Dla powiatu grodziskiego


MONITORING REALIZACJI „PROGRAMU...”Pobieranie 482.49 Kb.
Strona16/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

9. MONITORING REALIZACJI „PROGRAMU...”

Dla oceny postępów we wdrażaniu założonych celów niniejszego Programu... zakłada się prowadzenie monitoringu:


- jakości środowiska,

- realizacji celów polityki środowiskowej.


Sposób monitorowania realizacji Programu... wynika przede wszystkim z obowiązujących obecnie w tym zakresie przepisów prawa. Zgodnie z nimi Starosta Grodziski jest zobowiązany do przedstawiania szczegółowych informacji o realizacji zadań wynikających z zapisów Programu... Zarządowi i Radzie Powiatu.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z wykonania Programu… Zarząd Powiatu sporządzać będzie co dwa lata raporty, które przedstawiane będą Radzie Powiatu. Zakłada się, ze raporty takie zostaną przygotowane i przedstawione Radzie odpowiednio (w okresie programowania):

do 31 stycznia 2015 r.,

do 31 stycznia 2017 r.,


Będzie wówczas także możliwość zmian w zapisach Programu..., gdyż jego cele i zapisane w nim działania mogą ulegać zmianie, w zależności od sytuacji prawnej, społecznej, gospodarczej i ekologicznej.

Program ochrony środowiska zostanie rozpowszechniony (a projekt Programu skonsultowany ze społeczeństwem) wśród społeczeństwa powiatu poprzez jego publikację i umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatu Grodziskiego. Znajomość zapisów Programu... i społeczny nadzór nad jego realizacją – zarówno przez społeczeństwo jak i, przede wszystkim, przez organizacje pozarządowe, stanowić będzie także element monitorowania realizacji zapisów zawartych w niniejszym opracowaniu.


Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju Powiatu Grodziskiego, ważny jest dobór odpowiednich wskaźników systemu monitorowania postępów w osiąganiu założonych celów. Właściwy system oceny realizacji Programu... powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach presji, stanu i reakcji, które zostały określone w Załączniku nr 3.


10. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2013 – 2016 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020 NA ŚRODOWISKO

Zakłada się, że realizacja Programu... będzie miała pozytywne oddziaływanie na stan środowiska przyrodniczego i jakość życia mieszkańców powiatu grodziskiego. Ocenę taką można sformułować zarówno na podstawie przyjętych w dokumencie celów, jak i uzgodnieniu tych celów z Polityką Ekologiczną Państwa, Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska na lata 2011 – 2014 oraz innymi dokumentami programowymi ochrony środowiska przygotowanymi na poziomie krajowym i regionalnym. Zakłada się, że realizacja wskazanych w Programie.... działań przyczyni się także do wypełnienia spoczywających na Polsce obowiązków wynikających z przejęcia do polskiej legislacji dorobku prawnego Unii Europejskiej.Ocenia się, że realizacja działań zaproponowanych w Programie ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 wpłynie pozytywnie w szczególności na:

 • ład przestrzenny dzięki wsparciu tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego gmin należących do powiatu grodziskiego;

 • poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie powiatu dzięki zwiększeniu ilości ścieków poddawanych oczyszczaniu i zwiększeniu ładunku zanieczyszczeń usuwanych ze ścieków oraz monitoring zanieczyszczeń. Przyczyni się to do zwiększenia prawdopodobieństwa spełnienia przez Polskę celów Ramowej Dyrektywy Wodnej;

 • komfort życia mieszkańców dzięki rozwojowi infrastruktury wodociągowej oraz sieci

kanalizacyjnej;

 • zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców powodowanego przez podwyższone stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym;

 • poprawę jakości powietrza atmosferycznego dzięki działaniom, mającym na celu zmniejszenie uciążliwości lokalnych, niskich źródeł emisji oraz wyprowadzaniu transportu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie mieszkalnej;

 • odpowiedni poziom ochrony powierzchni ziemi, dzięki podjętym działaniom (m.in. wspieranie dobrych praktyk rolniczych, programów rolno – środowiskowych, rekultywacji terenów zdegradowanych, wprowadzaniu zasad ochrony terenów biologicznie czynnych, likwidacji „dzikich” wysypisk);

 • zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu przez ponadnormatywny hałas.

 • zwiększenie pewności dostaw wody przez systemy wodociągowe dzięki racjonalizacji wykorzystania wody;

 • zmniejszenie zapotrzebowania na surowce i energię niezbędne dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu i działających na jego terenie podmiotów gospodarczych, przez wprowadzenie programów wspierających efektywność;

 • wzrost udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, co przyczyni się
  do redukcji emisji gazów cieplarnianych z terenu powiatu, a także wspierać będzie realizację przez Polskę celów wspólnotowych w tym zakresie;

 • wzrost świadomości mieszkańców w odniesieniu do znaczenia i ochrony terenów
  o dużej wartości przyrodniczej dla zapewnienia właściwej jakości życia na terenie powiatu.

 • odpowiedni poziom ochrony wszystkich obiektów i obszarów cennych przyrodniczo leżących na terenie powiatu:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu, dzięki wprowadzeniu procedur i programów ochrony ludności i zasobów środowiska
  w przypadku wystąpienia awarii lub katastrofy;

 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia niespodziewanych wydarzeń o znaczącym zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi i jakości środowiska przyrodniczego, dzięki wprowadzeniu ścisłego nadzoru nad potencjalnymi źródłami awarii;

 • poprawę jakości zarządzania ochroną środowiska na terenie powiatu, dzięki nawiązaniu ściślejszej współpracy ze społeczeństwem i działającymi na terenie powiatu organizacjami ekologicznymi i społecznymi;

 • poprawę jakości środowiska, w efekcie prowadzonych działań edukacyjnych i promocji postaw proekologicznych wśród mieszkańców, pracowników administracji i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wystąpienie negatywnych oddziaływań możliwe jest na poziomie przyjętych rozwiązań szczegółowych i indywidualnych działań. Niewłaściwa realizacja modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnych, błędna lokalizacja oczyszczalni ścieków i innych instalacji może prowadzić do powstania lokalnych problemów i konfliktów ekologicznych. Dlatego też Starostwo Powiatu Grodziskiego w ramach swoich kompetencji prowadzić będzie uważny i szczegółowy nadzór nad działaniami realizowanymi w ramach Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020.


Natomiast formalne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2013 – 2016
z perspektywą do roku 2020 nie jest wymagane. Zgodnie z art. 46. ust 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.): „Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty: 2)   polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych
lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.” Uznano,
po konsultacji z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie
i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, iż taka sytuacja nie ma miejsca.
Pobieranie 482.49 Kb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna