Dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e niniejszym oświadczam/y*, że harmonogram rzeczowo – finansowy dotyczący realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn.:” ”Pobieranie 6.14 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar6.14 Kb.
(A9)
................................, dnia 27 kwietnia 2016 r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam/y*, że harmonogram rzeczowo – finansowy dotyczący realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn.:”........................................................................” przewidzianego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, został sporządzony zgodnie z założeniami wynikającymi z audytu energetycznego opracowanego przez: ...................................... w ...........................................

(podać miesiąc i rok opracowania)

………..…...................................................

Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych

* niewłaściwe skreślićPobieranie 6.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna