Dla powiatu grodziskiego


STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEGO OCHRONA - DIAGNOZAPobieranie 482.49 Kb.
Strona4/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

3. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEGO OCHRONA - DIAGNOZA
3.1 Polityka i zarządzanie ochroną środowiska

System zarządzania ochroną środowiska w powiecie grodziskim opiera się na podziale obowiązków i kompetencji pomiędzy administrację publiczną szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego i centralnego.Zgodnie z przepisami prawa organy ochrony środowiska szczebla wojewódzkiego prowadzą nadzór nad instalacjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska. Koordynują one także prace w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a poprzez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska kontrolują przestrzeganie prawa ochrony środowiska przez podmioty działające na terenie powiatu oraz prowadzą pomiary monitoringowe. Urząd Marszałkowski nadzoruje wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za naruszanie warunków tego korzystania. Starostwo powiatowe i urzędy gminne wykonują obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska na terenie swojego działania. Zakres obowiązków i kompetencji Starosty, jako organu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
to między innymi:

w zakresie prawa ochrony środowiska:

 1. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie i jego udostępnianie,

 2. prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza, wody, gleby i ziemi,

 3. wydawanie pozwoleń zintegrowanych,

 4. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

 5. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

 6. wydawanie pozwoleń na emitowania hałasu do środowiska,

 7. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi,

 8. stwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia wydanych pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii,

 9. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja zanieczyszczeń nie wymaga pozwolenia,

 10. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia,

 11. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

 12. nakładanie w drodze decyzji obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla instalacji,
  z których emisja nie wymaga pozwolenia,

 13. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
  w zakresie wydawanych decyzji,

 14. występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań
  w stosunku do podmiotów, u których stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło wystąpić,

 15. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem do zatwierdzenia powiatowego programu ochrony środowiska,

 16. sporządzanie co 2 lata raportów z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska,

 17. opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,

 18. zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska oraz pozwoleń zintegrowanych,

 19. przenoszenie w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji na wniosek zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji dającej rękojmię prawidłowego wykonania tych obowiązków,


w zakresie postępowania z odpadami:

 1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji, jeśli wytwórca wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie,

 2. wydawanie zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów,

 3. wydawanie zezwoleń na transport odpadów,

 4. prowadzenie rejestru w zakresie transportu odpadów dla posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie w/w działalności
  na podstawie właściwych przepisów,

 5. przekazywanie Marszałkowi Województwa zestawienia rejestrów w terminie do końca kwartału każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy,

 6. określanie w drodze decyzji obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami
  z wypadków w tym obowiązków przekazania ich właściwym posiadaczom odpadów,
  gospodarowanie odpadami z wypadków, jeżeli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków
  albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub konieczna jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów,

 7. występowanie z wnioskiem do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy lub bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy,


w zakresie ochrony przyrody :


 1. popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,

 2. prowadzenie rejestru roślin i zwierząt lub ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,

 3. wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gmin;

 4. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,

  w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha
  i przewidywalnym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m³ oraz stwierdzanie wygaśnięcia koncesji,

 2. zatwierdzanie projektów badań hydrogeologicznych oraz projektów prac geologicznych
  i geologiczno-inżynierskich,

 3. zatwierdzanie dokumentacji geologicznych i geologiczno – inżynierskich,

 4. przygotowywanie decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac geologicznych
  w szczególności badań, pomiarów oraz pobieranie dodatkowych próbek,

 5. przyjmowanie dokumentacji geologicznej oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych
  w wyniku prowadzenia prac geologicznych,

 6. prowadzenie ewidencji zgromadzonych dokumentów geologicznych,

 7. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,


w zakresie gospodarki wodnej:


 1. prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej dla wód określonych ustawą prawo wodne,

 2. ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody,

 3. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. szczególne korzystanie z wód,

  2. wykonanie urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych
   i korzystaniu z nich,

  3. rolnicze wykorzystanie ścieków,

  4. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,

  5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

  6. piętrzenie wody podziemnej,

  7. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

  8. wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

  9. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,

 4. stwierdzanie, w drodze decyzji, wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,

 5. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania na żądanie poszkodowanego w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym,

 6. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych przez podmioty, które poprzez wprowadzenie ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód,

 7. dokonywanie, co 4 lata, przeglądu ustaleń i realizacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych,

 8. prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

 9. wydawanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych,

 10. wydawanie decyzji w sprawach wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółek wodnych przez osoby, które nie są członkami spółki wodnej, odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,

 11. wydawanie decyzji na wykonanie konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych przez właścicieli gruntów, które nie są objęte działalnością spółki wodnej,

 12. wydawanie decyzji zatwierdzających statut spółki wodnej,

 13. wydawanie decyzji o przeniesieniu prawa własności urządzeń wodnych na własność właściciela wody,

 14. wydawanie decyzji następcy prawnemu zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne o przejęciu praw i obowiązków wynikających z tego pozwolenia z zastrzeżeniem,
  że pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy eksploatacji instalacji,

 15. stwierdzenie w drodze decyzji przejścia gruntów pokrytych powierzchniami wodnymi płynącymi do zasobu Skarbu Państwa oraz wykreślenie z tego zasobu,

 16. współdziałanie z właściwym regionalnym zarządem gospodarki wodnej w zakresie gospodarowania wodami, korzystania z wód oraz utrzymania urządzeń wodnych,

 17. wzywanie zakładów do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt,
  bądź środowisku,

 18. przygotowywanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań w gospodarce wodnej,

 19. ustalenie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych;

 20. wydawanie decyzji nakazującej usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z ich bezpośredniego sąsiedztwa,

 21. nakazywanie przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,

 22. wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej wynikających
  z ustaw - prawo wodne i prawo ochrony środowiska,

Nadal za jeden z ważniejszych problemów systemu zarządzania ochroną środowiska


na terenie powiatu grodziskiego należy uznać niepełne rozpoznanie sytuacji w odniesieniu
do stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. Brak tych informacji utrudnia ustalenie priorytetów dla działań w zakresie ochrony środowiska
w przyszłości.Wnioski i rekomendacje

 1. Wobec szerokiego zakresu obowiązków jakie spoczywają na administracji lokalnej
  w zakresie zarządzania ochroną środowiska i gospodarką wodną za pożądane należy uznać wzmocnienie administracji ochrony środowiska zarówno na poziomie gminnym jak i powiatowym.

 2. Za szczególnie ważne należy uznać prace mające na celu przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów powiatu, dla których plany takie nie istnieją.

 3. W miarę swoich możliwości wszystkie szczeble administracji publicznej na terenie powiatu grodziskiego powinny starać się gromadzić informacje na temat stanu środowiska na swoim terenie, źródłach zagrożenia dla tego stanu oraz możliwych
  i pożądanych sposobach przeciwdziałania zagrożeniom i degradacji środowiska.

Pobieranie 482.49 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna