Dopuszczający i dostateczny, przy czym uczeń otrzymuje: dopuszczający


Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej wypowiedzi ustnej (omówienie wskazanego tematu, zagadnienia itp.) – propozycjaPobieranie 284.59 Kb.
Strona2/6
Data06.05.2016
Rozmiar284.59 Kb.
1   2   3   4   5   6

Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej wypowiedzi ustnej (omówienie wskazanego tematu, zagadnienia itp.) – propozycja
Wagę poszczególnych poziomów wypowiedzi ustnej w klasie pierwszej ujmujemy w proporcjach:


Poziom

merytoryczny

strukturalny

językowy

40%

30%

30%Ocena

Poziom

merytoryczny

strukturalny

językowy

celujący


– jak na ocenę bdb oraz:

– dążenie do erudycyjności wypowiedzi

– wyjście poza treści programowe

– cytowanie, przytaczanie, powoływanie się na sądy i opinie autorytetów– jak na ocenę bdb oraz:

– oryginalna forma, funkcjonalna wobec tematu (np. z elementami happeningu)
– jak na ocenę bdb

bardzo dobry

– zagadnienie omówione w sposób pełny, pogłębiony,

– uczeń zna, dobrze rozumie i obszernie przedstawia materiał (fakty, pojęcia, utwory, zagadnienia...) w ścisłym związku z tematem

– wykorzystanie kontekstów

– samodzielne kojarzenie faktów i informacji, wyciąganie wniosków

– ocenianie, wartościowanie

– poprawnie budowane argumenty odnoszone do omawianych tekstów kultury
– przemyślana kompozycja wypowiedzi

– wyraźnie zaznaczony punkt wyjścia i rozwijanie myśli w logiczny, konsekwentny sposób

– przejrzystość i czytelność wywodu

– zamknięcie wypowiedzi wnioskami

– próby nadania wypowiedzi oryginalnej formy, funkcjonalnej wobec tematu– uczeń przestrzega zasad poprawności języka mówionego w zakresie wymowy, fleksji, leksyki, frazeologii i składni

– przestrzega zasad etykiety językowej

– posługuje się bogatym słownictwem, stosuje terminologię właściwą dla omawianego zagadnienia


dobry

– temat omówiony w sposób wyczerpujący, wykorzystane ważne wiadomości

– przedstawianie tekstów w sposób problemowy

– materiał rzeczowy dobierany trafnie, interpretowany i komentowany prawidłowo

– uzasadnianie sądów i stwierdzeń na podstawie utworów literackich i innych tekstów kultury

– prezentowane zagadnienia (fakty, teksty, postacie itp.) mają ścisły związek z tematem

– w wypowiedzi pojawiają się poprawnie zbudowane argumenty– wypowiedź zorganizowana, z wyraźnie zaznaczonym wstępem (punktem wyjścia, tezą itp.) i uporządkowanym rozwinięciem

– widoczne dążenie do porządkowania i scalania informacji– wypowiedź w miarę płynna, komunikatywna

– styl poprawny, zgodny z sytuacją komunikacyjną

– język na ogół zgodny z normą polszczyzny mówionej (przeważnie poprawny w zakresie wymowy, fleksji, leksyki, frazeologii)

– zróżnicowane słownictwo, stosowanie terminologii związanej z zagadnieniem

– uczeń stara się przestrzegać etykiety językowej i stosuje środki językowe typowe dla określonej formy wypowiedzi ustnej (np. przemawianie, przekonywanie, zwracanie się do rozmówcy)

– stosowanie środków językowych podkreślających własne sądy i opinie

– sygnalizowanie przytaczania zdań (opinii, sądów) cudzych


dostateczny

– uczeń w większości zna, rozumie i przedstawia informacje związane z tematem

– prawidłowo lokalizuje utwory i postacie

– wyjaśnia terminy i pojęcia w sposób odtwórczy, lecz własnymi słowami

– podejmuje próbę interpretowania omawianych tekstów kultury

– stara się uzasadniać własne sądy i opinie

– stwierdzenia odnosi do konkretnych utworów

– popełnia drobne błędy rzeczowe, odchodzi od tematu


– wypowiedź krótka, ale zawierająca kluczowe dla zagadnienia informacje

– wypowiedź na ogół uporządkowana

– uczeń stara się zachować logiczną kolejność przedstawiania wiadomości


– styl na ogół poprawny, adekwatny do sytuacji komunikacyjnej; dopuszczalne błędy

– niezbyt bogate, ale wystarczające słownictwo

– dopuszczalne błędy językowe: składniowe, frazeologiczne

– posługiwanie się terminologią niezbędną do omówienia tematudopuszczający

– uczeń przedstawia podstawowe informacje (zagadnienia, utwory, postacie, terminy)

– wyjaśnia pojęcia w sposób odtwórczy i niepełny

– potrafi przedstawić temat przynajmniej w 50%

– dopuszczalne błędy rzeczowe i odchodzenie od tematu– wypowiedź krótka, fragmentaryczna

– uczeń przedstawia fakty, postacie, teksty itp. w dowolnej, często przypadkowej kolejności, jednak w sposób niezakłócający zrozumiałości wypowiedzi– uczeń stara się mówić polszczyzną oficjalną

– stara się zachować styl adekwatny do sytuacji komunikacyjnej

– dopuszczalne błędy językowe w stopniu niezakłócającym komunikatywności wypowiedzi

– słownictwo ubogie
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna