Do mojego Ucznia!”Pobieranie 28.47 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar28.47 Kb.
Szkolne ABC

czyli przewodnik po prawach i obowiązkach

społeczności Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka

w Jaworze
Do mojego Ucznia!”

„Traktuję Cię poważnie.

Akceptuję Cię takim, jakim jesteś.

Postaram się patrzeć na świat Twoimi oczami.

Chciałbym, aby łączyły nas pozytywne więzi.

Chciałbym przekazać Ci określoną wiedzę, bo jako nauczyciel jestem do tego zobowiązany.

Proszę Cię o wysłuchanie mnie i skierowanie uwagi na moje wartości.”


Twój Nauczyciel

A: LEKCJA 1. Przychodzimy na lekcje nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli zdarzy się, że uczeń przyjdzie wcześniej, czas do rozpoczęcia lekcji spędza

w świetlicy szkolnej.

 1. Nie spóźniamy się na lekcje.

 2. W przypadku spóźnienia uczeń wyjaśnia powód spóźnienia.

 3. Po dzwonku uczniowie ustawiają się w rzędach przed wejściem do klasy.

 4. W czasie lekcji:

  • nie jemy, nie żujemy gumy,

  • mamy wyłączone telefony komórkowe,

  • nie trzymamy na ławce butelek, ciastek itp. nie będących pomocami do danej lekcji – jedyna rzecz dopuszczalna to maskotka na szczęście,

  • jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

 5. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie ład i porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

 6. Szczególne zasady zachowania w pracowniach: przyrodniczej, informatycznej, technicznej, w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym, określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach.

B: PRZERWA 1. Uczniowie mają prawo do:

 • odpoczynku podczas przerwy,

 • dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.

 1. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w szkole zasad bezpieczeństwa.

 2. Na klatce schodowej obowiązuje ruch prawostronny.

 3. Na lekcje w salach 2, 3 i 4 uczniowie oczekują przed salami.

 4. W czasie przerwy zaleca się uczniom, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, przebywanie na świeżym powietrzu.

 5. Uczeń zobowiązany jest do rozważnego i kulturalnego zachowania się w szkole i wokół obejścia szkoły.

 1. zauważonych niebezpieczeństwach należy poinformować dyżurującego nauczyciela lub każdego innego pracownika szkoły.

 2. zaistniałym wypadku należy natychmiast poinformować nauczyciela dyżurującego, pielęgniarkę szkolną lub każdego innego pracownika szkoły.

 1. Szanujemy i dbamy o sprzęt szkolny.

 2. Nie przebywamy w toalecie bez potrzeby.

 3. Na terenie szkoły uczeń może posiadać telefon komórkowy, który w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw międzylekcyjnych ma obowiązek wyłączyć.

 4. W czasie przerwy międzylekcyjnej uczeń może w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej skorzystać z telefonu komórkowego w celu skontaktowania się z rodzicami lub prawnymi opiekunami, informując o tym wychowawcę lub nauczyciela.

 5. W czasie przerwy zabrania się uczniom:

  • biegania po korytarzach i klatkach schodowych,

  • zjeżdżania po poręczach schodów,

  • zaśmiecania budynku szkolnego i otoczenia szkoły,

  • otwierania okien na korytarzach szkolnych,

  • wychodzenia poza teren szkoły,

  • organizowania zabaw grożących niebezpieczeństwem ( skakania po tarasie przy świetlicy szkolnej, wieszania się na bramkach i ogrodzeniach, wchodzenia na drzewa, przeskakiwania przez barierki przy wejściu do szkoły).

C: NIEOBECNOŚCI 1. Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia, informacje dla wychowawcy w zeszycie korespondencji – 16-kartkowy zeszyt w kratkę lub przez dziennik elektroniczny. Zeszyt korespondencji będzie służył również do informowania rodziców ucznia o jego sukcesach i porażkach, wszelkich zmianach organizacyjnych w szkole.

 2. Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności.

 3. Rodzice mają obowiązek poinformować wychowawcę o chorobie ucznia, trwającej dłużej niż 5 dni.

 4. Zwolnienia ucznia z lekcji odbywają się wyłącznie poprzez osobiste zwolnienie przez rodziców (opiekunów prawnych) u wychowawcy lub nauczyciela uczącego.

 5. W przypadku wagarów wychowawca niezwłocznie informuje rodziców.

 6. Zwolnienie ucznia klasy I-VI z pierwszej lub ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali.

 7. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej lub w bibliotece w przypadku, gdy ta lekcja nie jest pierwszą lub ostatnią w ich planie.

D: STRÓJ SZKOLNY.
 1. Uczniów klas I–VI nie obowiązuje w szkole strój jednolity. Codzienny strój uczniowski powinien być:

        1. schludny, czysty, estetyczny;

        2. stosowny, tzn. zakryte ramiona, bluzeczki zakrywające pępek, odpowiednia długość spódniczek i spodenek u dziewcząt, niedopuszczalne jest noszenie ubrań z nadrukami promującymi przemoc, środki uzależniające i zawierające wulgaryzmy),kolorystyka ubrań stonowana ( niejaskrawa)

 1. Wygląd ucznia w klasach I-VI powinien być:

1) Włosy:

a) fryzury uczniów musza odpowiadać zasadom higieny ( czyste , uczesane, niefarbowane włosy, odpowiednio spięte, aby nie przeszkadzały w pisaniu i czytaniu);

b) zabrania się noszenia ekstrawaganckich fryzur ( np. ,,dredy”, ,,irokez” itp.)

2) Ozdoby:    1. w szkole uczniowie nie noszą biżuterii – dopuszczalny jest łańcuszek lub medalik, a w przypadku dziewcząt małe kolczyki w uszach;

    2. dziewczęta nie malują paznokci, nie noszą tipsów i nie stosują makijażu

3) Obuwie

 1. uczniowie codziennie zmieniają obuwie w szatni szkolnej, w okresie od 1

listopada do odwołania przez dyrektora szkoły;

 1. na sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe na nie rysujących podeszwach;

 2. obowiązkiem ucznia jest dopilnować, aby obuwie miało zawiązane sznurowadła.

 1. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów strój galowy. Uczennica: biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica. Uczeń: biała koszula i granatowe lub czarne spodnie.

E: SAVOIR - VIVRE CZYLI GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ
 1. Uczeń witając i żegnając się z pracownikami szkoły stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach.

 2. W stołówce jemy kulturalnie i nie hałasujemy.

 3. W szkole nie nosimy nakryć głowy.

 4. Nie używamy wulgaryzmów.

 5. Nie stosujemy wobec siebie przemocy.

 6. Nie robimy zdjęć i nie nagrywamy innych osób bez ich zgody.

 7. Nie przynosimy do szkoły żadnych niebezpiecznych zabawek.
F: NAGRODY I KARY


NAGRODY
Za szczególne osiągnięcia w nauce, udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych, zawodach sportowych, działalność w organizacjach szkolnych oraz wzorową postawę uczeń I-VI może otrzymać:

 1. pochwałę wychowawcy wobec całej klasy,

 2. pochwałę wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły,

 3. list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców,

 4. dyplom uznania od dyrektora,

 5. nagrodę rzeczową od wychowawcy lub dyrektora,

 6. świadectwo z wyróżnieniem dla uczniów klas IV-VI.

KARY: 1. upomnienie wychowawcy klasy,

 2. pozbawienie pełnionych funkcji w klasie,

 3. upomnienie lub nagana dyrektora,

 4. pozbawienie pełnionych na forum szkoły funkcji,

 5. zawieszenie prawa do udziału w imprezach okolicznościowych, (pozalekcyjnych, na których nie są realizowane treści z podstawy programowej),

 6. obniżenie oceny zachowania,

 7. przeniesienie do równoległej klasy.

  • Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice.

  • O ile to możliwe, uczeń musi sam je usunąć.Pobieranie 28.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna