Doa-iv. 272. 28. 2015 Opole, 19. 06. 2015 r. WykonawcyPobieranie 92.97 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar92.97 Kb.

Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


Postępowanie prowadzone jest na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 720/2015 z dnia 08.06.2015r.
Numer ogłoszenia w BZP: 84593 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015

Zmiana: Numer ogłoszenia: 86181 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015

Województwo Opolskie

siedziba: Urząd Marszałkowski

Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole


Nr postępowania: DOA-IV.272.28.2015
Opole, 19.06.2015 r.

Wykonawcy

Dotyczy: Przetargu w trybie nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest: „Świadczenie nierejestrowanych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz świadczenia usługi odbioru i dostarczenia przesyłek celem nadania na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego”. Znak sprawy: DOA-IV.272.28.2015

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ust. 4, 4a, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców, którym przekazał Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza je na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz zmienia treść zał. do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WYKONAWCA: XXXXX Spółka akcyjna,


ZAMAWIAJĄCY: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego , ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając w imieniu Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., dalej zwana PZP), niniejszym wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej SIWZ):
PYTANIE NR 1:

W SIWZ w punkcie § 3 ust 4 wzoru umowy, termin płatności należności z tytułu faktury VAT wynosi

21 dni od dnia jej doręczenia.
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę tego terminu na 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT.

Ułatwi to Wykonawcy dokonywanie rozliczeń, pozostawiając Zamawiającemu odpowiedni czas na

dokonanie płatności.

PYTANIE NR 2:

Zamawiający jako kryterium oceny ofert wskazuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę personelu Wykonawcy. Stanowi ono aż 40% wszystkich możliwych do zdobycia w postępowaniu przetargowym punktów. Ponadto stanowi ,że wymaga zapewnienia o zatrudnieniu podanego stosunku pracowników w swej działalności operacyjnej, na podstawie umów o pracę, przy czym ten stosunek ma być równy min 51%. Wykonawca wskazuje, że wprowadzenie takiego kryterium narusza elementarne zasady wskazane w ustawie PZP, a w szczególności przepis art. 7 ust. 1 PZP postulujący zapewnienie równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu, a także przepisu art. 29 ust. 2 PZP – statuującego konieczność opisania przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Oczywistym jest bowiem, że wskazany wymóg faworyzuje operatora wyznaczonego – Pocztę Polską S.A. ,– który zatrudnia na umowę o pracę prawie 80 tys. osób, co jest naturalną konsekwencją faktu sprawowania przez wymieniony podmiot monopolu na rynku usług pocztowych oraz jego historii jako przedsiębiorstwa państwowego (a więc kwestia zatrudniania na umowę o pracę była i jest obligatoryjna). Operator wyznaczony działający na rynku od wielu lat – zwłaszcza w okresie zmonopolizowania branży usług pocztowych – zdążył ugruntować swoją pozycję zarówno rynkową i finansową, jak i w przedmiocie zasobów ludzkich i narzędzi realizacji usług. Stąd też dysponuje zapleczem kadrowym wielokrotnie przewyższającym warunki innych operatorów pocztowych. Tymczasem mniejsi i „młodsi” wykonawcy, którzy niejednokrotnie zapewniają usługę na wyższym poziomie jakości i terminowości (co nie wiąże się przecież w żaden sposób z rodzajem umowy, na podstawie której zatrudniani są pracownicy), ale nie

dysponują tak znaczną kadrą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy uwagę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 stycznia 2011 r., KIO 2803/10, w którym wskazano, iż: „W świetle dyspozycji art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zamawiający sam kształtuje kryteria oceny ofert, jednak kryteria te powinny być obiektywne i uzasadnione opisanym w SIWZ przedmiotem zamówienia. Kryteria oceny ofert nie mogą być sprzeczne z podstawowymi zasadami zamówień publicznych, nie mogą one ograniczać konkurencji, a tym bardziej nie mogą wprowadzać nieuzasadnionych preferencji określonych wykonawców.”. W naszej ocenie przyjęte przez zamawiającego kryteria oceny ofert stanowią niezasadną preferencję dla wykonawcy Poczta Polska S.A.

Ponadto wskazać należy, że znowelizowany art. 29 ust. 4 wprowadza możliwość nakładania wymogu zatrudniania personelu na podstawie umowę o pracę, jednakże wyłącznie pod warunkiem, że wymóg taki znajduje uzasadnienie w przedmiocie lub charakterze czynności związanych z realizacją zamówienia:

4. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące:

1) zatrudnienia osób:

4) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności.

Wymóg zatrudniania osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji – „powinien być dopuszczalny jedynie wówczas, gdy jest to uzasadnione „charakterem zamówienia”, a więc organizacja realizacji zamówienia pociąga za sobą określone miejsce, czas i kierownictwo wykonawcy (podwykonawcy) nad zaangażowanym personelem”. Taki przypadek nie zachodzi w przedmiotowym zamówieniu, w którym to charakter wykonywanych czynności nie jest powiązany z organizacją realizacji zamówienia w określonym miejscu i czasie i pod kierownictwem Wykonawcy.

Należy w tym miejscu nadmienić, że pogląd powyższy podziela nawet Państwowa Inspekcja Pracy, która w postępowaniu o udzieleni zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych PIP, wskazała w odpowiedzi na pytanie Poczty Polskiej (w piśmie GOZ-591-2214-2/15) o możliwość dodania takiego wymogu w postępowaniu, że:

„Przepis art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala na zastosowanie tego wymogu, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Zdaniem Zamawiającego, w przedmiotowej sprawie, zastosowanie ww. nie jest uzasadnione przedmiotu zamówienia lub charakterem czynności i może doprowadzić do skorzystania przez potencjalnego wykonawcę ze środków ochrony prawnej oraz skutecznego podniesienia zarzutu związanego z brakiem zachowania przez Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy zasady konkurencyjności postępowania – art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.” Państwowa Inspekcja Pracy jest organem, która ma dbać o jakość zatrudnienia oraz popularyzację umów o pracę, jednakże nie jest możliwe ignorowanie przez nią w tym celu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jest to pogląd w pełni usprawiedliwiony i słuszny, nie można bowiem ignorować literalnego brzmienia przepisów. Tym bardziej więc, Zamawiający nie powinien stosować w niniejszym postępowaniu opisywanego kryterium. Ponadto, charakter wielu umów cywilnych, w odróżnieniu od umowy o pracę, zapewnia dodatkową motywację pracownika do wypełniania swoich obowiązków z jak największą dokładnością, gdyż od tego zależy m.in. wysokość jego wynagrodzenia (którą można uzależnić od osiągnięcia określonych rezultatów), czy rozmiar odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem nienależytego wykonywania obowiązków. Zatrudnianie personelu na podstawie umów innych niż umowa o pracę w dużo większym stopniu zapewni Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia na najwyższym poziomie. Zwracamy w szczególności uwagę na opinię Prezesa UZP wyrażoną w Informacji o wykonanej kontroli o sygn. UZP/DKUE/KN/7/12 (Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 6/2013): W niniejszej sprawienie można uznać, że wykonawca dysponujący kadrą na innych podstawach prawnych niż umowy o pracę, nie byłby w stanie należycie zrealizować zamówienia. Dla wykonania zamówienia istotne bowiem są kwalifikacje danych osób, nie zaś rodzaj umowy, w oparciu o którą wykonują swoje zadania. Warto także powtórzyć za Izbą1: iż to wykonawca kalkulując ofertę ponosi ryzyko związane z jej złożeniem na zaproponowanych przez siebie warunkach, w tym ryzyko związane z odpowiedzialnością za przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy - odpowiedzialność z tytułu przestrzegania tychże przepisów obciąża bowiem wykonawcę, a nie zamawiającego. Podobnie np. wyrok z 20.03.2009r. sygn. akt KIO/UZP 277/09 oraz np. wyrok SO w Gorzowie Wielkopolskim z 9.10.2008r. sygn. akt VII Ga 24/08. W piśmiennictwie zamówień publicznych wprost podnosiło się, iż liczba personelu jako kryterium oceny ofert była stosowana wadliwie w początkowym okresie polskiego systemu zamówień publicznych2: Ustanowione na początku systemu przepisy dawały zamawiającemu możliwość ustalania kryteriów odnoszących się zarówno do przedmiotu zamówienia, jak i podmiotu składającego ofertę. Zamawiający

1 Wyrok KIO z dnia 10 lutego 2012 r. sygn. akt: KIO 151/12

2 Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. UZP. Warszawa 2011 rok organizujący procedury przetargowe, ucząc się na własnych błędach, nabywali doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa. W oparciu o doświadczenia nabyte w praktyce można stwierdzić, że zdarzały się przypadki, w których to liczba personelu wykonawcy decydowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej (pomimo że nie był to warunek niezbędny do realizacji zamówienia).

Biorąc pod uwagę ostatnią cytowaną opinię, zwracamy także uwagę na jeszcze jedną okoliczność. W naszej ocenie nawet jeśli uznać (z czym się nie zgadzamy), iż umowa o pracę stwarza bardziej korzystne warunki wykonywania usługi pocztowej, to nie liczba pracowników zatrudnionych przez wykonawcę powinna mieć znaczenie, a procentowy stosunek umów o pracę do wszystkich umów zawartych przez wykonawcę z osobami wykonującymi świadczenia w trakcie realizacji zamówienia. Badanie samej liczby etatów nie jest niczym innym jak promowaniem przerostu zatrudnienia przez wykonawcę składającego ofertę (zatrudnienie większej ilości osób niż potrzebna zwiększa szanse na wybór oferty). Nie istnieją uzasadnione potrzeby Zamawiającego przemawiające za maksymalizowaniem (nawet wbrew realiom rynkowym) liczby pracowników wykonujących usługi pocztowe. Zwracamy w szczególności na opinię Najwyższej Izby Kontroli, zgodnie z którą Poczta Polska nie przeprowadziła w wystarczającym stopniu zmian dotyczących organizacji i zatrudnienia3. Jak słusznie dodaje Izba w wyroku z dnia 12 kwietnia 2010 r. sygn. akt: KIO/UZP 361/10: Izba zauważa, iż każde uszczegółowienie przedmiotu zamówienia, postawienie dodatkowych warunków udziału w postępowania czy rozbudowanie kryteriów oceny ofert prowadzi do ograniczenia konkurencji wykonawców. (…) uznać należy, iż jakiekolwiek ograniczenie dostępu do zamówienia czy stwarzanie przez zamawiającego bardziej korzystnych warunków dla określonych wykonawców, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie (poza przewidzianymi w przepisach ustawy), w przypadku gdy brak ku temu rzeczowego uzasadnienia, stanowiło będzie naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 Pzp. Kwestionujemy istnienie rzeczowego uzasadnienia dla oceniania liczby bezwzględnej pracowników wykonawcy zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Należy jeszcze podsumować, że Zamawiający nie ma prawa ingerować w stosunki wewnętrzno-organizacyjne Wykonawcy. Uprawnienie z Prawa Zamówień Publicznych, nawet w przypadku gdy można z niego skorzystać, pozwala jedynie na ocenę Wykonawcy tak sformułowanym kryterium. Nie jest więc możliwe jego ewentualne przymuszenie by zwiększył proporcję zatrudnienia w swoich strukturach. Zamawiający nie ma takich kompetencji zarówno jako strona umowy w ogóle, ale i jako strona umowy o zamówienie publiczne.


W świetle powyższych ustaleń Wykonawca zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający podtrzymuje zasadność ustanowienia kryterium oceny ofert promującego liczbę zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę. Ponadto, Wykonawca wnioskuje o usunięcie wymogu konieczności zatrudnienia określonego procentu osób przez cały okres obowiązywania umowy.
PYTANIE NR 3:

W żadnym punkcie SIWZ, ani załączników do niej nie jest wskazana dokładna szacunkowa ilość przesyłek które będą przedmiotem niniejszego zamówienia. Brak tej informacji utrudnia Wykonawcy odpowiednie przygotowanie oferty. Podanie samych środków finansowych które Zamawiający chce przeznaczyć na to zamówienie, jak również zakresu możliwych do wysłania przesyłek jest w tej kwestii niewystarczające. Każdy z Wykonawców może bowiem przyjąć liczenie cen dla różnych ilości przesyłek z podanego zakresu, co spowoduje wiele nieścisłości. Wszystko to sprawia iż Wykonawca nie jest w stanie oszacować cen dla poszczególnych przesyłek. Dodatkowo brak podania ww. informacji w sposób nieuprawniony faworyzuje operatora wyznaczonego, który do tej pory świadczył usługi na rzecz Zamawiającego i orientuje się w ilości nadawanych przez niego przesyłek.

Powyższe stanowić może naruszenie nie tylko art. 7 ustawy prawo zamówień publicznych i zasady równego traktowania ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ale także art. 29 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Zgodnie z wskazanym wyżej art. :„1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.”

W tym momencie warto wskazać na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej poruszające kwestię sposobu opisu przedmiotu zamówienia. W wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku (KIO/UZP 1087/10) KIO wskazała iż: „Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia powinien nastąpić przez wskazanie nazw międzynarodowych, wskazanie ilości poszczególnych dawek, oraz określenie ilości zamawianych jednostek/sztuk. Art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia tylko dlatego, że nie jest on w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych w poszczególnych częściach/pakietach. Nie można w związku z tym przerzucać odpowiedzialności na wykonawcę i pozostawić dowolność w zakresie dawek oraz sztuk produktów.”

Podobne stanowisko KIO zajęła w wyroku z dnia 16 stycznia 2013 roku (KIO 2941/12) stwierdzając iż: „Dane niezbędne do obliczenia ceny oferty powinny znajdować się w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. Nie zamieszczenie ich w niej, nie tylko narusza art. 29 ustawy - Prawo zamówień publicznych, ale też ustala preferencje na rzecz wykonawców aktualnie wykonujących tę usługę, którzy dane te posiadają i wiedzą przykładowo, jakie ilości pojemników o jakiej objętości niezbędnych jest do odbioru odpadów pochodzących z budynków jednorodzinnych.”.


Mając na względzie powyższe Wykonawca wnosi o wskazanie jednej szacunkowej ilości przesyłek które Zamawiający planuje nadać w ramach przedmiotu zamówienia (choćby z dodaniem uwagi że nie jest zobowiązany do wykorzystania całego podanego zakresu przedmiotu zamówienia), jak również dodanie przy każdym typie przesyłek kolumny na jej jednostkową cenę netto oraz brutto. Ponadto wskazuje, że taka tabela powinna zostać dołączona również bezpośrednio jako część formularza ofertowego.
PYTANIE NR 4:

Zamawiający nakłada w § 1 ust 5 oraz 7 istotnych postanowień umowy na Wykonawcę obowiązek podania danych identyfikujących podwykonawców, oraz prawo do powierzenia im wykonywania części przedmiotu zamówienia jedynie w razie wskazania tego zamiaru w ofercie.

Powyższe zastrzeżenia są niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach zamówień publicznych, co do zasady udział podwykonawców, a także dalszych podwykonawców w realizacji zamówienia jest dopuszczalny bez ograniczeń. W przepisach art. 36a i 36b PZP ustawodawca wskazuje podstawowe warunki udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Z brzmienia tych przepisów wynika, iż poza kwalifikowanymi przypadkami realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców (tj. powołania się na ich potencjał przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu) wykonawca ma pełną swobodę powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia do realizacji podwykonawcy.

Wykonawca wskazuje, że realizacja usług przy pomocy podwykonawców, mimo brak wskazania w ofercie zamiaru powierzenia im części zamówienia do realizacji, stanowi jedynie nieistotną zmianę umowy, i nie jest podstawą do odstąpienia od umowy. Potwierdza to orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej: Izba wskazuje, że nawet w sytuacji uznania, że usługi serwisowe byłyby świadczone przez podmiot trzeci, to samo niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (np. nie podanie informacji o podwykonawstwie w sytuacji gdy w rzeczywistości wykonawca zamierza wykonywać zamówienie lub jego część z pomocą podwykonawców) pozbawione jest jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych. Podanie informacji o zakresie podwykonawstwa ma wyłącznie walor informacyjny, nie rodzi żadnego zobowiązania co do sposobu wykonania zamówienia. (KIO 596/13).

Wskazać ponadto należy, że żądanie zgłaszania zamiaru zawarcia umowy i wskazania konkretnych nazw/firm podwykonawców uzasadnione jest jedynie w sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych. Żądanie takie wystosowane w sytuacji, gdy Wykonawca sam spełnia wszelkie warunki udziału w postępowaniu, a podwykonawcami posługuje się jedynie wyjątkowo, celem usprawnienia procesu realizacji zamówienia (i możliwe jest, że mimo deklaracji posłużenia się podwykonawcami – nie zajdzie konieczność skorzystania z nich), jest bezzasadne i pozbawione podstaw prawnych i faktycznych.

Wykonawcom, którym zabrania się swobodnego korzystania w pełnym zakresie z podwykonawstwa w realizacji przedmiotu zamówienia, utrudnia się jednocześnie dostęp do realizacji przedmiotu zamówienia co narusza jednocześnie art. 7 ust. 1 PZP oraz art. 29 ust. 2 PZP i może być przyczynkiem do wszczęcia kontroli doraźnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Na marginesie dodać należy, iż Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których wykonanie powierzył Podwykonawcom, a Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za swoje własne, więc wskazane wymogi są bezzasadne z perspektywy ochrony interesów Zamawiającego. Znamienny jest również fakt, iż wskazani przez wykonawcę podwykonawcy (zarówno pierwotni, jak również przystępujący do realizacji przedmiotu zamówienia już na etapie świadczenia usług po podpisaniu umowy) nie muszą w ogóle brać udziału w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca może przecież samodzielnie wykonywać przedmiotu zamówienia, a podwykonawcami posługiwać się jedynie wyjątkowo, celem usprawnienia procesu realizacji zamówienia (i możliwe jest, że mimo deklaracji posłużenia się podwykonawcami – nie zajdzie konieczność skorzystania z nich). Wskazane zapisy są więc bezzasadne i pozbawione podstaw prawnych i faktycznych.


W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o bezwzględne usunięcie zapisów naruszających przepisy obowiązującego prawa oraz zasady równego traktowania i zapewnienia uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 PZP, art. 29 ust. 2 PZP).
PYTANIE NR 5:

W treści formularza ofertowego, Zamawiający wyodrębnił tylko pole uzupełniane przez Wykonawców: cena łączna za całość zamówienia brutto. W ocenie Wykonawcy sposób sporządzenia formularza ofertowego jest wadliwy i narusza zasadę uczciwej konkurencji.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego operator wyznaczony jakim jest Poczta Polska S.A. składa oferty z dwiema stawkami podatku VAT: 23% oraz stawka zwolniona. Tym samym brak wyodrębnienia miejsca na podanie kwoty netto oraz wysokości należnego podatku VAT w formularzu ofertowym uniemożliwiać będzie wykonanie umowy. Wykonawca zwraca uwagę na zasadę uczciwej konkurencji w odniesieniu do umożliwienia wykonawcom innym niż Poczta Polska S.A. dokonania oceny dopuszczalności zastosowania przez operatora wyznaczonego stawki VAT „zwolniona” w odniesieniu do poszczególnych oferowanych świadczeń. Możliwość zastosowania zwolnienia znacząco wpływa na wynik postepowania dając znaczną przewagę w ramach oferowanej ceny operatorowi wyznaczonemu. Tym samym w interesie publicznym, w celu zachowania uczciwej konkurencji leży ujawnienie tej informacji w składanych ofertach.

Dodatkowo Wykonawca informuje, że od dnia 1 lipca 2015 r.( w którym usługa już będzie świadczona przez Wykonawcę) wprowadzono nowy obowiązek dla wykonawców – art. 91 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadzono ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usługi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym przystępując do udziału w postępowaniu (składając ofertę), wykonawcy powinni informować zamawiającego, czy wybór ich oferty będzie prowadzić do powstania u nich obowiązku podatkowego, w szczególności w informacji wykonawcy powinni wskazać:

● nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz

● wartość tego towaru lub usługi bez kwoty VAT

Uwzględnienie w formularzu oferty ceny netto i stawki VAT jest niezwykle ważne także z punktu widzenia procedury przetargowej, w czasie której Zamawiający zobowiązany jest szczegółowo zbadać oferty, także na okoliczność błędu w obliczeniu ceny. W tym miejscu należy zasygnalizować, że przyjęcie przez wykonawcę błędnej stawki VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, co zostało potwierdzone zarówno przez orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej[1], jak również Sądu Najwyższego, który w uchwale o

[1] Zob. w szczególności wyroki Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach KIO 1504/14, KIO 746/14, KIO 2695/12, KIO 2729/11. sygn. akt III CZP 52/11 stwierdził, że „podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy, co już na etapie składania ofert przez wykonawców nakłada na nich obowiązek obliczenia określonej w ofercie ceny z uwzględnieniem właściwej stawki VAT. (...) W tej sytuacji, przy wykonywaniu przez zamawiającego obowiązku zbadania czy oferty wykonawców nie zawierają błędów w obliczeniu ceny (…) ocenie zamawiającego musi także podlegać przyjęcie przez wykonawcę prawidłowej stawki podatku VAT, ponieważ podatek ten jest bez wątpienia elementem cenotwórczym”.

Warto zaznaczyć, że powyższe znajduje swoje odbicie w praktycznej działalności zamawiających, którzy w toku prowadzonych przez siebie postępowań przetargowych odrzucali oferty, w których wskazano błędną stawkę VAT, czego przykładem są np. przetargi na świadczenie usług pocztowych, kolejno dla Urzędu Miasta Milanówka (nr sprawy: TOM.271.1.23.2014), Miasta i Gminy Pleszew (nr sprawy: ZP.271.49.2014), Urzędu Skarbowego w Gryficach (nr sprawy: OL/251-166/14) czy Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim (nr sprawy: OL-251/2/14).
W związku z powyższym, stojąc na stanowisku, że brak wyodrębnienia w formularzu ofertowym kwoty netto narusza zasadę uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uwzględnienie wniosku w zakresie wprowadzenia w formularzu ofertowym osobnych pozycji, celem możliwości wpisania ceny za usługę objętą przedmiotem zamówienia wyrażoną również w wartości netto lub wskazania naliczonej stawki podatku VAT.
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO, ZMIANA SIWZ
AD PYTANIE NR 1:

Ze względu na obowiązujące procedury obiegu dokumentacji finansowo - księgowej w Urzędzie - Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis dotyczący terminu płatności faktury tj. 21 dni.


AD PYTANIE NR 2:

Zamawiający podtrzymuje zasadność ustanowienia kryterium oceny ofert tj. kryterium społeczne promujące liczbę zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę (jako procent udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie przyjęcia przesyłek, poprzez sortowanie, przemieszczanie, aż do doręczenia, wydania lub zwrotu przesyłek) z uwagi na konieczność zapewnienia najwyższego standardu dbałości o przestrzeganie przepisów prawa w szczególności poufności danych osobowych, w zakresie doręczania i wydawania przesyłek, wymagającego stałego nadzoru oraz oceniając, że wyższy procentowy udział osób zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia na podstawie stosunku pracy, daje większą rękojmię należytego dokonywania doręczeń przesyłek osobom uprawnionym do ich odbioru, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 29 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 9 p.z.p. Zamawiający zastosował tzw. kryterium społeczne.


Odnośnie możliwości zastosowania przez Zamawiającego kryterium społecznego do usług stanowiących przedmiot zamówienia - to stanowisko takie podziela Krajowa izba Odwoławcza w wyrokach:

- Sygn. akt: KIO 2354/14 WYROK z dnia 4 grudnia 2014 r.

„Izba nie może zgodzić sie z argumentacja Odwołującego o tym, że wymóg zatrudniania do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia na podstawie stosunku pracy jest nieuzasadniony, ponieważ zlecenie realizacji wskazanych usług w ramach umów cywilnoprawnych jest korzystniejsze dla Zamawiającego z punktu widzenia przede wszystkim ich jakości, a także dodatkowych zabezpieczeń podmiotu zamawiającego.

Podkreślenia wymaga, że regulacja, w oparciu o którą Zamawiający wprowadził do SIWZ wskazany wymóg zatrudniania pracowników ma charakter klauzuli społecznej dopuszczonej do polskiej ustawy Pzp przez ustawodawcę krajowego, a także wskazywanej jako jak najbardziej pożądana także przez ustawodawcę europejskiego. Stosowanie w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tej klauzuli potwierdza też działania polskiego ustawodawcy nakierowane na ochronę stosunku pracy.”

- Sygn. akt KIO 1040/15 WYROK z 15 czerwca 2015 r.

„Zamówienia publiczne muszą być postrzegane jako instrument wsparcia rynku pracy. (...)

Zamawiający (Centrum Zakupów dla Sądownictwa) nie dopuścił się żadnych nadużyć. Kryterium społeczne w pełni koresponduje z założeniami niedawnej nowelizacji przepisów, w której ustawodawca położył nacisk na cele społeczne. Zamówienia publiczne muszą być postrzegane jako instrument wsparcia rynku pracy. Kryterium nie może być postrzegane jako ograniczenie konkurencji. Wykonawca ma wciąż swobodę kształtowania swej oferty”.
Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż właśnie zastosował do wyliczenia kryterium społecznego stosunek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia, wyrażony wskaźnikiem procentowym, a nie liczbę pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę. Stąd zarzut sformułowany w pytaniu nr 2 w tym zakresie nie znajduje uzasadnienia.
Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ i zmienia sposób i wagę wyliczenia tego kryterium:


  1. W punkcie 14 SIWZ pod nazwą: „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie sie kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert” ppkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą końcową ilość punktów w skali od 0 do 100 pkt.
Cena i inne kryteria (łącznie 100%) (skala od 0 do 100 pkt):

Kryterium Cena: 70 % waga

Kryterium cena obliczone będzie wg poniższego wzoru:

cena najniższa x 100 pkt x 70 %

Kryterium cena Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------

cena badanej oferty
Kryterium społeczne: 30 % waga

Sposób wyliczenia punktów w kryterium społecznym: powyższe kryterium rozumiane jest jako procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie przyjęcia przesyłek, poprzez sortowanie, przemieszczanie, aż do doręczenia, wydania lub zwrotu przesyłek (tj. doręczyciele — listonosze, osoby wydające korespondencję), z uwzględnieniem personelu podwykonawców.

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium w następujący sposób.

Oferta z najwyższą liczbą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę otrzyma maksymalną liczbę punków - (waga kryterium 30%), a punkty dla pozostałych ofert zostaną obliczane według następującego wzoru:

procent osób zatrudnionych

na podstawie umowy o pracę z badanej oferty x 100 pkt x 30%


Kryterium społeczne Liczba pkt = -----------------------------------------------------------------------------

Najwyższy procent osób zatrudnionych

na podstawie umowy o pracę spośród wszystkich ofert
Przez procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z badanej oferty rozumie się: procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie przyjęcia przesyłek, poprzez sortowanie, przemieszczanie, aż do doręczenia, wydania lub zwrotu przesyłek (wg stanu na dzień składania ofert,)
W celu oceny oferty w tym kryterium w ofercie należy podać dane niezbędne do wyliczenia punktów tj.: procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie przyjęcia przesyłek, poprzez sortowanie, przemieszczanie, aż do doręczenia, wydania lub zwrotu przesyłek (wg stanu na dzień składania ofert,).”

Zgodnie z odpowiedzią na pytania Wykonawcy z dnia 11.06.2015r. „kryterium społeczne” ma uwzględniać, wszystkich pracowników biorących udział w procesie realizacji usługi – a więc procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, które biorą udział w całym procesie realizacji przedmiotu zamówienia począwszy od przyjęcia przesyłek, poprzez sortowanie, przemieszczanie, aż do doręczenia, wydania lub zwrotu.”

Zamawiający nie określa minimalnej wymaganej liczby osób (czyli określonego procentu osób) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jednak nie wskazanie w ofercie żadnej wartości procentowej liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia lub wskazanie 0% - skutkuje odrzuceniem oferty”.

Jednocześnie Zamawiający dostosowuje treść zawartą w pkt. 11 SIWZ w ten sposób, że zapis: „Do oferty Wykonawca podaje:” otrzymuje brzmienie: „dane niezbędne do wyliczenia punktów w kryterium społecznym tj.: - Procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia (Zamówienie realizowane będzie przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie przyjęcia przesyłek, poprzez sortowanie, przemieszczanie, aż do doręczenia, wydania lub zwrotu przesyłek (tj. doręczyciele — listonosze, osoby wydające korespondencję), z uwzględnieniem personelu podwykonawców tj.: … % , (wg stanu na dzień składania ofert) do oceny ofert wg podanego kryterium). Nie wskazanie wymaganych danych w ofercie skutkuje odrzuceniem oferty, gdyż jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ.”

oraz dostosowuje druk oferty do zmiany SIWZ w zakresie kryterium społecznego:

„Oferta

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pod nazwą: Świadczenie nierejestrowanych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz świadczenia usługi odbioru i dostarczenia przesyłek celem nadania na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego”. Nr postępowania: DOA-IV.272.28.2015

Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Istotne postanowienia umowy;o f e r u j ę

wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ wraz z załącznikami, do której nie wnoszę zastrzeżeń. Akceptuję Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do SIWZ i przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące załącznik do SIWZ. W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczam, że czuję się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ;Cena łączna za całość zamówienia wynosi : ...................., ....... zł brutto w tym VAT

Cena łączna zamówienia słownie: ............................................................................ .......... zł brutto w tym VAT
Procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia (Zamówienie realizowane będzie przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie przyjęcia przesyłek, poprzez sortowanie, przemieszczanie, aż do doręczenia, wydania lub zwrotu przesyłek (tj. doręczyciele — listonosze, osoby wydające korespondencję), z uwzględnieniem personelu podwykonawców tj.: …………………………………………………………… %, (wg stanu na dzień składania ofert) , do oceny ofert wg podanego kryterium”
Ponadto, Wykonawca wnioskuje o usunięcie wymogu konieczności zatrudnienia określonego procentu osób przez cały okres obowiązywania umowy.
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wymogu o konieczności zatrudnienia określonego procentu osób przez cały okres obowiązywania umowy. Jednocześnie Zamawiający zmienia w zał. do SIWZ pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zapis w pkt. 28, który otrzymuje brzmienie:
28. Wykonawca zobowiązany jest aby przedmiot zamówienia był realizowany przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie przyjęcia przesyłek, poprzez sortowanie, przemieszczanie, aż do doręczenia, wydania lub zwrotu przesyłek (tj. doręczyciele — listonosze, osoby wydające korespondencję), z uwzględnieniem personelu podwykonawców. Jednocześnie Zamawiający nie określa minimalnej wymaganej liczby osób (czyli określonego procentu osób) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jednakże nie dopuszcza się braku udziału takich osób”.
Oraz w zał. do SIWZ pod nazwą „Istotne postanowienia umowy” par. 1 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się, że realizacja przedmiotu Umowy, przez cały okres jej wykonywania w zakresie przedmiotu zamówienia w tym przyjęcia przesyłek, poprzez sortowanie, przemieszczanie, aż do doręczenia, wydania lub zwrotu przesyłek, zostanie powierzona osobom (doręczyciele — listonosze, osoby wydające korespondencję, z uwzględnieniem personelu podwykonawców), zatrudnionym na podstawie umowy o pracę tj. ……. % z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia, (zgodnie z ofertą Wykonawcy, o której mowa w ust. 3).”


AD PYTANIE NR 3:

Zamawiający z treści pytania Wykonawcy wnioskuje, że nie dotyczy ono niniejszego przetargu.

Zamawiający w przedmiotowym zamówieniu opisał szczegółowo przedmiot zamówienia co do ilości i rodzaju w Opisie przedmiotu zamówienia (str. 5) – Tabela „Ilość i rodzaj przedmiotu w podziale na zakresy zamówienia”. Zamawiający zastosował prawo opcji i zgodnie z art. 34 ust. 5 PZP wskazał zakresy zamówienia (zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji).

W Kolumnach: „obligatoryjny zakres zamówienia”, „opcjonalny zakres zamówienia”, „największy możliwy zakres zamówienia” podano ilości sztuk zamawianych usług: minimalny tj. obligatoryjny zakres, opcjonalny – czyli ewentualny do wykorzystania tj. gdy takie będą potrzeby Zamawiającego (co oznacza, że Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całego podanego zakresu przedmiotu zamówienia), oraz największy możliwy – czyli sumę dwóch poprzednich, niezbędny do wyliczenia ceny ofertowej.


Jeśli chodzi o ceny jednostkowe na podstawie, których Strony umowy będą się rozliczać to jest wymagane dostarczenie cenników z wykazem cen jednostkowych odnoszących się do każdej pozycji „Opisu przedmiotu zamówienia” w dniu podpisania umowy – zgodnie z zapisem zawartym w Istotnych Postanowieniach Umowy w § 3.

W związku z powyższym nie ma konieczności aby dodawać do Opisu przedmiotu zamówienia kolumny dla Wykonawcy do wyliczenia cen jednostkowych na etapie składania oferty (jako załącznika do oferty).

Zamawiający do oceny oferty w kryterium Cena – wymaga w ofercie podania ceny łącznej brutto.
Zamawiający wprowadza zmianę w tytułach kolumn w tabeli „Ilość i rodzaj przedmiotu w podziale na zakresy zamówienia” w załączniku do SIWZ pod nazwą Opis przedmiotu zamówienia:


LP

Rodzaj przesyłki lub usługi

Waga przesyłki

Gabary /Strefa

obligatoryjny zakres zamówienia

(w sztukach)

opcjonalny zakres zamówienia

(w sztukach)

największy możliwy zakres zamówienia

(w sztukach)


AD PYTANIE NR 4:

Zamawiający wprowadza zmianę zapisów w zał. do SIWZ pod nazwą „Istotne postanowienia umowy” (tj. IPU), w ten sposób, że w paragrafie 1 skreśla się ust. 5, a ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania Zamawiającemu informacji zawierających dane identyfikujące podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca powołał się na zasób przy wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem §9 ust.2 pkt 7.”
AD PYTANIE NR 5:

Zamawiający wymaga podania w ofercie ceny łącznej zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach tj.:

Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym”.

W związku z powyższym Zamawiający nie uwzględnienia wniosku Wykonawcy w zakresie wprowadzenia w formularzu ofertowym osobnych pozycji, celem możliwości wpisania ceny za usługę objętą przedmiotem zamówienia wyrażoną również w wartości netto lub wskazania naliczonej stawki podatku VAT.


Natomiast zapis dotyczący rozbicia ceny łącznej na brutto oraz netto został zawarty w zał. do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” § 5 ust. 1 i ma na celu realizację postanowień umowy m. in. w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4 IPU. 
Odnośnie wniosku Wykonawcy o uwzględnienie przyszłej zmiany przepisów dot. VAT, Zamawiający nie przewiduje zmiany formularza ofertowego natomiast przewidział (pismem z dnia 12.06.2015r.) zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów prawa w §9 ust. 2 pkt. 1 IPU.
Zamawiający zmienia zał. do SIWZ pod nazwą „Istotne postanowienia umowy” w ten sposób, że na str. 1 w tekście znajdującym się pod oznaczeniem stron, w miejsce słów: „(tj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)” wpisuje się „(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.)”.
Ponadto Zamawiający zmienia zał. do SIWZ pod nazwą „Istotne postanowienia umowy” w ten sposób, że w paragraf 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał (do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego) lub na każde wezwanie Zamawiającego (niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania takiego wezwania) przedkładać Zamawiającemu aktualne oświadczenie dotyczące zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w ust. 9 Umowy, obejmujące informacje o procencie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób zatrudnionych przy realizacji umowy, zgodnie ze zgłoszeniem do zakładu ubezpieczeń społecznych.
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do dostarczania stosownych dokumentów z zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzających liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i ogólnej liczby osób zatrudnionych przy realizacji niniejszej umowy, stanowiące podstawę do wyliczenia procentu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z ogólnej liczby osób zatrudnionych przy realizacji umowy.”

W pkt. 11 SIWZ pod nazwą „Opis sposobu przygotowywania ofert” zmienia się termin składania i otwarcia ofert w ten sposób, że przedłuża się ten termin do:Termin składania ofert: do godz. 10:00 dnia : 25.06.2015 r.

Termin otwarcia ofert: godz. 10:00. w dniu 25.06.2015 r.

Z up. Zarządu Województwa Opolskiego

.................................................

Marcin Puszcz

Dyrektor DepartamentuOrganizacyjno – Administracyjnego

Pobieranie 92.97 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna