Dla powiatu grodziskiegoPobieranie 482.49 Kb.
Strona8/18
Data28.04.2016
Rozmiar482.49 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18Na terenie gminy Żabia Wola wybudowane zostały trzy stacje uzdatniania wody
w miejscowościach Muskuły, Bartoszówka, Żelechów oraz dwie pompownie strefowe
we wsiach Lasek i Osowiec. Dobowa zdolność produkcyjna wszystkich stacji (całego wodociągu) wynosi 3750m3/d. Z wody korzysta około 1750 gospodarstw domowych tj. około 90% mieszkańców. Perspektywicznie zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi, inwentarza żywego oraz zakładów użyteczności publicznej w gminie Żabia Wola zapewnione zostanie poprzez modernizację i zwiększenie wydajności istniejących stacji wodociągowych w oparciu o zatwierdzone zasoby eksploatacyjne istniejących
i projektowanych ujęć wody. Wodociągi Żelechów i Bartoszówka są połączone awaryjnie
w jeden system przewodów wodociągowych między wsią Kaleń i Ciepłe. W perspektywie
w opracowanej koncepcji zaopatrzenia w wodę Gminy Żabia Wola przewidziano awaryjne połączenie wszystkich wodociągów. Obecnie wydajność poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody jest wystarczająca.

3.6 System oczyszczania ścieków


W ostatnich latach na terenach dotychczas użytkowanych rolniczo rozwija się osadnictwo mieszkaniowe stałe i letniskowe. Obszary te pozbawione są sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest określenie w jakich obszarach uzasadnione ekonomicznie i środowiskowo będzie rozbudowa takiej sieci, a w jakich należy pozostawić dotychczasowy sposób gospodarowania zużytymi wodami – to jest ich gromadzenie w szczelnych zbiornikach.

Na terenie powiatu grodziskiego funkcjonuje komunalna oczyszczalnia ścieków ujęta w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Projektowana RLM dla teren obsługiwanego przez oczyszczalnię ścieków w Grodzisku Mazowieckim, której zarządzającym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, ujęta została na poziomie 147 tyś., natomiast max. przepustowość przedmiotowej biologicznej oczyszczalni wynosi 12 600,00 m3/d. w roku 2012 r. Do oczyszczalni przyjmowane są ścieki komunalne i przemysłowe, w roku 2012 łącznie ilość ścieków wyniosła 9 094,00 m3/d.
w skali roku 3 319,00 dm3. (źródło: WIOŚ w Warszawie Wykaz oczyszczalni ścieków stan na 31.12.2012r.). Ścieki
z oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim odprowadzane są do Rokitnicy.

W oczyszczalni w procesie  fermentacji  oprócz stabilizacji osadów powstaje palny gaz fermentacyjny – biogaz. Powstający biogaz (którego 65% to metan) jest wykorzystywany


na terenie zakładu w kotłowni do centralnego ogrzewania i wytworzenia tzw. ciepła technologicznego.Ilość wytwarzanych ścieków w Milanówku wynosi około 2210 m3/dobę. Ścieki odprowadzane są kolektorem do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 20 km. Łączna długość kanalizacji deszczowej 1,6 km. Wody deszczowe odprowadzane są do wód powierzchniowych bez oczyszczania. Ilość odprowadzanych ścieków z Milanówka do oczyszczalni wynosi: około 2000 m3/dobę. Znaczna ilość posesji wyposażona jest w zbiorniki bezodpływowe, ich liczba wynosi około 2500 szt. Ścieki wywożone są taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię w Grodzisku Mazowieckim. W ramach nakładów na gospodarkę wodno-ściekową przewidziano udział
w regulacji rzeki Rokitnicy oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim.

Ilość wytworzonych ścieków w Podkowie Leśnej wynosi około 550 m3/dobę, z tego około 390 m3/dobę odprowadzana jest kolektorami do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim. Pozostałe ścieki gromadzone są w bezodpływowych szambach. Ścieki


te wywożone są samochodami asenizacyjnymi do grodziskiej oczyszczalni ścieków. Podkowa Leśna posiada opracowany program skanalizowania całej miejscowości, który sukcesywnie realizowany pozwoli na wyeliminowanie osadników oraz przyłączenie do kanalizacji wszystkich mieszkańców miasta. Na terenie tej miejscowości, decyzją Burmistrza, zabroniono wykonywania i użytkowania drenaży rozsączających ścieki.

W 2013 roku zakończyła się budowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli oraz 


III etap budowy sieci kanalizacyjnej zrealizowanych w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wolawspółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013r. W 2013roku zakończono również etap III budowy sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli, w ulicach Chełmońskiego, cz. Ślaskiego, cz. Głównej, cz. Warszawskiej, Leśnej, Krótkiej i Środkowej oraz w Hucie Żabiowolskiej ul. Warszawskiej i Usługowej a także w Józefinie ul. Mazowieckiej - teren szkoły Podstawowej i Gimnazjum.   Realizacja inwestycji pozawala na porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy. Właścicielem obiektu jest Gmina Żabia Wola.

Docelowa max. przepustowość w/w biologicznej oczyszczalni przewidziana jest na 500 m3/d, a projektowane RLM wynosi 2 610. Ilość przyjmowanych ścieków wynosi ok. 250 m3/d. ścieki z wymienionej oczyszczalni trafiają do rzeki Mrowy.


Ilość wytwarzanych ścieków w gminie Baranów wynosi około 675 m3/dobę. Teren gminy jest częściowo skanalizowany - do roku 2012 ok. 8 km, brak jest oczyszczalni ścieków. Urząd Gminy w Baranowie planuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Nieskanalizowana część gminy działa w oparciu o zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki wywożone są samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Żyrardowie i Błoniu.
W gminie Jaktorów wytwarzanych jest około 1350 m3 ścieków/dobę. Gmina posiada kanalizację zbiorczą - do roku 2012 ok. 132 km. Planowana jest dalsza rozbudowa kanalizacji. Ścieki z sieci kanalizacyjnej odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Żyrardowie.

Obecnie ścieki zbierane są również do zbiorników bezodpływowych (których liczba wynosi ok. 2000 szt.), a następnie wywożone są do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim, Żyrardowie.

Poza komunalną oczyszczalnią ścieków w Grodzisku Mazowieckim, punktowymi źródłami zanieczyszczenia wód na terenie powiatu są także inne oczyszczenie ścieków oraz miejsca,
- w których ścieki zrzucane są do wód bez żadnego oczyszczania. Na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki funkcjonują podczyszczalnie zakładowe w postaci osadników do podczyszczania wód deszczowych np. z terenu zakładów Raben, Danfoss.

Natomiast na terenie miejscowości Książenice eksploatowane są dwie oczyszczalnie ścieków: • oczyszczalnia typu ELJOT - 150.

 • oczyszczalnia z JW 1450.

Oczyszczalnia typu ELJOT - 150 eksploatowana jest przez ZWiK Grodzisk Mazowiecki. Problemem jest tu zły stan techniczny kolektorów doprowadzających ścieki oraz infiltrujące wody gruntowe do oczyszczalni. W miejscowości Tłuste, na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, na terenie Zakładu Przedsiębiorstwa Mięsnego s.c. podczyszczane są wody deszczowe, które następnie zrzucane są do rzeki Rokitnicy. W miejscowości Kłudzienko ścieki z terenu Zakładu Ibmer oczyszczane są na oczyszczalni typu Biokon, a następnie odprowadzane do rzeki Rokitnicy. W miejscowości Kraśnicza Wola znajduje się składowisko balastu pokompostowego z Kompostowni Odpadów w Grodzisku Mazowieckim. Obecnie ścieki gromadzone są w szczelnym zbiorniku bezodpływowym
i transportowane wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni.
Brak jest inwentaryzacji miejsc gdzie ścieki zrzucane są (z różnych źródeł) do środowiska bez wcześniejszego oczyszczania.Wnioski i rekomendacje

Przeprowadzone analizy pozwoliły na przedstawienie najważniejszych rekomendacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu grodziskiego.

W odniesieniu do gospodarki wodą:


 1. Stopień skanalizowania powiatu jest niewystarczający. Zadawalająca ilość przyłączy występuje na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna
  i Milanówek. Zarówno w tych jak i przede wszystkim w pozostałych gminach należących do powiatu konieczne są dalsze inwestycje w sieć kanalizacyjną.

 2. Około 65-70 % potrzeb na wodę pokrywane jest poprzez pobór wody z sieci komunalnej. Pozostałe 30-35 % zapotrzebowanie w wodę jest zaspokajane
  z indywidualnych ujęć.

 3. Na terenie powiatu występują okresy deficytu wody w sieci wodociągowej. Dotyczy to m.in. gmin Grodzisk Mazowiecki i Milanówek. Uzupełnienie tego deficytu jest nadal możliwe, gdyż w zestawieniu z zasobami wodnymi powiat posiada znaczne rezerwy wody - rocznie sumaryczny pobór wód nie przekracza 25% zasobów odnawialnych Tym niemniej cechą wyróżniającą strukturę poboru wody jest znaczna nierównomierność w ujęciu przestrzennym. Obszar Grodziska Mazowieckiego staje się obszarem deficytowym, co przejawia się w rozwoju i pogłębianiu lokalnego leja depresji.

 4. W całym powiecie grodziskim jest wiele posesji, do których należałoby podłączyć sieci wodociągowe. Jednak ze względu na rozproszony charakter zabudowy terenów pozbawionych wodociągów koszty wykonania tych przyłączeń będą bardzo wysokie.

 5. W celu zdecydowanej poprawy jakości wód powierzchniowych zaleca się wykonanie kanalizacji sieciowych i zagrodowych na terenie całego powiatu grodziskiego, a także małych oczyszczalni ścieków dla potrzeb miejscowości, Jaktorów, Żabia Wola, Baranów, Izdebno Kościelne, Zabłotnia.

 6. Barierą dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej, zwłaszcza na terenach wiejskich, może być bardzo wysoki koszt tych inwestycji. Jest to spowodowane znacznym rozproszeniem zabudowy na tych terenach. Problem pogłębia rozwój zabudowy mieszkalnej na obszarach porolnych.

 7. W celu zmniejszenia zagrożenia z terenów zabudowy jednorodzinnej proponuje się stosowanie następujących rozwiązań technicznych oczyszczających ścieki z zabudowy rozproszonej:

 • osadniki wielokomorowe (do gromadzenia, podczyszczania i wywożenia ścieków
  do oczyszczalni zbiorczej),

 • przydomowe oczyszczalnie mechaniczno – biologiczne,

 • przydomowe trzcinowe lub gruntowo-korzeniowe oczyszczalnie ścieków.
Pobieranie 482.49 Kb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna