Dla powiatu grodziskiego


WPROWADZENIE 1.1 Podstawy prawnePobieranie 482.49 Kb.
Strona2/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

1. WPROWADZENIE
1.1 Podstawy prawne

Prawny obowiązek tworzenia powiatowych programów ochrony środowiska (powiatowej polityki ekologicznej) wprowadziła norma prawna zawarta w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.). Norma ta, zawarta w art. 17.1 stanowi, że: „ ... organ wykonawczy (...) powiatu, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza (...) powiatowe programy ochrony środowiska ...”. Zakres tych dokumentów uszczegóławiają przepisy zawarte w art. 14 cytowanego aktu prawnego. Zgodnie z nim polityka ekologiczna powiatu powinna określać w szczególności: • cele ekologiczne,

 • priorytety ekologiczne,

 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 politykę ekologiczną (a co za tym idzie i Program) przyjmuje się na okres czterech lat z perspektywą obejmującą kolejne 4 lata.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami powiatowy program ochrony środowiska powinien zostać zaopiniowany przez organ wykonawczy województwa, na terenie którego znajduje się powiat.

Ustawodawca nakazał także organom wykonawczym powiatów składanie co 2 lata sprawozdań, Radzie Powiatu, z realizacji programu.1.2 Cele i zakres Programu

Głównym celem niniejszego dokumentu jest aktualizacja polityki ekologicznej powiatu grodziskiego. Dokonano jej w taki sposób, aby była ona zgodna z kierunkami polityki ekologicznej państwa, oraz nowym programem ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego. Tym niemniej, chociaż jest to tylko aktualizacja przyjętej w 2009 roku polityki ekologicznej powiatu, to niniejszy dokument opracowano w taki sposób, żeby stanowił zamkniętą całość. Dlatego też powtórzono w nim część informacji zawartych w Programie... z roku 2009, w szczególności dotyczących zagadnień ogólnych.

Podstawą Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego… jest konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, która oznacza w praktyce, że w procesach rozwoju społeczno – gospodarczego kryteria ochrony środowiska traktowane są równoważnie z kryteriami społecznymi i gospodarczymi. Innymi zasadami, do których odwołuje się Program... są zasady ogólne, leżące u podstaw polityki ochrony środowiska UE i Polski takie jak:


 • zasada przezorności ,

 • zasada prewencji,

 • zasada „zanieczyszczający” płaci,

 • zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach:

 • sprawiedliwości międzypokoleniowej,

 • sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej,

 • równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,

 • zasada uspołecznienia

 • zasada subsydiarności,

 • zasada efektywności ekologicznej i ekonomicznej.

Zakres Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego… odnosi się do całokształtu zagadnień sozologicznych i ekologicznych występujących na obszarze powiatu. W szczególności zawiera on informacje na temat:  • priorytetowych działań na rzecz utrzymania środowiska przyrodniczego we właściwym stanie i przeciwdziałaniu jego degradacji, w podziale na przedsięwzięcia krótkoterminowe (których realizacja obejmuje lata 2013 – 2016) i długoterminowe
   (do roku 2020). Osiągnięcie poprawy elementów środowiska przyrodniczego
   w założonej perspektywie czasowej wymagać będzie współpracy z gminami, instytucjami;

  • harmonogramu konkretnych zadań w zakresie: ograniczenia emisji, ochrony zasobów przyrodniczych, racjonalnego gospodarowania środowiskiem, prośrodowiskowej aktywizacji społeczeństwa i wzrostu świadomości ekologicznej z podziałem na:

  • zadania powiatu,

  • zadania innych organów administracji publicznej oraz instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych,

  • zalecenia dla gminnych programów ochrony środowiska,

  • uwarunkowania realizacyjne Programu…, jego wdrożenie i monitoring.


Program… dotyczy obszaru powiatu grodziskiego, tym niemniej bierze on pod uwagę

różnego rodzaju powiązania, w tym ekologiczne z powiatami sąsiednimi.Program… opracowany jest z uwzględnieniem ustrojowej pozycji samorządu powiatu i jego kompetencji wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska, a więc ograniczonych własnych możliwości realizacyjnych i finansowych.
Program… przygotowany został z udziałem społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235). Założenia do programu, materiały i wnioski przedstawiano na stronie urzędu. Zainteresowani mogli śledzić przebieg prac nad Programem….. stosowna dokumentacja znajduje się w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

1.3 Funkcje Programu


Niniejszy „Program ochrony środowiska…" dla powiatu grodziskiego ma stać się podstawowym dokumentem opisującym szczegółowe działania na rzecz ochrony środowiska w powiecie.

W szczególności:


 • jest gwarantem wdrażania zrównoważonego rozwoju powiatu,

 • określa sposoby współpracy administracji publicznej wszystkich szczebli
  oraz instytucji i pozarządowych organizacji ekologicznych na rzecz ochrony środowiska w powiecie,

 • ułatwia opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska, wydawanie decyzji określających sposób i zakres korzystania ze środowiska,

 • obiektywizuje wydawanie decyzji określających sposób i zakres korzystania
  ze środowiska,

 • organizuje system informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego poprawy.


Program… omawia szczegółowo zadania na lata 2013 – 2016. Taki horyzont czasowy przyjęto zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska.Pobieranie 482.49 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna