Dla powiatu grodziskiegoPobieranie 482.49 Kb.
Strona5/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


3.2 Gospodarka odpadami

Na terenie Powiatu Grodziskiego odpady wytwarzane są przez podmioty gospodarcze oraz przez osoby fizyczne. W 2012 roku na terenie powiatu wytworzono łącznie 37 251 Mg odpadów (Źródło: Wojewódzki System Odpadowy). Odpady przekazywane


są po wytworzeniu do podmiotów prowadzących ich odzysk lub unieszkodliwianie na terenie Powiatu Grodziskiego oraz poza nim. Brak jest jednak wspólnych instalacji, które zapewniłyby obsługę wszystkich wchodzących w skład powiatu gmin. Decydująca większość wytwarzanych odpadów (zarówno komunalnych jak i przemysłowych) jest eksportowana na zewnątrz. Powoduje to uzależnienie powiatu od podmiotów funkcjonujących poza jego terenem i zwiększa koszt systemu gospodarki odpadami.

Na terenie Powiatu Grodziskiego znajdują się następujące składowiska odpadów:

Składowisko we wsi Kraśnicza Wola, gmina Grodzisk Mazowiecki przeznaczone jest do gromadzenia odpadów balastowych pochodzących z kompostowni odpadów komunalnych typu DANO zlokalizowanej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Chrzanowskiej. Możliwe jest składowanie innych odpadów obojętnych np. gruzu budowlanego, gruntu z wykopów itp. Odpady te są składowane wyłącznie w celu wykorzystania do wykonywania przewarstwień, obwałowań wewnętrznych i stabilizacji skarp. Teren składowiska zajmuje powierzchnię
ok. 8 ha. Na składowisko odpadów trafiają odpady balastowe z kompostowni stanowiąc odsiew po obróbce wstępnej odpadów komunalnych w biostabilizatorze. Po unieruchomieniu kompostowni odpadów w Grodzisku Mazowieckim planowane jest pozyskiwanie odpadów
z innych kompostowni i dalsze eksploatowanie składowiska.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Petrykozach, gmina Żabia Wola zostało zamknięte z dniem 12.11.2010 r. na podstawie decyzji nr 13/10 Starosty Grodziskiego z dnia 23.09.2010 r. Było obsługiwane przez firmę SIR-COM Stanisław Zajączkowski, ul. Krasickiego 65 Nowa Iwiczna. Obsługę składowiska wykonywał operator sprzętu wysypiskowego, dozorca. Na składowisko były przyjmowane: niesegregowane odpady komunalne, odpady z czyszczenia ulic i placów, gleba, ziemia, kamienie, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, żużel i popiół, gruz z rozbiórek


i remontów, odpady z targowisk, odpady nie nadające się do kompostowania i inne odpady komunalne. Odpady, których nie można było przyjmować na składowisko to: złom, środki chemiczne, zużyte ogumienie, odpady o właściwościach toksycznych, produkty ropopochodne, nieczystości płynne, odpady o właściwościach radioaktywnych
i wybuchowych, przeterminowane leki oraz odpady medyczne i weterynaryjne.

Składowisko odpadów komunalnych w Kłudnie Starym, gmina Grodzisk Mazowiecki było czynne w latach 1982-1992. Obecnie przechodzi kolejne etapy rekultywacji. Teren składowiska odpadów zajmuje obszar w kształcie prostokąta o powierzchni 1,55 ha


i wysokości bryły ok. 5m, o objętości depozytu odpadów ok. 83 000 m3. Według wywiadu przeprowadzonego wśród mieszkańców miejscowej ludności, składowisko zostało zlokalizowane w dzikim wyrobisku po eksploatacji piasku wykorzystywanym przez miejscową ludność do celów budowlanych, zaś głębokość wyrobiska dochodziła do 1,5 m. Składowisko odpadów przylega od strony wschodniej do lasu sosnowego, na kierunku południowym ograniczone jest drogą powiatową prowadzącą do wsi Kłudno Nowe,
zaś na kierunku zachodnim graniczy z drogą gruntową prowadzącą do wsi Nowe Faszczyce. Na kierunku północnym w bezpośrednim otoczeniu rekultywowanego składowiska znajdują się pola uprawne. W roku 1996 składowisko zostało przykryte warstwą piasków i porośnięte roślinnością jednoroczną i trawami. Składowane w tym miejscu odpady komunalne były gromadzone bezpośrednio na gruncie.

Na terenie powiatu nie ma składowisk odpadów zawierających azbest ani składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin.

W latach 2011 i 2012 na terenie poszczególnych gmin Powiatu Grodziskiego odebrano następujące ilości odpadów komunalnych (Źródło: Wojewódzki System Odpadowy):

a) rok 2011

- Gmina Grodzisk Mazowiecki – 14002,07 Mg

- Gmina Milanówek – 3 343,46 Mg

- Gmina Podkowa Leśna – 672,76 Mg

- Gmina Żabia Wola – 1 733,45 Mg

- Gmina Baranów – 363,88 Mg

- Gmina Jaktorów – 1 192,52 Mg

b) rok 2012

- Gmina Grodzisk Mazowiecki – 12 802,06 Mg

- Gmina Milanówek – 1 802,13 Mg

- Gmina Podkowa Leśna – 478,51 Mg

- Gmina Żabia Wola – 1 377,96 Mg

- Gmina Baranów – 7,21 Mg

- Gmina Jaktorów – 1 186,48 Mg

W 2013 roku gminy Powiatu Grodziskiego musiały rozpocząć przygotowania do wprowadzenia zaplanowanych na rok 2013 zmian w systemie gospodarki odpadami. Zajęto się przygotowywaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz zaplanowaniem gospodarowania odpadami według projektowanych zasad z uwzględnieniem konieczności ogłoszenia przetargów na wybór nowych podmiotów, które zajęłyby się selektywnym odbiorem odpadów z terenu gmin.3.3 Jakość powietrza atmosferycznego
Pomimo, że na omawianym terenie brak jest znaczących, jednostkowych źródeł emisji do powietrza, których oddziaływanie wpływałoby na stan czystości atmosfery na całym obszarze powiatu, to stan czystości atmosfery nie jest zadowalający. Składają się na to dwie przyczyny:

 1. oddziaływanie zanieczyszczeń z aglomeracji warszawskiej,

 2. oddziaływanie źródeł lokalnych.

Wśród lokalnych źródeł zanieczyszczenia, największy wpływ na pogorszenie jakości powietrza maja:

  • transport samochodowy,

  • emisja z pieców węglowych w indywidualnych budynkach jednorodzinnych,

  • nielegalne spalanie odpadów (w piecach domowych i innych),

  • niska emisja z zakładów przemysłowych, ogrodniczych itp.

Brak jest szczegółowej inwentaryzacji źródeł zagrożenia dla jakości powietrza, podstawowa informacja na ten temat pochodzi z rejestru decyzji o emisji dopuszczalnej do powietrza. Można domniemywać, że największe zagrożenia związane są z emisją ze środków transportu i występują na terenie Milanówka i Grodziska Mazowieckiego, Żabiej Woli i w nieco mniejszym stopniu w Jaktorowie (zwłaszcza w pobliżu skrzyżowań z sygnalizacją świetlną).

Powiat grodziski jest zaliczany do strefy mazowieckiej. Oceny jakości powietrza dokonał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ocena wykazała przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 164/13 z dnia 28 października 2013r.).

Prawdopodobnie jest to spowodowane nadmiernym stężeniem drobnego pyłu zawieszonego, którego głównym źródłem jest pylenie wtórne, spalanie węgla w piecach indywidualnych i znaczny ruch samochodowy (ścieranie opon o nawierzchnię dróg).

Tabela 1. Sumy emisji zanieczyszczeń związanych z indywidualnym ogrzewaniem domów dla powiatu w 2012 r. (źródło: WIOŚ w Warszawie)


Rodzaj emisji

jednostka

wartość

Powiat GrodziskiSO2

Mg

74

NOX

Mg

993

CO

Mg

1211

PM10

Mg

408

PM10S

Mg

58

PM10T

Mg

27

PM10U

Mg

323

PM2,5

Mg

97

PM2,5S

Mg

49

PM2,5T

Mg

9

PM2,5U

Mg

39

B(a)P

kg

7,7

Cd

kg

2,4

Ni

Kg

28,2

Pb

kg

205,3

C6H6

Mg

18,0

W latach 2003-2012 emisja substancji gazowych z zakładów „szczególnie uciążliwych”


bez dwutlenku węgla zmalała o 27 %, a całkowita emisja pyłów zmniejszyła się o 73%,
w tym emisja pyłów ze spalania paliw o 75%. Zmiany emisji substancji gazowych w 2012 roku w stosunku do 2003 roku wskazują na wzrost emisji tlenku węgla o 11%. W przypadku emisji gazów ogółem (bez dwutlenku węgla) zanotowano spadek o 27%, dwutlenku siarki o 34,3%,a tlenków azotu o 11%.

Wykres 1. Emisja substancji pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2003 -

2012 na terenie woj. mazowieckiego (źródło: GUS)

Wykres 2. Emisja substancji gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2003 -

2012 na terenie woj. mazowieckiego (źródło: GUS)


Na terenie powiatu nie są zlokalizowane stacje pomiarowe stanu jakości powietrza atmosferycznego monitoringu powietrza Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ). Stąd brak jest systematycznych danych z pomiarów monitoringowych, które pozwoliłyby na ocenę stanu zagrożenia atmosfery na terenie powiatu.Wnioski i rekomendacje


 1. Ze względu na słabe rozpoznanie problemu zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu konieczne jest przeprowadzenie badań w tym zakresie. Powinny one objąć pomiary stężeń podstawowych zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, zwłaszcza w centrach zurbanizowanych powiatu.

 2. Niezbędne jest stworzenie bazy danych o źródłach zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie powiatu oraz o wielkości emisji odprowadzanych przez nie do powietrza.

Pobieranie 482.49 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna