Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec"Pobieranie 0.52 Mb.
Strona5/5
Data07.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
1   2   3   4   5


Zbiorowiska roślinne.
Na terenie projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec" wyróżniono 28 zbiorowisk roślinnych. Ich przegląd systematyczny przedstawiono poniżej:
Kl. Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943

Rz. Alnetalia glutinosae Tx.1937

Zw. Alnion glutinosae (Malc.1929) Meijer Drees 1936

Salicetum pentandro-cinereae (Almq.) Pass 1961

Łozowisko. Zarośla krzewiastych wierzb ze zdecydowaną przewagą wierzby szarej, typowe dla kręgu dynamicznego olsów. Zbiorowisko pospolite na zarastających, wilgotnych i mokrych łąkach, pastwiskach, oraz na torfowiskach przejściowych i niskich. Otacza zwartym pierścieniem całe torfowisko, wkracza też na łąkę 226l, zarastając ją

Sphagno squarrosi-Alnetum Sol.-Górn.(1975) 1987

Ols torfowcowy. Zbiorowisko leśne o drzewostanie zdominowanym przez olszę czarną i torfowcowym, mezotroficznym runie (najczęściej dominuje torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum). Na siedliskach mezotroficznych: najczęściej na kwaśnych torfach niskich i przejściowych. W obiekcie inicjalne płaty wykształcone w części zach., przy rowie odwadniającym
Kl. Lemnetea Koch et Tx.1955

Rz. Lemnetalia minoris Tx.1955

Zw.Lemnion minoris Tx. 1935

Lemnetum minoris (Oberd. 1957) Mull et Gors 1960

Pleustonowe zbiorowisko z dominacją rzęsy drobnej. W wodzie.

Zw. Hydrocharition Rübel 1933

Lemno-Utricularietum vulgaris Soo (28) 38

Pleustonowe zbiorowisko z pływaczem zwyczajnym, z udziałem rzęsy i często żabiscieku, malownicze w okresie kwitnienia pływacza. W dołach potorfowych.


Kl. Potametea Tx. et Prsg 1942

Rz. Potametalia Koch 1926

Zw. Nymphaeion Oberd. 1953

Potametum natantis Soó 1923

Zbiorowisko rdestnicy pływającej, o liściach pływających na tafli wody. W wodzie od strony pd.-zach..

Nupharo-Nymphaeetum albae Tomasz.1977

Skupienia grążela żóltego na tafli wody. W wodzie od strony pd.-zach.

Nymphaeetum candidae Miljan 1958

Skupienia grzybieni pólnocnych, o liściach pływających na tafli wody. W torfiance od pn.

Polygonetum natantis Soó 1927

Zbiorowisko z panującym rdestem pływającym (Polygonum amphibium f. natans); w wodzie od pd-zach.

Zw. Potamogetonion W. Koch 26 em. Oberd. 59

Potametum obtusifolii (Carst. 1954) Segal 1965

Płaty z dominacją rdestnicy Potamogeton obtusifolius. W wodzie od strony pd.-zach.


Kl. Phragmitetea Tx. et Prsg. 1942

Rz. Phragmitetalia Koch 1926

Zw. Phragmition Koch 1926

Equisetetum fluviatilis Steffen 1931

Szuwar skrzypu bagiennego. Występuje zwykle w wodach, na żyznych siedliskach eutroficznych o grubym podłożu organicznym. Przy fragmencie lustra wody w części pd.-zach.

Phragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 1939

Szuwar trzcinowy.Przy wodzie w cz. pd.-zach. Trzcina porasta również fragmenty mszarów i mechowisk, tworząc pierścień wokół torfowiska, za pasmem zarośli łozowych.

Typhetum latifoliae Soó 1927

Szuwar pałki szerokolistnej. Występuje na żyznych siedliskach o podłożu organicznym lub organiczno--mineralnym. W obiekcie występuje przy lustrze wody, w części pyzach, na niewielkiej powierzhcni.

Zw. Magnocaricion Koch 1926

Thelypteridi-Phragmitetum Kuiper 1957

Luźny szuwar trzcinowy z bardzo dużym udziałem narecznicy błotnej, która jest głównym gatunkiem tworzącym zbiorowisko. Może tworzyć pływające pło. Na obwodzie torfowiska, za pasem łozowisk.

Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer et Siss. in Boer 1942

Pło turzycowo-szalejowe, zbiorowisko występujące drobnopowierzchniowo w zbiornikach eu-- i mezotroficznych. W obiekcie niewielkie, rozproszone płaty, zwłaszcza przy wodzie w części pd-zach.

Caricetum acutiformis Sauer 1937

Szuwar wielkoturzycowy budowany przez rozłogową turzycę błotną (bez struktury kępowej). Należy do kręgu dynamicznego olsów. W obiekcie niewielkie płaty na obrzeżach torfowiska.


Kl. Molinio-Arrhenatheretea Tx.1937

Rz. Trifolio-Plantaginetalia Tx. (1947) 1950 em. Brzeg 1985

Zw. Lolio-Potentilion anserinae Tx. 1948

 zb. Potentilletum anserinae Rapaics 1927 em. Pass. 1964

Wydepczyska z pięciornikiem gęsim. Płaty na łące od pn. i zach.

Rz. Molinietalia caeruleae W.Koch 1926

Zw. Calthion palustris Tx. 1936 em. Oberd. 1957

zb.Deschampsia caespitosa

Degeneracyjna, ekstensywnie koszona, postać łąki z dominacją śmiałka darniowego. Powstaje zwykle np. z zaniedbanych pastwisk lub źle koszonych łąk innych typów w obiekcie prawdopodobnie pochodna istniejących tu dawniej łąk trzęślicowych. Na łące od północy i zachodu.

Zw. Alopecurion pratensis Pass. 1964

Holcetum lanati

Łaka kłosówkowa, dość ubogie florystycznie zbiorowisko łąkowe o charakterze degeneracyjnym (powstaje zwykle w wyniku przesuszenia, przenawożenia i zbyt niskiego, mechanicznego koszenia bogatszych florystycznie łąk siedlisk wilgotnych i świeżo-wilgotnych. W obiekcie płaty tego zbiorowiska występują na łące od północy i zachodu.


Kl. Scheuchzerio-Caricetea (Nordh. 1937) Tx. 1937

Rz. Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1951

Zw. Caricion davallianae Klika 1935

Drepanoclado-Cladietum marisci Succ., Knapp 85

Mszyste kłociowisko - szuwar kłociowy z podszyciem mchów brunatnych (Drepanocladus spp., Campylium stellatum). Podstawowe zbiorowisko roślinne rezerwatu i jeden z cenniejszych elementów jego szaty roślinnej. Występuje tu wariant acidofilny ze Sphagnum spp.

Scorpidio-Eleocharidetum quinqueflorae Succow 74

Pionierskie, kalcifilne zbiorowisko ponikła skąpokwiatowego, rozwija się wśród mechowiska, w miejscach o naruszonej darni. W obiekcie stwierdzone w wariancie bez mchu sierpowca, tylko z ponikłem. Cenny element szaty roślinnej rezerwatu.

Rz. Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1937

Zw. Rhynchosporion albae Koch 1926

Caricetum limosae Br.-Bl. 1921

Niski szuwarek turzycy bagiennej, tworzącej płaty w obnizeniach i w dolinkach na torfowiskach mszarnych bądź pasmo na krawędzi pła w jeziorkach dystroficznych. W centralnej części obiektu, przy oczkach wody

Rhynchosporetum albae Koch 1926

Niskie szuwarki przygiełki białej w dolinkach i obniżeniach na torfowiskach mszarnych. W centralnej części obiektu.

Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi Jasn. et Jasn. 1968

Mezo-oligotroficzny mszar dywanowy z wełnianka wąskolistną. Zielone, trzęsawiskowe "dywany" z wełnianką, zawsze silnie uwodnione. W centralnej części obiektu.

Zw. Caricion lasiocarpae Van den Bergh. ap. Lebrun et all. 1949

Caricetum lasiocarpae Koch 1926

Szuwar turzycy nitkowatej. Gdzieniegdzie na obrzeżach obiektu.

Caricetum appropinquatae (Koch 1926) Soo 1938

Kępowy szuwar turzycowy z turzycą tunikową (często towarzyszy jej gorysz błotny). Na zabagnionych glebach torfowych o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym, często w miejscach związanych ze słabymi wysiękami wód podziemnych (lecz z tendencją do ewolucji w kierunku torfowisk mszarnych). W obiekcie wyst. od strony pn., w strefie przejściowej do łąki.

Caricetum diandrae Jon. 1932 em. Oberd. 1957

Niski szuwar turzycy obłej ze zwartym kobiercem mchów brunatnych. Zespół torfotwórczy torfów mszystych. Występuje w formie podzespołów: z Paludella squarrosa i ze Sphagnum teres. Jeden z cenniejszych zespołów roślinnych rezerwatu. Płaty wykształcone w obiekcie należą do największych, najlepiej wykształconych i najładniejszych w regionie.

Sphagno-Caricetum rostratae Steff. 1931 em. Dierss. 1978

Mezo-oligotroficzny mszar dywanowy z turzycą dzióbkowatą, tworzący pło. W centralnej części obiektu, w mozaice z innymi zbiorowiskami mszarnymi.

Rz. Caricetalia nigrae Koch 1926 em. Nordh. 1937

Carici canescentis-Agrostietum caninae Tx. 1937

Młaka niskoturzycowa (=Caricetum fuscae). Zbiorowisko wilgotnych młak z Agrostis canina, Carex fusca, Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides; pośrednie między zbiorowiskami mechowiskowymi a łąkowymi. Na obrzeżach obiektu.
Kl. Utricularieta intermedio-minoris Pietsch 1967

Rz. Utricularietalia intermedio-minoris Pietsch 1966

Zw. Sphagno-Utricularion Fijałk. 1960 em. Jasnowska et Jasnowski 1984

Sphagno-Utricularietum Fijałk. 1960 em. Jasnowska et Jasnowski 1983

Zespół pływaczowy z torfowcami. W zalanych wodą dolinkach torfowych, w dołach potorfowych - pływacze Utricularia minor i Utricularia intermedia płożą się na kobiercu Sphagnum cuspidatum. W obiekcie tylko wariant z U. minor, U. intermedia brak. W centralnej części torfowiska.

Zw. Scorpidio-Utricularion Pietsch 1966

Sparganietum minimi Schaaf 1925

Skupienia jeżogłówki najmniejszej, w oczkach dystroficznych i w pobliżu odpływu w cz. zach.


Stan zagrożenia wymienionych zbiorowisk w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim, a także ich status według Dyrektywy Habitatowej i według Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14.08.2001 w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. 92 z 3.09.2001 poz. 1029) przedstawia tabela:


Zbiorowisko

Dyrektywa Habitatowa/Natura 2000

Siedliska chronione w Polsce

Walor lokalny na Pomorzu

Zagrożenie na Pomorzu

Rzadkość na Pomorzu

Zagrożenie w Wielkopolsce

Sphagno squarrosi-Alnetum
poz. 87

!

VE

R

V

Salicetum pentandro-cinereae
poz. 87

!

NN
I

zb. Deschampsia caespitosa!

NN
N

Holcetum lanati!

NN
N

Potentilletum anserinae.

NN
N

Typhetum latifoliae!!

NN
N

Phragmitetum australis!!

NN
N

Equisetetum fluviatile!!

NN
I

Thelypteridi-Phragmitetum!!

NN
I

Caricetum acutiformis!!

NN
N

Cicuto-Caricetum pseyudocyperi!!

VN
I

Lemnetum minoris.

NN
N

Lemno-Utricularietum vulgaris

Annex I HD (3160)

poz. 22

!!

VV

R

N

Potamogetoneton obtusifolii!!!

NN

R

#

Potamogetonetum natantis!

NN
N

Polygonetum natantis!

NN
N

Nuphareto-Nymphaetum albae!!

NN
V

Nymphaetum candidae!!!

VN

RR

V

Caricetum limosae

Annex I HD (7140, 7150)

poz. 50

!!!

VN

R

E

Rhynchosporetum albae

Annex I HD (7140, 7150)

poz. 50

!!!

VN

R

E

Eriophoro angustifolii-Sphagnetum

Annex I HD (7140)

poz. 50

!!!

VN
V

Sphagno-Caricetum rostratae

Annex I HD (7140)

poz. 49

!!!

NN
E

Caricetum lasiocarpae

Annex I HD (7140)

poz. 49

!!!

NN
E

Caricetum diandrae

Annex I HD (7140)

poz. 49

!!!

VN

R

E

Caricetum appropinquatae

Annex I HD (7140)

poz. 54

!!

VV

R

V

Carici-Agrostietum caninae!!

NV
I

Scorpidio-Eleocharidetum quinqueflorae

Annex I HD (7230)

poz. 53

!!!

EV

R

#

Drepanoclado-Cladietum marisci

Annex I HD - special importance (7210)

poz. 51

!!!

EV

R

#

Sphagno-Utricularietum intermediae

Annex I HD (7110)

poz. 22

!!!

EV

RR

E

Sparganietum minimi

Annex I HD (7140)

poz. 22

!!

VV

R

E

Symbole:
Wartośc lokalna na Pomorzu:

!!! - bardzo cenne, każdy płat zasługuje na ochronę

!! - cenne, dobrze zachowane płaty zasługują na ochronę

! - potrzebna ochrona reprezentacji płatów
Ocena dla Pomorza - zagrożenie (Pawlaczyk npbl.):

pierwsza litera:

X wymarłe

E bezpośrednio narazone na utratę wszystkich stanowisk przez zniszczenie ich siedlisk

V narażone; liczba stanowisk zmniejsza się w wyniku ubytku siedlisk

N nie narażone na zanik stanowisk, liczba stanowisk stabilna lub zbiorowisko ekspansywne, siedliska nie są niszczone, przybywają bądź procesy ich niszczenia i tworzenia są w równowadze

druga litera:

X wymarłe

E bezposrednio narażone na powszechne procesy degradacyjne, które mogą zatrzeć charakter wszystkich fitocenoz

V powszechne procesy degradacyjne dotyczące zdecydowanej większości fitocenoz

N nie narażone na degenerację

Ocena dla Pomorza - rzadkość (Pawlaczyk npbl.)

R rzadkie

RR bardzo rzadkie

Zagrożenie w Wielkopolsce - Czerwona Lista zbiorowisk Wielkopolski (Brzeg i Wojterska 1996)

Ex - wymarłe

E - bezposrednio zagrożone wymarciem

V - narażone

I - o nieokreślonym zagrożeniu

N - nie zagrożone lub ekspansywne

# - nie ma na liście

Materiały do fauny obiektu
Rozpoznanie faunistyczne projektowanego rezerwatu, choć bardzo pobieżne, ujawniło występowanie na terenie projektowanego rezerwatu kilku interesujących gatunków wśród ptaków lęgowych m.in. żuraw (Grus grus).

W sąsiedztwie projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec" stwierdzono występowanie licznych populacji żółwia błotnego (Emys orbicularis) m.in. w jeziorze Wuców, w dolinie Mierzęckiej Strugi i w kompleksie torfowisk Linkowo. Należy przypuszczać, że szczegółowe rozpoznanie faunistyczne projektowanego rezerwatu przyniesie informacje o występowaniu również w tym obiekcie stanowisk żółwia.
Lokalizacja obiektu

Propozycja granic rezerwatu i jego otuliny


Lokalizacja profili torfowych

Lokalizacja zastawek stabilizujących poziom wodyLokalizacja potrzebnych zabiegów ochrony czynnej

1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna