Dnia 27 kwietnia 2016Pobieranie 6.68 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar6.68 Kb.
(A8)
................................, dnia 27 kwietnia 2016 r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E

przykanaliki/przyłącza/kanały boczne*


Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:”................................................................................................................”

przewidzianego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, rozumiane są jako kanały ściekowe połączeniowe pomiędzy kanałem głównym a granicą posesji/*studzienką rewizyjną zlokalizowaną w granicy posesji/na posesji* i są realizowane przez inwestora.

Odcinek pomiędzy granicą posesji/studzienką rewizyjną* a instalacją wewnętrzną nieruchomości właściciele posesji wykonują na koszt własny.
Złożenie nieprawdziwego oświadczenia traktowane będzie jako niedotrzymanie warunków umowy.
………..…...................................................

Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych


* niewłaściwe skreślić

Uwaga!: Dopuszcza się możliwość modyfikacji oświadczenia w uzgodnieniu z WFOŚiGW
: pub -> files -> file -> 2016 -> luty -> dokumenty
dokumenty -> Identyfikator podatkowy
dokumenty -> A14 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu
dokumenty -> A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p n
file -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
dokumenty -> O Ś wiadczeni e
dokumenty -> Dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e niniejszym oświadczam/y*, że harmonogram rzeczowo – finansowy dotyczący realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn.:” ”

Pobieranie 6.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna