Dolnośląski Konkurs „Pierwsza Pomoc”Pobieranie 69.61 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar69.61 Kb.
Dolnośląski Konkurs

Pierwsza Pomoc”dla dzieci sześcioletnich oraz uczniów klas I-III

ORGANIZATOR: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Instytucje wspierające: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Straż Miejska

Celem konkursu jest; • uaktywnienie placówek przedszkolnych i szkół w zakresie bezpieczeństwa

 • przyswajanie przez dzieci bezpiecznych zachowań

 • powszechna edukacja dzieci 6-letnich oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych

W działaniach konkursowych biorą udział dzieci 6-letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniowie klas I – III szkół podstawowych.

Przebieg konkursu odbędzie się w II etapach:I - Zgłoszenie udziału w formie pisemnej -na karcie zgłoszenia (załącznik 1)
w terminie do 14 lutego 2010r. należy kierować na adres:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,

Plac Powstańców Warszawy 1,

50 – 951 Wrocławz dopiskiem na kopercie : Konkurs „ Pierwsza Pomoc ”).

II - Opracowanie programu oraz podjęcie w macierzystych placówkach działań edukacyjnych wynikających z opracowanego programu , obejmujących wszystkie obszary wyszczególnione w przedstawionych na stronach internetowych założeniach programowych do konkursu oraz dostarczenie programu do Kuratorium wraz z dowolnie wybranymi ( co najmniej dwoma ) załącznikami - w terminie do 30 kwietnia 2010r.

Załączniki:

 • historyjka obrazkowa

 • karty pracy

 • gra planszowa

 • prace plastyczne zebrane w formie albumu

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2010, w Tygodniu dla Bezpieczeństwa.
UWAGA:

Nadesłane na konkurs programy wraz z załącznikami można będzie odbierać w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w pok. Nr 2245 do dnia 30 czerwca 2010 r. Po tym terminie nie będzie możliwy odbiór prac.

Kontakt tel. 071 340-63 30

Dolnośląski Konkurs

Pierwsza Pomoc”dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

ORGANIZATOR: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Instytucje wspomagające: Policealna Szkoła Medyczna we Wrocławiu, Straż Miejska we Wrocławiu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie świadomości i postaw dzieci i młodzieży sprzyjających bezpieczeństwu swojemu i innych.

2. Prawo do udziału w konkursie przysługuje uczniom klas IV- VI szkół


podstawowych.


 1. TEMATYKA KONKURSU
ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
ZACHOWANIE SIĘ W MIEJSCU WYPADKU
WEZWANIE POMOCY
POMOC NIEPRZYTOMNYM
POMOC PRZY KRWOTOKACH, SKALECZENIACH, RANACH
POMOC PRZY ZŁAMANIACH SKRĘCENIACH, ZWICHNIĘCIACH I URAZACH KRĘGOSŁUPA
CHOROBY PRZEWLEKŁE
POMOC PRZY ZATRUCIACH
POMOC PRZY OPARZENIACH , ODMROŻENIACH I UTONIĘCIACH
ZAGROŻENIA NATURALNE
ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE


III. PRZEBIEG KONKURSU:  1. Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach:

   • szkolnym

   • rejonowym (4 byłe województwa)

   • wojewódzkim.

  1. Etap szkolny Konkursu organizują i przeprowadzają szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektorów szkół. Następnie, na podstawie osiągniętych wyników, dokonują kwalifikacji uczniów do udziału w etapie rejonowym w liczbie trzech osób startujących indywidualnie.

  2. Etap rejonowy Konkursu organizują i przeprowadzają rejonowe komisje konkursowe powołane przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Następnie, na podstawie osiągniętych wyników, dokonują kwalifikacji uczniów do udziału w etapie wojewódzkim w liczbie trzech osób.

  3. Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa oraz eksperci powołani przez Organizatora.

  4. Przewodniczący Komisji Szkolnej i Rejonowej sporządza protokół zawierający wszystkie wyniki osiągnięte przez uczestników danego etapu
   ( wg załącznika 2) i przekazuje do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

IV HARMONOGRAM

1. Przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu: do 30 marca 2010r.
UWAGA

Przeprowadzenie etapu szkolnego jest równoznaczne z chęcią uczestnictwa
w Konkursie. Protokoły z przeprowadzonego etapu szkolnego są równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w dalszych etapach konkursu. Protokoły – zał. nr 2 należy kierować do dnia 7 kwietnia 2010 r. na adres:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1,

50 – 951 Wrocław z dopiskiem na kopercie

Konkurs „Pierwsza Pomoc”.

2. Przeprowadzenie etapu rejonowego konkursu: do 7 maja 2010r.

3. Etap wojewódzki: czerwiec 2010r.


 1. REGULAMIN  1. Etap szkolny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego i zadań praktycznych, które opracowuje Szkolna Komisja Konkursowa. Dyrektor szkoły potwierdza prawidłowość przeprowadzania rozgrywek i przesyła wyniki do Komisji Wojewódzkiej, która dokonuje kwalifikacji uczniów do etapu rejonowego.

  2. Etap rejonowy przeprowadzany jest w formie testu pisemnego i zadań praktycznych, opracowanych przez Rejonową Komisja Konkursowa. Zadania praktyczne przeprowadzane są na 4 stacjach w kolejności ustalonej wylosowanym numerem startowym. Przewodniczący Rejonowej Komisji Konkursowej potwierdza prawidłowość przeprowadzania rozgrywek i przesyła wyniki do Komisji Wojewódzkiej, która dokonuje kwalifikacji uczniów do finału.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników, przeprowadzona zostanie dogrywka, polegająca na odpowiedzi na to samo pytanie problemowe.


  1. Finał wojewódzki przeprowadzany jest w formie działań praktycznych przygotowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Zadania wykonują uczestnicy na 6 stacjach w kolejności ustalonej wylosowanym numerem startowym. Wojewódzka Komisja Konkursowa ustala sumę punktów zdobytych na poszczególnych stacjach zadaniowych. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników, przeprowadzona zostanie dogrywka, polegająca na odpowiedzi na to samo pytanie problemowe. 1. NAGRODY

1. Nagrody na etapie szkolnym zapewnia szkolny komitet organizacyjny.

2. Nagrodami dla 3 uczestników, uzyskujących miano laureatów konkursu, są:

I miejsce - rower górski

II i III miejsca - nagrody rzeczowe


 1. Organizatorzy przewidują dodatkowe nagrody rzeczowe.

 2. Miano laureata upoważnia do wpisu osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2010 roku,

w Tygodniu dla Bezpieczeństwa.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Odwołanie od przebiegu i wyników konkursu może wnosić uczeń, jego rodzic lub

prawny opiekun, nauczyciel opiekun ucznia bądź grupy.

2. Odwołanie wnosi się na piśmie do Przewodniczącego WKK:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-951 Wrocław

Przewodniczący WKK

Konkursu „Pierwsza Pomoc ”

W nieprzekraczalnym terminie 7 dni od przeprowadzenia konkursu na danym etapie.

3. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty wpływu.

4. Odwołania nie mające formy pisemnej nie będą rozpatrywane.
LITERATURA:

1. ABC Resuscytacji

Wydanie drugie pod redakcją Juliana Jakubaszki

(Górnicki Wydawnictwo Medyczne), Wrocław 2006

2.

3. Buchfelder A.,Buchfelder M., Podręcznik pierwszej pomocy: Warszawa 20034. Scenariusze zajęć Ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli i wychowawców z zakresu
powszechnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – Regionalny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Dolnośląski Konkurs

Pierwsza Pomoc”dla uczniów gimnazjów

ORGANIZATOR: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Instytucje wspomagające: Policealna Szkoła Medyczna we Wrocławiu, Straż Miejska we Wrocławiu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie świadomości i postaw dzieci i młodzieży sprzyjających bezpieczeństwu swojemu i innych;

2. Prawo do udziału w konkursie przysługuje wszystkim uczniom gimnazjum.

II. PRZEBIEG KONKURSU

1.Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach:   • szkolnym

   • rejonowym (4 byłe województwa)

   • wojewódzkim.

2. Etap szkolny Konkursu organizują i przeprowadzają szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektorów szkół. Następnie, na podstawie osiągniętych wyników, dokonują kwalifikacji uczniów do udziału w etapie regionalnym w liczbie trzech osób.

3. Etap rejonowy Konkursu organizują i przeprowadzają rejonowe komisje konkursowe powołane przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowego. Następnie, na podstawie osiągniętych wyników, dokonują kwalifikacji uczniów do udziału w etapie wojewódzkim w liczbie trzech osób.  1. Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza wojewódzka komisja konkursowa oraz eksperci powołani przez Organizatora.

5. Przewodniczący Komisji Szkolnej i Rejonowej sporządza protokół zawierający wszystkie wyniki osiągnięte przez uczestników danego etapu
( wg załącznika 2) i przekazuje do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

III. TEMATYKA KONKURSU


    1. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy


2. Zaburzenia podstawowych funkcji organizmu
3. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
4. Utonięcia i załamania lodu

5. Krwotoki i rany
6. Urazy głowy i kręgosłupa
7. Urazy kości i stawów
8. Urazy termiczne i chemiczne
9. Ciała obce w organizmie
10. Zatrucia organizmu
11. Ukąszenia, pogryzienia i użądlenia
12. Nagłe zasłabnięcia
13. Apteczka pierwszej pomocy
IV. HARMONOGRAM

 1. Przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu: do 30 marca 2010r.

 2. Przeprowadzenie etapu szkolnego jest równoznaczne z chęcią uczestnictwa
  w Konkursie. Protokoły z przeprowadzonego etapu szkolnego są równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w dalszych etapach konkursu. Protokoły – zał. nr 2 należy kierować do dnia 7 kwietnia 2010 r. na adres:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1,

50 – 951 Wrocław z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Pierwsza Pomoc”.
 1. Przeprowadzenie etapu rejonowego konkursu: do 5 maja 2009r.

 2. Finał wojewódzki: czerwiec 2009r.

V. REGULAMIN

 1. Etap szkolny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego i zadań praktycznych, które opracowuje Szkolna Komisja Konkursowa. Dyrektor szkoły potwierdza prawidłowość przeprowadzania rozgrywek i przesyła wyniki do Komisji Wojewódzkiej, który dokonuje kwalifikacji uczniów do etapu rejonowego.

 2. Etap rejonowy przeprowadzany jest w formie testu pisemnego i zadań praktycznych, które opracowuje Rejonowa Komisja Konkursowa. Zadania wykonują uczestnicy na 4 stacjach w kolejności ustalonej wylosowanym numerem startowym. Przewodniczący Rejonowej Komisji Konkursowej potwierdza prawidłowość przeprowadzania rozgrywek i przesyła wyniki do Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej, który dokonuje kwalifikacji uczniów do finału. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch, lub więcej zawodników, przeprowadzona zostanie dogrywka, polegająca na odpowiedzi na to samo pytanie problemowe.

 3. Etap wojewódzki przeprowadzany jest w formie zadań praktycznych przygotowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Zadania wykonują uczestnicy na 8 stacjach w kolejności ustalonej wylosowanym numerem startowym.

 4. Wojewódzka Komisja Konkursowa ustala sumę punktów zdobytych na poszczególnych stacjach zadaniowych. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch, lub więcej zawodników, przeprowadzona zostanie dogrywka, polegająca na odpowiedzi na to samo pytanie problemowe.

VI. NAGRODY

1. Nagrody na etapie szkolnym i rejonowym zapewnia szkolny/ rejonowy komitet


organizacyjny.

2. Nagrodami dla 3 uczestników, uzyskujących miano laureatów konkursu, są:


I miejsce - rower górski

II i III miejsca - nagrody rzeczowe 1. 3. Organizatorzy przewidują dodatkowe nagrody rzeczowe.

4. Miano laureata upoważnia do wpisu osiągnięcia na świadectwie ukończenia
gimnazjum.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2010 roku, w Tygodniu dla Bezpieczeństwa.


TRYB ODWOŁAWCZY

1. Odwołanie od przebiegu i wyników konkursu może wnosić uczeń, jego rodzic lub

prawny opiekun, nauczyciel opiekun ucznia bądź grupy.

2. Odwołanie wnosi się na piśmie do Przewodniczącego WKK:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-951 Wrocław

Przewodniczący WKK

Konkursu „Pierwsza Pomoc”

W nieprzekraczalnym terminie 7 dni od przeprowadzenia konkursu na danym etapie.

3. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty wpływu.

4. Odwołania nie mające formy pisemnej nie będą rozpatrywane.
LITERATURA:

1. ABC Resuscytacji

Wydanie drugie pod redakcją Juliana Jakubaszki

(Górnicki Wydawnictwo Medyczne), Wrocław

2. Tadeusz Siuda, Marian Stebelski, Krzysztof. M.Zaczek Zaczyński Edukacja dla Bezpieczeństwa „Ratownik Junior” Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Dom Wyd. Elipsa

3. Buchfelder A.,Buchfelder M., Podręcznik pierwszej pomocy: Warszawa 2003


4. Scenariusze zajęć Ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli i wychowawców z zakresu
powszechnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – Regionalny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Załącznik nr 1

--------------------, dn .------------------- 2010r.

Pieczęć szkoły

Wojewódzka Komisja Konkursu

Pierwsza Pomoc ”

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-951 Wrocław

Zgłaszam uczestnictwo niżej wymienionej szkoły/przedszkola w Dolnośląskim Konkursie „Pierwsza Pomoc” dla dzieci sześcioletnich i uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Pełna nazwa szkoły/przedszkola:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon ( z numerem kierunkowym)----------------------------------- fax------------------------------

e-mail: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor szkoły/przedszkola

( podpis i pieczęć )Załącznik nr 2

------------------, dn.--------------2010r.-----------------------------

---------------------------------

---------------------------------

( nazwa szkoły, adres, telefon)


Wojewódzka Komisja Konkursu

Pierwsza Pomoc”

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-951 Wrocław

Protokół z etapu szkolnego/rejonowego Konkursu „Pierwsza Pomoc”

który odbył się dnia: ------------------ w ------------------------------------


 1. skład Szkolnej/Rejonowej Komisji Konkursowej:

Przewodniczący Komisji - ---------------------------------------------

Członkowie Komisji - ---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------


 1. liczba uczniów uczestniczących w konkursie: -----------------------
 1. Szkolna /Rejonowa Komisja Konkursowa zakwalifikowała do etapu rejonowego/wojewódzkiego następujących uczniów:

L.p

Imię i nazwisko

klasa

Liczba punktów

--------------------------------------- -----------------------------

Dyrektor szkoły pieczęć szkoły Przewodniczący Szkolnej/ RejonowejKomisji

Pobieranie 69.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna