Do druku,,czasopisma technicznego w wydawnictwie pk informacje ogPobieranie 45.64 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar45.64 Kb.


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA

DO DRUKU ,,CZASOPISMA TECHNICZNEGO”

W WYDAWNICTWIE PK

INFORMACJE OGÓLNECzasopismo techniczne

Artykuły (wcześniej zgłoszone do planu wydawniczego) należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz wysyłany jest do recenzenta wyzna­czanego przez przedstawiciela danego Wydziału w Kolegium Redakcyjnym) oraz na dyskietce lub CD-R.

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1 ark. aut.

Na pierwszej stronie artykułu należy umieścić w kolejności:

– głowicę (wg załączonego wzoru makiety (przykład – s. 7)

– imię i nazwisko autora (przykład – s. 6)

– tytuł artykułu (przykład – s. 6)

– wykaz ważniejszych oznaczeń (przykład – s. 6)

– u dołu strony przypis zawierający tytuł (stopień naukowy), imię, nazwisko autora/autorów, nazwę instytutu, wydziału, uczelni/instytucji (przykład – s. 6).

Na końcu artykułu należy umieścić:

– wykaz literatury (przykład – s. 11)

– słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (przykład – s. 11)

– streszczenia w języku polskim i angielskim (abstract) (przykład – s. 11).

MATERIAŁ ILUSTRACYJNY

W przypadku umieszczenia ilustracji (zwłaszcza kolorowych) w tekście lub na okładce autor jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów przezroczy lub zdjęć, dotyczy to w szczególności fotografii i rysunków, które będą skanowane.

Jeżeli materiał ilustracyjny będzie dostarczany przez autorów w formie elektro-nicznej, to powinien mieć on następującą formę:

Grafika bitowa (np. skany fotografii, wszelkiego rodzaju obrazy z aparatów cyfrowych czy bibliotek na CD-R itp.)

– rozmiar grafiki najmniej 1:1

rozdzielczość najmniej 300 dpi

– format TIFF, EPS, JPEGRysunki wektorowe (znaczki, logo, wykresy itp.) robione w programach Corel czy Adobe Illustrator

– rozmiar grafiki najmniej 1:1

– format CD-R, AI

– tekst (fonty, czcionki) zamieniony na krzywe

Mamy możliwości otwarcia i obróbki plików zapisanych w następujących pro-gramach:

– Adobe Page Maker 6.5 (i wersje niższe)

– Adobe Photoshop 7.0 (i wersje niższe)

– Corel Draw 9.0 (i wersje niższe)

– Adobe Illustrator 9.0 (pliki jednak prosimy zapisywać w wersji 7.0)

– MS Word 2002/XP (i wersje niższe)Uwaga!

  • Prosimy nie dostarczać plików graficznych ściągniętych z Internetu ze względu na ich bardzo małą rozdzielczość (72 dpi), uniemożliwiającą po­prawne ich wydrukowanie (wymagana 300 dpi).

  • Prosimy nie dostarczać plików graficznych (tabele, wykresy itp.) wykonanych w programie Word w kolorze, a w szczególności zawierających kolorowy tekst objaśniający.

FORMY ELEKTRONICZNE PRZEKAZANIA PRACY

Prosimy o dostarczanie prac na nośnikach CD-R, najlepiej jeśli będą to oddziel­nie pliki tekstowe i pliki graficzne.

Przy wersji zapisanej w formacie PDF bardzo ułatwi pracę dostarczenie również pliku MS Word.

Zalecenia techniczne

Ustawienia strony i makiety B5 do druku
(w programie MS WORD)

W celu poprawnego ustawienia formatu kolumny (13×19,5 cm) do druku należy, w programie komputerowym MS Word, wykonać kolejno:


1. Otworzyć menu PLIK

następnie USTAWIENIA STRONY

w zakładce MARGINESY wpisać w odpowiednich okienkach:

GÓRNY 5,7 cm

DOLNY 5,1 cm

LEWY 4 cm

PRAWY 4 cm

MARGINES NA OPRAWĘ 0

POZYCJA MARGINESU NA OPRAWĘ lewy

ORIENTACJA pionowa

STRONY standardowo

PAPIER A4

CAŁY DOKUMENT
2. Otworzyć menu WSTAW

następnie NUMERY STRON i ustawić:

POŁOŻENIE góra strony (nagłówek)

WYRÓWNANIE zewnętrzne

nacisnąć FORMAT

ustawić FORMAT NUMERACJI: 1, 2, 3…

Numery stron mają wielkość pisma podstawowego (czcionka Times New Roman CE, rozmiar 10).

USTAWIENIA STRONY W PROGRAMIE MS WORD 2002/XP


Imię i nazwisko1  (czcionka 10, odstęp przed 66, po 36 punktów)

Tytuł artykułu (czcionka 14, odstęp przed 36, po 24 punkty)

1.  Tytuł rozdziału (czcionka 10 pogrubienie, odstęp przed 24, po 12 punktów)

1.1.  Tytuł podrozdziału (czcionka 10 standardowy, odstęp przed 12, po 6 punktów)

1.1.1.  Tytuł podrozdziału kolejnego stopnia (czcionka 10 standardowy, odstęp przed 6, po 3 punkty)

Tekst zasadniczy należy pisać z wcięciem akapitowym (0,5 cm), nie robić ich tabulatorami i spacjami (ustawienia strony).

Ten tekst jest wzorem wielkości czcionki (rozmiar 10, Times New Roman CE) oraz odstępów między wierszami (interlinia pojedyncza).

Można stosować wyróżnienia tekstu: pogrubienie, kursywa, kursywa pogrubiona, rozstrzelenie (ustawienia strony), nie powinno się stosować podkreśleń.
Oznaczenia


AR –  pole przekroju reaktora, m

b –  współczynnik stechiometryczny

b1 –  współczynnik stechiometryczny liczby moli azotu, odniesionej do liczby moli tlenu (w powietrzu lub w tlenie technicznym), mol/mol

 –  prędkość kątowa, rad/s


WZORY GŁOWIC

z. 1-M/2004 (ROK 101) ISSN 0011-4561

wzory matematyczne

Wzory matematyczne należy zapisywać czcionką 10-punktową (tak jak tekst zasadniczy).

Pismem pochyłym oznacza się:

– litery oznaczające liczby, wielkości zmienne i stałe oraz punkty geometryczne;

– oznaczenia funkcji, np. f(x);

– oznaczenia literowe i skróty literowe występujące w indeksach dolnych i górnych (z wyjątkiem skrótów dwu- lub trzyliterowych, np. ikr , Xwe , Xwy , utworzonych z pierwszych liter jakiegoś jednego słowa);

– znak różniczki niezupełnej .

Pismem prostym (antykwą) oznacza się:

– liczby arabskie i rzymskie, także w indeksach, np. x1;

– litery greckie, także w zapisie matematycznym, np. α;

– oznaczenia i skróty jednostek miar, np. m, g;

– skróty złożone z dwu lub większej liczby liter, np. Re (liczba Reynoldsa);

– stałe symbole funkcyjne, takie jak: ar, arc, arccos, arcosh, arcsin, arctg, arctgh, arg, arsinh, artgh, clg, const, cos, cosec, cosech, cosh, cov, ctg, ctgh, det, diag, div, exp, grad, Im, inf, lg, lim inf, lim sup, ln, log, max, min, mod, non, Re, rot, sec, sech, sgn, sin, sinh, sup, tg, tgh;

– znak różniczki d;

– liczby specjalne: π i e (podstawa logarytmu naturalnego);

– prawdopodobieństwo P(A), wartość oczekiwaną E(x), wariancję zmiennej loso-wej D2(X), znak przyrostu Δ (delta).

Pismem prostym półgrubym wyróżnia się macierze (np. A, I, E) oraz wektory.
(1)
gdzie:

A, B, C –  współczynniki dla strefy brzegowej C = 0,

y –  odległość punktu pomiarowego od ściany ograniczającej strugę,

R –  promień przewodu o przekroju kołowym,

D –  średnica przewodu.
(2)
gdzie:

(r, t), *(r, t) –  funkcje falowe sprzężone,

USTAWIENIA W EDYTORZE RÓWNAŃ MS WORD


Czcionką 9-punktową piszemy tekst tablic, numerację (rozstrzelenie 2 punkty, odstęp przed 12 punktów) i tytuł (pogrubienie, odstęp przed i po 6 punktów).

Tablica 3

Wartości obciążeń krytycznych pkr płyt obciążonych na brzegu wewnętrznym,
wyznaczone za pomocą MRS


h2 [m]

h = 0,0005 m

h = 0,001 m

G2 = 5 MPa

G2 = 15 MPa

G2 = 5 MPa

G2 = 15 MPa

0,0025

43,53

93,49

61,76

109,52

0,005

64,12

143,91

75,61

144,31

0,01

100,76

236,84

102,21

209,39

0,02

165,51

417,17

150,29

325,95

0,04

287,15

775,05

235,46

530,04

0,06

406,98

1132,30

312,53

718,33

Podpisy pod rycinami w języku polskim i angielskim piszemy czcionką


9-punktową; pomiędzy nimi odstęp 4 punkty, a po 12 punktów.

Ryc. 6. Rozkład wartości pkr w zależności od grubości rdzenia i grubości okładzin płyt obciążonych od wewnątrz

Fig. 6. Distribution of pcr values depending on the core thickness h2 and thickness of outer layer h
of plate loaded on inner edge

Literaturę piszemy czcionką 10-punktową, nazwiska rozstrzelone, tytuły książek kursywą jasną bez cudzysłowów, tytuły czasopism antykwą (prosto).

W tekście, powołując się na literaturę, dane pozycje należy ująć w nawiasy kwadratowe.

Streszczenia piszemy czcionką 9-punktową.

Słowa kluczowe czcionką 9-punktową, kursywą.

Literatura


[1]  Cimochowicz-Rybicka M.,  Aktywność metanogenna biomasy jako podstawa oceny hamującego wpływu wybranych pestycydów i chromu(III) na proces fermentacji metanowej, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 1999.

[2]  Grady C.P.L. jr.,  Daigger G.T.,  Lim H.C.,  Biological Wastewater Treatment, Wyd. 2, Anaerobic Processes, rozdz. 13, 1999.

[3]  Cimochowicz-Rybicka M.,  Rybicki S.M.,  Selected aspekt of risk mini­mization in energy recovery system, Materiały Polsko-Szwedzkiego Seminarium ,,Integration and Optimisation of Urban Sanitation Systems”, Gdańsk 2003, 99-108.

[4]  Żeglin-Kurbiel K.,  Banaś J.,  Cimochowicz-Rybicka M.,  Nowe biotechnologie i kontrola osadów ściekowych do spełnienia wymagań przepisów Unii Europejskiej, Czasopismo Techniczne z. 4-Ś/2003, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.

[5]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada z 2002 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 203, poz. 1718).

Streszczenie


Głównym celem beztlenowych metod oczyszczania ścieków i przeróbki osadów jest: obniżenie zawartości związków organicznych w ściekach i suchej masie osadu, biologiczna stabilizacja osadu oraz odzysk wysokoenergetycznego gazu – metanu. W artykule przedstawiono metody pomiarowe oraz analizy znajdujące zastosowanie podczas kontroli optymalizacji procesów beztlenowych.
Słowa kluczowe: beztlenowe oczyszczanie ścieków, aktywność metanogenna osadów, dezintegracja

Abstract
The main aims of anaerobic wastewater treatment and sludge digestion are limited organic mater content in dry mass, biological sludge stabilization and recovery of highly energetic methane gas. This paper summarizes measurements and analyses which can be applied in process control and optimization and results on finding proper tool for assessment of ability to anaerobic treatment and digestion.


Key words: anaerobic wastewater treatment, methanogenic sludge activity, disintegration process


1 Tytuł (stopień) naukowy, imię, nazwisko, nazwa instytutu, wydziału, uczelnia/instytucja  (rozmiar czcionki 9).


Pobieranie 45.64 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna