DO: wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPobieranie 34.22 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar34.22 Kb.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021

00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13Warszawa, dnia 30.09.2013 r.

DO:

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO
(zgodnie z rozdzielnikiem oraz do zamieszczenia na stronie internetowej www.ozgst.wp.mil.pl)


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontów obiektów budowlanych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021;

Sprawa nr 53/2013/PN/WI;
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w części nr I oraz III zamówienia

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na roboty budowlane w zakresie remontów obiektów budowlanych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021, wybrano najkorzystniejsze oferty:


 • oferta nr 2, złożonej przez firmę N-BUD BOROWSKI Adam Borowski, ul. Obrońców Westerplatte 3, 05 – 220 Zielonka, oferującą wykonanie zamówienia w cenach:

Część nr 1 – 488 115,60 zł brutto;

Część nr 3 – 284 228,79 zł brutto;

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.


z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegające ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.


 • porównanie ofert złożonych w postepowaniu:NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

OFEROWANA CENA

LICZBA PUNKTÓW

CZĘŚĆ nr 1

1

TREBOR Tomaszewski Robert,
ul. Kościelna 63, 05 – 200 Wołomin

brutto:594 453,87 zł

0,00

2

N-BUD BOROWSKI Adam Borowski,
ul. Obrońców Westerplatte 3,
05 – 220 Zielonka

brutto: 488 115,60 zł

100,00

3

Zakład Robót Remontowo – Budowlanych Zofia Woś,
ul. Krasnowolska 29D/6,
02 – 849 Warszawa

brutto: 805 257,15 zł

60,62

4

HYDRO-TECH INSTAL Sp. z o.o.,
ul. Jana Pawła II 17a,
05 – 250 Radzymin

brutto: 544 419,40 zł

89,66

CZĘŚĆ nr 3

2

N-BUD BOROWSKI Adam Borowski,
ul. Obrońców Westerplatte 3,
05 – 220 Zielonka

brutto: 284 228,79 zł

100,00

3

Zakład Robót Remontowo – Budowlanych Zofia Woś,
ul. Krasnowolska 29D/6,
02 – 849 Warszawa

brutto: 218 028,88 zł

0,00 • z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców:
 • z postępowania odrzucono następujące oferty:
 • oferta nr 1, złożona przez firmę TREBOR Tomaszewski Robert, ul. Kościelna 63, 05 – 200 Wołomin;


Uzasadnienie faktyczne: W dniu 05.09.2013 r. Zamawiający dokonał zmiany błędnej stawki VAT podanej w Formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWZ, tabela, str. 1,2. Po zmianie zapis „Kwota podatku VAT 8%” otrzymał brzmienie „Kwota podatku VAT ….”

Informacja o dokonanej zmianie została zamieszczona w tym samym dniu, tj. 05.09.2013 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Wskazany Wykonawca zaproponował realizację części nr 1 oraz 4 zamówienia przyjmując 8% niewłaściwą wysokość stawki podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega min. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art.119 ust.7, art.120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług od dnia 01.01.2011 do dnia 31 grudnia 2013 r. stosuje się stawkę w wysokości 8% w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych


z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa wyżej, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz obiektów budownictwa mieszkaniowego –


o czym stanowi art. 146 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy.

Stosownie z art. 146 ust.3 pkt 3 ww. ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z przedstawioną uchwałą naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27.04.2009 r. budynki koszarowe nie są budynkami mieszkalnymi, co nie pozwala na zastosowanie obniżonej stawki VAT.
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:6) zawiera błędy w obliczeniu ceny” • oferta nr 3, złożona przez firmę Zakład Robót Remontowo – Budowlanych Zofia Woś,
  ul. Krasnowolska 29D/6, 02 – 849 Warszawa w części nr 3 zamówienia
  ;


Uzasadnienie faktyczne: W treści SIWZ Rozdział XII, pkt. 3 Zamawiający wskazał za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie kosztorysowe.

Wynagrodzenie kosztorysowe opiera się na kosztorysie opracowanym przez Wykonawcę.

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy oraz SIWZ - Rozdział X ust. 2 pkt 2) Zamawiający wymagał przedłożenia kosztorysu ofertowego jako składowej części oferty, która ponadto stanowi integralny załącznik do umowy, opracowanego na podstawie Przedmiaru robót przygotowanego przez Zamawiającego. Ponadto, zgodnie z SIWZ, Rozdział XII, pkt 7 Wykonawca obliczając cenę oferty winien uwzględnić w Kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót.

Wykonawca, w części nr 3 – Remont budynku nr 59 KK – 0044 pominął w kosztorysie ofertowym pozycję nr 75 z Przedmiaru robót - Schody betonowe i żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu z betonu C12/15 (B-15) – 1.923 m³.

Wobec powyższego oferta firmy Zakład Robót Remontowo – Budowlanych Zofia Woś,

z Warszawy w części nr 3 zamówienia podlega odrzuceniu, ponieważ zaistniały okoliczności,
o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…)” 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 180 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy mogą wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
 1. Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). O terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony osobnym pismem.DOWÓDCA

/-/ płk Marek GOCHNA

Wyk. K.W. (22) 6 847 412

Pobieranie 34.22 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna