Do polskich budowlańcówPobieranie 43.69 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar43.69 Kb.

Do polskich budowlańców


1 maja 2004 do Unii Europejskiej dołączyło 10 nowych państw z Europy Środkowo-Wschodniej. Dla obywateli nowych Państw członkowskich oznacza to, między innymi, możliwość podejmowania pracy w różnych krajach europejskich. Jednakże w każdym kraju obowiązują inne zasady zatrudniania pracowników z nowych państw członkowskich oraz wewnętrzne prawo pracy i zasady ubezpieczenia społecznego. Niemniej jednak wobec wszystkich migrantów muszą być stosowane takie same warunki zatrudnienia i płac, jak dla obywateli danego kraju. 1 maja 2009 rynek pracy w Belgii zostal calkowicie otwarty dla nowych panstw czlonkowskich z wyjatkiem Bulgarii oraz Rumunii.


W niniejszym folderze znajdziecie Państwo odpowiedzi na nurtujace Was pytania.


Belgijskie organizacje pracownicze zawarły pewne porozumienia z pracodawcami z sektora budowlanego.

Powszechny Chrześcijanski Związek Zawodowy – Dział Sektora Budowlanego (ACV-Bouw en Industrie) jest organizacją pracowniczą, reprezentujacą prawie 60%, tj. aż 100.000 osób pracujących w belgijskim sektorze budowlanym.
Związek zawodowy w Belgii odgrywa znaczacą rolę. Jego zadaniem jest przede wszystkim informowanie jego członków o ich prawach i obowiązkach wobec poracodawców, reprezentowanie ich wobec pracodawców, a także fachowa pomoc prawna w konfliktowych sytuacjach z pracodawcami.

Związek zawodowy jest również instytucją wypłacającą swoim członkom dodatkowe świadczenia przewidziane w belgijskim kodeksie pracy, tj. zasiłki dla bezrobotnych, premie roczne (w zależności od sektora), wynagrodzenia za dodatkowe urlopy w sektorze budowlanym, premie związkowe.


Życzymy Państwu sukcesów i bezpiecznej pracy w sektorze budowlanym.

Zatrudnienie w Belgii

W belgijskim sektorze budowlanym możesz pracować jako:

 • Pracownik oddelegowany

Oznacza to, ze masz umowę o pracę z polskim pracodawcą. W czasie wykonywania prac w Belgii, Twoja umowa o pracę musi być nadal aktualna. Twój polski pracodawca ma obowiązek odprowadzać za Ciebie składki z tytułu ubezpieczenia społecznego do ZUS. W zamian za to ZUS wydaje dokument E101. Pracodawca powinien przekazać Ci ten dokument, ponieważ musisz mieć go zawsze przy sobie podczas wykonywania prac na terenie Belgii.

W praktyce zdarza się, że pracownicy oddelegowani do Belgii posiadają fałszywe dokumenty E101, co często oznacza, że polski pracodawca nie odprowadza składek do ZUS za swoich oddelegowanych pracowników. W razie wątpliwości, belgijska Inspekcja Socjalna może kontaktować się z właściwymi organami w Polsce w celu skontrolowania wiarygodności dokumentów E101.

W czasie wykonywania prac na terenie Belgii, oddelegowani pracownicy muszą otrzymywać takie same płace jak belgijscy pracownicy z sektora budowlanego. Wobec nich muszą być również zastosowane warunki i czas pracy według belgijskiego kodeksu pracy.

Pracodawca nie może potrącać z wypłaty oddelegowanych pracowników kosztów związanych z transportem pracowników do Belgii, pobytem pracowników na terenie Belgii, kosztów narzędzi pracy oraz ubrań roboczych.


 • Osoba prowadząca dzialaność gospodarczą w Polsce, oddelegowana do Belgii

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, mogą również na pewien okres oddelegować się do Belgii. W okresie świadczenia usług na terenie Belgii działalność gospodarcza w Polsce powinna nadal funkcjonować. Powinno się posiadać następujące dokumenty: • dokument E 101 potwierdzający, iż odprowadzane są składki z tytułu ubezpieczenia społecznego do ZUS;

 • zaświadcznie z urzędu skarbowego o posiadaniu europejskiego numeru NIP (VAT UE);

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z urzędu miasta lub gminy;

 • atest z belgijskiego Ministerstwa Gospodarki potwierdzający zezwolenie na świadczenie poszczególnych usług budowlanych. Ma to związek z kwalifikacjami zawodowymi oraz uprawnieniami do prowadzenia działalności gospodarczej według belgijskich przepisów.

W przypadku osób prowadzących własną działaność gospodarczą nie obowiazują przepisy dotyczące płac minimalnych oraz umów o pracę.

Belgijskie związki zawodowe w bardzo małym stopniu zajmują się sprawami osób prowadzących działalność gospodarczą. Do tego celu zostały powołane odrębne organizacje, takie jak Bouwunie czy Confederatie Bouw.

 • Osoba prowadząca własną działaność gospodarczą na terenie Belgii

Wielu Polaków zakłada w Belgii własną działalność gospodarczą. Osoby takie są zobowiązane do odprowadzania na terenie Belgii zarówno składek na ubezpieczenie społeczne jak i podatków. Najczęstszą formą działalności gospodarczej są spółki, w których Polacy są udziałowcami z niewielką liczbą udziałów, a w których właścicielami większości udziałów są pracodawcy. Jest to zjawisko tzw. działalności symulowanej, ponieważ to pracodawca zawiera kontrakty z klientami, określa czas pracy oraz wynagrodzenie – najczęściej stawkę za godzinę pracy, organizuje transport oraz zaopatrzenie w materiały i narzędzia. Udziałowcy nie mają nic do powiedzenia, choć według prawa nie są oni przecież pracownikami tylko współwłaścicielami firmy. Prawnie jest to nie do końca właściwy układ, prowadzący do niezadowolenia, rozczarowania, wykorzystywania i ostatecznie do pogorszenia relacji pomiędzy właścicelem firmy (pracodawcą) a udziałowcami.Ponieważ udziałowcy nie są chronieni kodeksem pracy tak jak pracownicy etatowi, często otrzymują zbyt niskie wynagrodzenia, a pracodawca nie zawsze odprowadza za nich składki na ubezpieczenie społeczne. Wówczas powstają zaległości z tytułu ubezpieczenia społecznego, za które odpowiada sam udziałowiec.

 • Pracownik zatrudniony na umowę o pracę u belgijskiego pracodawcyWłaściwe płace w sektorze budowlanym

Pracownicy zagraniczni otrzymują takie samo wynagrodzenie jak pracownicy belgijscy.

Kwartalnie, tj.1 stycznia, 1 kwietnia, 1 czerwca i 1 października, po rokowaniach pomiędzy organizacjami pracodawców belgijskich a związkami zawodowymi z sektora budowlanego, zmienia się wysokość godzinowych stawek brutto jesli wystapila inflacja – nastepuje wtedy tzw. indeksacja plac.
Od 1 stycznia 2010 ustawowe płace minimalne wynoszą:


robotnik niewykwalifikowany:

12,220 euro

pierwsze niewykwalifikowany

12,831 euro

robotnik przyuczony:

13,027 euro

pierwsze przyuczony:

13,678 euro

robotnik wykwalifikowany 1. stopnia:

13,854 euro

robotnik wykwalifikowany 2. stopnia:

14,708 euro

Aktualne stawki godzinowe są dostępne w siedzibie związku zawodowego.
Na pasku wypłaty umieszczone są stawki godzinowe brutto. Z tych stawek pracodawca potrąca składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13,07% (w stosunku do 108% stawki godzinowej brutto) oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy zależy od sytuacji rodzinnej pracownika (przede wszystkim od liczby osób na utrzymaniu).


Ile godzin dziennie powinienś pracować na budowie?

Czas pracy na budowie wynosi przeważnie 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Od dziewiątej godziny pracy pracodawca powinien zapłacić 50% stawki godzinowej brutto, czyli: jeśli pracownik w danym dniu przepracował 9 godzin, to za ten dzień powinien on otrzymać pensję za 8,5 godziny pracy. Normalna płaca (100% stawki godzinowej) za te godziny zostaje wypłacona w momencie gdy pracownik wykorzystuje je jako urlop.

Tygodniowy czas pracy w budownictwie wynosi 40 godzin, podczas gdy kodeks pracy przewiduje 38-godzinny tydzień pracy. W związku z tym w sektorze budowlanym pracuje się tygodniowo 2 godziny więcej, co rocznie daje 12 dodatkowych dni wolnych od pracy, za które w grudniu każdego roku związek zawodowy wypłaca wynagrodzenie.


Co z kosztami dojazdu do miejsca pracy/na budowę?

Pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie za koszty przejazdu na i z budowy/miejsca pracy.Kompensata z tytułu dojazdów


Koszty podróży

Prywatny środek transportu

X

X


Publiczny środek transportu


X

X

Środek transportu udostępniony przez pracodawcę


X

Jako kierowca dowożący personel, masz prawo do wyższej stawki kompensaty z tytułu dojazdów

Kompensata z tytułu dojazdów jest ustalana według ilości faktycznie przebytych kilometrów. Stawki kompensat znajdują się w tabelach, które są dostępne w siedzibie związku zawodowego. Kompensaty z tytułu dojazdów i/lub koszty podróży powinny być wypłacane miesięcznie i powinny być ujęte na pasku wypłaty jako oddzielna pozycja.

Jeśli odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem zatrudnienia jest mniejsza niz 10 km, pracodawca jest zwolniony z wypłaty swojego udziału w kosztach.

Wynagrodzenie za urlop

Jesli w poprzednim roku byłeś zatrudniony w sektorze budowlanym, to w czerwcu bieżącego roku otrzymasz wynagrodzenie za urlop ze specjalnej kasy wakacyjnej. Wynagrodzenie to wynosi 15,38% płacy brutto za rok poprzedni.Zła pogoda na placu budowy

W przypadku złej pogody pracodawca może zdecydować o tymczasowym wstrzymaniu prac. Wówczas musi on dostarczyć pracownikom tzw. formularz C3.2 oraz zawiadomić Państwową Komisję ds. Zatrudnienia (RVA).

Pracownik winien dostarczyć formularz C3.2 oraz kartę kontrolną C3.2A do związku zawodowego. Na podstawie tych dokumentów pracownik otrzyma zasiłek z tytułu tymczasowego bezrobocia. Prawo do tego zasiłku jest przyznane od pierwszgo dnia zatrudnienia w Belgii. Zasiłek ten nie przysługuje osobom oddelegowanym z Polski/kraju zatrudnienia do Belgii.

Regulacje socjalne i bezpieczeństwo pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom na placu budowy osobne pomieszczenia przeznaczone na szatnię, jadalnię, łazienkę oraz toaletę. W zależności od potrzeb, warunków pogodowych i warunków pracy, musi on również zapewnić pracownikom wodę pitną, ciepłe lub zimne napoje.


Pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia odzieży roboczej oraz indywidualnych środków bezpieczeństwa (kurtki, spodnie, kaski, rękawice robocze/ochronne, okulary ochronne, obuwie ochronne…) na własny koszt. Odpowiada on również za czyszczenie i konserwację odzieży roboczej.

Co w przypadku choroby?

W przypadku choroby/niezdolności do pracy, pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym swojego pracodawcy. Dodatkowo, musi on w ciągu 2 dni roboczych dostarczyć pracodawcy potwierdzenie/zwolnienie lekarskie. Pracodawca ma prawo wysłać do pracownika lekarza kontrolnego w celu potwierdzenia długości okresu niezdolności do pracy pracownika.

W czasie choroby pracownik ma prawo do otrzymywania od pracodawcy płacy gwarantowanej w wysokości:


od 1-wszego do 7-go dnia kalendarzowego

100% płacy brutto za nieprzepracowane godziny

8-go do 14-go dnia kalendarzowego

85,88% płacy brutto za nieprzepracowane godziny

15-go do 30-go dnia kalendarzowego

25,88% płacy brutto za nieprzepracowane godziny, maksymalnie do 2792,75 euro miesięcznie

85,88% za część powyżej tej kwoty


Kodeks pracy przewiduje, iż pierwszy dzień choroby jest niepłatny, przy okresie choroby/niezdolności do pracy krótszym niż 14 dni kalendarzowych. Pracownicy z 3-letnim stażem pracy u tego samego pracodawcy raz w roku otrzymują płacę za pierwszy dzień choroby. Pracownicy z 5-cio letnim stażem pracy u tego samego pracodawcy dwa razy do roku mają prawo do płatnego pierwszego dnia choroby.


Każdy pracownik ma obowiązek zapisać się do belgijskiej kasy chorych. Kasa chorych zwraca wiekszą część kosztów pobytu w szpitalu i kosztów leczenia. Pracownik ma prawo do takich zwrotów od pierwszego dnia zatrudnienia.

Osoba, która przepracowała w Blegii 6 miesięcy lub może przedłożyć formularz E104 wydany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce, od piętnastego dnia choroby otrzymuje również zasiłek chorobowy z kasy chorych.

Dla osób oddelegowanych do Belgii obowiązują zasady z Polski/kraju, w którym są zatrudnione.

Dodatki dla osób zatrudnionych w sektorze budowlanym

Osobom zatrudnionym u belgijskiego pracodawcy związek zawodowy wypłaca dodatki socjalne przyznawane przez Zarząd Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FBZ).
 • Znaczki lojalnościowe

Znaczki lojalnościowe w sektorze budowlanym są odpowiednikiem premii rocznej w innych sektorach. Kwota premii jest naliczana procentowo i wynosi 9% pensji brutto wypłaconej w okresie od 1 lipca do 30 czerwca. Najpóźniej 31 października pracodawca dostarcza pracownikom specjalne karty, na podstawie których związek zawodowy wypłaca premię swoim członkom.

Pracownikom oddelegowanym do Belgii również może przysługiwać prawo do znaczków lojalnościowych, pod warunkiem, że podobne prawo przysługuje im w Polsce/w kraju, w którym są zatrudnieni.


 • Znaczki przestojowe

Zanczki przestojowe są kompensatą za przestoje w firmach zajmujących się budownictwem surowym. Wysokość kompensaty wynosi 2% sumy płac brutto wypłaconych od 1 stycznia do 31 grudnia. Najpóźniej 29 kwietnia następnego roku pracownik otrzymuje od pracodawcy kartę ze znaczkami przestojowymi oraz kwotą kompensaty. Na podstawie tej karty związki zawodowe wypłacają swoim członkom należne wynagrodzenia.

Pracownikom oddelegowanym do Blegii również może przysługiwać prawo do znaczków przestojowych, pod warunkiem, że podobne prawo przysługuje im w Polsce/w kraju, w którym są zatrudnieni.


 • Dodatkowe kompensaty z tytułu czasowego oraz zupełnego bezrobocia

Po przepracowaniu 167 dni lub po 167 dniach równoznacznych z przepracowanymi pracownik budowlany otrzymuje specjalną legitymację lub tzw. vorstkaart. Legitymacja ta uprawnia, między innymi, do otrzymania dodatkowej kompensaty, która wynosi od 6,37 do 10,85 euro za dzień.

Dla pracowników młodocianych lub starszych przewidziane są łagodniejsze procedury przyznawania dodatkowej kompensaty.


 • Ubezpieczenie szpitalne

Nowosc: od 1 stycznia 2010 pracodawcy z sektora budowlanego są zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom dodatkowego ubezpieczenia szpitalnego, które gwarantuje całkowity zwrot kosztów pobytu w szpitalu. Jest to ogromny sukces negocjacji związkow zawodowych z organizacjami pracodawców. Aby, w razie pobytu w szpitalu, pracownik mógł skorzystać z takiego ubezpieczenia, musi on spełniać pewne warunki. Wciąż trwają negocjacje w sprawie zapewnienia ubezpieczenia szpitalnego członkom rodzin pracowników zatrudnionych w sektorze budowlanym.
Zasiłek porodowy i zasiłek na dzieci

Osoby pracujące, bezrobotne, przebywające na chorobowym lub emeryci mają prawo zarówno do zasiłku porodowego (jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka) jak i do zasiłku na dziecko/dzieci. O obydwa zasiłki należy ubiegać się w Funduszu Rodzinnym, do którego należy pracodawca. Osoby bezrobotne, przebywające na zasiłku chorobowym oraz emeryci starają się o zasiłki w Funduszu Rodzinnym swojego ostatniego pracodawcy.

Dziecko, na które ma być przyznany zasiłek, musi mieszkać oficjalnie pod tym samym adresem co osoba uprawniona do ubiegania się zasiłek. Osoby uprawnione to osoby do 3 stopnia pokrewieństwa. W pierwszej kolejności jest to ojciec, następnie matka, ojczym, macocha, a także dziadkowie, wujowie, ciotki, przyrodni brat lub siostra - jeśli dziecko jest na ich utrzymaniu.

Zgodnie z regulacjami europejskimi, osobom, których dzieci przebywają w kraju pochodzenia/zamieszkania również przysługuje prawo zarówno do zasiłku porodowego jak i do zasiłku na dzieci.

Dla pierwszego dziecka ojca lub pierwszego dziecka matki zasiłek porodowy wynosi € 1129,95, a dla każdego kolejnego € 850,15. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka (bliźnięta, trojaczki, itd.) kwota ta wynosi € 1129,95 na każde dziecko.

Podstawowy zasiłek na dzieci wynosi:

€ 83,40 na pierwsze dziecko;

€ 154,33 na drugie dziecko;

€ 230.42 na trzecie dziecko i każde kolejne.

Powyższe kwoty obowiązują od 1 wrzesień 2008.Podatki
Każdy, kto na terenie Belgii pracuje, pobiera zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy lub rentę inwalidzką, emeryturę pomostową lub po prostu emeryturę, ma dochody z działalności gospodarczej lub czerpie zyski z działalności handlowej,usługowej czy rolniczej lub też osiąga dochody z innych źródeł, ma obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego na terenie Belgii.

Osoby oddelegowane, które na terenie Belgii przepracowały mniej niż 183 dni, stosują się do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Belgią a krajem pochodzenia/zamieszkania, jeśli takie umowy zostały zawarte.

Polska zawarła z Belgią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wobec osób osiągających dochody na terenie Belgii, których członkowie rodzin (współmałżonkowie i/lub dzieci) przebywają w kraju pochodzenia/zamieszkania, może być, w niektórych przypadkach, zastosowane belgijskie prawo o podatku dochodowym od osób fizycznych.Nauczyć się niderlandzkiego lub francuskiego

Osoby przebywające w Belgii powinny uczyć się przynajmniej jednego z języków tego kraju – niderlandzkiego lub francuskiego. Jest to ważne nie tylko ze względu na większe możliwości znalezienia pracy, ale i ze względu na konieczność codziennego porozumiewania się w różnych sytuacjach, np. w szkołach, do których uczęszczają dzieci pracowników, u lekarza, w banku, itd. Wiele szkół dla dorosłych lub pracujących oferuje kursy językowe, na które można uczęszczać, do wyboru, w ciągu dnia lub wieczorem.


Można również wybierać pomiędzy kursami intensywnymi, a kursami w trybie normalnym. Konsultanci z Powszechnego Chrześcijańskiego Związku Zawodowego (ACV) mogą pomóc Państwu w znalezieniu odpowiedzniej szkoły.

Związek zawodowy

Usługi na miarę Twoich potrzeb


Powszechny Chrześcijański Związek Zawodowy (ACV) oferuje szeroką gamę usług związanych z zatrudnieniem i płacami. W ramach składki członkowskiej członkowie ACV otrzymują wszelkie informacje dotyczące nurtujących ich pytań związanych z ich prawami i obowiązkami wobec pracodawcy, ubezpieczeniem społecznym, a także pomoc prawną w przypadku konfliktów z pracodawcą.

Miesięczna sładka członkowska wynosi 14,52 euro.

Płatność składki może być realizowana poprzez stałe zlecenie bankowe.
Oto adresy sekretariatów Powszechnego Chrześcijańskiego Związku Zawodowego dla sektora budowlanego (ACV-Bouw en Industrie), w których możecie Państwo uzyskać więcej informacji:
Siedziba główna: Trierstraat 31 – 1040 BRUSSEL

Telefon: 02 285 02 11

Fax: 02 230 74 43

E-mail: acvbie@acv-csc.be

Website: www.acvbie.be


Antwerpen: Nationalestraat 111 2000 Antwerpen

Telefon: 03 222 70 81

Fax: 03 222 70 89

E-mail: acvbie.antwerpen@acv-csc.be

Website: www.acvbie.bePobieranie 43.69 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna