Dla powiatu grodziskiego


Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz osób prowadzących działalność gospodarczą na jego tereniePobieranie 482.49 Kb.
Strona15/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

6.5. Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz osób prowadzących działalność gospodarczą na jego terenie.

Celem strategicznym do 2020 roku jest poprawa poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, pracowników administracji oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Celem szczegółowym do 2016 roku jest wzrost znaczenia ochrony środowiska
w świadomości społecznej mieszkańców powiatu, pracowników administracji oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
W tym celu niezbędne jest podjęcie następujących działań:


 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej i innych działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej;

 • zapewnienie społeczeństwu powszechnego dostępu do informacji o środowisku i sposobach jego ochrony;

 • wspieranie udziału społeczeństwa w postępowaniach w sprawach ochrony środowiska;

 • wspieranie wydawnictw propagujących postawy proekologiczne, organizowanie imprez wspierających kształtowanie takich postaw;

 • wspieranie organizacji imprez masowych o tematyce ekologicznej - Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie świata;

 • organizowanie konkursów, wystaw, imprez i innych działań aktywizujących społeczeństwo do troski o środowisko oraz wspierających działania i postawy proekologiczne mieszkańców powiatu oraz osób prowadzących na jego terenie działalność gospodarczą;

 • współpraca ze szkołami na terenie powiatu we wdrażaniu do programów edukacji formalnej zagadnień zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska;

 • wspieranie udziału pracowników administracji publicznej w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i innych imprezach podnoszących poziom ich wiedzy i świadomości ekologicznej;

 • wzmacnianie komórek ochrony środowiska i gospodarki wodnej w strukturach samorządowych;

 • współpraca ze środkami masowego przekazu w propagowaniu treści proekologicznych.7. GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Uchwalony w 2009r. Program ochrony środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą do 2016 roku nie zawierał informacji na temat gospodarowania odpadami, ponieważ obowiązująca w 2009 roku ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach nakładała na powiaty obowiązek sporządzania powiatowych planów gospodarki odpadami, które kompleksowo omawiały kwestie dotyczące odpadów. W związku z faktem, iż obecnie obowiązująca ustawa z dnia 8 stycznia 2013r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21


z późn. zm.) nie przewiduje sporządzania planów gospodarki odpadami na poziomie powiatu, kwestie dotyczące gospodarowania odpadami omówiono w niniejszym opracowaniu.

Starosta Grodziski wpływa na prawidłowe gospodarowanie odpadami na terenie powiatu poprzez określanie warunków prowadzenia działalności w wydawanych dla podmiotów gospodarczych decyzjach administracyjnych. W roku 2011 Starosta Grodziski wydał 38 decyzji dotyczących gospodarki odpadami, a w roku 2012 – 42 decyzje. Były


to pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a także zezwolenia na ich zbieranie, transportowanie, odzysk i unieszkodliwianie. Decyzje te obligują podmioty gospodarujące odpadami do prowadzenia działalności w sposób zapewniający poszanowanie środowiska naturalnego.

Mimo podejmowanych działań problemem gospodarki odpadami w powiecie jest nadal fakt wywożenia odpadów w sposób niekontrolowany do lasów, zagłębień terenu


i w inne miejsca do tego nieprzeznaczone. Odpady są często palone w piecach domowych i/lub na powierzchni ziemi. Rośnie jednak świadomość społeczna o konieczności odrębnego, selektywnego zbierania odpadów, szczególnie niebezpiecznych, takich jak baterie, świetlówki czy zużyty sprzęt elektroniczny.

Za najważniejsze kierunki prac, mających na celu rozwiązanie problemów


w dziedzinie gospodarki odpadami należy uznać:

 • wzmocnienie nadzoru nad gospodarstwami domowymi, aby odpady komunalne nie były palone w domowych piecach i nie trafiały do nieprzeznaczonych do tego miejsc;

 • rozwinięcie systemu selektywnej zbiórki odpadów, tak aby docelowo korzystała z niego zdecydowana większość mieszkańców powiatu;

 • wspieranie działań prowadzących do usuwania azbestu z obiektów gospodarskich
  i mieszkalnych;

 • likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci;

 • prowadzenie działań edukacyjnych prowadzących do tego, aby mieszkańcy powiatu rozumieli konieczność prawidłowego postępowania z odpadami.8. WDRAŻANIE CELÓW PROGRAMU

Choć bezpośrednią odpowiedzialność za wdrażanie programu ponosi Starosta i Zarząd Powiatu Grodziskiego i działające z jego upoważnienia jednostki organizacyjne powiatu,


to ze względu na istniejący w Polsce podział kompetencji i odpowiedzialności w ochronie środowiska realizacja przedstawionych w „Programie...” zadań wymagać będzie przede wszystkim udziału gmin, a także administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz przedsiębiorców i mieszkańców powiatu.

Dla realizacji celów zawartych w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Grodziskiego wykorzystywane będą instrumenty: • instytucjonalne

 • prawne i proceduralne

 • finansowe

 • społeczne


Instytucje wdrążające

Wdrażanie celów zawartych w niniejszym „Programie...” spoczywać będzie przede wszystkim na organach ochrony środowiska działających na tym terenie.

Są to:


 • Wójtowie i burmistrzowie miast (rozpatrują sprawy związane z korzystaniem ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, wycinaniem drzew, krzewów, utrzymaniem zieleni, realizują uchwały rad gmin w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię, odprowadzenia ścieków, systemu zbierania odpadów komunalnych, realizacji postanowień planu zagospodarowania przestrzennego gminy). Aktywność samorządów lokalnych będzie miała decydujący wpływ na powodzenie realizacji niniejszego „Programu...”, znaczna ilość działań i inwestycji będzie realizowana bowiem na tym szczeblu. Dlatego
  też Starosta i Zarząd Powiatu w ramach swoich kompetencji i możliwości mogą jedynie wspierać gminy w realizacji założonych działań.

 • Starosta – główny decydent w ochronie środowiska, sprawuje nadzór nad lasami
  nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, spółkami wodnymi, racjonalną gospodarką łowiecką, ochroną przyrody, realizuje zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Także Rada i Zarząd Powiatu posiadają określone kompetencje i obowiązki w zakresie ochrony środowiska.


Zgodnie z przepisami Rada Powiatu :

 • uchwala Program ochrony środowiska;

 • co 2 lata analizuje raporty z realizacji Programu ochrony środowiska,

 • ustanawia obszary ograniczonego użytkowania wokół instalacji oddziaływujących negatywnie na środowisko,

Na Zarządzie Powiatu spoczywać będzie obowiązek przygotowania, co dwa lata, raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 i przedłożenie tego opracowania Radzie Powiatu.


W realizacji „Programu...” Starosta Grodziski będzie współpracował z organami ochrony środowiska szczebla wojewódzkiego, w szczególności z:


 • Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, który zajmuje się egzekwowaniem opłat
  z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; prowadzi bazę danych o emisjach substancji, wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody w województwie. Marszałek uchwala wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju województwa oraz wojewódzki program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami, sprawuje kontrolę nad Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

 • Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, który jest organem kontrolnym, prowadzącym kontrolę przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska, prowadzi badania stanu środowiska w ramach sieci monitoringu, wymierza kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

Nowy podział kompetencji w zakresie ochrony środowiska nakłada na wszystkie szczeble samorządu i organów rządowych obowiązek wzajemnego informowania się


i uzgadniania. Oczywistym jest, że tylko przy utrzymaniu ścisłego kontaktu Starostwa Powiatowego z Urzędami Gmin możliwe będzie zwiększenie szans realizacji zadań sformułowanych w „Programie ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”.

Instrumenty prawne i proceduralne
Wdrażanie Programu... będzie następowało zgodnie z przepisami krajowymi. Wynika
z nich, że władze powiatu mają ograniczone kompetencje w zakresie ochrony środowiska,
a większość działań i obowiązków powinna być wykonywana przez burmistrzów i wójtów gmin należących do powiatu.

Tym niemniej starosta posiada szereg uprawnień proceduralnych, które mogą i będą wykorzystywane przy realizacji Programu...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami starosta co do zasady wydaje decyzje administracyjne dotyczące:


 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;

 • gospodarki wodno – ściekowej - pozwolenia wodnoprawne: na szczególne korzystanie z wód, na wykonanie z urządzeń wodnych, na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód, na wprowadzenie
  do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, na długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej, na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych i/lub
  na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie;

 • wytwarzania odpadów;

 • prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami;

 • dopuszczalnej emisji hałasu do środowiska;

 • zatwierdzenia projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji;

 • wydawania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (bez użycia materiałów wybuchowych i na powierzchni
  nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym
  20 000 m3.

Przy wydawaniu wskazanych powyżej decyzji starosta będzie brał pod uwagę czy planowane działania nie są sprzeczne z celami Programu ...

Realizacji Programu... służyć będzie także prowadzenie rejestrów przez Starostwo (m.in. w odniesieniu do decyzji o emisji do powietrza atmosferycznego, pozwoleniach wodnoprawnych i in.).

Jednym z kluczowych warunków realizacji celów zawartych w niniejszym Programie... będzie zapewnienie bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony środowiska. W celu zapewnienia właściwej egzekucji prawa Starostwo współpracować będzie z władzami gmin oraz Wojewódzką Inspekcją Ochroną Środowiska. W ramach współpracy
z WIOŚ prowadzone będą działania mające na celu zapewnienie lepszego rozpoznania sytuacji w zakresie stanu środowiska na terenie powiatu, głównych źródłach zagrożenia,
a także w zakresie prowadzenia badań monitoringowych.
Instrumenty finansowe
Ochrona środowiska wymaga dużych nakładów finansowych, związanych przede wszystkim z budową infrastruktury np.: sieci kanalizacji, oczyszczalni ścieków czy sieci wodociągowych. Z realizacją Programu... związana będzie konieczność przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków finansowych. Tam gdzie będzie to ustawowo możliwe działania będą wspierane z budżetu powiatu grodziskiego, przede wszystkim ze środków dawnego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym niemniej istotna część zadań będzie musiała zostać sfinansowana z budżetów gmin; na część prac konieczne będzie pozyskanie środków finansowych z zewnątrz,

Dla realizacji zapisów Programu... niezbędne będzie wykorzystanie dostępnych instrumentów finansowych, a także pozyskanie dodatkowych środków finansowych,


jak choćby środki funduszy europejskich..

Zakłada się, że najważniejszymi źródłami finansowania działań zawartych w niniejszym Programie ... będą:
 • środki własne samorządów przeznaczone na ochronę środowiska,

 • wykorzystanie partnerstwa publiczno – prywatnego dla realizacji celów publicznych w zakresie ochrony środowiska, środki własne przedsiębiorstw (głownie w zakresie gospodarki komunalnej), środki prywatne mieszkańców;

 • środki pochodzące z opłat i kar ekologicznych za korzystanie ze środowiska
  lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

Zakłada się, że dla zapewnienia wdrożenia priorytetów i działań przedstawionych w niniejszym Programie... konieczne będzie pozyskiwanie środków także z innych źródeł:
 • budżetu Państwa, w postaci dotacji celowych na ochronę środowiska (w ograniczonym stopniu),

 • pożyczki i dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 • środki finansowe z Programów Operacyjnych (m.in. Program Regionalny oraz PO „Infrastruktura i Środowisko”) wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności),

 • kredyty z banków komercyjnych, w tym m.in. Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Realizacja programu podporządkowana będzie stosowaniu zasady polityki ekologicznej: „zanieczyszczający płaci”. Oznacza to, że tam gdzie będzie to możliwe i uzasadnione, koszty działań zapobiegawczych i naprawczych w ochronie środowiska ponoszone będą przez sprawców zanieczyszczenia. Dotyczy to także osób fizycznych (mieszkańców powiatu), korzystających z infrastruktury ochrony środowiska (kanalizacja, wodociągi, system gospodarki odpadami itp.).


Instrumenty społeczne
Realizacja Programu ... wymagać będzie także szerokiego wsparcia mieszkańców powiatu grodziskiego oraz działających na tym terenie organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych, których cele statutowe dotyczą szeroko pojętej ochrony środowiska. Dlatego też mieszkańcy i organizacje pozarządowe zostały włączone do tworzenia niniejszego Programu... już na etapie jego projektu, o czym informowano we wcześniejszych rozdziałach.

W trakcie realizacji Programu... władze powiatu będą współpracować z organizacjami społecznymi działającymi na terenie powiatu, a także włączać społeczności lokalne w procedury podejmowania decyzji o sposobie korzystania ze środowiska i zasadach jego ochrony. Wszelkie postulaty i wnioski strony społecznej będą merytorycznie analizowane i w przypadku pozytywnej oceny uwzględniane w programie.


Pobieranie 482.49 Kb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna