Do wykonawcówPobieranie 44.09 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar44.09 Kb.Szczecin, 27 kwietnia 2011 r.


WT.2370.05.2011


Do wykonawców


w postępowaniu przetargowym

Dostawa średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem terenowym


i funkcją ograniczania stref skażeń” nr ogłoszenia 2011/S 72-117860

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazujemy odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie nr 1

1. W pkt 3.3. Załącznika Nr 1 Zamawiający wymaga:

„Stały napęd 4x4 możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu międzymostowego. Zawieszenie mechaniczne na parabolicznych resorach piórowych, powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalna bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.”

Czy Zamawiającemu chodzi o zawieszenie wszystkich osi na resorach parabolicznych?

Jeżeli tak, jest to ograniczenie udziału w postępowaniu pojazdom posiadającym lepsze rozwiązania technologiczne lub równorzędne. Pojazdom, które w udokumentowany sposób są bezpieczniejsze, bardziej komfortowe i mające większe możliwości podczas jazdy w terenie choćby na fakt możliwości sterowania w zakresie zwiększenia kata zejścia i rampowego. Wieloletnie użytkowanie tych pojazdów w jednostkach straży pożarnej udowodniło ich trwałość. Powoływanie się na przepisy prawa dające zamawiającemu prawo do opisu przedmiotu zamówienia należy uznać za nieetyczne w przypadku nie dopuszczenia rozwiązań uznawanych powszechnie za lepsze przez producentów podwozi i użytkowników.

Wnioskujemy o dopuszczenie pojazdu produkowanego przez naszą firmę na podwoziu MAN mającym ważne świadectwo dopuszczenia do udziału w postępowaniu posiadającym w sposób udokumentowany lepsze, bezpieczniejsze, bardziej komfortowe i trwałe technologicznie, pneumatyczne zawieszenie tylnej osi z systemem samopoziomującym.


Odpowiedź nr 1

Wszyscy producenci podwozi samochodów ciężarowych w Europie (w szczególności tych na których zabudowywane są pojazdy gaśnicze) oferują możliwość opcjonalnego wyboru rodzaju zawieszenia przez zamawiającego podwozie.

Rozwiązania zawieszenia w oparciu o resory piórowe (obydwu osi) jak i poduszki pneumatyczne (lub inne) mają swoje wady i zalety. Zamawiający biorąc pod uwagę przeznaczenie pojazdów i warunki ich użytkowania (krótkie trasy, obciążenie pojazdów, użytkowanie w kiepskich warunkach drogowych i atmosferycznych) oraz uwzględniając wymaganą niezawodność i prostotę konstrukcji zawieszenia (cena, koszty eksploatacji i serwisu), korzystając ze swoich uprawnień wynikających z art 29 ustawy Prawo zamówień publicznych postawił wymaganie dotyczące zawieszenia jak opisano w siwz.

Ponadto analiza zapsów świadectwa dopuszczenia posiadanego przez pytającego dla zabudowy wykonanej na podwoziu MAN (wykonana przez zamawiajacego) wykazała, że zabudowa nie jest ograniczona ze względu na rodzaj zawieszenia.Pytanie nr 2

„W pkt 3.5 Załącznika Nr 1 Zamawiający wymaga między innymi:

„...Wyposażony pojazd musi posiadać łącznie po 4 kompletnie wyposażone aparaty powietrzne z butlami kompozytowymi ....(dla KPPSP w Drawsku Pom. -Fenzy, Łobzie, Myśliborzu – firmy Auer, dla KPPSP w Kamieniu Pom. i KM PSP Koszalin firmy Dreager) „lub równoważne”.

Skoro Zamawiający dopuszcza aparaty „równoważne” to należy rozumieć, iż wszystkie mogą być dostarczone od jednego producenta, bo spełniają ten wymóg?


Odpowiedź nr 2

Zdaniem zamawiającego nie spełniają i dlatego określił je w siwz.Pytanie nr 3

„Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min. przy ciśnieniu 0.8MPa i głębokości ssania 1,5 metra oraz min. 400l/min. przy ciśnieniu 4MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopniem niskiego i wysokiego ciśnienia. Wykonanie autopompy zapewniające jej działanie niezależne od temperatury cieczy w układzie chłodzenia”.

Z takiego opisu autopompy wynika, ze wymagane parametry mogą odpowiadać:

- autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400l/min. przy ciśnieniu 0,8MPa i głębokości ssania 1,5m – wielkość autopompy A24/8,

- min. 400l/min. przy ciśnieniu 4MPa – odpowiada wielkości autopompy A4/40

Czy o takie wielkości autopompy chodzi zamawiającemu?”


Odpowiedź nr 3

W związku z tym, że klasyfikacja autopomp przy nominalnym ciśnieniu tłoczenia 8 bar (tzw. „wielkość autopompy” wg klasyfikacji z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania) zależna jest od większej ilości parametrów niż podano w siwz (tj. wydajność nominalna przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar i skorygowanej geodezyjnej wysokości ssania 1,5m) to parametry podane w siwz nie są wystarczające by zaklasyfikować je jednoznacznie dla autopompy A24/8 stąd zamawiający nie może twierdząco odpowiedzieć na tak postawione pytanie (bo jest to zależne od tego co zaoferuje wykonawca). Zamawiający ma świadomość tego, że w pkt 4.3.1.4 przywołanego przepisu dla samochodów średnich określono typ autopompy A16/8 nie określając jednak czy jest to wymaganie minimalne czy może wymaganie obowiązkowe. Wnioski wyciągnięte na podstawie dotychczas wydanych świadectw dowodzą, że jest to wymaganie minimalne, które przy zamontowaniu większej pompy prowadzi i tak do stosowania w świadectwie dopuszczenia sztywnej klasyfikacji i zapisów A 16/8 lub 8/1600 czy 2,5/16 (patrz np. autopompa HL200 firmy Waterous lub inne; być może decyduje także np. ilość nasad tłocznych lub inne czynniki).

Podobnie w układzie wysokociśnieniowym ilość parametrów podana w siwz nie jest wystarczająca by ją klasyfikować i ponadto zdaniem zamawiającego nie ma takiej potrzeby.

Zamawiający zwraca także uwagę, że wymagania dotyczące pomp znajdują się w normach PN-EN 1846-3 oraz PN-EN 1028-1 i 2 i są często odmienne od wymagań z rozporządzenia. Są to normy zharmonizowane z dyrektywą 2006/42/WE, i uwzględniają zasadnicze wymagania tej dyrektywy. Wyrób wyprodukowany zgodnie z normą zharmonizowaną na zasadzie domniemania spełnia wymagania dyrektywy. Ma to znaczenie w tym kontekście, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia MSWiA (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) jednostka dopuszczająca, zgodnie z §5 ust. 2 pkt 7 wymaga przy składania wniosku o dopuszczenie wyrobu „deklaracji zgodności z zasadniczymi wymaganiami dla wyrobów objętych dyrektywami Unii Europejskiej .....”.


Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie, czym uzasadniona jest (poza ograniczeniem dostępu do udziału w postępowaniu niektórym wykonawcom) wymóg min. 400l/min. przy ciśnieniu 4MPa skoro zamawiający będzie mógł posiadać i zamawia pojazd wyposażony w jedną linię szybkiego natarcia, której wydajność jest określona zgodnie z prawem na 75 do 150l/min.

Wnioskujemy o zmianę zapisu na: minimum 250l/min. przy ciśnieniu 4MPa (wymóg zgodny dla tego typ autopomp).
Odpowiedź nr 4

Wymóg min. 400 l/min przy ciśnieniu 4 MPa określony przez Zamawiającego, nie ogranicza dostępu Wykonawcom do udziału w toczącym się postępowaniu. Pompy o tej wydajności dostarczane są w ramach dostaw przez większość Wykonawców (Godiva P2A 2010, Ruberg R30, Stolarczyk S20 HP (S30 HP), Waterus HL200, Rosenbauer seria NH, Ziegler FP 16/8-1HH)


Pytanie nr 5

„W pkt 4.6 Załącznika nr 1 Zamawiający wymaga:

Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. Uruchamiane w kabinie kierowcy. Przy odbiorze pojazdu wymagany dokument potwierdzający spełnienie zadanych parametrów.

W/g wymagań Zamawiającego pojazd ma posiadać świadectwo dopuszczenia – skoro je otrzyma to znaczy, że spełnia wszystkie wymagania umożliwiające wprowadzenie do użytkowania?


Odpowiedź nr 5

Norma PN-EN 1846-2 określa minimalne natężenie oświetlenia przed skrytkami i stanowisk obsługi samochodu. W związku z tym, że badania związane z wydaniem świadectwa dopuszczenia odnoszą się do min. wymagań normy, które zamawiający zwiększył tak więc, co oczywiste, sam fakt posiadania świadectwa nie potwierdza automatycznie wymagań postawionych w siwz.


Pytanie nr 6

Kto w takim razie ma wystawić dokument skoro wymaganie Zamawiającego jest inne od wymagań i procedur badawczych CNBOP dla tego typu pojazdów?Odpowiedź nr 6

CNBOP (Laboratorium nr AB059) posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji dla pomiarów natężenia oświetlenia wokół pola pracy w zakresie od 0,1 do 1999 lx bez ograniczenia odległości pomiaru.

W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów, które potwierdzały by kompetencje odnośnie tego typu pomiarów. Niemniej jednak nie świadczy to o tym, że takie kompetencje nie można się starać. W trakcie odbioru zamawiający wymagał będzie dokumentu wystawionego przez podmiot niezależny od wykonawcy posiadający akredytację laboratorium w zakresie pomiarów oświetlenia i/lub certyfikatu kompetencji specjalisty ds. pomiarów parametrów oświetlenia, które w Polsce wydaje Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

W przypadku pomiarów można posiłkować się normą PN-EN 12464-2.
Pytanie nr 7

W pkt 3.11. Załącznika Nr 1 Zamawiający wymaga:

„Minimalny prześwit podwozia 250mm.

Kąt natarcia nie mniejszy niż 23

Kąt zejścia nie mniejszy niż 23

Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych oraz określić sposób przeprowadzenia badań.

Nie jesteśmy jednostką badawczą. Uprawniony podmiot w tym zakresie to CNBOP. Nie jest nam znany sposób przeprowadzenia badań.

Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego zapisu lub wystąpienie do CNBOP o ujawnienie procedur badawczych.


Odpowiedź nr 7

Definicje wymienionych parametrów został określony w normie PN-EN 1846-2.Pytanie nr 8

W pkt 3.17 Załącznika Nr 1 Zamawiający wymaga:

Rezerwa masy min. 5%

Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.

W jaki sposób ma być określona wspomniana rezerwa masy, skoro nie ma standaryzacji wyposażenia dla tego typu pojazdów?
Odpowiedź nr 8

Brak standaryzacji wyposażenia poszczególnych typów pojazdów pożarniczych w Polsce nie ma żadnego związku z możliwościami określenia rzeczywistych parametrów wyposażenia (w tym masy), które zamawiający wymienił w siwz, a które wykonawca składając ofertę zapewne analizował i powinien je znać. Całkowitą masę wyposażenia określa się jak sumę poszczególnych elementów oferowanego wyposażenia.


Pytanie nr 9

W pkt 3.24 Załącznika Nr 1 Zamawiający wymaga między innymi:

„...Klucz do kół ze wspomaganiem (z wewnętrzną przekładnią planetarną)”

Czy dopuszcza wyposażenie pojazdu w klucz do kół zgodny z normą, wyposażony przez producenta podwozia umożliwiający skuteczną i bezpieczną obsługę w ramach posiadanej homologacji podwozia?”


Odpowiedź nr 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.


Pytanie nr 10

„W pkt 3.19 Załącznika Nr 1 Zamawiający wymaga miedzy innymi:

„Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu (kierunek umieszczenia wylotu spalin ustalony na etapie produkcji...”)”

Wnioskujemy by Zamawiający przed składaniem ofert konkretnie określił i sprecyzował wymaganie w tym zakresie, gdyż wymagania zamawiającego na etapie produkcji mogą okazać się niemożliwe do spełnienia przez wykonawcę”


Odpowiedź nr 10

Z lewej strony pojazdu (tj. od strony kierowcy). Zamawiający przypomina o zapisach znajdujących się w p. 5.1.1.3.2 normy PN-EN 1846-2 dotyczących układu wydechowego (w tym złącza rury wydechowej).


Pytanie nr 11

W pkt 4.1. Załącznika Nr 1 Zamawiający wymaga między innymi:

„...Wykonanie zabudowy – bez ostrych krawędzi, staranne wykończone i zabezpieczone ...”

Zawarte pojęcia nie są zdefiniowane w technice. Zależeć mogą tylko od indywidualnego poczucia oceniającego.

Co będzie czynnikiem mającym wpływ na ocenę?
Odpowiedź nr 11

Pojęcie ostre krawędzie jest określeniem technicznym, do którego odwołuje się wiele aktów prawnych i specyfikacji technicznych (w tym p. 5.1.2.1 normy PN-EN 1846-2, której wymagania oferowany pojazd musi spełniać). Odnośnie pojęcia staranności to przy braku zrozumienia pojęcia należy posiłkować się definicją słownikową (patrz Słownik Języka Polskiego) określającego wykonanie staranne jako wykonanie dokładne, precyzyjne, z dbałością o szczegóły.

Generalnie zamawiający wymaga starannego wykonania zabudowy zapewniającego jej bezpieczne i ergonomiczne użytkowanie.

Pytanie nr 12

W pkt 4.33 Załącznika Nr 1 Zamawiający wymaga:

„Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym 24V, umieszczoną z przodu. Min. siła uciągu wyciągarki 5,4 tony z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Lina dł. min. 50m.

Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, hamulec elektryczny, rolową prowadnicę liny, napinacz liny i dodatkowe zblocze oraz pokrowiec. Należy zapewnić możliwość oświetlenia pola pracy przy wyciągarce.

W jaki sposób ma być zapewnione oświetlenie pola pracy? Czy wystarczy, że strażak wyposażony w latarkę będącą na wyposażeniu pojazdu oświetli pole pracy w odległości rozciągniętej liny w odległości min. 50 m?
Odpowiedź nr 12

Zamawiającemu chodzi o pole pracy przy wyciągarce.Pytania nr 13

W pkt 4.33. Załącznika Nr 1 Zamawiający wymaga:

„Na dachu pojazdu zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej natężeniu przepływu min. 1600 dm3/min (przy ciśnieniu 8 bar na wylocie działka) z wytwornicą piany ciężkiej. Podać typ, model i producenta działka. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. Przy odbiorze wymagane świadectwo dopuszczenia dla działka.

Określony jako minimalny parametr może świadczyć o dopuszczeniu działka o większej wielkości /typie/. Czy zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie działka DWP 24 które spełnia wymagania minimalne Zamawiającego?Odpowiedź nr 13

Dostarczone wraz z pojazdem działko powinno spełniać min. wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 4.33 załącznika nr 1 do siwz oraz posiadać świadectwo dopuszczenia.Pytanie nr 14

Czy chodzi o świadectwo dopuszczenia na działko?Odpowiedź nr 14

Tak


Pytanie nr 15

W pkt 4.30 Załącznika Nr 1 Zamawiający wymaga:

„Maszt oświetleniowy .... i strumieniu świetlnym...

Czy maszt ma mieć świadectwo dopuszczenia?Odpowiedź nr 15

Nie


Pytanie nr 16

W tytule postępowania zapisano:

„... samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym...”

Czy zamawiający miał na myśli pojazd terenowy czy uterenowiony?Odpowiedź nr 16

UterenowionyPytane nr 17

Czy może zapis samochód z napędem terenowym oznacza ogumienie pojedyncze na obu osiach? Miałoby to uzasadnienie w określeniu przedmiotu zamówienia.Odpowiedź nr 17

patrz odp. nr 16Pytanie nr 18

„ W pkt 4.24 załącznika Nr 1 Zamawiający wymaga:

Autopompa wraz z układem wodno- pianowym wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 1%, 3%, 6%, dostosowany do wydajności autopompy (tzn. zapewniający uzyskanie wymaganych stężeń w pełnym zakresie wydajności układu wodno-pianowego)...

Podać typ, model i producenta urządzenia. Dołączyć kartę katalogową urządzenia (z dołączonym opisem sposobu działania) oraz charakterystykę urządzenia (diagram stężenie, wydajność dla 8/40 bar przy określonej lepkości środka pianotwórczego)

Przy odbiorze wymagane świadectwo dopuszczenia dla automatycznego dozownika środka pianotwórczego (dla samego dozownika lub informacja o zamontowanym dozowniku w świadectwie dopuszczenia wydanym dla samochodu lub raporcie z badań).”

Wynika z powyższego, że Zamawiającemu wystarczy przy odbiorze tylko świadectwo dopuszczenia na dozownik?”Odpowiedź nr 18

Świadectwo dopuszczenia wystawione tylko dla dozownika spełni oczywiście wymagania zamawiającego.Pytanie nr 19

Badanie w CNBOP dokonywane jest dla wymaganych stężeń 3% i 6% przy ciśnieniu 6 bar zgodnie z normą. Zatem wymaganie Zamawiającego jest błędne i wykracza poza przyjęte normy dla tego typu dozowników?Odpowiedź nr 19

Zamawiający poleca uważną lekturę Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, w którym w części dotyczącej dozowników jest mowa o uzyskiwaniu co najmniej dwóch stężeń 3% i 6%.Pytanie nr 20

Jakie dokumenty mają potwierdzić charakterystykę urządzenia (diagram stężenie, wydajność dla 8/40 bar przy określonej lepkości środka pianotwórczego?Odpowiedź nr 20

Charakterystyka opracowana przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.


Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza wszystkie możliwe rozwiązania technologiczne?


Odpowiedź nr 21

Wszystkie wymagania dotyczące dozownika Zamawiający zawarł w pkt. 4.24 załącznika nr 1 do siwz.Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza dozowanie za pośrednictwem przepływomierzy elektromagnetycznych? Jeżeli tak winien mieć świadomość, iż takie rozwiązanie będzie skutkować precyzyjnym pomiarem w dłuższym przedziale czasowym, jednak przy dynamicznych zmianach natężenia przepływu będzie wielokrotnie zwiększony pobór środka ze względu na bezwładność przepływomierzy.

W pojazdach tego typu rozwiązanie to należy uznać za bezzasadne skutkujące, co potwierdziło wielu użytkowników nadmiernym zużyciem środka pianotwórczego.

Odpowiedź nr 22

Wszystkie wymagania dotyczące dozownika Zamawiający zawarł w pkt. 4.24 załącznika nr 1 do siwz.Pytanie nr 23

„Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie by rozdzielacz ramieniowy wchodzący w skład zestawu posiadał siłę rozpierania min. 46kN i był jednocześnie wyposażony w nakładki ściskające służące do zaciskania rur?”


Odpowiedź nr 23

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.


Pytanie nr 24

„Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie by pompa hydrauliczna umożliwiająca jednoczesną pracę dwóch urządzeń posiadała wagę do 30kg?”


Odpowiedź nr 24

Zamawiający dopuszcza dostarczenie pompy hydraulicznej umożliwiającej jednoczesną pracę dwóch urządzeń o wadze do 30 kg.


Podpisał
Zastępca Zachodniopomorskiego

Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej


bryg. mgr inż. Mieczysław Cierpicki

Pobieranie 44.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna