRODZISKIEGO

Nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego jest:

Zrównoważony rozwój powiatu grodziskiego i stała poprawa warunków życia jego mieszkańców

Będzie to osiągane przez: • wspieranie rozwoju gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy i popieranie aktywności zawodowej mieszkańców powiatu. W sposób szczególny wspierane będzie lokowanie na terenie powiatu przedsięwzięć nie wpływających negatywnie na stan środowiska;

 • wspieranie rozwoju infrastruktury zapewniającej właściwy standard życia mieszkańców powiatu (wodociągi i kanalizacja, zorganizowany system usuwania odpadów, komunikacja zbiorowa, właściwy stan dróg ,telefony i internet);

 • zwiększanie aktywności obywatelskiej i podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Będzie to osiągane m.in. poprzez wspieranie edukacji formalnej w tej dziedzinie oraz wspomaganie działalności organizacji ekologicznych;

 • stałe ograniczanie emisji substancji i energii. Będzie to osiągane poprzez wzmacnianie nadzoru nad podmiotami odprowadzającymi zanieczyszczenia do środowiska, ścisłe egzekwowanie decyzji administracyjnych, wspieranie przedsiębiorców w działaniach proekologicznych;

 • bierna i czynna ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu, poprzez tworzenie nowych obiektów chronionych, wzmacnianie nadzoru nad terenami i obiektami chronionymi.Ustalono także cele główne Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego…:

 1. Stała poprawa stanu środowiska i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu poprzez kontynuowanie rozpoczętych na terenie powiatu działań związanych z ochroną środowiska oraz prowadzenie tych prac w zakresie ochrony środowiska, których
  nie udało się zrealizować w latach 2009 – 2012.

 2. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów naturalnych.

 3. Wzmacnianie nadzoru nad obszarami objętymi różnymi formami ochrony przyrody i terenami o dużych walorach przyrodniczych, wspieranie podejmowanych przez różne instytucje i mieszkańców powiatu działań mających na celu ochronę przyrody (rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze).

 4. Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad transportem substancji niebezpiecznych przez teren powiatu, tworzenie procedur na wypadek awarii i katastrof.

 5. Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz osób prowadzących działalność gospodarczą na jego terenie.

Powyższe cele realizowane będą, poprzez cele szczegółowe oraz zadania wdrażane w dwóch horyzontach czasowych:

krótkookresowym (lata 2013 – 2016),

średnioterminowym (do roku 2020).


Nadrzędny cel programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego oraz przedstawione powyżej cele główne (priorytety) realizowane będą poprzez wdrażanie opisanych poniżej celów szczegółowych i działań.

6.1. Stała poprawa stanu środowiska.
6.1.1 Poprawa jakości wód


Celem strategicznym do 2020 roku jest osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych na terenie powiatu.

Celem szczegółowym do 2016 roku jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zasobów wodnych przed ściekami.


W tym celu niezbędne jest podjęcie następujących działań: • rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej, tam gdzie jest to uzasadnione ekonomiczne (tereny o dużej gęstości zabudowy) i systemów bezpiecznego gospodarowania ściekami na terenach poza obszarami aglomeracji;

 • zapewnienie wysokiego poziomu ochrony wód poprzez szczegółowy nadzór nad wielkością odprowadzanego do nich ładunku zanieczyszczeń przez podmioty gospodarcze;

 • ograniczenie zagrożenia dla ekosystemów wodnych powodowanych przez zrzut ścieków burzowych;

 • wspieranie realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie;

 • ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz nadmierną eksploatacją;

 • zapewnienie wszystkim mieszkańcom powiatu dostępu do wody pitnej dobrej jakości.6.1.2 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego


Celem strategicznym do 2020 jest zapewnienie dobrej jakości powietrza atmosferycznego na terenie powiatu.

Celami szczegółowymi są: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem oraz likwidacja lokalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza.


W tym celu niezbędne jest podjęcie następujących działań:


 • wspieranie działań mających na celu likwidację uciążliwości i zagrożeń powodowanych przez niskie źródła emisji (kotły indywidualne, kotłownie lokalne, małe podmioty gospodarcze etc.);

 • zapewnienie wysokiego poziomu ochrony powietrza atmosferycznego poprzez szczegółowy nadzór nad wielkością wprowadzanego do niego ładunku zanieczyszczeń przez podmioty gospodarcze;

 • zmniejszenie uciążliwości emisji do powietrza poprzez wyprowadzanie samochodowego ruchu tranzytowego z obszarów zurbanizowanych i o wysokiej gęstości zabudowy mieszkalnej;

 • bezwzględne egzekwowanie zakazu spalania odpadów w piecach domowych.6.1.3. Działania związane z ochroną powierzchni ziemi


Celem strategicznym do 2020 jest ochrona gleb przed degradacją i ochrona zasobów naturalnych na terenie powiatu.

Celem szczegółowym do 2016 roku jest ochrona terenów biologicznie czynnych na terenie powiatu.


W tym celu niezbędne jest podjęcie następujących działań:


 • inwentaryzacja terenów zdegradowanych wymagających rekultywacji oraz rolniczych z glebami o wysokiej jakości, które nie powinny być przekształcane na cele nierolnicze i nieleśne;

 • wspieranie stosowania przez rolników dobrej praktyki rolniczej oraz wdrażania przez nich programów rolno – środowiskowych (szczególnie w zakresie ochrony gruntów rolnych);

 • rekultywacja terenów i gruntów zdegradowanych (w tym poprzemysłowych, miejsc nielegalnego składowania odpadów, starych składowisk, „dzikich” wysypisk etc.);

 • wprowadzenie zasad ochrony powierzchni biologicznie czynnej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 • ścisłe przestrzeganie zasady zachowania powierzchni biologicznie czynnej na terenach posesji prywatnych.6.1.4 Poprawa klimatu akustycznego


Celem strategicznym do 2020 roku jest zapewnienie, że na terenie powiatu nie będzie obszarów, na których występować będą przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

Celem szczegółowym do 2016 roku jest prowadzenie działań ograniczających zagrożenie hałasem mieszkańców powiatu.

W tym celu niezbędne jest podjęcie następujących działań:


 • identyfikacja miejsc i obszarów występowania ponadnormatywnego hałasu na terenie powiatu;

 • wprowadzanie rozwiązań ograniczających uciążliwość hałasu na terenach gdzie występuje stałe przekroczenie dopuszczalnych norm (m.in. bariery akustyczne, poprawa jakości dróg, zwiększanie płynności ruchu, szczelne okna etc.);

 • wyprowadzanie ruchu tranzytowego z obszarów zurbanizowanych i o wysokiej gęstości zabudowy mieszkalnej;

 • bezwzględne przestrzeganie zasad ochrony przed hałasem w planach zagospodarowywania przestrzennego gmin.6.1.5 Zapewnienie ładu przestrzennego


Celem strategicznym do 2020 roku jest zapewnienie, że plany zagospodarowania przestrzennego obejmować będą cały obszar powiatu.

Celem szczegółowym do 2016 roku jest wspieranie działań gmin w zakresie przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego.


W tym celu niezbędne jest podjęcie następujących działań:


 • dążenie do wykonanie opracowań ekofizjograficznych jako podstawy do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 • wprowadzenie zasady uwzględniania priorytetów ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego;

 • sukcesywne uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów gmin, dla których nie istnieją obowiązujące plany.
Pobieranie 482.49 Kb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna