Dnia 27 kwietnia 2016Pobieranie 9.79 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar9.79 Kb.
(A19-1)

................................, dnia 27 kwietnia 2016 r.

..........................................

pieczątka jednostkiO Ś W I A D C Z E N I E


o zawieraniu i/lub nie zawieraniu umów z wykonawcami*
Niniejszym oświadczam/y**, że:

.................................................................................................................................................

/Nazwa Państwowej jednostki budżetowej/
w ramach realizacji zadania pn.:„................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..”

zwanego dalej „Zadaniem”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zwanego dalej „Funduszem”):

1. na zakres dotyczący poz. ………………… harmonogramu rzeczowo-finansowego Zadania zostały zawarte umowy z wykonawcą/wykonawcami** i dostarczono je do Funduszu,


2. na zakres dotyczący poz. …………………… harmonogramu rzeczowo-finansowego Zadania zostaną zawarte umowy z wykonawcą/wykonawcami** i dostarczone do Funduszu wraz z dokumentami do rozliczenia Zadania,
3. na zakres dotyczący poz. ………………… harmonogramu rzeczowo-finansowego Zadania nie zostały/nie zostaną** podpisane umowy z wykonawcami ze względu na to, że przy zamówieniach nie jesteśmy zobowiązani do podpisania umów z wykonawcami na mocy obowiązujących przepisów (dotyczy jednostek sektora finansów publicznych wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). (Zgodnie z § 5 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015”).

Potwierdzeniem w/w zamówień będą faktury/rachunki.


……………………….................................................

Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych


*dotyczy również umów o dzieło i zleceń

**niewłaściwe skreślić

Pobieranie 9.79 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna