Dla powiatu grodziskiego


Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów naturalnychPobieranie 482.49 Kb.
Strona14/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

6.2. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów naturalnych.

Celem strategicznym do 2020 roku jest umożliwienie wykorzystania istniejących,


na terenie powiatu, rezerw efektywności przy korzystaniu z zasobów wody, surowców naturalnych (w tym mineralnych) oraz energii, a także dążenie do wykorzystania istniejącego na terenie powiatu potencjału odnawialnych źródeł energii.

Celem szczegółowym do 2016 roku jest zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności gospodarki komunalnej i przemysłowej na terenie powiatu.


W tym celu niezbędne jest podjęcie następujących działań:


 • zapobieganie stratom wody w przesyle;

 • propagowanie zamkniętych obiegów wody w podmiotach gospodarczych i oszczędnego wykorzystania wody w gospodarce komunalnej;

 • promowanie najlepszych dostępnych technik w zakresie zmniejszenia wodochłonności, energochłonności i materiałochłonności działalności gospodarczej prowadzonej na terenie powiatu;

 • promocja rozwiązań o wysokiej efektywności energetycznej, wprowadzanie rozwiązań efektywnych energetycznie w budynkach użyteczności publicznej i oświetleniu miejscowości;

 • egzekwowanie obowiązku rejestracji zużycia wody do celów przemysłowych i rolniczych w przeliczeniu na jednostkę produkcji;

 • wspieranie stosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarce komunalnej i działalności gospodarczej;

 • wspieranie przedsięwzięć na rzecz rolnictwa ekologicznego, budowy zbiorników retencyjnych, odnawialnych źródeł energii, odzysku odpadów;

 • promowanie podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty ekologiczne, wspieranie działań zmierzających do osiągnięcia certyfikatów;

 • analiza wydanych pozwoleń ekologicznych i przestrzegania nałożonych na różne instytucje i podmioty obowiązków z zakresu ochrony środowiska;

 • propagowanie stosowania w podmiotach gospodarczych, działających na terenie powiatu najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Techniques).6.3. Wspieranie działań mających na celu ochronę przyrody

Celem strategicznym do 2020 roku jest objęcie wszystkich obszarów i obiektów cennych przyrodniczo na terenie powiatu prawnymi formami ochrony oraz stworzenie spójnego systemu ich ochrony.

Celami szczegółowymi do 2016 roku są: zapewnienie właściwego stanu i nadzoru
nad wszystkimi obiektami chronionej przyrody na terenie powiatu oraz identyfikacja wszystkich obszarów i obiektów, które na terenie powiatu powinny zostać objęte ochroną.
W tym celu niezbędne jest podjęcie następujących działań:


 • identyfikacja obszarów i obiektów na terenie powiatu predysponowanych do objęcia ich ochroną prawną;

 • określenie zasad połączenia obszarów chronionych na terenie powiatu w spójny system i jego połączenia z obszarami chronionymi zlokalizowanymi w sąsiednich powiatach;

 • identyfikacja istniejących i potencjalnych źródeł degradacji obszarów cennych przyrodniczo i podjęcie działań mających na celu likwidację tych zagrożeń;

 • organizowanie seminariów i warsztatów na temat ochrony przyrody i roli obszarów chronionych w strategii rozwoju powiatu;

 • wspieranie przez samorząd powiatu inicjatyw i działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne na rzecz ochrony przyrody i różnorodności biologicznej;

 • ochrona starodrzewu, zieleni miejskiej, parków podworskich i wiejskich;

 • podjęcie działań zmierzających do wykonania opracowań ekofizjograficznych jako podstawy do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 • wdrażanie programów rolno - środowiskowych na terenach cennych przyrodniczo;

 • restrukturyzacja terenów wiejskich poprzez zalesienia i zadrzewienia;

 • ochrona istniejących lasów, poprawa ich produkcyjności;

 • utrzymanie wielofunkcyjności lasów, poprawa ich funkcji ochronnej (nieprodukcyjnej);

 • ochrona istniejących zadrzewień;

 • zapewnienie dokumentacji urządzeniowej dla lasów;

 • wspieranie wprowadzania na terenach chronionych produkcji rolnej zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym lub w oparciu o schemat programów rolno – środowiskowych;

 • motywowania społeczności lokalnych do działań na rzecz utrzymania walorów przyrodniczych powiatu;

 • aktywizacja społeczeństwa do działań na rzecz ochrony przyrody.6.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu

Celem strategicznym do 2020 roku jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom powiatu poprzez likwidację lub nadzór


nad lokalnymi źródłami zagrożenia i stworzenie procedur postępowania, ochrony ludności oraz zasobów przyrodniczych w przypadku wystąpienia awarii lub katastrof.

Celem szczegółowym do 2016 roku jest ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii


lub katastrof oraz minimalizacja ich potencjalnych skutków.
W tym celu niezbędne jest podjęcie następujących działań:


 • podjęcie próby stworzenia powiatowego programu ochrony ludności i zasobów przyrodniczych w przypadku wystąpienia awarii (przemysłowej lub transportowej) stwarzającej nadzwyczajne zagrożenie dla ludzi i środowiska lub katastrofy naturalnej (powódź, huragan);

 • realizacja przedsięwzięć zabezpieczenia przeciwpowodziowego;

 • prowadzenie nadzoru nad drogami na terenie powiatu w celu wyeliminowania nielegalnego przewozu niebezpiecznych substancji przez teren powiatu
  poza wyznaczonymi trasami;

 • analiza potrzeb w zakresie adaptacji powiatu do potencjalnych skutków zmiany klimatu, w tym analiza potrzeb ochrony przed powodzią oraz suszą;

 • współpraca ze służbami wojewódzkimi i instytucjami rządowymi w tworzeniu ponad powiatowych programów i systemów ochrony ludności i środowiska przed skutkami awarii i/lub katastrof;

 • wspieranie służb ratowniczych działających na terenie powiatu w sprzęt niezbędny
  do adekwatnego reagowania w przypadku wystąpienia awarii lub katastrofy;

 • bezwzględne zapewnienie uwzględnienia zagadnień ochrony przed skutkami awarii i katastrofami w planach zagospodarowania przestrzennego (z ewentualnym określeniem obszarów ograniczonego użytkowania);

 • informowanie mieszkańców powiatu o istniejących i potencjalnych źródłach awarii lub katastrof, potencjalnych ich skutkach i sposobach postępowania w przypadku
  ich wystąpienia.

Pobieranie 482.49 Kb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna