Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki / Przyłącza / Kanały boczne Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”Pobieranie 6.7 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar6.7 Kb.
(A8)
................................, dnia .......................r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E


Przykanaliki / Przyłącza / Kanały boczne *
Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:”................................................................................................................”

przewidzianego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, rozumiane są jako kanały ściekowe połączeniowe pomiędzy kanałem głównym a studzienką rewizyjną zlokalizowaną w granicy posesji i są realizowane przez inwestora.

Odcinek pomiędzy studzienką rewizyjną a instalacją wewnętrzną nieruchomości (przykanaliki/przyłącza/kanały boczne)* właściciele posesji wykonują na koszt własny.
Złożenie nieprawdziwego oświadczenia traktowane będzie jako niedotrzymanie warunków umowy.
……….……………………. ………..…...................................................

Podpis inspektora nadzoru Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych

Uwaga!: Dopuszcza się możliwość modyfikacji oświadczenia w uzgodnieniu z WFOŚiGW* niewłaściwe skreślić
: pub -> files -> file -> 2013
2013 -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
2013 -> A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”
file -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
file -> A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p n
file -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2013 -> nazwa podmiotu) na dzień
2013 -> O Ś wiadczeni e

Pobieranie 6.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna