Dnia pieczątka jednostki OŚwiadczeniePobieranie 12.18 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar12.18 Kb.
(A3-1)
........................., dnia ..............................
.........................................

pieczątka jednostki
OŚWIADCZENIE

o trybie wyboru wykonawcy

Niniejszym oświadczam/y/*, że:

....................................................................................................................................................

/nazwa Pożyczkobiorcy/Dotowanego/Jednostki realizującej przedsięwzięcie*
zwany/ zwana* dalej „Pożyczkobiorcą”/”Dotowanym”/”Jednostką realizującą”* do zrealizowania przedsięwzięcia p.n.: „.......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..”

zwanego dalej „Przedsięwzięciem”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

postępowanie o udzielenie zamówień na roboty budowlane*, usługi* i dostawy* dotyczące zakresu Przedsięwzięcia:
- wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym Przedsięwzięcia pod poz. ………………….., przeprowadził/a* /zobowiązuje się przeprowadzić* zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej PZP,
- wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym Przedsięwzięcia (w związku z zamówieniami o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 4 pkt 8 PZP (zamówienia klasyczne) lub w art. 133 ust. 1 PZP (zamówienia sektorowe)) pod poz. ………………….., przeprowadził/a* /zobowiązuje się przeprowadzić* zgodnie z zapisami art. 44 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) oraz/lub wewnętrznymi uregulowaniami prawnymi jednostki (dotyczy jednostek sektora finansów publicznych wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych zobowiązanych do stosowania ww. ustawy na mocy ich przepisów wewnętrznych (regulaminów, statutów itp.)),
- wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym Przedsięwzięcia (w związku z tym, że zgodnie z ustawą PZP, nie jest zobowiązany/a* do jej stosowania) przeprowadził/a* /zobowiązuje się przeprowadzić* zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121) regulującymi zawieranie umów w drodze:


  • przetargu (art. 701 – 705) dla poz. …………………..harmonogramu

  • negocjacji (art. 72 i 721) dla poz. ………………….. harmonogramu,

z wyjątkiem umów (zamówień) do kwoty netto 5 000,00 zł dla poz. ……….… harmonogramu,
- wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym Przedsięwzięcia pod poz.
...……….. harmonogramu wykonał/a* /zobowiązuje się wykonać* własnymi
siłami wykonawczymi, nie wydzielonymi ze swoich struktur organizacyjnych.
Ponadto oświadczam/y*, że zapoznałam/łem/liśmy* się z Wytycznymi stosowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących przetargu lub negocjacji wraz z informacją dotyczącą wykonania przedsięwzięcia własnymi siłami wykonawczymi.

Niniejsze oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego potwierdzam/y* własnoręcznym podpisem.
……………………..................................................

Podpisy i pieczątki osób reprezentującychJednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych


* niewłaściwe skreślić


Pobieranie 12.18 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna