Dopuszczający i dostateczny, przy czym uczeń otrzymuje: dopuszczającyPobieranie 284.59 Kb.
Strona3/6
Data06.05.2016
Rozmiar284.59 Kb.
1   2   3   4   5   6

wymagania OGÓLNE
W zakresie czytania (analizy i interpretacji) tekstów literackich i innych dzieł sztuki
P (POZIOM PODSTAWOWY)


[Wymagania oznaczone gwiazdką (*) przewidziane są dla zakresu rozszerzonego.]
Uczeń:

 • czyta ze zrozumieniem (tzn. rozumie znaczenia słów, związków frazeologicznych, zdań, fragmentów – na poziomie dosłownym i przenośnym, symbolicznym lub parabolicznym);

 • rozpoznaje treści dosłowne i ukryte dzieła;

 • czyta głośno, wyraziście, z właściwą dykcją i intonacją;

 • swoimi słowami opowiada (streszcza, parafrazuje) czytany utwór;

 • określa tematykę, wątki i motywy; wskazuje główne wydarzenia i bohaterów;
 • formułuje hipotezy interpretacyjne (*samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela) i uzasadnia je na podstawie analizy;

 • *wskazuje dominantę kompozycyjną wiersza;

 • określa podmiot liryczny i adresata utworu lirycznego;

 • wyjaśnia tytuł utworu;

 • określa styl i nastrój wiersza;

 • rozpoznaje gatunek literacki i kompozycję utworu;

 • wskazuje występujące w omawianych utworach środki stylistyczne (porównania, powtórzenia, metafory, antytezy itp.) i próbuje określać ich funkcję;

 • wskazuje w wierszach stylizację i określa jej funkcję;

 • *wskazuje główne cechy poetyki i określa ich funkcję (kreację podmiotu lirycznego i adresata, formę podawczą, sytuację liryczną, ukształtowanie języka artystycznego itp.);
 • wykorzystuje konteksty do interpretacji utworu:

 • znajduje informacje o autorze i okolicznościach napisania wiersza;

 • wskazuje przybliżony czas powstania dzieła;

 • dostrzega powiązania utworów z historią Polski i Europy;

 • wskazuje różnice między prawdą historyczną i fikcją literacką;

 • w czytanych utworach odnajduje echa poglądów filozoficznych;

 • dostrzega obecność toposów antycznych i biblijnych oraz inne nawiązania kulturowe; określa ich sensy i symbolikę; rozpoznaje aluzje, znaki i symbole kulturowe;

 • *w utworach poetów współczesnych odnajduje nawiązania kulturowe do tradycji antycznej, średniowiecznej, renesansowej, barokowej, oświeceniowej;

 • dostrzega w utworze najważniejsze wartości charakterystyczne dla epoki, w której powstał;

 • *rozpoznaje konwencję literacką dzieła i jego styl (np. renesansowy, barokowy);

 • w czytanym utworze dostrzega pastisz, parodię, karykaturę;
  • czyta utwory literackie i teksty publicystyczne ze zrozumieniem ich przesłania;

  • nazywa wartości i postawy obecne w utworze;

  • inspirowany czytanymi utworami stawia pytania dotyczące ludzkiej egzystencji, problemów filozoficznych itp.;

  • dostrzega sensy najistotniejsze w utworze, skupia się na nich;

  • rozpoznaje podstawową funkcję dzieła (np. dydaktyczno-moralizatorską);
  • podejmuje próbę odczytania obrazu, rzeźby, dzieła architektury – w kontekście epoki, z której pochodzą;

  • porównuje utwory literackie i dzieła innych sztuk.PP (POZIOM PONADPODSTAWOWY)

Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń: • podejmuje samodzielną interpretację wiersza na podstawie jego analizy;

 • *samodzielnie interpretuje czytane wiersze, odwołując się zarówno do ich treści, jak i poetyki;

 • rozpoznaje znaki tradycji (judaistycznej, antycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej itp.);

 • *interpretuje wiersze współczesne w kontekście tradycji biblijnej, antycznej, średniowiecznej itp.;

 • interpretuje wiersz, sytuując go w różnych kontekstach (np. historycznym, kulturowym, literackim);

 • *wskazuje funkcję (ideową i kompozycyjną) aluzji literackiej i znaku kulturowego (np. biblijnego, antycznego);

 • poszukuje samodzielnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego twórcy różnych epok sięgają do postaci i motywów biblijnych;

 • dostrzega wartości stylistyczne środków językowych (zwłaszcza słownikowych, słowotwórczych i frazeologicznych) występujących w wierszu;

 • *rozpoznaje charakterystyczne dla danej epoki cechy języka i stylu czytanych utworów;

 • określa funkcję występujących w dziele tematów, toposów, motywów;

 • przedstawia uniwersalny sens motywów biblijnych i mitologicznych wykorzystywanych przez poetów współczesnych;

 • na podstawie czytanych utworów określa funkcję toposów antycznych i biblijnych w kulturze współczesnej;

 • *wyjaśnia, dlaczego archetypy, mity i toposy greckie (śródziemnomorskie) są wspólnym językiem kultury europejskiej;

 • * porównuje antyczne, biblijne i współczesne rozumienie tragizmu ludzkiego losu;

 • *podejmuje rozważania na temat tradycji i dziedzictwa oraz ich roli w kształtowaniu się tożsamości narodu;

 • *komentuje sposób odwoływania się poetów współczesnych do tradycji kulturowej;

 • dostrzega dialogowość kultury;
 • interpretuje dzieła sztuki reprezentujące różne style i konwencje (np. malarstwo romańskie, katedrę gotycką);

 • *dostrzega strukturę artystyczną dzieła;

 • rozpoznaje podstawowe wyróżniki kodu innych niż literackie dziedzin sztuki w zakresie niezbędnym do odbioru dzieł (np. plastycznych, teatralnych, filmowych).


W zakresie czytania tekstu nieliterackiego, tzn. popularnonaukowego, publicystycznego, naukowego (np. filozoficznego lub teoretycznoliterackiego)
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna