Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. AdresPobieranie 24.87 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar24.87 Kb.
Sąd Rejonowy w Gdyni Gdynia 02.09.2015r.

Pl. Konstytucji 5

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

do 134 000 EURO
na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną , poruszającą się oznakowanym samochodem.
ADRES
Sąd Rejonowy w Gdyni Pl. Konstytucji 5 -81-969 Gdynia
Telefon 058 699 61 31

Faks 058 699 6178


NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ochrona obiektów sądowych

CPV 79714000


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  1. Ochrona obiektów wg poniższego zestawienia wsparta dodatkowo grupą interwencyjną poruszająca się oznakowanym pojazdem mechanicznym(samochód) składającą się z 2 osób w tym co najmniej 1 posiadająca licencję pracownika ochrony.

Lp

Adres płatnika

Adres obiektu chronionego

Czas ochrony/liczba pracowników

Dni robocze/dni wolne od pracyData rozpoczęcia ochrony

1

Sąd Rejonowy w Gdyni,

ul. Plac Konstytucji 5

81-969 Gdynia


Sąd Rejonowy w Gdyni,

ul. Plac Konstytucji 5
ochrona w dni robocze przez dwóch pracowników ochrony w godzinach 15.00-20.00 wzmocnionych w każdy poniedziałek jednym pracownikiem ochrony od godziny 15.00 do 18.00 oraz przez jednego pracownika ochrony od godziny 20.00 do 7.30 dnia następnego, oraz przez jednego pracownika ochrony od godziny 15.00 dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy do 7.30 dnia następnego po dniu wolnym od pracy

następnego dnia po podpisaniu umowy

Sąd Rejonowy w Gdyni

ul. Jana z Kolna 55ochrona w dni robocze przez jednego pracownika ochrony w godzinach 15.00-7.30 dnia następnego wzmocnionego w każdy poniedziałek jednym pracownikiem ochrony od godziny 15.00 do 18.00 oraz przez jednego pracownika ochrony od godziny 15.00 dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy do 7.30 dnia następnego po dniu wolnym od pracy

następnego dnia po podpisaniu umowy  1. w chronionych obiektach Sądu Rejonowego w Gdyni, ul. Plac Konstytucji 5, Sąd Rejonowy w Gdyni, ul. Jana z Kolna 55 – w każdy poniedziałek trwają dyżury do godziny 18.00,

  2. w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni: przy ulicy Pl. Konstytucji 5 obsługa szatni dla interesantów w dni robocze od godziny 7.30 do 15.30 w okresie 01.10.2015 do 30.09.2017 roku, w poniedziałek obsługa szatni w godzinach 7.30-18.00

  3. w godzinach 7.30-15.30 ( w poniedziałki 7.30-18.00) obsługa schodołazu służącego do transportu osób niepełnosprawnych ,, oraz podnośnika dla osób niepełnosprawnych znajdującego się przy wejściu głównym do budynku sądu., znajdujących się na wyposażeniu sądu.TERMIN REALIZACJI:
Czas realizacji usługi - 01.10.2015r. – 30.09.2017 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać
- w siedzibie Zamawiającego w pokoju 40
- na stronie internetowej sądu :
www.gdynia.sr.gov.pl
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

wg SIWZ
WYMAGANE DOKUMENTY


  1. Dokumenty i oświadczenia jakie mają być dołączone do oferty na potwierdzenie powyższych warunków, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy

1 Oświadczenie o spełnieniu wymogu, art. 22 ust. 1 (załącznik nr 1),
2.Koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 2005 roku, Nr145, poz.1221 z późn. zm.)
3 .Wykaz wykonanych lub wykonywanych minimum 3 usług ochrony zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składani ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie z podaniem ilości i powierzchni chronionych budynków terminów wykonania (daty rozpoczęcia – zakończenia/kontynuacji) oraz nazwy instytucji zlecającej. Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje (załącznik nr 2),

Wykonane usługi muszą dotyczy obiektów użyteczności publicznej
Ocena spełnienia będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń systemem zero-jedynkowym – spełnia/ nie spełnia.


  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braków podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust.1 ustawy


1 . Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy (załącznik nr1)
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o Gdańsk.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, a osoby fizyczne oświadczenie w zakresie 24 ust 1 pkt.2 ustawy.
3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2-6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane(Dz. U z 2009r Nr 226, poz. 1817).
  1. Pozostałe dokumenty:

wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (przedstawicieli) formularz ofertowy wraz z arkuszem cenowym dla poszczególnych lokalizacji : załącznik nr 3

podpisany wzór umowy będący załącznikiem nr 4

MEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 238 do dnia 18.09.2015r. do godziny 13.00
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju 236 w dniu

18.09.2015r.. o godzinie 13.15.


KRYTERIA OCENY OFERT:
Wg kryteriów określonych w SIWZ
INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM
Nie jest wymagane
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI 30 DNI OD UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT.
30 DNI

Pobieranie 24.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna