Dla powiatu grodziskiego


ZADANIA WŁASNE POWIATU, HARMONOGRAM I PRZYBLIŻONE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMUPobieranie 482.49 Kb.
Strona17/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

11. ZADANIA WŁASNE POWIATU, HARMONOGRAM
I PRZYBLIŻONE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU

Do zadań własnych powiatu należy zaliczyć te przedsięwzięcia, które będą finansowane

w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji powiatu.
Zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska w głównej mierze skupiają się na:


  • opracowaniu planów, programów wspierających działania związane z realizacją zasady ustrojowej tj. ekorozwoju,
  • wydawaniu opinii, zezwoleń, orzeczeń, zobowiązań, zaleceń wynikających z kompetencji starosty w zakresie ustaw: Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska, o lasach, o ochronie przyrody, Prawa geologicznego i górniczego, o ochronie roślin uprawnych, o odpadach,
    o ochronie zwierząt, o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania;  • udostępnianiu społeczeństwu dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  • prowadzeniu rejestru m.in. pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
  • kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,
  • koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć z gminami, ułatwiających rozwiązywanie problemów,
  • organizowaniu kampanii promocyjno-edukacyjnych.

Również do zadań powiatu należą działania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi


w utrzymywanych obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej oraz w obiektach administrowanych przez powiat.

Załącznik nr 1 Harmonogram działań proekologicznych przewidzianych
do realizacji na poziomie samorządów na lata 2013-2016 z perspektywą
do 2020 r.

Obszar działania

działania

Jednostka realizująca

Lata realizacji

Ochrona wód


- ograniczenie odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód

- budowa i modernizacja sieci wodociągowej na długości około 27 km, a dodatkowo prace przygotowawcze związane z przyszłą budowa dla ponad 25 km

- działania związane z konserwacją urządzeń wodnych

- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej z kanalizacją deszczową włącznie na odcinku przekraczającym 70 km
- miasta, gminy, powiat,
- osoby cywilne2013-2016 z perspektywą do 2020

Ochrona powierzchni ziemi


– ochrona gleb użytkowanych rolniczo

- ochrona powierzchni biologicznie czynnej
- gminy, powiat, gospodarstwa rolne

2013-2016

Ograniczenie zanieczyszczeń odpadami


- prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami

- usuwanie pozostałości azbestu na obiektach gospodarskich i mieszkalnych

- wspomaganie w/w działań

- likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci
- gminy
-osoby cywilne

2013-2016

Ochrona powietrza

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (np. działania związane z termomodernizacją budynków, wymianą systemów ogrzewania)

- zmiana paliw tradycyjnych na ekologiczne

- budowa ścieżek rowerowych


- miasta, gminy, powiat, jednostki organizacyjne, osoby prywatne

2013-2016

Ochrona przed hałasem


- działania związane z budową i modernizacją systemu dróg

- ograniczenie przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu
- miasta, gminy, powiat, zarządy dróg

Zadania ciągłe

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

- Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego i ochrona przeciwpożarowa

- działania związane z funkcjonowaniem straży pożarnych

- realizacja przedsięwzięć zabezpieczenia przeciwpowodziowego


- miasta, gminy, powiat

Zadania ciągłe

Edukacja ekologiczna


- szkolenia pracowników, jak i ludności w zakresie problematyki ochrony środowiska

- zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez akcje typu sprzątanie świata, organizowanie zajęć dydaktycznych, kół zainteresowań czy konkursów ekologicznych

- budowa ścieżek przyrodniczych

- propagowanie transportu rowerowego

- propagowanie wiedzy o ograniczeniu populacji bezdomnych zwierząt


- miasta, gminy, powiat

Zadania ciągłe

Ochrona przyrody


- tworzenie użytków ekologicznych czy wyznaczanie pomników przyrody

- pielęgnacja zieleni gminnej i jej uzupełnianie

- ewidencjonowanie potencjalnych pomników przyrody

- wspieranie działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów naturalnych

- wspieranie działań na rzecz zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych


- miasta, gminy, powiat

Zadania ciągłe

Zapewnienie ładu przestrzennego


- dążenie do wykonanie opracowań ekofizjograficznych jako podstawy do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- wprowadzenie zasady uwzględniania priorytetów ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego;

- sukcesywne uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów gmin, dla których nie istnieją obowiązujące plany.


- miasta, gminy

2013-2016


Powyższy harmonogram zakłada prace czynne oraz prace związane z aspektem administracyjnym zarówno w okresie krótkoterminowym jak i w okresie perspektywicznym. Okres realizacji zadań uzależniony jest od poszczególnych jednostek oraz od możliwości finansowych przewidzianych na dany rok.Pobieranie 482.49 Kb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna