Dopuszczający i dostateczny, przy czym uczeń otrzymuje: dopuszczającyPobieranie 284.59 Kb.
Strona4/6
Data06.05.2016
Rozmiar284.59 Kb.
1   2   3   4   5   6

P


Uczeń:

 • czyta tekst ze zrozumieniem, tzn. rozumie znaczenia słów, zdań, akapitów, całości;

 • wyodrębnia tezę (główną myśl) całego tekstu lub jego fragmentu (np. akapitu);

 • wskazuje wykorzystane (przywołane) w tekście argumenty;

 • rozpoznaje zasadę kompozycyjną tekstu;

 • określa nadawcę i adresata tekstu;

 • określa główną funkcję tekstu;

 • rozpoznaje charakterystyczne cechy języka i stylu tekstu;

 • nazywa najważniejsze środki językowe występujące w tekście i określa ich funkcję;

 • określa cechy gatunkowe tekstu (np. eseju, recenzji, reportażu);

 • znajduje w tekście potrzebne informacje, odtwarza je i przetwarza (porządkuje, wykorzystuje do rozwiązania problemu, wskazuje przyczyny i skutki);

 • odróżnia występujące w tekście informacje od opinii.

PP


Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń:

 • rozpoznaje zasadę kompozycyjną tekstu i określa jej funkcję;

 • określa różne funkcje tekstu;

 • określa, jaki jest związek języka i stylu tekstu z jego funkcją.W zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnych

P


Uczeń:

 • pisze dłuższy tekst, przestrzegając podstawowych zasad organizacji poznanych form wypowiedzi, a zwłaszcza: rozprawki, recenzji, referatu, interpretacji utworu literackiego lub jego fragmentu, sprawozdania;

 • wprowadza w sposób celowy do swoich wypowiedzi podstawowe cechy tekstu popularnonaukowego lub publicystycznego;

 • redaguje noty biograficzne wskazanych postaci (np. filozofów greckich, twórców renesansowych, współczesnych pisarzy i poetów);

 • *redaguje krótką recenzję krytyczną i recenzję zachęcającą innych to lektury;
 • *przedstawia różne fazy powstawania reportażu (zbieranie materiałów, rozmowy z ludźmi, poszukiwanie formuły tekstu itd.);

 • *wyjaśnia, na czym polega specyfika pracy dziennikarza: prasowego, radiowego, telewizyjnego;

 • *podejmuje próbę napisania reportażu na wskazany przez nauczyciela temat;

 • *pisze sprawozdanie z debaty klasowej, oceniając argumentację własną i kolegów;

 • samodzielnie sporządza przejrzyste notatki z lekcji i pracy własnej;
 • dostosowuje formę do tematu wypowiedzi;

 • opracowuje redakcyjnie tekst (wprowadza celową kolejność podawania informacji, dokonuje adiustacji tekstu, segmentuje go, wprowadza tytuły i śródtytuły, stosuje wyróżnienia graficzne);

 • doskonali język, styl, kompozycję;

 • poprawia błędy językowe i stylistyczne;

 • zachowuje procedurę pisania pracy na temat literatury i kultury: gromadzi i selekcjonuje materiał, *hierarchizuje argumenty, formułuje hipotezy i wnioski;
 • stosuje podstawowe terminy z historii literatury, poetyki, teorii literatury i nauki o języku (a także niektóre najważniejsze terminy z zakresu sztuk pięknych);

 • świadomie (celowo) streszcza, parafrazuje, cytuje, komentuje teksty, odróżniając te czynności od siebie;

 • przekształca tekst pisany: skraca lub rozwija;

 • formułuje i uzasadnia opinie;

 • przedstawia (komentuje) własne przeżycia wynikające z kontaktów z literaturą i sztuką;

 • pisze z dbałością o estetykę wypowiedzi;
 • pisze przejrzystą, komunikatywną pracę na temat zagadnień związanych z kulturą antyku i Biblią, literaturą i kulturą średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia;

 • *buduje dłuższą wypowiedź na temat wartości ideałów starożytnych dla współczesnego człowieka – uzasadnia swoje sądy, odwołując się do różnych tekstów kultury;

 • wykazuje się podstawową wiedzą o omawianych utworach, tekstach, gatunkach literackich, zjawiskach kulturowych etc.


PP

Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń: • redaguje własną wypowiedź zgodnie z cechami gatunku i zamierzoną funkcją tekstu;

 • pisze pracę na wskazany temat, poprawnym językiem literackim, w formie dostosowanej do tematu, o wyrazistym zamyśle kompozycyjnym;

 • pisze pracę na temat poznanych utworów literackich, uwzględniając konteksty kulturowe i filozoficzne oraz powiązania literackie;

 • *formułuje własne hipotezy interpretacyjne (w związku z interpretacją wiersza);

 • podejmuje próbę napisania eseju, *interpretacji porównawczej;

 • określa, jakie są podstawowe cechy językowe i formalne eseju i tekstu naukowego;

 • pisze własną, poprawnie zredagowaną recenzję ostatnio przeczytanej książki, obejrzanego filmu;

 • *pisze reportaż na samodzielnie wybrany temat – ważny dla środowiska, w którym żyje;

 • *zbiera materiały do reportażu, wykorzystując różne źródła informacji.W zakresie tworzenia wypowiedzi ustnych

P


Uczeń:

 • buduje kilkuzdaniową wypowiedź na wskazany temat – utrzymaną we właściwym stylu;

 • tworzy wypowiedź stosowną i skuteczną: posługuje się polszczyzną literacką, używa językowych form grzecznościowych, unika agresywności i brutalizacji wypowiedzi;

 • zachowuje się właściwie pod względem językowym w różnych sytuacjach; wybiera środki językowe (przede wszystkim leksykalne i frazeologiczne) stosowne w danej sytuacji;

 • uczestniczy w dialogu, dyskusji, debacie klasowej, broniąc swojego stanowiska;

 • poprawnie buduje argumenty;

 • dostrzega argumenty nieuczciwe i ich unika;

 • *dostrzega elementy manipulacji językowej;

 • publicznie zabiera głos, właściwie komponując wystąpienie i *stosując podstawowe zasady retoryczne;

 • wypowiada swoje oceny i opinie np. na temat etycznej strony wyborów, przed jakimi stoją bohaterowie utworu, lub wartości i atrakcyjności czytanych dzieł;

 • formułuje własne sądy i opinie, uzasadnia je;

 • przedstawia własne refleksje i wnioski powstałe pod wpływem lektury poznanych utworów.PP


Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń:

 • ujmuje swoje sądy i przemyślenia w formę dłuższej, uporządkowanej wypowiedzi;

 • uczestniczy w klasowym konkursie pięknego opowiadania;

 • przedstawia zasady kultury dyskusji i je stosuje;
 • wypowiada się na temat literatury i sztuki poznawanych epok w sposób komunikatywny, jasny, w miarę płynny, *używając niektórych terminów i pojęć specjalistycznych;1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna