Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec"


Usytuowanie w podziałach przyrodniczychPobieranie 0.52 Mb.
Strona2/5
Data07.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
1   2   3   4   5

Usytuowanie w podziałach przyrodniczych
Regionalizacja fizyczno-geograficzna wg Kondrackiego (1994)
Niż Środkowoeuropejski (31)

Pojezierza Pomorskie (314)

Pojezierze Dobiegniewskie (314.62)

Regionalizacja geobotaniczna wg Szafera i Pawłowskiego

Państwo: Holarktyda

Obszar: Euro-Syberyjski

Prowincja: Środkowoeuropejska

Podprowincja: Niżowo-Wyżynna

Dział: Bałtycki

Poddział: Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich

Kraina: Zachodnio-Pomorski Pas Przejściowy

Okręg: Brzeg Pradoliny Noteci

Regionalizacja geobotaniczna, na podstawie krajobrazów roślinnych wg J.M.Matuszkiewicza (1993)

Prowincja: Środkowoeuropejska

Podprowincja: Południowobałtycka

Dział: Pomorski

Kraina: Sandrowych Przedpoli Pojezierzy Środkowopomorskich

Podkraina: Gorzowska

Okręg: Gorzowski

Podokręg: DobiegniewskiRegionalizacja przyrodniczo-leśna wg Tramplera (1990)

Kraina: Bałtycka

Dzielnica: Pojezierze Wałecko-Myśliborskie

Mezoregion: Równina Drawska
Otoczenie i stan środowiska projektowanego rezerwatu.
Potencjalne zagrożenie intensywna gospodarką leśną na terenach przyległych od strony południowej do projektowanego rezerwatu mogą przyczynić się do niekorzystnych zmian stosunków wodnych, a tym samym do dalszej degradacji torfowiska. Dlatego dla skutecznej ochrony obiektu niezmiernie ważne jest utworzenie otuliny obejmującej przyległe drzewostany i grunty nieleśne - łąki.

Lasy

W otulinie projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec" lasy zajmują powierzchnię 14,89 ha. Większość lasów stanowią młode drzewostany sosnowe. Potencjalnie są to siedliska dla kwaśnych lasów dębowo-bukowych (Fago-Quercetum) i kwaśnych lasów bukowych (Luzulo pilosae-Fagetum)

Lasy znajdujące się w oddziale 225d, f, g to młode, jednowiekowe lasy sosnowe z dużym udziałem gatunków liściastych - buka i dębu oraz czeremchy amerykańskiej w podszycie.

W oddziale 226f na zboczu opadającym w stronę torfowiska znajduje się uprawa leśna, z panującym trzcinnikiem piaskowym (Calamagrostis epigejos). W części zachodniej i północno-zachodniej części otuliny rezerwatu, w odziałach 226 m, n i 227 h znajdują się lasy sosnowe z bogatym podszytem buka i dębu. W oddziale 227 o , w otoczeniu rowu odwadniającego torfowisko znajduje się niewielki fragment lasu bukowego (Luzulo pilosae-Fagetum). W północnej części otuliny projektowanego rezerwatu torfowisko "Osowiec", w oddziale 226 m, znajduje się fragment starego lasu sosnowego ze wiekowymi, pięknymi, kolumnowymi jałowcami (Juniperus communis). Ten fragment starego lasu sosnowego z jałowcami zasługuje choćby ze względów krajobrazowych na zachowanie.


Grunty nieleśne.
W otulinie projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec" łąki zajmują powierzchnię 1,24 ha. Nieleśne zbiorowiska w otulinie znajdują się w północnej części rezerwatu, w oddziałach 226 i, j, k. W znacznej części są to suche, zdegradowane i zarastające łąki z panującym trzcinnikiem piaskowym (Calamagrostis epigejos) oraz wiechliną łąkową (Poa pratensis) i kłosówką wełnistą (Holcus lanatus). Na niewielkim fragmencie w oddziałe 226 k rozwinął się płat murawy napiaskowej z goździkiem kropkowanym (Diantho-Armerietum elongate).
Wody
Wychodzący z torfowiska rów odwadniający prowadzi w kierunku zachodnim, uchodząc do Mierzęckiej Strugi. Przepływ w rowie jest silnie zmienny, występują okresy, gdy rów jest suchy. Poniżej torfowiska rów jest zasilany wysiękami wód podziemnych. Na rowie, w oddz. 226 znajdują się obecnie trzy zastawki drewniane.


Budowa geologiczna, ukształtowanie powierzchni terenu.
Poznanie historii geologicznej torfowiska możliwe jest wyłącznie dzięki wykonaniu profili stratygraficznych i szczegółowej ich interpretacji. Na terenie projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec" wykonano 3 wiercenia świdrem torfowym (patrz mapka z lokalizacją wierceń)

Wiercenie I wykonano w północno-wschodniej części torfowiska, w mszarze z turzycą tunikową (Caricetum appropinquatae)

Wiercenie II wykonano w cenralnej części torfowiska , w mszarze kłociowym (Drepanoclado-Cladietum marisci)

Wiercenie III wykonano w północno-zachodniej części torfowiska, na przedpolu głównego basenu w lasku brzozowym (postać przesuszonego olsu torfowcowego).
Wiercenie I

Głębokość

Charakterystyka

0-50 cm

Żywa darń torfowcowa, silnie uwodniona

50-100 cm

Gytia dytrytusowa, bardzo silnie uwodniona

100-540 cm

Gytia drobnodytrytusowa

540-550 cm

Pojedynczo piasek, z pojedynczymi nasionami m.in. Glyceria sp.

550-800 cm

Gytia drobnodytrytusowa, z pojedynczymi nasionami.
Wiercenie II

Głębokość

Charakterystyka

0-50 cm

Żywe torfowce, pojedynczo korzenie roślin

50-110 cm

torf słabo rozłożony, pojedynczo z korzeniami roślin

110-150 cm

Gytia drobnodytrytusowa

150-200 cm

Gytia drobnodytrytusowa, ze szczątkami turzyc

200-380 cm

Gytia drobnodytrytusowa, bez fragmentów turzyc

380-500 cm

Gytia organiczna, koloru jasnobrązowego, z ciemniejszymi przebarwieniami, o silnym zapachu siarkowodoru

500-600 cm

Gytia organiczna, koloru ciemnooliwkowego, o silnym zapachu siarkowodoru

600-630 cm

Gytia organiczna ze szczątkami turzyc i mchów, koloru ciemnobrunatnego, silnie zapiaszczona

630-640 cm

Ił drobnoziarnisty

poniżej 640 cm

Piasek gruboziarnisty, fluwioglacjalny
Wiercenie III

Głębokość

Charakterystyka

0-70 cm

Humotorf, lekko zapiaszczony, w części górnej przesuszony

70-90 cm

Torf mszysto-turzycowy, koloru ciemnobrunatnego, z pojedynczymi fragmentami drewna

90-150 cm

Torf mszysto-turzycowy, koloru brązowego

150-205 cm

Torf turzycowo-mszysty z fragmentami kłoci (Cladium mariscus)

205-240 cm

Gytia organiczna, pojedynczo nasiona i fragmenty kory drzew

240-250 cm

Gytia organiczna, koloru jasnobrązowego, z fragmentami roślin wodnych

250-280 cm

Gytia wapienno-organiczna

280-300 cm

Utwór torfowo-gytiowy, z fragmentami mchów i drewna (głównie wierzb - Salix sp.)PŁYTKI ZBIORNIK WODNY

300-305 cm

Gytia wapienno-organiczna

poniżej 305 cm

Piasek gruboziarnisty, bez iłu.

Na podstawie wierceń można stwierdzić, że stanowisko I i II tworzyło się prawdopodobnie w oddzielnym zbiorniku wodnym, w skąpożywnym jeziorze dystroficznym, zasilanym wodami opadowymi.

Stanowisko III posiada bardzo interesującą historię powstawania złoża. W okresie tworzenia się torfowiska był tu płytki zbiornik wodny, który powstał na tworzącym się już torfowiska, stąd utwór torfowo-gytiowy na głębokości 280-300 cm.

Flora roślin naczyniowych.

Flora roślin naczyniowych projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec" liczy 267 gatunków. Rośliny występujące na terenie torfowiska należą do 66 rodzin, wśród których do najliczniejszych należą: Gramineae - 28 gatunków (10,5% całej flory), Cyperaceae - 28 gatunków (10,5%), Compositae - 23 gatunki (8,6%).

Układ systematyczny flory i nazewnictwo przyjęto według Flora Europaea (1964-1980).
1. Equisetaceae - Skrzypowate

1. Equisetum arvense L. - Skrzyp polny

2. Equisetum fluviatile L. em Ehrh. - Skrzyp bagienny

3. Equisetum palustre L. - Skrzyp błotny


2. Ophioglossaceae - Nasięźrzałowate

1. Ophioglossum vulgatum L. - Nasięźrzał pospolity


3. Hypolepidaceae - Orlicowate

1. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn - Orlica pospolita


4. Thelypteridaceae - Zachylnikowate

1. Thelypteris palustris Schott - Narecznica błotna

2. Thelypteris phegopteris (L.) Slosson - Zachyłka oszczepowata
5. Athyriaceae - Wieticowate

1. Athyrium filix-femina - Wietlica samicza


6. Aspidiaceae - Paprotnikowate

1. Dryopteris cristata (L.) A.Gray - Narecznica grzebieniasta

2. Dryopteris filix-mas (L.) Schott - Narecznica samcza

3. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs - Narecznica krótkoostna

4. Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray - Narecznica szerokolistna
7. Pinaceae - Sosnowate

1. Picea abies (L.) Karsten - Świerk pospolity

2. Pinus sylvestris L. - Sosna pospolita

2a. Pinus sylvestris forma turfosa Woerl - Sosna pospolita odmiana torfowiskowa


8. Cupressacaea - Cyprysowate

1. Juniperus communis L. - Jałoiec pospolity


9. Salicaceae - Wierzbowate

1. Salix rosmarinifolia L. - Wierzba rokita

2. Salix pentandra L. - Wierzba pięciopręcikowa

3. Salix cinerea L. - Wierzba szara

4. Salix aurita L. - Wierzba uszata

5. Populus tremula L. - Topola osika


10. Betulaceae - Brzozowate

1. Betula pubescens Ehrh. - Brzoza omszona

2. Betula pendula Roth - Brzoza brodawkowata

3. Alnus glutinosa (L.) Gaertner - Olsza czarna


11. Corylaceae - Leszczynowate

1. Carpinus betulus L. - Grab pospolity

2. Corylus avellana L. - Leszczyna pospolita
12. Fagaceae - Bukowate

1. Fagus sylvatica L. - Buk zwyczajny


13. Urticaceae - Pokrzywowate

1. Urtica dioica L. - Pokrzywa zwyczajna


14. Loranthaceae - Gązewnikowate

1. Viscum album L. - Jemioła pospolita


15. Polygonaceae - Rdestowate

1. Polygonum amphibium L. - Rdest ziemnowodny

2. Polygonum hydropiper L. - Rdest ostrogorzki

3. Polygonum minus Hudson - Rdest miejszy

4. Bilderdykia dumetorum (L.) Dumort - Rdest zaroślowy

5. Rumex acetosella L. - Szczaw polny

6. Rumex acetosa L. - Szczaw zwyczajny

7. Rumex aquaticus L. - Szczaw wodny

8. Rumex obtusifolius L. - Szczaw tępolistny

9. Rumex hydrolapathum Hudson - Szczaw lancetowaty

10. Rumex crispus L. - Szczaw kędzierzawy
16. Chenopodiaceae - Komosowate

1. Chenopodium album L. - Komosa biała


17. Caryophyllaceae - Goździkowate

1. Stellaria media (L.) Vill. - Gwiazdnica pospolita

2. Stellaria graminea L. - Gwiazdnica trawiasta

3. Stellaria palustris Retz. - Gwiazdnica błotna

4. Cerastium fontanum subsp.triviale (Link) Jalas - Rogownica pospolita

5. Cerastium arvense L. - Rogownica polna

6. Cerastium semidecandrum L. - Rogownica pięciopręcikowa

7. Sagina nodosa (L.) Fenzl - Karmnik kolankowy

8. Spergula morisonii Bor. - Sporek wiosenny

9. Lychnis flos-cuculi L. - Firletka poszarpana

10. Silene alba (Miller) E.H.L.Krause - Bniec biały

11. Silene vulgaris (Moench) Garcke - Lepnica rozdęta

12. Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball et Heywood - Goździcznik wycięty

13. Dianthus deltoides L. - Goździk kropkowany


18. Nymphaeaceae - Grzybieniowate

1. Nymphaea candida C.Presl - Grzybienie północne

2. Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm. - Grążel żółty
19. Ceratophyllaceae - Rogatkowate

1. Ceratophyllum submersum L. - Rogatek krótkoszykowy


20. Ranunculaceae - Jaskrowate

1. Ranunculus ficaria L. - Ziarnopłon wiosenny

2. Ranunculus flammula L. - Jaskier płomieńczyk

3. Ranunculus repens Crantz - Jaskier rozłogowy

4. Ranunculus auricomus L. - Jaskier różnolistny

5. Ranunculus acris L. - Jaskier osrty


21. Cruciferae - Krzyżowe

1. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. - Rzodkiewnik pospolity

2. Rorippa islandica (Oeder) Borb. - Rzepicha błotna

3. Cardamine pratensis L. - Rzeżucha łąkowa

4. Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek - Rzeżusznik piaskowy

5. Arabis glabra (L.) Bernh. - Wieżyczka gładka

6. Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. - Chroszcz nagołodygowy
22. Drosaceae - Rosiczkowate

1. Drosera rotundifolia L. - Rosiczka okrągłolistna


23. Crassulaceae - Gruboszowate

1. Sedum telephium subsp.maximum (L.) Krocker - Rozchodnik wielki


24. Saxifragaceae - Skalnicowate

1. Chrysosplenium alternifolium L. - Śledziennica skrętolistna


25. Parnassiaceae - Dziewięciornikowate

1. Parnassia palustris L. - Dziewięciornik błotny


26. Rosaceae - Różowate

1. Spiraea tomentosa L. - Tawuła kutnerowata

2. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Wiązówka błotna

3. Agrimonia eupatoria L. - Rzepik pospolity

4. Geum rivale L. - Kuklik zwisły

5. Geum urbanum L. - Kuklik pospolity

6. Potentilla palustris (L.) Scop. - Siedmiopalecznik błotny

7. Potentilla anserina L. - Pięciornik gęsi

8. Potentilla erecta (L.) Rausch. - Pięciornik kurze ziele

9. Potentilla reptans L. - Pięciornik rozłogowy

10. Fragaria vesca L. - Poziomka pospolita

11. Alchemilla glabra Neygenf. - Przywrotnik prawie nagi

12. Sorbus aucuparia L. - Jarząb pospolity, jarzębina

13. Crataegus monogyna Jacq. - Głóg jednoszyjowy

14. Crataegus laevigata (Poir.) DC. - Głóg dwuszyjkowy

15. Prunus padus L. - Czeremcha zwyczajna


27. Leguminosae - Motylkowate

1. Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh. - Wyka wąskolistna

2. Vicia cracca L. - Wyka ptasia

3. Lathyrus pratensis L. - Groszek żółty

4. Trifolium dubium Sibth. - Koniczyna drobnogłówkowa

5. Trifolium repens L. - Koniczyna biała

6. Trifolium pratense L. - Koniczyna łąkowa

7. Trifolium arvense L. - Koniczyna polna

8. Lotus uliginosus Schkuhr - Komonica błotna

9. Lotus corniculatus L. - Komonica zwyczajna


28. Geraniaceae - Bodziszkowate

1. Geranium palustre L. - Bodziszek błotny

2. Geranium robertianum L. - Bodziszek cuchnący

3. Geranium molle L. - Bodziszek kosmaty


29. Balsaminaceae - Niecierpkowate

1. Impatiens noli-tangere L. - Niecierpek pospolity


30. Rhamnaceae - Szakłakowate

1. Frangula alnus Miller - Kruszyna pospolita


31. Guttiferae - Dziurawcowate

1. Hypericum perforatum L. - Dziurawiec zwyczajny

2. Hypericum tetrapterum Fries - Dziurawiec skrzydełkowaty

3. Hypericum maculatum Crantz - Dziurawiec czteroboczny


32.Violaceae - Fiołkowate

1. Viola palustris L. - Fiołek błotny


33. Lythraceae - Krwawnicowate

1. Lythrum salicaria L. - Krwawnica pospolita


34. Onagraceae - Wiesiołkowate

1. Epilobium angustifolium L. - Wierzbówka kiprzyca

2. Epilobium palustre L. - Wierzbownica błotna

3. Epilobium roseum Schreber - Wierzbownica różowa


35. Haloragaceae - Wodnikowate

1. Myriophyllum spicatum L. - Wywłócznik kłosowy


36. Umbelliferae - Baldaszkowate

1. Hydrocotyle vulgaris L. - Wąkrota zwyczajna

2. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. - Trybula leśna

3. Pimpinella saxifraga L. - Biedrzeniec mniejszy

4. Pimpinella major (L.) Hudson - Biedrzeniec wielki

5. Aegopodium podagraria L. - Podagrycznik pospolity

6. Sium latifolium L. - Marek szerokolistny

7. Berula erecta (Hudson) Coville - Potocznik wąskolistny

8. Cicuta virosa L. - Szalej jadowity

9. Selinum carvifolia (L.) L. - Olszewnik kminkolistny

10. Angelica sylvestris L. - Dzięgiel leśny

11. Peucedanum palustre(L.) Moench - Gorysz błotny

12. Heracleum sphondylium subsp. sibiricum (L.) Simk. - Barszcz syberyjski

13. Daucus carota L. - Marchew zwyczajna


37. Ericaceae - Wrzosowate

1. Calluna vulgaris (L.) Hull - Wrzos zwyczajny

2. Ledum palustre L. - Bagno zwyczajne

3. Andromeda polifolia L. - Modrzewnica zwyczajna

4. Vaccinium oxycoccus L. - Żurawina błotna

5. Vaccinium myrtillus L. - Borówka czarna


38. Primulaceae - Pierwiosnkowate

1. Hottonia palustris L. - Okrężnica bagienna

2. Lysimachia nummularia L. - Tojeść rozesłana

3. Lysimachia thyrsiflora L. - Tojeść bukietowa

4. Lysimachia vulgaris L. - Tojeść zwyczajna

5. Trientalis europaea L. - Siódmaczek leśny


39. Plumbaginaceae - Zawciągowate

1. Armeria maritima subsp. elongata (Hoffm.) Bonnier - Zawciąg pospolity


40. Menyanthaceae - Bobrkowate

1. Menyanthes trifoliata L. - Bobrek trójlistkowy


41. Rubiaceae - Marzankowate

1. Galium uliginosum L. - Przytulia bagienna

2. Galium palustre L. - Przytulia błotna

3. Galium aparine L. - Przytulia czepna

4. Galium verum L. - Przytulia właściwa

5. Galium mollugo L. - Przytulia zwyczajna


42. Boraginaceae - Szorstkolistne

1. Symphytum officinale L. - Żywokost lekarski

2. Myosotis scorpioides L. - Niezapominajka błotna

3. Myosotis arvensis (L.) Hill - Niezapominajka polna


43. Callitrichaceae - Rzęślowate

1. Callitriche hamulata Kutz. ex Koch - Rzęśl hakowata

2. Callitriche cophocarpa Sendtner - Rzęśl długoszyjkowa
44. Labiatae - Wargowe

1. Scutellaria galericulata L. - Tarczyca pospolita

2. Stachys palustris L. - Czyściec błotny

3. Glechoma hederacea L. - Bluszczyk kurdybanek

4. Prunella vulgaris L. - Głowienka pospolita

5. Lycopus europaeus L. - Karbieniec pospolity

6. Mentha x verticillata L. - Mięta okręgowa

7. Mentha aquatica L. - Mięta wodna


45. Solanaceae - Psiankowate

1. Solanum dulcamara L. - Psianka słodkogórz


46. Scrophulariaceae - Trędownikowate

1. Verbascum densiflorum Bertol. - Dziewanna wielkokwiatowa

2. Scrophularia umbrosa Dumort - Trędownik oskrzydlony

3. Linaria vulgaris Miller - Lnica pospolita

4. Veronica serpyllifolia L. - Przetacznik macierzankowy

5. Veronica beccabunga L. - Przetacznik bobowniczek

6. Veronica scutellata L. - Przetacznik bagienny

7. Veronica officinalis L. - Przetacznik leśny

8. Veronica chamaedrys L. - Przetacznik ożankowy

9. Rhinanthus angustifolius C.C.Gmelin - Szeleżnik większy


47. Lentibulariaceae - Pływaczowate

1. Utricularia minor L. - Pływacz drobny

2. Utricularia vulgaris L. - Pływacz zwyczajny

3. Utricularia australis R.Br. - Pływacz zaniedbany


48. Plantaginaceae - Babkowate

1. Plantago major L. - Babka większa

2. Plantago lanceolata L. - Babka lancetowata
49. Caprifoliaceae - Przewiertniowate

1. Viburnum opulus L. - Kalina koralowa


50. Valerianaceae - Kozłkowate

1. Valeriana dioica L. - Kozłek dwupienny

2. Valeriana officinalis L. - Kozłek lekarski
51. Dipsacaceae - Szczeciowate

1. Knautia arvensis (L.) Coult. - Świerzbnica polna


52. Campanulaceae - Dzwonkowate

1. Jasione montana L. - Jasieniec piaskowy


53. Compositae - Złożone

1. Solidago virgaurea L. - Nawłoć pospolita

2. Bellis perennis L. - Stokrotka pospolita

3. Conyza canadensis (L.) Cronq. - Przymiotno kanadyjskie

4. Omalotheca sylvatica (L.) Schulz-Bip. et F.W.Schulz - Szarota leśna

5. Helichrysum arenarium (L.) moench - Kocanki piaskowe

6. Bidens cernua L. - Uczep zwisły

7. Achillea millefolium L. - Krwawnik pospolity

8. Matricaria perforata Merat - Maruna bezwonna

9. Artemisia vulgaris L. - Bylica pospolita

10. Artemisia campestris L. - Bylica polna

11. Senecio vernalis W. et K. - Starzec wiosenny

12. Senecio jacobaea L. - Starzec jakubek

13. Carlina vulgaris L. - Dziewięćsił pospolity

14. Arctium minus Bernh. - Łopian mniejszy

15. Cirsium vulgare (Savi) Ten. - Ostrożeń lancetowaty

16. Cirsium palustre (L.) Scop. - Ostrożeń błotny

17. Cirsium arvense (L.) Scop. - Ostrożeń polny

18. Cirsium oleraceum (L.) Scop. - Ostrożeń warzywny

19. Hypochoeris radicata L. - Prosienicznik szorstki

20. Leontodon autumnalis L. - Brodawnik jesienny

21. Taraxacum officinale Web. - Mniszek pospolity

22. Crepis paludosa (L.) Moench - Pępawa błotna

23. Hieracium pilosella L. - Jastrzęciec kosmaczek


54. Alismataceae - Żabieńcowate

1. Alisma plantago-aquatica L. - Żabieniec babka-wodna


55. Hydrocharitaceae - Żabiściekowate

1. Hydrocharis morsus-ranae L. - Żabiściek pływający


56. Scheuchzeriaceae - Bagnicowate

1. Scheuchzeria palustris L. - Bagnica torfowa


57. Juncaginaceae - Świbkowate

1. Triglochin palustre L. - Świbka błotna


58. Potamogetonaceae - Rdestnicowate

1. Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch - Rdestnica stępiona

2. Potamogeton natans L. - Rdestnica pływająca
59. Iridaceae - Kosaćcowate

1. Iris pseudacorus L. - Kosaciec żółty


60. Juncaceae - Sitowate

1. Juncus effusus L. - Sit rozpierzchły

2. Juncus bufonius L. - Sit dwudzielny

3. Juncus bulbosus L. - Sit drobny

4. Juncus articulatus L. - Sit członowaty

5. Luzula pallescens Swartz - Kosmatka blada
1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna