Do Uchwały Nr 19/2011 Zarządu Spółki tvp s. APobieranie 74.82 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar74.82 Kb.Załącznik

do Uchwały Nr 19/2011

Zarządu Spółki TVP S.A.

z dnia 5.01.2011r.
Zm. Uchwałą Nr 334/2011 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki TVP S.A. oraz przedłożenia jej Radzie Nadzorczej
Zm. Uchwałą Nr 119/2013 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. oraz przedłożenia ich Radzie Nadzorczej Spółki w celu zatwierdzenia
(z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.)

Zm. Uchwałą Nr 442/2013 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. oraz przedłożenia ich Radzie Nadzorczej Spółki w celu zatwierdzenia
Zm. Uchwałą Nr 231/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. oraz przedłożenia ich Radzie Nadzorczej Spółki w celu zatwierdzenia
Zm. Uchwałą Nr 562/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmian
w Regulaminie Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. oraz przedłożenia ich Radzie Nadzorczej Spółki w celu zatwierdzenia


Regulamin Zarządu

Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna
Tekst jednolity

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady oraz tryb pracy Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna.

§ 2


Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Spółka –Telewizję Polską Spółkę Akcyjną;

 2. Zarząd – Zarząd Spółki;

 3. Rada Nadzorcza – Radę Nadzorczą Spółki;

 4. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki;

 5. członek Zarządu – członek Zarządu Spółki nie zawieszony w czynnościach członka Zarządu;

 6. Ustawa – ustawę z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.);

 7. Kodeks spółek handlowych – ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);

 8. Statut – Statut Spółki;

 9. podział nadzoru – podział nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Spółki pomiędzy członkami Zarządu, określony w sposób, o którym mowa w § 21 ust. 5 Regulaminu.

§ 3

 1. Zarząd jest organem kolegialnym Spółki, działającym na podstawie Ustawy, Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.

 2. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

 3. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w Ustawie, Kodeksie spółek handlowych albo Statucie do kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

 4. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.

§ 4

Obsługę kancelaryjno-organizacyjną Zarządu sprawuje Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych.Rozdział 2
Tryb pracy Zarządu

§ 5


   1. Zarząd obraduje na posiedzeniach.

   2. Zarząd podejmuje decyzje w formie:

    1. uchwał,

    2. zapisów do protokołu posiedzeń Zarządu.


Dział 1
Posiedzenia Zarządu

§ 6


 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu, zgodnie z kwartalnymi harmonogramami pracy Zarządu.

 2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane również w trybie nadzwyczajnym,
  tj. w terminach innych niż określone w harmonogramach, o których mowa w ust. 1:

  1. z inicjatywy Prezesa Zarządu,

  2. na wniosek członka Zarządu, przekazany w formie pisemnej Prezesowi Zarządu,

  3. na wniosek Rady Nadzorczej, przekazany w formie pisemnej Prezesowi Zarządu.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, powinien zawierać uzasadnienie oraz propozycję spraw, które będą objęte porządkiem obrad.

4. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia w trybie nadzwyczajnym nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3.

5. W przypadku nie zwołania przez Prezesa posiedzenia Zarządu w terminie, o którym mowa

w ust. 4, prawo to przysługuje zgłaszającemu wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2
lub 3.

§ 7


 1. Harmonogramy pracy Zarządu określają terminy posiedzeń Zarządu oraz sprawy, które będą przedmiotem obrad Zarządu w danym kwartale.

 2. Harmonogramy pracy Zarządu opracowywane są przez Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych na podstawie wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych, zaakceptowanych przez członka Zarządu, właściwego zgodnie z podziałem nadzoru.

 3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, powinny być zgłaszane do końca miesiąca poprzedzającego kwartał, którego dotyczy dany harmonogram pracy Zarządu.

 4. Przedmiotem obrad Zarządu mogą być również sprawy nie przewidziane
  w harmonogramie pracy Zarządu.

§ 8

 1. Projekt porządku obrad danego posiedzenia Zarządu przygotowuje Biuro Zarządu
  i Spraw Korporacyjnych na podstawie kwartalnych harmonogramów pracy Zarządu oraz wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych. Projekt porządku obrad zatwierdzany jest przez Prezesa Zarządu.

 2. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w tym projekty uchwał, podpisane przez dyrektorów jednostek organizacyjnych, wnioskujących o rozpatrzenie sprawy, kierowane są na posiedzenie Zarządu przez członka Zarządu, właściwego zgodnie
  z podziałem nadzoru. Projekty uchwał powinny być ponadto parafowane przez Dyrektora Biura Prawnego.

 3. Projekt porządku obrad posiedzenia zwołanego w trybie, o którym mowa w § 6 ust. 2, przygotowuje Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych zgodnie z poleceniami Prezesa Zarządu, wnioskami członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

§ 9

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu, wraz z porządkiem obrad i materiałami,
  o których mowa w § 8 ust. 2, Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych doręcza członkom Zarządu oraz osobom, o których mowa w § 11 ust. 1, nie później niż dwa dni przed terminem posiedzenia Zarządu. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może zostać skrócony.

 2. Osoby, o których mowa w § 11 ust. 2, zawiadamiane są o posiedzeniu Zarządu przez Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych telefonicznie lub drogą elektroniczną,
  w terminie określonym w ust. 1.

 3. Projekty protokołów poprzednich posiedzeń Zarządu Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych doręcza członkom Zarządu w terminie, o którym mowa w ust. 1. Projekty te zatwierdzane są na posiedzeniu Zarządu.

§ 10

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w obecności ponad połowy członków Zarządu.

 2. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z wykorzystaniem teleinformatycznych narzędzi bezpośredniego komunikowania się na odległość.

 3. Obecność członków na posiedzeniu Zarządu stwierdza Prezes Zarządu lub w czasie jego nieobecności zastępujący go członek Zarządu, zgodnie z § 12 ust. 2.

 4. W razie nieobecności członka Zarządu na posiedzeniu Zarządu, może on, w sprawach objętych porządkiem obrad, przekazać Zarządowi swoje stanowisko na piśmie.

§ 11


 1. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą:

  1. Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych,

  2. Dyrektor Biura Prawnego,

  3. Dyrektor Biura Rachunkowości,

3a) Dyrektor Biura Kontrolingu i Restrukturyzacji,

  1. pracownicy Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych wyznaczeni przez Dyrektora tego Biura do obsługi posiedzenia, w tym do protokołowania.

 1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć również inne osoby niż te, o których mowa w ust. 1, zaproszone przez członków Zarządu, w szczególności dyrektor jednostki organizacyjnej, wnioskujący o rozpatrzenie sprawy objętej porządkiem obrad lub dyrektor jednostki organizacyjnej, której działalność jest przedmiotem obrad.

 2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć ponadto członkowie Rady Nadzorczej w charakterze obserwatorów na podstawie uchwał Rady lub na zaproszenie Prezesa Zarządu.

 3. Członek Zarządu może zgłosić sprzeciw wobec udziału w posiedzeniu Zarządu osób, o których mowa w ust. 2. Kwestię tę rozstrzyga Zarząd w drodze głosowania.

§ 12

 1. Prezes Zarządu otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie Zarządu.

 2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go wyznaczony przez niego członek Zarządu do zwoływania posiedzeń Zarządu, zgodnie z § 6 ust. 1.

§ 13


 1. Posiedzenie Zarządu rozpoczyna się od przyjęcia przez Zarząd porządku obrad.

 2. Każdy członek Zarządu może w trakcie posiedzenia Zarządu zgłosić wniosek o uzupełnienie porządku obrad o sprawę w nim nie przewidzianą. Zmiana porządku obrad wymaga zgody biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu.

§ 14


 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 2. Protokół posiedzenia Zarządu zawiera w szczególności:

  1. numer protokołu oraz oznaczenie organu,

  2. datę posiedzenia,

  3. imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,

  4. informację o nieobecności członka Zarządu,

  5. w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu informację o przewodniczeniu posiedzeniu przez wyznaczonego członka Zarządu,

  6. porządek obrad,

  7. przebieg obrad,

  8. informację o podjętych uchwałach i innych decyzjach; uchwały stanowią załączniki do protokołu,

  9. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały (tzn. głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” podjęciu uchwały oraz głosów „wstrzymujących się” od zajęcia stanowiska w sprawie podjęcia uchwały),

  10. treść zgłoszonego zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem i wskazaniem osoby, która je zgłosiła,

  11. informację o przekazaniu Zarządowi stanowiska, o którym mowa w § 10 ust. 4,

  12. informację o udziale w głosowaniu członka Zarządu z wykorzystaniem teleinformatycznych narzędzi bezpośredniego komunikowania się na odległość.

 1. Protokół posiedzenia Zarządu podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu i protokolant.

 2. Każdy członek Zarządu może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu posiedzenia Zarządu, jeżeli protokół nie odzwierciedla przebiegu posiedzenia lub podjętych na nim decyzji.

§ 15

 1. Protokoły posiedzeń Zarządu otrzymują członkowie Zarządu, Rada Nadzorcza oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych zgodnie z rozdzielnikiem ustalonym przez Zarząd.

 2. Protokoły posiedzeń Zarządu mogą być udostępniane również innym pracownikom Spółki za zgodą członka Zarządu, właściwego zgodnie z podziałem nadzoru. Wyciągi z protokołów posiedzeń Zarządu otrzymują dyrektorzy jednostek organizacyjnych, wnioskujący o rozpatrzenie sprawy objętej porządkiem obrad oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych, których działalność była przedmiotem obrad.

 3. Uchwały otrzymują dyrektorzy jednostek organizacyjnych zgodnie z rozdzielnikiem ustalonym przez Zarząd.

§ 16

 1. Oryginały protokołów posiedzeń Zarządu wraz z załącznikami do protokołów tworzą księgę protokołów.

 2. Księgę protokołów posiedzeń Zarządu prowadzi Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych.

Dział 2
Podejmowanie uchwał

§ 17


1. Zarząd podejmuje uchwały w drodze głosowania na posiedzeniu Zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu przez Zarząd uchwał z wykorzystaniem teleinformatycznych narzędzi bezpośredniego komunikowania się na odległość.

§ 18


 1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków Zarządu zarządza głosowanie tajne. Głosowanie tajne nie może być zarządzone w przypadku umożliwienia udziału w posiedzeniu członka lub członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu z wykorzystaniem teleinformatycznych narzędzi bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 3. Do podjęcia uchwały konieczna jest większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu oraz umożliwienie udziału przy jej podejmowaniu członkowi Zarządu nadzorującemu obszar działalności Spółki będący przedmiotem uchwały.

 4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 5. Stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 10 ust. 4, jest traktowane jako głos w dyskusji, natomiast nie jest liczone jako głos w głosowaniu nad uchwałą.

 6. Uchwały podpisują uczestniczący w głosowaniu na posiedzeniu członkowie Zarządu.

§ 19

 1. Kopie uchwał wraz z wykazem obejmującym numery, daty i tytuły uchwał, według kolejności ich podjęcia, tworzą księgę uchwał.

 2. Księgę uchwał prowadzi Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych.

§ 20

 1. Członek Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko poprzez wniesienie zdania odrębnego w formie zapisu do protokołu posiedzenia Zarządu lub odrębnego dokumentu, który załącza się do protokołu.

 1. Zgłoszenie zdania odrębnego wymaga uzasadnienia.

Rozdział 3
Prowadzenie spraw Spółki

§ 21


 1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

 2. Do kompetencji Prezesa Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki należy
  w szczególności:

 1. kierowanie pracami Zarządu,

 2. nadzór ogólny nad działalnością Spółki,

 3. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych w sprawach dotyczących funkcjonowania Spółki, nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem że w sprawach nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu wymaga to uprzedniej opinii danego członka. Brak opinii wydanej w wyznaczonym terminie nie skutkuje wstrzymaniem wydania aktu normatywnego, o którym mowa w niniejszym punkcie,

 4. nadzór nad kontaktami Zarządu z zakładowymi organizacjami związkowymi,

 5. nawiązywanie stosunku pracy, na wniosek członka Zarządu nadzorującego dane jednostki, na stanowiskach dyrektora jednostki organizacyjnej i jego zastępcy, oraz w razie powierzenia pełnienia obowiązków na stanowiskach dyrektora jednostki organizacyjnej i jego zastępcy, z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 pkt 7 i 8 Statutu,

 6. rozwiązywanie stosunku pracy na stanowiskach dyrektora jednostki organizacyjnej i jego zastępcy, z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 pkt 7 i 8 Statutu,

 7. przyznawanie nagród za twórczość telewizyjną na zasadach określonych odrębną uchwałą,

 8. przyznawanie pracownikom Spółki nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej na zasadach określonych odrębną uchwałą,

 9. powoływanie, w porozumieniu z właściwym członkiem Zarządu, komisji do rozpatrzenia, koordynacji lub nadzorowania wdrażania konkretnych spraw wynikających z przedmiotu działania Spółki.

 1. Poza kompetencjami, o których mowa w ust. 2, Prezesowi Zarządu przysługują również kompetencje wynikające z podziału nadzoru.

 2. Członkowie Zarządu samodzielnie prowadzą sprawy Spółki w zakresie wynikającym
  z podziału nadzoru. W szczególności do kompetencji członków Zarządu należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością nadzorowanych jednostek organizacyjnych, w tym prawo wnioskowania w sprawach o których mowa w ust. 2. pkt 5,

 2. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania nadzorowanych jednostek organizacyjnych,

 3. powoływanie komisji do rozpatrzenia, koordynacji lub nadzorowania wdrażania konkretnych spraw wynikających z przedmiotu działania nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

 1. Imienny podział nadzoru nad poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi oraz zastępstwa członków zarządu do prowadzenia spraw należących do ich kompetencji w przypadku planowanej nieobecności, określa Zarząd odrębną uchwałą, przy zachowaniu następującego podziału:

1) Prezes Zarządu:   1. Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych,

   2. Biuro Koordynacji Programowej,

   3. Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim,

   4. Biuro Kontrolingu i Restrukturyzacji,

   5. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej,

   6. Program 1 (TVP1, TVP ABC, TVP HD),

   7. Program 2 (TVP2, TVP Seriale, TVP Rozrywka),

   8. TVP Historia,

   9. TVP Kultura,

   10. Biuro Reklamy,

   11. Biuro Handlu,

   12. Telewizyjna Agencja Informacyjna (TVP Info),

   13. Ośrodek Administracji,

2) Członek Zarządu: 1. skreślony,

 2. Ośrodek Szkolenia i Rozwoju – Akademia Telewizyjna,

 3. Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych,

 4. Biuro Marketingu,

 5. Biuro Rachunkowości,

 6. Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych,

 7. Program Satelitarny TV Polonia (TV Polonia, TVP Rozrywka International),

 8. Belsat TV,

 9. TVP Sport,

3) Członek Zarządu: 1. Ośrodek Programów Regionalnych,

 2. Oddziały Terenowe Spółki (16),

 3. Ośrodek - TVP Technologie,

 4. Agencja Produkcji Telewizyjnej i Filmowej,

 5. Biuro Prawne.

6. Szczegółowe zasady dotyczące nadzoru i koordynacji funkcjonowania Oddziałów Terenowych Spółki określi odrębna Uchwała Zarządu.§ 22

 1. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:

 1. przyjęcie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,

 2. przyjęcie strategicznych planów wieloletnich,

 3. przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego,

 4. przyjęcie Regulaminu Zarządu,

 5. wnioskowanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie koncesji na tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych,

 6. zaciągnięcie zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności przekracza równowartość 250.000 euro w złotych, z zastrzeżeniem zobowiązań, na zaciągnięcie których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,

 7. powołanie prokurenta,

 8. zaciąganie kredytów i pożyczek, których wartość przekracza równowartość 250.000 euro w złotych,

 9. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, których wartość przekracza równowartość
  250 000 euro w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust.3 pkt 2 Statutu,

 10. zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 250.000 euro w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 3
  pkt 1 oraz § 29 pkt 3 Statutu,

 11. opracowanie „Zasad i trybu podejmowania decyzji w sprawie zawierania umów
  z osobami i podmiotami powiązanymi ze Spółką”,

 12. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

 1. Każdy z członków Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.

 2. W przypadku spraw, w których interes Spółki pozostaje w sprzeczności z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, obowiązany jest on wstrzymać się od udziału w ich prowadzeniu, a w przypadku, gdy sprawy te rozpatrywane są na posiedzeniu Zarządu, wstrzymać się od udziału w ich rozstrzyganiu. Fakt ten podlega zaznaczeniu
  w protokole posiedzenia Zarządu, na żądanie zainteresowanego członka Zarządu.

 3. Do prowadzenia innej działalności, w tym działalności gospodarczej przez członków Zarządu stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. nr 106, poz. 679 z późn. zm.).

§ 23

  1. Zarząd może ustanawiać prokurentów lub pełnomocników.

  2. Ustanowienie prokury wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.

  3. Prokura może być udzielona jednej albo kilku osobom, oddzielnie lub łącznie.

  4. Każdy z członków Zarządu może odwołać prokurę w każdej chwili.

  5. Udzielenie pełnomocnictwa następuje zgodnie z zasadą reprezentacji, o której mowa
   w § 25 ust. 1 lub 2.

  6. Charakter pełnomocnictwa i jego zakres powinien wynikać z treści pełnomocnictwa,
   z uwzględnieniem postanowień § 26 - § 33.

Rozdział 4
Reprezentacja Spółki

§ 24


Do kompetencji Zarządu należy reprezentowanie Spółki na zewnątrz we wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z działalnością Spółki, w tym
w szczególności składanie i przyjmowanie oświadczeń woli. Sposób reprezentacji Spółki określają § 25 - § 34.

§ 25


 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

 1. Prezes Zarządu samodzielnie,

 2. dwóch członków Zarządu łącznie,

 3. członek Zarządu łącznie z prokurentem.

 1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu albo prokurent.

 2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki mogą składać również inne osoby niż te,
  o których mowa w ust. 1 lub 2, na podstawie i w zakresie udzielonych im pełnomocnictw.

§ 26

 1. Umocowanie do działania w imieniu Spółki w sprawach z zakresu prawa materialnego opiera się na pełnomocnictwie ogólnym, pełnomocnictwie rodzajowym lub pełnomocnictwie szczególnym.

 2. Umocowanie do działania w imieniu Spółki w sprawach z zakresu prawa procesowego opiera się na pełnomocnictwie procesowym.

§ 27

 1. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 2, wymaga zachowania formy pisemnej.

 2. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności udzielane jest w tej samej formie.

 3. Pełnomocnik Spółki nie może być drugą stroną czynności prawnej dokonywanej
  w imieniu Spółki. Dotyczy to również przypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

§ 28

 1. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do dokonywania w imieniu Spółki czynności zwykłego zarządu, w tym zaciągania zobowiązań finansowych.

 2. Pełnomocnictw ogólnych udziela się dyrektorom jednostek organizacyjnych
  w zakresie działania kierowanych przez nich jednostek oraz, za zgodą członka Zarządu, właściwego zgodnie z podziałem nadzoru, także innym osobom, którym zostały powierzone zadania uzasadniające udzielenie pełnomocnictwa.

 3. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych mogą ustanawiać, na podstawie i w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa ogólnego, dalszych pełnomocników Spółki spośród:

 1. swoich zastępców,

 2. pracowników kierowanej przez nich jednostki innych niż ci, o których mowa
  w pkt 1, za zgodą członka Zarządu, właściwego zgodnie z podziałem nadzoru, przy czym pełnomocnictwo takie musi obligować do działania łącznie z drugim pełnomocnikiem (pełnomocnictwo łączne), z wyłączeniem pełnomocnictw udzielanych kierownikom Ośrodków Wypoczynkowych Spółki.

§ 29

Do dokonywania w imieniu Spółki czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,


w szczególności takich jak:

 1. zawieranie umów na czas nieokreślony,

 2. nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,

 3. wynajmowanie, wydzierżawianie, użyczanie nieruchomości, z wyłączeniem pomieszczeń,

 4. zbywanie rzeczy ruchomych,

 5. zaciąganie kredytów, pożyczek i zobowiązań wekslowych,

 6. czynienie darowizn,

 7. dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 8. dokonywanie czynności w sprawach bankowych lub celnych,

 9. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

udziela się pełnomocnictwa rodzajowego albo pełnomocnictwa szczególnego,
z zastrzeżeniem, że jeżeli na podstawie wyżej wymienionych czynności zaciągane jest zobowiązanie o wartości równej lub przekraczającej kwotę stanowiącą brutto równowartość 250.000 euro w złotych, do ich dokonania wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.

§ 30


  1. Pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje umocowanie do dokonywania w imieniu Spółki czynności określonych rodzajowo, przekraczających zakres zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo to określa rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot.

  2. Pełnomocnictwo szczególne obejmuje umocowanie do dokonania w imieniu Spółki konkretnej, wskazanej w pełnomocnictwie czynności, przekraczającej zakres zwykłego zarządu.

  3. Jeżeli z przepisów innych aktów prawnych obowiązujących w Spółce, regulujących tryb postępowania w określonych sprawach, nie wynika nic innego:

 1. pełnomocnictwo rodzajowe albo pełnomocnictwo szczególne może być udzielone osobom, którym zostały powierzone zadania uzasadniające udzielenie takiego pełnomocnictwa, za zgodą członka Zarządu, właściwego zgodnie z podziałem nadzoru, lub za zgodą Zarządu, z tym że udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego osobom innym niż dyrektor jednostki organizacyjnej lub jego zastępca musi obligować do działania łącznie z drugim pełnomocnikiem (pełnomocnictwo łączne),
  z wyłączeniem pełnomocnictw udzielanych kierownikom Ośrodków Wypoczynkowych Spółki,

 2. osoba, której udzielono pełnomocnictwa rodzajowego albo pełnomocnictwa szczególnego nie może ustanawiać dalszych pełnomocników Spółki.

§ 31

 1. Pełnomocnictwo procesowe obejmuje umocowanie do reprezentowania Spółki przed sądami, organami administracji i innymi organami orzekającymi.

 2. Pełnomocnictwo procesowe może być ogólne albo szczególne. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do prowadzenia w imieniu Spółki wszystkich spraw, natomiast pełnomocnictwo szczególne obejmuje umocowanie do prowadzenia w imieniu Spółki konkretnej sprawy. Pełnomocnictwo może być również ograniczone do dokonywania niektórych czynności procesowych w danej sprawie.

 3. Pełnomocnictw procesowych udziela się dyrektorowi Biura Prawnego, jego zastępcy, dyrektorom Oddziałów Terenowych Spółki oraz adwokatom i radcom prawnym zatrudnionym w Spółce.

 4. Udzielenie pełnomocnictwa procesowego adwokatom lub radcom prawnym niezatrudnionym w Spółce, a w uzasadnionych przypadkach także pracownikom danej jednostki organizacyjnej innym niż ci, o których mowa w ust. 3, następuje po zasięgnięciu opinii Biura Prawnego oraz za zgodą członka Zarządu, właściwego zgodnie z podziałem nadzoru.

 5. Dyrektorzy Oddziałów Terenowych Spółki mogą ustanawiać, na podstawie
  i w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa procesowego, dalszych pełnomocników Spółki spośród osób, posiadających kwalifikacje adwokata lub radcy prawnego,
  a w uzasadnionych przypadkach także spośród pracowników kierowanego przez nich Oddziału, nie posiadających tych kwalifikacji.

§ 32

 1. Pełnomocnictwa udzielone pracownikom Spółki wygasają z chwilą ustania stosunku pracy osoby, której pełnomocnictwo zostało udzielone, z zastrzeżeniem ust.4.

 2. Postanowienie ust. 1 nie wyłącza możliwości odwołania pełnomocnictwa w każdym czasie. W takich przypadkach pełnomocnictwo wygasa z dniem powiadomienia pełnomocnika o odwołaniu pełnomocnictwa.

 3. Z chwilą wygaśnięcia pełnomocnictwa wygasają również udzielone na jego podstawie pełnomocnictwa dalsze.

 4. W przypadku pełnomocnictw procesowych, zakres czynności, do których obowiązany
  i uprawniony jest pełnomocnik mimo wygaśnięcia pełnomocnictwa określają przepisy prawa powszechnego.

§ 33

Szczegółowe zasady i tryb udzielania pełnomocnictw określa odrębna uchwała.

§ 34

Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 35


 1. Zarząd przekazuje nowemu Zarządowi sprawy Spółki w formie protokołu przekazania.

 2. Protokół przekazania powinien obejmować opis stanu faktycznego w poszczególnych dziedzinach działania Spółki według stanu na dzień przekazania.

 3. W protokole przekazania należy wskazać miejsce przechowywania następujących dokumentów:

  1. wyciągu z rejestru handlowego,

  2. księgi akcji,

  3. wykazu zobowiązań finansowych Spółki,

  4. wykazu należności Spółki,

  5. protokołów i uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,

  6. innych niezbędnych dokumentów na wniosek nowego Zarządu.

 1. Protokół przekazania podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Zarządu.

 2. Protokół przekazania sporządzany jest w ilości odpowiadającej liczbie ustępujących
  i nowo powołanych członków Zarządu.

 3. W przypadku nie przekazania spraw Spółki przez ustępujący Zarząd zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, nowy Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej
  o powołanie komisji do sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 1.

§ 36

 1. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu obowiązany jest do protokolarnego przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z wszelkimi posiadanymi przez niego dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółki, w tym zapisanymi w formie elektronicznej, jakie zostały przez niego sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki albo w związku z jej wykonywaniem.

 2. Sprawy, dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 1, przejmuje Prezes Zarządu lub wyznaczonym przez niego inny członek Zarządu

§ 37

Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Zarządu i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

: repository -> attachment
attachment -> I. miejscowośĆ/gmina: Biecz Ciężkowice Dąbrowa Tarnowska
attachment -> Filmy tvp1 3 coś (the thing) 3
attachment -> Filmy tvp1 3 nawiedzony dwóR (the haunted mansion) 3
attachment -> Jesień w tvp kultura
attachment -> SKÓRA, w ktorej żYJĘ (la piel que habito) 4 SĄdny dzień
attachment -> Idealnie nieznajomi (perfect strangers) 3 ona to oni
attachment -> Filmy tvp1 4 death becomes her 4
attachment -> UKŁad ramówkowy tvp abc (luty-marzec 2014 r.)
attachment -> Święta, Sylwester I Nowy Rok w tvp abc w świąteczne dni krainę wyobraźni tvp abc odwiedzi m in.: Jedynkowe Przedszkole, Domisie, Tata Lew, Kot Filemon I Rodzina Rabatków
attachment -> Słuchalnia – muzyczne znaki czasu Spektakl. Elektronika Toruń, 30 maja –13 grudnia 2015 Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Megafon” Kurator: Małgorzata Burzyńska Partnerzy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna