Do unii europejskiejPobieranie 106.34 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar106.34 Kb.


NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA

REPUBLIKI CZESKIEJ, ESTONII, CYPRU, ŁOTWY, LITWY,

WĘGIER, MALTY, POLSKI, SŁOWENII I SŁOWACJI

DO UNII EUROPEJSKIEJBruksela, 3 kwietnia 2003 roku

(OR. en)


AA 2003 final

TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: SPIS TREŚCIPROJEKTY AKTÓW LEGISLACYJNYCH I INNE INSTRUMENTY
Niniejszym, w załączeniu kieruje się do Delegacji projekt Traktatu o Przystąpieniu  Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej: SPIS TREŚCI

________________________


SPIS TREŚCI
A. Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej 1
B. Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej 1

Część pierwsza: Zasady 2

Część druga: Dostosowania w Traktatach 14
Tytuł I: Postanowienia instytucjonalne 14
Rozdział 1: Parlament Europejski 14

Rozdział 2 Rada 16

Rozdział 3: Trybunał Sprawiedliwości 20

Rozdział 4: Komitet Ekonomiczno-Społeczny 21

Rozdział 5: Komitet Regionów 23

Rozdział 6: Komitet Naukowo-Techniczny 24

Rozdział 7: Europejski Bank Centralny 25
Tytuł II: Pozostałe dostosowania 26

Część trzecia: Postanowienia stałe 27


Tytuł I: Dostosowania aktów przyjętych przez instytucje 27

Tytuł II: Pozostałe postanowienia 28

Część czwarta: Postanowienia tymczasowe 29
Tytuł I: Środki przejściowe 29

Tytuł II: Pozostałe postanowienia 48

Część piąta: Postanowienia dotyczące wprowadzenia niniejszego Aktu w życie 53
Tytuł I: Powoływanie instytucji i organów 53

Tytuł II: Stosowanie aktów instytucji 59

Tytuł III: Postanowienia końcowe 62
Załączniki
Załącznik I: Wykaz przepisów dorobku Schengen w postaci, w jakiej zostały włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane, które od dnia przystąpienia wiążą nowe Państwa Członkowskie i są przez nie stosowane (o którym mowa w artykule 3 Aktu Przystąpienia) 64
Załącznik II: Wykaz, o którym mowa w artykule 20 Aktu Przystąpienia 77

1. Swobodny przepływ towarów 77

A. Pojazdy silnikowe 77

B. Nawozy 116

C. Kosmetyki 118

D. Metrologia prawna i towary paczkowane 119

E. Zbiorniki ciśnieniowe 123

F. Produkty włókiennicze i obuwie 124

G. Szkło 129

H. Środki horyzontalne i proceduralne 131

I. Zamówienia publiczne 139

J. Środki spożywcze 219

K. Chemikalia 235
2. Swobodny przepływ osób 533

A. Zabezpieczenie społeczne 533

B. Swobodny przepływ pracowników 883

C. Wzajemne uznawania kwalifikacji zawodowych 885

I. Ogólny system 885

II. Zawody prawnicze 906

III. Zawody medyczne i paramedyczne 909

IV. Architekci 1028

D. Prawa obywatelskie 1044

3. Swobodny przepływ usług 1049

4. Prawo spółek 1068

A. Prawo spółek 1068

B. Standardy rachunkowości 1078

C. Prawo własności przemysłowej 1087

I. Wspólnotowy znak towarowy 1087

II. Dodatkowe świadectwa ochronne 1090

III. Wzory wspólnotowe 1098

5. Polityka konkurencji 1101

6. Rolnictwo 1111

A. Ustawodawstwo rolne 1111

B. Ustawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne 1263

I. Ustawodawstwo weterynaryjne 1263

II. Ustawodawstwo fitosanitarne 1497

7. Rybołówstwo 1519

8. Polityka transportowa 1532

A. Transport lądowy 1532

B. Transport morski 1538

C. Transport drogowy 1539

D. Transport kolejowy 1562

E. Transport śródlądowy 1575

F. Transeuropejskie sieci transportowe 1588

G. Transport powietrzny 1676

9. Podatki 1682

10. Statystyka 1711

11. Polityka społeczna i zatrudnienie 1785

12. Energia 1791

A. Przepisy ogólne 1791

B. Etykiety efektywności energetycznej 1807

13. Małe i średnie przedsiębiorstwa 1888

14. Edukacja i kształcenie 1888

15. Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych 1892

16. Środowisko naturalne 1922

A. Gospodarka odpadami 1922

B. Jakość wody 1922

C. Ochrona przyrody 1930

D. Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem 2069

E. Ochrona przed promieniowaniem 2078

F. Chemikalia 2084

17. Konsumenci i ochrona zdrowia 2086

18. Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 2086

A. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych 2086

B. Polityka wizowa 2116

C. Granice zewnętrzne 2145

D. Postanowienia różne 2288

19. Unia celna 2294

A. Dostosowania techniczne w Kodeksie Celnym przepisach oraz

wykonawczych wydanych na jego podstawie 2294

I. Kodeks Celny 2294

II. Przepisy wykonawcze 2296

B. Pozostałe dostosowania techniczne 2361

20. Stosunki zewnętrzne 2368

21. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 2464

22. Instytucje 2473
Załącznik III: Wykaz, o którym mowa w artykule 21 Aktu Przystąpienia 2477

1. Swobodny przepływ osób 2477

2. Rolnictwo 2480

A. Ustawodawstwo rolne 2480

B. Ustawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne 2482

I. Ustawodawstwo weterynaryjne 2482

II. Ustawodawstwo fitosanitarne 2485

3. Rybołówstwo 2488

4. Statystyka 2493

5. Polityka regionalna o koordynacja instrumentów strukturalnych 2497


Załącznik IV: Wykaz, o którym mowa w artykule 22 Aktu Przystąpienia 2498

1. Swobodny przepływ kapitału 2498

2. Prawo spółek 2499

3. Polityka konkurencji 2500

4. Rolnictwo 2504

5. Unia celna 2506

Dodatek 2520
Załącznik V: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Republika Czeska 2536

1. Swobodny przepływ osób 2536

2. Swobodny przepływ kapitału 2547

3. Rolnictwo 2549

A. Ustawodawstwo weterynaryjne 2549

B. Ustawodawstwo fitosanitarne 2553

4. Polityka transportowa 2553

5. Podatki 2556

6. Energia 2560

7. Środowisko naturalne 2561

A. Gospodarka odpadami 2561

B. Jakość wody 2561

C. Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem 2562

Dodatek A 2563

Dodatek B 2571
Załącznik VI: Wykaz, o którym mowa artykule 24 Aktu Przystąpienia: Estonia 2574

1. Swobodny przepływ osób 2574

2. Swobodny przepływ usług 2585

3. Swobodny przepływ kapitału 2587

4. Rolnictwo 2589

5. Rybołówstwo 2591

6. Polityka transportowa 2593

7. Podatki 2596

8. Energia 2600

9. Środowisko naturalne 2601

A. Jakość powietrza 2601

B. Gospodarka odpadami 2603

C. Jakość wody 2604

D. Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem 2606

E. Ochrona przyrody 2607
Załącznik VII: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Cypr 2609

1. Swobodny przepływ towarów 2609

2. Swobodny przepływ usług 2610

3. Swobodny przepływ kapitału 2611

4. Polityka konkurencji 2611

5. Rolnictwo 2612

A. Ustawodawstwo rolne 2612

B. Ustawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne 2615

6. Polityka transportowa 2616

7. Podatki 2617

8. Energia 2620

9. Środowisko naturalne 2621

A. Jakość powietrza 2621

B. Gospodarka odpadami 2621

C. Jakość wody 2622

D. Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem 2623

Dodatek 2625
Załącznik VIII: Wykaz, o którym mowa artykule 24 Aktu Przystąpienia: Łotwa 2739

1. Swobodny przepływ osób 2739

2. Swobodny przepływ usług 2749

3. Swobodny przepływ kapitału 2751

4. Rolnictwo 2752

A. Ustawodawstwo rolne 2752

B. Ustawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne 2755

I. Ustawodawstwo weterynaryjne 2755

II. Ustawodawstwo fitosanitarne 2760

5. Rybołówstwo 2761

6. Polityka transportowa 2762

7. Podatki 2768

8. Polityka społeczna i zatrudnienie 2770

9. Energia 2772

10. Środowisko naturalne 2774

A. Jakość powietrza 2774

B. Gospodarka odpadami 2776

C. Jakość wody 2778

D. Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem 2780

E. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona przed promieniowaniem 2782

Dodatek A 2783

Dodatek B 2799


Załącznik IX: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Litwa 2800

1. Swobodny przepływ towarów 2800

2. Swobodny przepływ osób 2801

3. Swobodny przepływ usług 2811

4. Swobodny przepływ kapitału 2813

5. Rolnictwo 2814

A. Ustawodawstwo rolne 2814

B. Ustawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne 2816

I. Ustawodawstwo weterynaryjne 2816

II. Ustawodawstwo fitosanitarne 2820

6. Rybołówstwo 2821

7. Polityka transportowa 2823

8. Podatki 2828

9. Energia 2830

10. Środowisko naturalne 2831

A. Jakość powietrza 2831

B. Gospodarka odpadami 2833

C. Jakość wody 2833

D. Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem 2834

Dodatek A 2837

Dodatek B 3195
Załącznik X: Wykaz, o którym mowa artykule 24 Aktu Przystąpienia: Węgry 3204

1. Swobodny przepływ osób 3204

2. Swobodny przepływ usług 3214

3. Swobodny przepływ kapitału 3216

4. Polityka konkurencji 3218

5. Rolnictwo 3224

A. Ustawodawstwo rolne 3224

B. Ustawodawstwo weterynaryjne 3226

6. Polityka transportowa 3228

7. Podatki 3236

8. Środowisko naturalne 3238

A. Gospodarka odpadami 3238

B. Jakość wody 3239

C. Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem 3241

9. Unia celna 3246

Dodatek A 3248

Dodatek B 3254

Załącznik XI: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Malta 3256

1. Swobodny przepływ towarów 3256

2. Swobodny przepływ osób 3257

3. Polityka konkurencji 3260

4. Rolnictwo 3271

A. Ustawodawstwo rolne 3271

B. Ustawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne 3288

I. Ustawodawstwo weterynaryjne 3288

II. Ustawodawstwo fitosanitarne 3290

5. Rybołówstwo 3291

6. Polityka transportowa 3292

7. Podatki 3294

8. Polityka społeczna i zatrudnienie 3296

9. Energia 3298

10. Środowisko naturalne 3299

A. Jakość powietrza 3299

B. Gospodarka odpadami 3300

C. Jakość wody 3302

D. Ochrona przyrody 3306

E. Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem 3308

11. Unia celna 3309

Dodatek A 3312

Dodatek B 3741

Dodatek C 3742
Załącznik XII: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Polska 3743

1. Swobodny przepływ towarów 3743

2. Swobodny przepływ osób 3748

3. Swobodny przepływ usług 3759

4. Swobodny przepływ kapitału 3761

5. Polityka konkurencji 3764

6. Rolnictwo 3774

A. Ustawodawstwo rolne 3774

B. Ustawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne 3777

I. Ustawodawstwo weterynaryjne 3777

II. Ustawodawstwo fitosanitarne 3786

7. Rybołówstwo 3792

8. Polityka transportowa 3793

9. Podatki 3804

10. Polityka społeczna i zatrudnienie 3808

11. Energia 3809

12. Telekomunikacja i technologie informatyczne 3810

13. Środowisko naturalne 3810

A. Jakość powietrza 3810

B. Gospodarka odpadami 3812

C. Jakość wody 3819

D. Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem 3823

E. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona przed promieniowaniem 3844

Dodatek A 3845

Dodatek B 4346

Dodatek C 4461


Załącznik XIII: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Słowenia 4466

1. Swobodny przepływ towarów 4466

2. Swobodny przepływ osób 4467

3. Swobodny przepływ usług 4477

4. Swobodny przepływ kapitału 4479

5. Rolnictwo 4480

A. Ustawodawstwo rolne 4480

B. Ustawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne 4483

I. Ustawodawstwo weterynaryjne 4483

II. Ustawodawstwo fitosanitarne 4484

6. Podatki 4485

7. Polityka społeczna i zatrudnienie 4487

8. Energia 4490

9. Środowisko naturalne 4491

A. Gospodarka odpadami 4491

B. Jakość wody 4491

C. Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem 4492

Dodatek A 4495

Dodatek B 4652
Załącznik XIV: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Słowacja 4654

1. Swobodny przepływ osób 4654

2. Swobodny przepływ usług 4664

3. Swobodny przepływ kapitału 4665

4. Polityka konkurencji 4667

5. Rolnictwo 4672

A. Ustawodawstwo rolne 4672

B. Ustawodawstwo weterynaryjne 4673

6. Polityka transportowa 4676

7. Podatki 4679

8. Energia 4682

9. Środowisko naturalne 4683

A. Jakość powietrza 4683

B. Gospodarka odpadami 4685

C. Jakość wody 4686

D. Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem 4689

Dodatek 4692
Załącznik XV: Maksymalne dodatkowe środki, o których mowa w artykule 32 ustęp 1

Aktu Przystąpienia 4693


Załącznik XVI: Wykaz, o którym mowa w artykule  52 ustęp 1 Aktu Przystąpienia 4695
Załącznik XVII: Wykaz, o którym mowa artykule 52 ustęp 2 Aktu Przystąpienia 4709
Załącznik XVIII: Wykaz, o którym mowa artykule 52 ustęp 3 Aktu Przystąpienia 4714
Protokoły
Protokół nr 1 w sprawie zmian w statucie Europejskiego Banku Inwestycyjnego 4716

Protokół nr 2 w sprawie restrukturyzacji czeskiego hutnictwa żelaza i stali 4728

Protokół nr 3 w sprawie stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej

Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze 4745

Protokół nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie 4763

Protokół nr 5 w sprawie tranzytu osób drogą lądową między Obwodem

Kaliningradzkim i innymi częściami Federacji Rosyjskiej 4770

Protokół nr 6 w sprawie nabywania „drugich domów” na Malcie 4774

Protokół nr 7 w sprawie aborcji na Malcie 4776

Protokół nr 8 w sprawie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali 4778

Protokół nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice VI

na Słowacji 4799

Protokół nr 10 w sprawie Cypru 4803

Akt Końcowy


I. Tekst Aktu Końcowego 2
II. Deklaracje przyjęte przez pełnomocników 1

1. Wspólna deklaracja: jedna Europa 1

2. Wspólna deklaracja w sprawie Trybunału Sprawiedliwości

Wspólnot Europejskich 3


III. Pozostałe deklaracje 3
A. Wspólne deklaracje: obecne Państwa Członkowskie/Estonia 11

3. Wspólna deklaracja w sprawie polowań na niedźwiedzie

brunatne w Estonii 11
B. Wspólne deklaracje: różne obecne Państwa Członkowskie/ różne nowe

Państwa Członkowskie 12

4. Deklaracja Republiki Czeskiej i Republiki Austrii

dotycząca dwustronnego porozumienia w odniesieniu do elektrowni

jądrowej Temelin 12
C. Wspólne deklaracje obecnych Państw Członkowskich 13

5. Deklaracja w sprawie rozwoju obszarów wiejskich 13

6. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników:

Republika Czeska 14

7. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Estonia 14

8. Deklaracja w sprawie oleju łupkowego, wewnętrznego rynku

energii elektrycznej i

dyrektywy 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i

Rady z dnia 19  grudnia 1996 r. dotyczącej wspólnych zasad dla

rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dyrektywa w sprawie

energii elektrycznej): Estonia 15

9. Deklaracja odnosząca się do działalności połowowej Estonii i Litwy

w rejonie Svalbardu 17

10. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Łotwa 17

11. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Litwa 18

12. Deklaracja w sprawie tranzytu osób droga lądową między

Obwodem Kaliningradzkim i pozostałymi częściami

Federacji Rosyjsiej 18

13. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Węgry 19

14. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Malta 19

15. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Polska 20

16. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Słowenia 20

17. Deklaracja w sprawie rozwoju sieci transeuropejskiej

w Słowenii 21

18. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Słowacja 21

D. Wspólne deklaracje różnych obecnych Państw Członkowskich 22

19. Deklaracja Republiki Federalnej Niemiec i

Republiki Austrii w sprawie swobodnego przepływu pracowników:

Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa,

Polska, Słowenia oraz Słowacja 22

20. Deklaracja Republiki Federalnej Niemiec i Republiki

Austrii w sprawie nadzorowania bezpieczeństwa jądrowego 22


E. Ogólna wspólna deklaracja obecnych Państw Członkowskich 23

21. Ogólna wspólna deklaracja 23


F. Wspólne deklaracje różnych nowych Państw Członkowskich 24

22. Wspólne deklaracja Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,

Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej,

Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w sprawie

artykułu  38 Aktu Przystąpienia 24

23. Wspólna deklaracja Republiki Węgierskiej i Republiki Słowenii

w sprawie punktu 1 litery a (ii) rozdziału 7 załącznika X oraz

punktu 1 litery a (i) rozdziału 6 załącznika XIII Aktu Przystąpienia 26


G. Deklaracje Republiki Czeskiej 27

24. Deklaracja Republiki Czeskiej w sprawie polityki transportowej 27

25. Deklaracja Republiki Czeskiej w sprawie pracowników 28

26. Deklaracja Republiki Czeskiej w sprawie artykułu  35

Traktatu UE 28
H. Deklaracje Republiki Estońskiej 29

27. Deklaracja Republiki Estońskiej w sprawie stali 29

28. Deklaracja Republiki Estońskiej w sprawie rybołówstwa 30

29. Deklaracja Republiki Estońskiej w sprawie Komisji

Rybołówstwa Północno-wschodniego Atlantyku (NEAFC) 30

30. Deklaracja Republiki Estońskiej w sprawie bezpieczeństwa

żywności 31
I. Deklaracje Republiki Łotewskiej 32

31. Deklaracja Republiki Łotewskiej w sprawie

ważenia głosów w Radzie 32

32. Deklaracja Republiki Łotewskiej w sprawie rybołówstwa 33

33. Deklaracja Republiki Łotewskiej w sprawie artykułu 142a

rozporządzenia Rady  (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.

w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 34
J. Deklaracja Republiki Litewskiej 35

34. Deklaracja Republiki Litewskiej w odniesieniu do

działalności połowowej na obszarze regulowanym

Komisji Rybołówstwa Północno-wschodniego Atlantyku (NEAFC) 35

K. Deklaracje Republiki Malty 36

35. Deklaracja Republiki Malty w sprawie neutralności 36

36. Deklaracja Republiki Malty w sprawie regionu wyspy

Gozo 37


37. Deklaracja Republiki Malty w sprawie utrzymania

zerowej stawki VAT 39


L. Deklaracje Rzeczypospolitej Polskiej 40

38. Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca

konkurencyjności polskiej produkcji niektórych owoców 40

39. Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca

moralności publicznej 41

40. Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie interpretacji

odstępstwa od wymagań określonych w

dyrektywie  2001/82/WE i w dyrektywie  2001/83/WE 41


M. Deklaracje Republiki Słowenii 42

41. Deklaracja Republiki Słowenii w sprawie przyszłego

podziału terytorialnego Republiki Słowenii na regiony 42

42. Deklaracja Republiki Słowenii w sprawie słoweńskich

miejscowych pszczół Apis mellifera Carnica (kranjska čebela) 44
N. Deklaracje Komisji Wspólnot Europejskich 45

43. Deklaracja Komisji Wspólnot Europejskich

w sprawie ogólnej ekonomicznej klauzuli ochronnej, klauzuli ochronnej

w zakresie rynku wewnętrznego, klauzuli ochronnej w

zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 45

44. Deklaracja Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie

konkluzji Konferencji w sprawie przystąpienia Łotwy 46
IV. Wymiana Listów

w sprawie procedury informowania i konsultacji celem przyjęcia

pewnych decyzji i innych środków podejmowanych w okresie

poprzedzającym przystąpienie 1

AA 2003 final

 PL©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna