Dla powiatu grodziskiego


Gospodarka wodno – ściekowaPobieranie 482.49 Kb.
Strona6/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


3.4 Gospodarka wodno – ściekowa

Woda, zarówno na potrzeby socjalno – bytowe jak i gospodarcze jest pobierana


na terenie powiatu z ujęć podziemnych. Największy pobór występuje w Grodzisku Mazowieckim. Większość ujęć studziennych na analizowanym obszarze ujmuje wody
z osadów czwartorzędowych, jednak na terenie powiatu zostało wykonanych ok. 35 studni trzeciorzędowych – większość z nich jest obecnie wyłączona z eksploatacji. Sieć wodociągowa jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Pobrana w studniach głębinowych woda trafia do bytowego lub produkcyjnego wykorzystania. W efekcie jej użytkowania na terenie powiatu grodziskiego wytwarzane jest ok. 2, 0 hm3 ścieków komunalnych i przemysłowych.
Wody podziemne i powierzchniowe
Wody podziemne ujęte do eksploatacji pochodzą z utworów czwartorzędowych
i trzeciorzędowych, poziom czwartorzędowy stanowi główny poziom użytkowy. Poziom ten charakteryzuje się zmienną głębokością występowania wód, różną miąższością, zmiennym stopniem izolacji od wpływów czynników powierzchniowych, jak również wydajnością eksploatacyjną. Woda zarówno na potrzeby socjalno – bytowe jak i gospodarcze jest pobierana na terenie gminy z ujęć podziemnych. Funkcjonują stacje wodociągowe: Cegielniana - stacja położona we wschodniej części miasta Grodzisk Mazowiecki przy ul. Cegielnianej. Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby (pozwolenie wodno - prawne) w ilości 304 m3/h, przy depresjach w studniach 11 – 19 m.

Dąbrówka - stacja położona w obrębie działki nieistniejącej już fermy krów. Woda dla tej stacji ujmowana jest z trzeciorzędowego poziomu oligoceńskiego.

Wólka Grodziska- stacja położona na terenie kolonii Wólka Grodziska w. Studnie głębinowe ujmują wodę z trzeciorzędowego poziomu oligoceńskiego.

Na terenie powiatu Grodzisk Mazowiecki znajdują się rzeki: Pisia, Pisia Gągolina, Pisia Tuczna, Wierzbianka, Wężyk, Rokitnica Stara, Rokicianka, Mrowna, Basinka. Wchodzą one w skład dwóch zlewni: Utraty z dopływem zlewni Rokitnicy, oraz Pisi z dopływem zlewni Pisia Tucznai Pisia Gągolina. W skład zlewni Rokitnicy o powierzchni ok. 100 km2 wchodzą następujące zlewnie cząstkowe: zlewnia rzeki Mrownej - powierzchnia 48 km2,

zlewnia rzeki Rokicianki - powierzchnia 13 km 2, zlewnia rzeki Rokitnicy- powierzchnia 30 km², zaś w skład zlewni rzeki Pisi Tucznej wchodzi zlewnia cząstkowa rzeki Basinki.
Rzeka Rokitnica Stara jest lewostronnym dopływem Utraty, do której uchodzi w km 35,7. Całkowita jej długość wynosi 24,2 km, z tego na terenie gminy 16,3 km (uregulowana jest na odcinku 1447 m, pozostały odcinek cieku wodnego nieuregulowany).
Rzeka Mrowna jest lewostronnym dopływem Rokitnicy, do której uchodzi w km 8,9. Całkowita jej długość wynosi 22,7 km, z tego na terenie gminy 13,7 (uregulowana jest na odcinku 7,5 km, zaś na odcinku 7+500 – 12+400 nieuregulowana).
Rzeka Rokicianka jest lewostronnym dopływem Rokitnicy, do której uchodzi w km 11,3. Całkowita jej długość przebiegająca przez gminę wynosi 7,38 km (uregulowana jest na odcinku 2580m).
Rzeka Basinka jest prawostronnym dopływem Pisi Tucznej, do której uchodzi w km 5,9. Całkowita jej długość wynosi 15 km, z czego na terenie gminy 14,15 km (uregulowana jest na odcinku 8,15 km).
Rzeka Pisia jest prawostronnym dopływem Bzury, wzdłuż jej biegu zbudowane są liczne sztuczne spiętrzenia i towarzyszące im zbiorniki wodne. Ich podstawową funkcją
jest retencjonowanie wody w okresie zwiększonego przepływu oraz alimentowanie rzeki
w okresie trwania niskich stanów. Łączna powierzchnia lustra wody zbiorników wynosi około 120 hektarów, zaś całkowita powierzchnia zlewni obliczona na podstawie „Podziału hydrograficznego Polski” (IMGW) zajmuje obszar 501,4 km².

Rzeki te poddawane są konserwacji w miarę możliwości zarządcy.

Zbiorniki wodne na terenie powiatu Grodzisk Mazowiecki to budowle wodne powodujące piętrzenie wód w urządzeniach melioracji podstawowej i szczegółowej. Zbiorniki są kopane lub liniowe i polegają na spiętrzaniu wody w cieku, bez występowania jej z brzegu (retencja korytowa). Mała retencja na terenie powiatu ma za zadanie zwiększenie potencjalnych zdolności retencyjnych małych zlewni w celu ochrony przed powodzią i suszą z jednoczesną poprawą walorów przyrodniczych środowiska naturalnego.

Szerokie badania hydrometryczne i jakościowe cieków wodnych powiatu wykonano w roku 2000 w ramach prowadzonych wówczas prac w ramach projektu: „Stan gospodarki wodnej na terenie powiatu Grodzisk Mazowiecki”. Od tego czasu bardziej szczegółowe badania jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu nie były już prowadzone.

Tabela 2. Klasy czystości głównych rzek na terenie powiatu (źródło: WIOŚ w Warszawie Monitoring rzek w latach 2010-2012)Nazwa rzeki

Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego

Klasa elementów biologicznych

Kasa elementów hydromorfologicznych

Klasa elementów fizykochemicznych

Pisia Gągolina

Radziejowice (most)

IV

I

Poniżej stanu dobrego

Głęboka Struga

Drybus (most)

III

I

jw

Rokitnica

Od źródeł (na terenie powiatu grodziskiego) do rz. Zimna Wola (powiat pruszkowski)

IV

I

jw

Źródła zanieczyszczenia wód


W powiecie grodziskim nie ma zlokalizowanych dużych przemysłowych obiektów odprowadzających znaczące ilości, silnie zanieczyszczonych ścieków przemysłowych. Źródłem emisji ścieków w większości przypadków są niewielkie podmioty gospodarcze,
z których część gospodaruje wodą bez stosowanej decyzji administracyjnej i w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Niestety brak jest pełnego rozeznania poziomu zagrożenia wód powodowanego tym czynnikiem.

Wysoki, stale rosnący poziom urbanizacji obszaru powiatu powoduje, że głównym źródłem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do wód z terenu powiatu jest sektor komunalny. Poziom skanalizowania gospodarstw domowych w powiecie wynosi około 58%, największy udział gospodarstw przyłączonych do sieci kanalizacyjnej występuje w gminach Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Podkowa Leśna, w pozostałych gminach powiatu jest


on znacząco niższy.

Pomimo zmniejszania zakresu działalności rolniczej na terenie powiatu, grunty użytkowane rolniczo nadal zajmują niemal ¾ ogólnej powierzchni. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku, obserwuje się w Polsce zahamowanie spadkowego trendu ekstensyfikacji produkcji i powolny wzrost zużycia nawozów i środków ochrony roślin. Proces ten występuje także na terenie województwa mazowieckiego i powiatu grodziskiego. Dlatego też sektor ten należy do istotnych, obszarowych źródeł zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. Tym niemniej jego znaczenie na tym terenie będzie


w nadchodzących latach ulegało ograniczeniu (jest to spowodowane postępującą presją urbanizacyjną i przekwalifikowaniem coraz większej powierzchni gruntów rolnych na tereny budowlane).Pobieranie 482.49 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna