DO: wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPobieranie 16.75 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.75 Kb.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021

00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13Warszawa, dnia 17.10.2013r.

DO:

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO
(zgodnie z rozdzielnikiem oraz do zamieszczenia na stronie internetowej www.ozgst.wp.mil.pl)


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonania konserwacji bieżącej, naprawy, usuwania awarii instalacji i urządzeń gazowych w budynkach kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 w Warszawie.
Nr Sprawy 74/2013/PN/WI.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na usługę wykonania konserwacji bieżącej, naprawy, usuwania awarii instalacji i urządzeń gazowych


w budynkach kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 w Warszawie;  • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


INSTAL – OK PERFECT

Adam Szymański

ul. Meander 23, 02 – 791 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.


z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.


  • porównanie ofert złożonych w postepowaniu:
NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

OFEROWANA CENA

LICZBA PUNKTÓW

1.

INSTAL – OK PERFECT

Adam Szymański

Ul. Meander 23, 02 – 791 Warszawa


brutto: 4 709,67 zł


100,00

2.

PUH “HEKAM”

K. Paciorek, H. Paciorek Sp.J.

Ul. Kobielska 11 m 74

04 – 359 Warszawa
brutto: 9 963,00 zł


0,00


  • z postępowania nie odrzucono żadnej oferty,  1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 180 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy mogą wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
  1. Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). O terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony osobnym pismem.DOWÓDCA
płk Marek GOCHNA

Wyk. W.K., dn. 17.10.2014 r.

Pobieranie 16.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna