Dnia pieczątka jednostki OŚwiadczeniePobieranie 11.92 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar11.92 Kb.
(A3-1)
........................., dnia ..............................
.........................................

pieczątka jednostki
OŚWIADCZENIE

o trybie wyboru wykonawcy

Niniejszym oświadczam/y/*, że:

....................................................................................................................................................

/nazwa Pożyczkobiorcy/Dotowanego/Jednostki realizującej przedsięwzięcie*
zwany/ zwana* dalej „Pożyczkobiorcą”/”Dotowanym”/”Jednostką realizującą”* do zrealizowania przedsięwzięcia p.n.: „.......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..”

zwanego dalej „Przedsięwzięciem”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

postępowanie o udzielenie zamówień na roboty budowlane*, usługi* i dostawy* dotyczące zakresu Przedsięwzięcia:
- wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym Przedsięwzięcia pod poz. ………………….., przeprowadził/a* /zobowiązuje się przeprowadzić* zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami),
- wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym Przedsięwzięcia (w związku z tym, że zgodnie z powołaną wyżej ustawą Prawo zamówień publicznych, nie jest zobowiązany/a* do jej stosowania) przeprowadził/a* /zobowiązuje się przeprowadzić* zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121) regulującymi zawieranie umów w drodze:


  • przetargu (art. 701 – 705) dla poz. …………………..harmonogramu

  • negocjacji (art. 72 i 721) dla poz. ………………….. harmonogramu,

z wyjątkiem zamówień (umów) do kwoty 5 000,00 zł dla poz. ……….… harmonogramu,
- wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym Przedsięwzięcia pod poz. ………………….., przeprowadził/a* /zobowiązuje się przeprowadzić* zgodnie z zapisami art. 44 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) i/lub wewnętrznymi uregulowaniami prawnymi jednostki (dotyczy jednostek sektora finansów publicznych wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych zobowiązanych na mocy ich przepisów wewnętrznych (regulaminów, statutów itp.)),
- wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym Przedsięwzięcia pod poz.
...……….. harmonogramu wykonał/a* /zobowiązuje się wykonać* własnymi
siłami wykonawczymi, nie wydzielonymi ze swoich struktur organizacyjnych.
Ponadto oświadczam/y*, że zapoznałam/łem/liśmy* się z Wytycznymi stosowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących przetargu lub negocjacji wraz z informacją dotyczącą wykonania przedsięwzięcia własnymi siłami wykonawczymi.

Niniejsze oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego potwierdzam/y* własnoręcznym podpisem.
……………………..................................................

Podpisy i pieczątki osób reprezentującychJednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych


* niewłaściwe skreślić

: pub -> files -> file -> 2014
2014 -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
2014 -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
2014 -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2014 -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2014 -> Nazwa przedsięwzięcia
2014 -> Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”
2014 -> O Ś wiadczeni e
2014 -> Regon 301313654 zwanym dalej "Pożyczkodawcą"

Pobieranie 11.92 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna