Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”Pobieranie 6.78 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar6.78 Kb.
(A8)
................................, dnia .......................r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E

przykanaliki/przyłącza/kanały boczne*


Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:”................................................................................................................”

przewidzianego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, rozumiane są jako kanały ściekowe połączeniowe pomiędzy kanałem głównym a granicą posesji/studzienką rewizyjną zlokalizowaną w granicy posesji* i są realizowane przez inwestora.

Odcinek pomiędzy studzienką rewizyjną/granicą posesji* a instalacją wewnętrzną nieruchomości właściciele posesji wykonują na koszt własny.
Złożenie nieprawdziwego oświadczenia traktowane będzie jako niedotrzymanie warunków umowy.
……….……………………. ………..…...................................................

Podpis inspektora nadzoru Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych

Uwaga!: Dopuszcza się możliwość modyfikacji oświadczenia w uzgodnieniu z WFOŚiGW* niewłaściwe skreślić

Pobieranie 6.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna