Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec"Pobieranie 0.52 Mb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
  1   2   3   4   5Dokumentacja przyrodnicza

projektowanego rezerwatu

"Torfowisko Osowiec"

Gmina Dobiegniew, woj. lubuskie

Nadleśnictwo Głusko, RDLP Szczecin

Dokumentacja wykonana na zlecenie Lubuskiego Klubu Przyrodników w Świebodzinie,

ze środków Fundacji EkoFundusz

Jolanta Kujawa-Pawlaczyk

Paweł Pawlaczyk

Drawno-Poznań 2001


CZĘSC I: PROJEKT
1. Projekt rozporządzenia wojewody lubuskiego w sprawie uznania za rezerwat przyrody

Na podstawie Art 23 pkt. 3 Ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 21) zarządza się, co następuje:


1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Torfowisko Osowiec" torfowisko stanowiące pozostałość zarośniętego jeziora, położone w gm. Dobiegniew, o powierzchni 17,53 ha, oznaczone w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Głusko jako wydzielenia 226 l, o w obrębie leśnym Wołogoszcz, stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Głusko. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu torfowiskowego i fitocenozy mszystego szuwaru kłociowego z cenną florą roślin naczyniowych i zarodnikowych.
2. Na terenie rezerwatu przyrody zabrania się

1) polowania, wędkowania, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,


2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,
4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów objętych ochroną,
5) używania, użytkowania uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotów oraz obszarów objętych ochroną,
6) zmiany stosunków wodnych, jeżeli służą one innym celom niż ochrona przyrody,
7) wydobywania torfu,
8) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,
9) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym płomieniu,
10) zbioru dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części,
11) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
12) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,

13) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przedmiotach lub obszarach objętych ochroną,


14) zakłócania ciszy,
15) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
16) biwakowania,
17) prowadzenia badań naukowych bez zgody wojewody

18) wprowadzania gatunków roślin lub zwierząt poza ich naturalne miejsca występowania,


19) wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
3. Zakazy wymienione w pkt. 2 nie dotyczą

1) wykonywania zabiegów wynikających z planu ochrony lub rocznych zadań ochronnych, a także w przypadku konieczności likwidacji nagłych zagrożeń, czynności nie ujętych w planie ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych za zgodą organu ustanawiającego plan ochrony lub roczne zadania ochronne,


2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacją skutków klęski żywiołowej,
3) wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

4. Wyznacza się otulinę rezerwatu, o powierzchni 16,13 ha, w skład której wchodzą: wydzielenia oznaczone w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Głusko, Obręb Wołogoszcz, leśnictwo Wołogoszcz, jako oddziały i pododdziały 225 d, f, g; 226 i, j , k, m, n, p, r; 227 h, o.


5. Jako organ sprawujący bezpośredni nadzór nad rezerwatem wyznacza się Nadleśnictwo Głusko.

2. Wykaz przedmiotów ochrony


 • Proces zarastania i lądowienia jeziora, przebiegający przez rozwój mszystego szuwaru kłociowego, wraz z dokumentacją tego procesu w złożu torfu

 • Cenna flora roślin naczyniowych i zarodnikowych

 • Zbiorowiska: mszystego szuwaru kłociowego, szuwaru turzycy obłej

 • Fragment łąki z populacją nasięźrzału pospolitego

 • Chronione siedlisko przyrodnicze - "torfowiska przejściowe i trzęsawiska"

 • Chronione gatunki roślin naczyniowych: rosiczka okrągłolistna, grzybienie północne, grążel żółty, bagno zwyczajne, bobrek trójlistkowy,3. Wytyczne konserwatorskie do przyszłego planu ochrony rezerwatu


 • Wykonanie pełnej analizy flory mszaków rezerwatu

 • Wykonanie pełnej analizy historii torfowiska metodą analizy stratygraficznej

 • Ocena procesu rozwoju łozowisk wokół torfowiska i ewentualnych zagrożeń stwarzanych przez ten proces

 • Weryfikacja efektów działań ochrony czynnej na łące 226l4. Wytyczne do rocznych zadań ochronnych w trybie Art 13b Ustawy o ochronie przyrody
Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz sposoby ich eliminacji


Zagrożenie

Sposób eliminacji

Zarastanie łąki 226l drzewami i krzewami oraz procesy sukcesji (rozwój turzycowiska w miejsce łąki)

Czynna ochrona fitocenozy łąkowej przez koszenie i usuwanie zarastających ją drzew i krzewów. Zastosować schemat koszenia odpowiadający łąkom trzęślicowym (optimum ekologiczne nasięźrzału)


Zarastanie torfowiska od brzegów łozowiskami

Ze względu na powolne tempo procesu, ewentualne przeciwdziałanie odłożyć do czasu szczegółowej oceny procesu i opracowania planu ochrony


Ewentualność zmiany stosunków wodnych i przesuszenia torfowiska

Stabilizować poziom wody przez budowę zastawek na odpływie (wykonane !)Zadania ochronne


Biochora

Zadania ochrone

226l

zarastająca drzewami olszy i krzewami wierzby łąka • usunąć drzewa i krzewy

 • kosić raz na dwa lata we wrześniu; pokos usuwać

226o

torfowisko • bez zabiegów.

otoczenie obiektu

 • zbudować zastawki na rowie odpływowym w oddz. 227 (wykonane!)5. Wytyczne do planów zagospodarowania przestrzennego. Inne wytyczne do działań w projektowanym rezerwacie i jego otoczeniu


 • W lasach w otulinie rezerwatu gospodarka uwzględniająca ich funkcje wodochronne

 • W osadzie Osowiec pieczołowita troska o gospodarkę wodnościekową, wprowadzić odpowiednie rozwiązania do planu zagospodarowania przestrzennego. Nie stosować rozwiązań obejmujących rozsądzanie ścieków, nawet oczyszczonych, do gruntu.

 • Nie budować nowych budynków i budowli w osadzie Osowiec; wprowadzić zakaz zabudowy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


6. Rodzaj i typ projektowanego rezerwatu.
Rodzaj = rezerwat torfowiskowy

Typ ze względu na cel ochrony = rezerwat biocenotyczny biocenoz naturalnych

Typ ze względu na dominujące środowiska = rezerwat torfowisk przejściowych


CZĘSĆ II.: DOKUMENTACJA
Wstęp
W trakcie prowadzonych w drugiej połowie lat 90-tych badań florystycznych w Puszczy Drawskiej znaleziono zostało torfowisko w wybitnych walorach florystycznych. Torfowisko to powstało w wyniku procesu zarastania płytkiego zbiornika wodnego - jeziora Wuców Mały. Proces lądowacenia (zarastania) jeziora został w okresie wcześniejszym przyspieszony przez sztuczne odwodnienie. Torfowisko to znajduje się w polodowcowej rynnie jeziorowej, równoległej do doliny Mierzęckiej Strugi.

Wiele cennych elementów przyrodniczych takich jak występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz unikatowe i dobrze zachowane układy zbiorowisk roślinnych w tym obiekcie zadecydowały o podjęciu działań mających na celu objęcie "Torfowiska Osowiec" ochroną.

W krajobrazie roślinnym Puszczy Drawskiej zdominowanym przez półnaturalne lasy sosnowe, dobrze zachowane i naturalne lub noszące znamiona naturalności układy roślinne powinny zostać objęte ochroną. W szczególności wszelkie siedliska hydrogeniczne, nie przekształcone, z dobrze zachowaną szatą roślinną stanowią obiekty wymagające stałej kontroli i odpowiedniego dla danego układu przyrodniczego typu ochrony. Zachowanie biotopów torfowiskowych nie może ograniczać się wyłącznie do ochrony biernej samego obiektu lecz aby ochrona była w pełni skuteczna w system ochronny włączyć należy obszary znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie oraz prowadzić działania mające na celu utrzymanie optymalizację warunków hydrologicznych w zlewni.

Walory przyrodnicze torfowiska, zwanego dalej "Torfowisko Osowiec" dostrzeżone zostały także przez zespoły naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego - Profesora dr hab. Jacka Herbicha i dr hab. Marię Herbichową, przez naukowców z Uniwersytetu im.A.Mickiewicza w Poznaniu - dr Iwonę Melosik oraz przez zespół przyrodników z Lubuskiego Klubu Przyrodników w Świebodzinie, którzy włączyli projektowany rezerwat do programu "Aktywnej ochrony mokradeł w Polsce Zachodniej".Opis ogólny projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec"
Projektowany rezerwat "Torfowisko Osowiec" znajduje się na obszarze południowej części Puszczy Drawskiej, na Pojezierzu Dobiegniewskim, ok.2 km na północny-wschód od miejscowości Łęczyn i ok.6 km na południowy-zachód od Starego Osieczna (województwo lubuskie, powiat strzelecko-drezdenkowski, gmina Dobiegniew).

Projektowany rezerwat położony jest na terenie leśnym Nadleśnictwa Głusko, Obręb Wołogoszcz, leśnictwo Wołogoszcz i obejmuje oddziały 226 l, o.

Łącznie projektowany rezerwat "Torfowisko Osowiec" obejmowałby powierzchnię 17,53 ha.

Proponuje się także utworzenie otuliny w celu zachowania i ochrony torfowiska, włączając w skład otuliny fragmenty lasu i łąk otaczających torfowisko o łącznej powierzchni

16,13 ha.

Cały kompleks projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec" wraz z otuliną leży w bezpośredniej zlewni rzeki Mięrzęcka Struga, która jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Drawy.

Torfowisko Osowiec w części południowo-zachodniej jest odwadniane rowem w kierunku Mierzęckiej Strugi.

W roku 2001 Lubuski Klub Przyrodników w porozumieniu z Nadleśnictwem Głusko zbudował na rowie odwadniającym trzy zastawki piętrzące mające na celu zahamowanie odpływu wody z torfowiska i poprawę warunków hydrologicznych. Zastawki zostały przekazane Nadleśnictwu Głusko.


Projektowane do objęcia ochroną torfowisko Osowiec znajduje się w polodowcowej rynnie jeziornej wraz z jeziorami Wuców Duży i Perkoz, rozciągającą się na przestrzeni około 6 km w kierunku południowo-zachodnim od Starego Osieczna do doliny Mierzęckiej Strugi.

Torfowisko "Osowiec" w klasyfikacji ekologiczno-krajobrazowej zaliczone zostało do typowych torfowisk pojeziernych odznaczających się występowaniem w warstwie dennej grubych pokładów gytii jeziorowej. Torfowiska tego typu umiejscowione są w bogato urzeźbionych dnach dolin, charakterystycznych dla krajobrazu sandrowego.

Torfowisko powstało w wyniku przyspieszonego przez sztuczne odwodnienie płytkiego jeziora - Wuców Mały. Obecnie w południowo-wschodniej części obiektu znajduje się niewielka powierzchnia otwartego lustra wody - pozostałości jeziora, która podlega stopniowemu procesowi zarastania. W południowo-zachodniej części torfowisko "Osowiec" odwadniane jest rowem prowadzącym wodę w kierunku Mierzęckiej Strugi.

Torfowisko Osowiec charakteryzuje się zróżnicowanym - strefowym i mozaikowym układem roślinności. Strefowy układ roślinności obejmuje zewnętrzną część torfowiska, w części centralnej zdecydowanie dominuje mozaikowy charakter roślinności.

Wkraczające na torfowisko bardzo dynamicznie zarośla wierzbowe i olsowe tworzą zwarty pas roślinności dookoła całego torfowiska. W obrębie zarośli wierzbowych i następującego za nimi wąskiego pasa szuwaru trzcinowo-turzycowego stwierdzono występowanie kilku rzadkich gatunków roślin naczyniowych tj: Dryopteris cristata (występująca tu licznie), Carex cespitosa, Carex appropinquata, Drosera rotundifolia, Lysimachia thyrsiflora.

W centralnej części torfowiska dominuje mozaikowy układ roślinności charakterystyczny dla torfowisk bogatych w węglan wapnia z dużym udziałem kłoci wiechowatej - Cladium mariscus. Zajmując dużą powierzchnię torfowiska w centralnej części rozwinął się dobrze wykształcony mszar kłociowy - Drepanoclado-Cladietum marisci oraz mszar przygiełkowy Rhynchosporetum albae i szuwary turzycowe - Caricetum limosae, Caricetum lasiocarpae oraz Caricetum diandrae. W centralnej części torfowiska, która jest najbardziej zróżnicowana i bogata pod względem florystycznym stwierdzono występowanie wielu interesujących gatunków roślin naczyniowych tj.: Eleocharis quinqueflora, Andromeda polifolia, Carex limosa, Utricularia minor, Utricularia australis, Nymphaea candida, Salix rosmarinifolia, Parnassia palustris, Calamagrostis stricta, Callitriche hamulata.


W części południowej torfowiska znajduje się niewielki fragment otwartego lustra wody, pozostałości dawnego jeziora, porośnięty przez płaty rdestnicy pływającej - Potamogeton natans, rdestu ziemnowodnego (Polygonum amphibium). W miejscu tym spotkać można jeżogłówkę najmniejszą - Sparganium minimum i niewielkie płaty grążela żółtego Nuphar lutea, a także rzadkie: Ceratophyllum submersum, Potamogeton obtusifolius.

W części północnej rezerwatu, w oddziałe 226 l znajduję się niewielki fragment dawnej torfianki, obecnie porośnięty przez płaty żabiścieku (Hydrocharis morsus-ranae), grzybieni północnych (Nymphaea candida) i pływaczy (Utricularia australis, Utricularia minor). Miejsce to stanowi również ostoję dla płazów.

W centralnej części torfowiska znajdują się liczne małe zastoiska w wodą, w której spotkać można wiele interesujących roślin zarodnikowych - tj. Sphagnum subsecundum, Sphagnum cuspidatum, Chara sp. oraz roślin naczyniowych - Utricularia minor, Callitriche hamulata, Potamogeton obtusifolius.

W rowie odwadniającym znajdują się płaty rzęśli długoszyjkowej - Callitriche cophocarpa.tum i pło szalejowe - Cicuto-Caricetum pseudocyperi.

W zachodniej i południowo-zachodniej części torfowiska i na jego obrzeżu znajdują się płaty brzeziny bagiennej, świeżych łąk - zb. Deschampsia caespitosa, Holcetum lanati i Alopecuretum pratensis. W tej części torfowiska również nie brak rzadkich gatunków tj: Ophioglossum vulgatum, Alchemilla glabra, Hydrocotyle vulgaris.

Wszystkie związane z torfowiskiem Osowiec fitocenozy tworzą razem układ bardzo dynamiczny o charakterze w znacznej części naturalnym, wart zainteresowania i prowadzenia obserwacji nad przebiegiem procesów sukcesyjnych zachodzących na tym torfowisku.

Obiekt nie jest dotychczas objęty żadną formą ochrony. Ze względu na dobrze zachowane układy zbiorowisk roślinnych, bardzo interesującą florę roślin naczyniowych i zarodnikowych oraz faunę torfowisko Osowiec zasługuje bezwzględnie na ochronę rezerwatową.Znaczenie projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec" w regionalnym i krajowym systemie ochrony przyrody
Rezerwaty torfowiskowe na Pomorzu Zachodnim zajmują powierzchnię 2989, 87 ha, co stanowi około 8,5 % powierzchni wszystkich rezerwatów na Pomorzu Zachodnim.
Torfowiska na Pomorzu Zachodnim (w granicach województw zachodniopomorskiego, pomorskiego,wielkopolskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego podlegają ochronie w następujących rezerwatach:

 Augustowo, 6,76 ha, utw.1963 r., woj.kujawsko-pomorskie

 Bagniska Niedźwiady, 47,76 ha, utw.1982 r., woj.pomorskie

 Bagna Izbickie, 281,18 ha, utw. 1982 r., woj.pomorskie

 Bagno Chłopiny, 27,80 ha, utw. 1963 r., woj.lubuskie

 Bagno Ciemino, 378,45 ha, utw.1997 r., woj.zachodniopomorskie

 Bagno Grzybna, 6,26 ha, utw.1982 r., woj.kujawsko-pomorskie

 Bagno Stawek, 40,80 ha, utw.1977 r., woj.pomorskie

 Białogóra, 55,75 ha, utw.1972 r., woj. pomorskie

 Bocheńskie Błoto, 15,86 ha, utw. pomorskie

 Czarci Staw, 4,91 ha, utw.1990 r., woj.wielkopolskie

 Czarnocin, 9,40 ha, utw.1974 r., woj.zachodniopomorskie

 Długosz królewski w Łęczynie, 2,00 ha, utw.1977 r., woj.pomorskie

 Dury, 12,59 ha, utw.1975 r., woj.kujawsko-pomorskie

 Golcowe Bagno, 123,83 ha, utw.1990 r., woj.zachodniopomorskie

 Janiewickie Bagno, 162,00 ha, utw. 1962 r., woj.zachodniopomorskie

 Jeziora Małe i Duże Sitno, 40,66 ha, utw.1981 r., woj.pomorskie

 Jeziorka Chośnickie, 213,59 ha, utw.1985 r., woj.pomorskie

Jeziorka Kozie, 12,30 ha, utw.1984 r., woj.kujawsko-pomorskie

 Jezioro Małe Łowne, 37,83 ha, utw.1994 r., woj.kujawsko-pomorskie

 Jezioro Turzycowe, 11,39 ha, utw.1959 r., woj.pomorskie

 Kozie Brody, 0,72 ha, utw.1965 r., woj.wielkopolskie

 Kurze Grzędy, 170,70 ha, utw.1957 r., woj.pomorskie

 Kuźnica, 7,27 ha, utw.1965 r., woj.kujawsko-pomorskie

 Las Górkowski, 99,36 ha, utw.1984 r., woj.pomorskie

 Leśne Oczko, 31,66 ha, utw. 1990 r., woj.pomorskie

 Lewice, 22,90 ha, utw.1988 r., woj.pomorskie

 Lutowo, 12,00 ha, utw. 1963 r., woj.kujawsko-pomorskie

 Markowe Błota, 193,40 ha, utw.1994 r., woj.zachodniopomorskie

 Mętne, 53,28 ha, utw. 1963 r., woj.pomorskie

 Moroszka Bielawskiego Błota, 8,40 ha , utw.1977 r., woj.pomorskie

 Mszar koło Starej Dobrzycy, 11,17 ha, utw.1976 r., woj.zachodniopomorskie

 Mszar nad jeziorem Piaski, 4,06 ha, utw.1976r., woj.zachodniopomorskie

 Mszary Tuczyńskie, 6,10 ha, utw.1988 r., woj.zachodniopomorskie

 Nowe Wicko, 24,49 ha, utw.1984 r., woj.pomorskie

 Osiny, 21,91 ha, utw.1962 r., woj.kujawsko-pomorskie

 Piaśnickie Łąki, 55,99 ha, utw.1959 r., woj.pomorskie

 Rosiczki Mirosławieckie, 20,83 ha, utw.1989 r., woj.zachodniopomorskie

 Smolary, 143,11 ha, utw.1990 r., woj.wielkopolskie

 Staniszewskie Błoto, 130,41 ha, utw.1962 r., woj.pomorskie

 Tchórzyno, 32,00 ha, utw.1965 r., woj.zachodniopomorskie

 Torfowisko Kaczory, 32,77 ha, utw.1994 r., woj.wielkopolskie

 Torfowisko nad jeziorem Morzysław Mały, 7,57 ha, utw.1965 r., woj.zachodniopomorskie

 Torfowisko Pobłockie, 112,31 ha, utw. 1982 r., woj.pomorskie

 Torfowisko Potoczek, 15,24 ha, utw. 1982 r., woj.pomorskie

 Torfowisko Zieliń Miastecki, 46,50 ha, utw. 1981 r., woj.pomorskie

 Wierzchomińskie Bagno, 43,60 ha, utw.1984 r., woj.zachodniopomorskie

 Woskownica Bielawskiego Błota, 33,00 ha, utw.1977 r., woj.pomorskie

 Wrzosowisko Sowno, 26,00 ha, utw.1977 r., woj.zachodniopomorskie

 Żurawie Błota, 109,13 ha, utw.1990 r., woj.pomorskie

 Żurawie Chrusty, 21,82 ha, utw.1990 r., woj.pomorskie

 Źródlisko Skrzypowe, 1,05 ha, utw.1977 r., woj.zachodniopomorskie


Na obszarze Pomorza Zachodniego znajduje się obecnie 51 obiektów chroniących różne ekologiczno-krajobrazowe typy torfowisk. Łączna powierzchnia torfowisk wynosi 2989,87 ha.

Proponowany do ochrony ekosystem torfowiskowy w projektowanym rezerwacie "Torfowisko Osowiec" należy do jednego z lepiej zachowanych i szczególnie interesujących pod względem przyrodniczym obiektów na terenie Pomorza Zachodniego i regionu południowej części Puszczy Drawskiej.

Torfowisko Osowiec ze względu na licznie występujące tu gatunki flory i fauny zaliczane do grupy gatunków wymierających i zagrożonych w skali kraju i w skali regionu oraz interesujący mozaikowy układ zbiorowisk roślinnych na torfowisku pochodzenia pojeziernego, usytuowanym w krajobrazie równiny sandrowej w znaczącym stopniu poszerza reprezentację obiektów i bezwzględnie zasługuje na ochronę rezerwatową.

We florze projektowanego rezerwatu obecne są 3 gatunki ujęte w krajowej Czerwonej Liście ginących i zagrożonych roślin naczyniowych (narecznica grzebieniasta Dryopteris cristata, turzyca bagienna Carex limosa i rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia) oraz 21 gatunków ujętych na Czerwonej Liście Pomorza Zachodniego (nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, narecznica grzebieniasta Dryopteris cristata, szczaw wodny Rumex aquaticus, rogatek krótkoszyjkowy Ceratophyllum submersum, przywrotnik prawie nagi Alchemilla glabra, modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia, rzęśl hakowata Callitriche hamulata, pływacz drobny Utricularia minor, pływacz zachodni Utricularia australis, bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, rdestnica stępiona Potamogeton obtusifolius, jeżogłówka najmniejsza Sparganium minimum, wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium, ponikło skąpokwiatowe Eleocharis quinqueflora, przygiełka biała Rhynchospora alba, turzyca obła Carex diandra, turzyca bagienna Carex limosa, turzyca łuszczkowata Carex lepidocarpa, kłoć wiechowata Cladium mariscus, grzybienie północne Nymphaea candida i rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia). Jest to znacząca liczba gatunków jak na tak niewielki obiekt.

W świetle tych faktów projektowany rezerwat jest obiektem ważnym dla zachowania regionalnej i krajowej różnorodności florystycznej i faunistycznej.

Projektowany rezerwat "Torfowisko Osowiec" jako obiekt o dobrze zachowanej przyrodzie spełniać może bardzo ważną rolę w lokalnym systemie obszarów chronionych Puszczy Drawskiej.Położenie geograficzne
Współrzędne geograficzne "Torfowiska Osowiec":

15 53 03- 53 53 07 długości geograficznej N

53 05 - 53 07 szerokości geograficznej E
Współrzędne ATPOL

BC 32.51
Numery arkuszy map obejmujących teren projektowanego rezerwatu.

 Arkusz 3061 Friedrichsdorf historycznej mapy topograficznej Niemiec z lat 1933-1937, w skali 1:25 000

 Arkusz N-33-116-B (Drezdenko) mapy topograficznej Polski w skali 1:50 000, w układzie 1942

 Arkusz 352.413 Łęczyn mapy topograficznej Polski w skali 1:10 000, w układzie 1965

 Mapa przeglądowa nadleśnictwa Głusko, obręb Wołogoszcz w skali 1:25 000

 Mapa gospodarczo-przeglądowa nadleśnictwa Głusko, obręb Wołogoszcz, leśnictwo Wołogoszcz w skali 1:10 000

Położenie administracyjne.
W administracji państwowej:

 leśnictwo Wołogoszcz

 obręb leśny Wołogoszcz

 nadleśnictwo Głusko

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
Na terenie nadleśnictwa Głusko projektowany rezerwat "Torfowisko Osowiec" obejmuje oddziały: 226 l, o. Łącznie projektowany rezerwat "Torfowisko Osowiec" obejmowałby powierzchnię 17, 53 ha.

W celu zachowania i ochrony bezpośredniej zlewni torfowiska "Osowiec" proponuję utworzenie otuliny wokół projektowanego rezerwatu, włączając w skład otuliny fragmenty lasów i łąki otaczające torfowisko.

  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna