Dopuszczający i dostateczny, przy czym uczeń otrzymuje: dopuszczającyPobieranie 284.59 Kb.
Strona1/6
Data06.05.2016
Rozmiar284.59 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Przedmiotowy system oceniania

z języka polskiego

Wymagania programowe

W przełożeniu na stopnie szkolne wymagania podstawowe odpowiadają ocenom: dopuszczający i dostateczny, przy czym uczeń otrzymuje:

   • dopuszczający za niepełne spełnienie wymagań podstawowych (np. w sprawdzianach – obniżone o 10% punktów w stosunku do progu zaliczenia na stopień dostateczny);

   • dostateczny przy pełnym spełnieniu wymagań podstawowych.

Wymagania ponadpodstawowe odpowiadają ocenom dobry i bardzo dobry, przy czym uczeń otrzymuje:

   • dobry za niepełne spełnienie wymagań ponadpodstawowych (lub spełnienie ich na nieco obniżonym poziomie);


   • bardzo dobry przy pełnym spełnieniu wymagań ponadpodstawowych.

Stopień niedostateczny dostaje uczeń, który nie spełnia wymagań podstawowych w stopniu stanowiącym minimalny próg zaliczenia.

Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania podstawowe i ponadpodstawowe, a także mający wyższe, ponadprogramowe umiejętności lub wiadomości.

O progu zaliczenia na poszczególne poziomy wymagań i o zakresie ich obniżenia (pozwalającym stwierdzić, że uczeń dane wymagania spełnia, choć w stopniu niepełnym) każdorazowo decyduje nauczyciel, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów, a także zakres pracy, stosowane narzędzie sprawdzania osiągnięć, czas pracy uczniów, trudność zadania itp.

Wymagania mają, oczywiście, charakter hierarchiczny i kumulatywny. Spełnienie wymagań ponadpodstawowych zakłada uprzednie spełnienie wymagań podstawowych. Uczeń kwalifikujący się do oceny dobry lub bardzo dobry musi spełniać całkowicie wymagania podstawowe, a także ponadpodstawowe w stopniu pełnym (bardzo dobry) lub niepełnym (dobry). Podobnie uczeń otrzymujący ocenę celujący – spełniać musi całkowicie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe oraz poza nie wykraczać.Cele przedmiotowe języka polskiego

Dokonując oceny umiejętności ucznia, nauczyciel weźmie pod uwagę nie tylko ostateczny wynik, efekt pracy (np. przedstawioną wypowiedź ustną lub wypracowanie zawierające analizę i interpretację utworu literackiego), ale i całokształt czynności wykonywanych przez ucznia przy rozwiązywaniu zadania otwartego:

 • zrozumienie polecenia (problemu),

 • sporządzenie planu pracy,


 • wybór sposobu pracy (np. algorytmu, procedury) adekwatnego do rodzaju problemu,

 • kolejność realizacji zaplanowanej procedury,

 • powiązanie różnych elementów wiedzy (także z różnych przedmiotów),

 • zastosowanie posiadanej wiedzy i umiejętności w nowej sytuacji (samodzielna praca z nowym tekstem przy zastosowaniu znanych procedur),

 • przedstawienie wniosków w jasny, komunikatywny i stylistycznie poprawny sposób.


Metody sprawdzania osiągnięć uczniów

W ocenianiu stosuje się różne metody, techniki i narzędzia. Mogą to być:

 • różnego typu testy – pisemne i ustne (sprawdziany wiadomości i umiejętności, testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów literackich i nieliterackich;

 • zbiorowa pogadanka sprawdzająca;

 • obserwacja udziału ucznia w dyskusji i debacie klasowej;

 • obserwacja uczenia się (np. w trakcie pracy w grupach zadaniowych);

 • wypracowania i inne prace pisemne: krótko-, średnio- i długoterminowe;

 • projekty edukacyjne;

 • rozmowy z uczniem, w których wyjaśnia on zastosowane przez siebie procedury (np. sposób analizy i interpretacji utworu literackiego).

Obserwacji podlegają zarówno czynności intencjonalnie wywołane przez nauczyciela, jak i te, które nie są wywołane celowo (np. sposoby uczenia się).

Rodzaje aktywności ucznia podlegające obserwowaniu i ocenianiu:

 • wypowiedzi ustne (odpowiedź na pytanie nauczyciela, referowanie zagadnień, udział w dyskusji, spontaniczne zabieranie głosu itp.);

 • prace pisemne w różnej formie (wypracowania domowe i klasowe, notatki, krótkie odpowiedzi);

 • referaty i prezentacje własne;

 • praca zespołowa i prezentowanie jej wyników;

 • wykonywanie zadań domowych – obowiązkowych i dodatkowych („dla chętnych”);

 • aktywność i inicjatywa przejawiane na lekcjach;

 • samodzielnie i zespołowo wykonywane zadania złożone (w tym projekty edukacyjne);

 • recytacja utworów literackich, udział w szkolnych przedstawieniach teatralnych, różne formy wypowiedzi związanych z przekładem intersemiotycznym (np. poezja śpiewana, wykonanie plakatu, nakręcenie fragmentu filmu).

Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej pracy pisemnej – propozycja

Wymagania mają charakter kumulatywny, uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę niższą (np. dostateczny: „prawidłowy dobór materiału literackiego”), nie może uzyskać oceny wyższej (np. dobry: „właściwy komentarz”, jeśli np. komentarz jest właściwy, ale odnosi się do bezzasadnie wskazanych utworów literackich).

Posługując się tabelą kryteriów, należy czytać ją „od dołu” i stopniowo przesuwać się ku górze, sprawdzając, czy praca spełnia kryteria na kolejne oceny w zakresie poszczególnych poziomów pracy.

Wagę poszczególnych poziomów pracy w klasie pierwszej proponujemy ująć w proporcjach:


Poziom

merytoryczny

strukturalny

językowy (język i styl)

30%

30%

40%
Ocena

Poziom

merytoryczny

strukturalny

językowy (język i styl)

celujący

– oryginalne, ciekawe i samodzielne ujęcie tematu

– materiał literacki wykracza poza treści programowe

– wnikliwa, pogłębiona interpretacja utworów literackich

– całkowita poprawność merytoryczna

– samodzielność myślenia, poprawność i spójność argumentacji

– znajomość różnorodnych kontekstów

– widoczna umiejętność świadomego wyboru, selekcjonowania, przetwarzania i syntezowania wiedzy

– erudycyjność wywodu– zachowanie konwencji gatunkowej wybranej formy pracy

– oryginalna kompozycja (funkcjonalna wobec tematu)

– umiejętne wplatanie cytatów

– praca napisana estetycznie, czytelne akapity – funkcjonalne wobec kompozycji– styl jasny, swobodny, barwny, o cechach indywidualnych

– duża sprawność językowa

– bogate słownictwo

– język całkowicie poprawny

– sprawne, funkcjonalne posługiwanie się interpunkcją


bardzo dobry

– trafne, oryginalne ujęcie tematu

– materiał literacki dobrany trafnie, celowo, zinterpretowany w pogłębiony sposób

– całkowita poprawność merytoryczna

– wykazanie się znajomością kontekstów kulturowych i filozoficznych, umiejętność wykorzystania ich w interpretacji utworów

– samodzielność i dojrzałość sądów

– posługiwanie się terminologią

– dokonywanie zestawień i porównań, syntezowanie wiadomości, wyciąganie wniosków


– przemyślana, oryginalna kompozycja

– forma pracy funkcjonalna wobec tematu

– spójność logicznego wywodu

– przejrzystość dowodzenia

– umiejętne wykorzystanie cytatów

– praca napisana estetycznie, czytelne akapity – funkcjonalne wobec kompozycji– styl jasny, swobodny, funkcjonalny wobec wybranej formy pracy

duża sprawność językowo-

-stylistyczna

– bogate, zróżnicowane słownictwo

– poprawna, urozmaicona składnia

– praca poprawna pod względem językowym (dopuszczalne niewielkie, sporadyczne usterki)dobry

– temat w pełni zrealizowany

– właściwy dobór materiału literackiego i kulturowego opatrzonego właściwym komentarzem

– praca w pełni poprawna merytorycznie

– sądy formułowane z odwoływaniem się do tekstów

– widoczna umiejętność interpretowania utworów literackich i innych tekstów kultury

– ujęcie tematu poprawne, zachowanie spójności logicznego wywodu

– samodzielność wyciągania wniosków, obecne w pracy sądy oceniające i wartościujące – uzasadniane na podstawie materiału literackiego


– widoczny zamysł kompozycyjny (przemyślana kompozycja),

– właściwe proporcje między poszczególnymi częściami pracy

– zachowanie ciągłości i przejrzystości logicznego wywodu

– wplatanie cytatówstyl poprawny, widoczna sprawność stylistyczno-

-językowa

– styl adekwatny do zamierzonej formy pracy

– widoczna umiejętność posługiwania się oficjalną odmianą polszczyzny

– dość zróżnicowane słownictwo

– umiejętność posługiwania się zróżnicowanymi strukturami składniowymi

z na ogół właściwie stosowaną interpunkcją

– dopuszczalne nieliczne błędy frazeologiczne i składniowe, ortograficzne i interpunkcyjnedostateczny

– praca zgodna z tematem, choć niepełna, uboga, bez pogłębienia

– poprawne, choć schematyczne ujęcie tematu

– prawidłowy dobór materiału literackiego opatrzonego właściwym komentarzem (dopuszczalne drobne błędy rzeczowe i uproszczenia)

– komentarz zawiera elementy interpretacji (a nie tylko streszczania), wartościowania i sądów własnych – choćby w minimalnym stopniu

– odwoływanie się do omawianych tekstów przy formułowaniu sądów

– wyciąganie wnioskówpraca formalnie trójdzielna

– kompozycja zaznaczona graficznie (akapity)

– dający się odczytać zamysł kompozycyjny

– dopuszczalne błędy kompozycji, np.: zachwianie proporcji kompozycyjnych, zakłócenia spójności – przy ogólnym zachowaniu myśli przewodniej– styl na ogół poprawny

– niezbyt bogate słownictwo

– dopuszczalne błędy językowe: składniowe, frazeologiczne, ortograficzne i interpunkcyjne


dopuszczający

– praca w większej części zgodna z tematem (realizuje temat, choć w niepełny sposób)

– dobór materiału literackiego (i kulturowego) w większości zgodny z tematem

– właściwy dobór materiału literackiego, choć ubogi, niepełny komentarz

– komentarz w większości poprawny merytorycznie, dopuszczalne drobne błędy rzeczowe

– ujęcie tematu na ogół poprawne

sądy odtwórcze, stereotypowe, ale odnoszące się do utworów literackich (i innych dzieł)– praca zrozumiała pod względem logicznym i kompozycyjnym, zamysł autora jest w miarę czytelny, choć momentami niespójny

– dopuszczalne błędy kompozycyjne (np. brak wstępu lub zakończenia, zakłócone proporcje między elementami pracy, brak zachowania logicznej spójności wywodu itp.)– praca napisana w sposób komunikatywny pod względem stylistycznym i językowym

– dopuszcza się błędy stylistyczne, ubogie słownictwo

– dopuszczalne błędy językowe (składniowe, frazeologiczne, gramatyczne i leksykalne), a także błędy zapisu (ortograficzne i interpunkcyjne) – w stopniu niezakłócającym komunikatywności tekstu
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna