Dopuszczający i dostateczny, przy czym uczeń otrzymuje: dopuszczający


*wskazuje podstawowe rodzaje argumentówPobieranie 284.59 Kb.
Strona5/6
Data06.05.2016
Rozmiar284.59 Kb.
1   2   3   4   5   6

*wskazuje podstawowe rodzaje argumentów;


 • wygłasza krótkie referaty, wykorzystując wiadomości z gimnazjum oraz nowe – z podręcznika i innych źródeł.

  W zakresie samokształcenia
  P


  Uczeń:

  • korzysta z podstawowych źródeł informacji: słowników (np. ortograficznego, poprawnej polszczyzny, języka polskiego, terminów literackich), różnych encyklopedii;

  • korzysta z Internetu i innych elektronicznych źródeł informacji;

  • znajduje w Internecie strony z potrzebnymi informacjami;

  • sporządza poprawny opis bibliograficzny;

  • *sporządza bibliografię źródeł, z których korzystał;
  • czyta ze zrozumieniem fragmenty literatury naukowej;

  • czyta teksty, by znaleźć potrzebne informacje;

  • znajduje, porządkuje i przetwarza wiadomości znalezione w czytanych mitach;

  • notuje, sporządza plan odtwórczy, konspekt wypowiedzi własnej;

  • korzysta z encyklopedii i tekstów źródłowych, pogłębiając wiedzę dotyczącą wskazanego zagadnienia;
  • integruje wiedzę z różnych obszarów polonistyki szkolnej (z zakresu historii literatury, teorii literatury, językoznawstwa i nauki o kulturze).  PP


  Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń:

  • tworzy zestawy bibliograficzne na określony temat;

  • sporządza przypisy;

  • tworzy bazy danych;
  • *czyta tekst naukowy w celu pogłębienia interpretacji utworu literackiego lub dzieła sztuki;

  • *posługując się samodzielnie znalezionymi materiałami, wygłasza samodzielnie przygotowany referat (np. na temat genezy i znaczenia teatru w starożytnej Grecji, sztuki średniowiecza, renesansu); ilustruje go różnymi materiałami.

  Szczegółowe wymagania programowe do poszczególnych klas znajdują się w bibliotece szkolnej.


  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE

  Klasa I


  ZAKRES PODSTAWOWY  Kształcenie literackie i kulturowe

  Dział programowy.

  Tematyka i problematyka

  Wymagania podstawowe

  (oceny: dopuszczający i dostateczny)

  Wymagania ponadpodstawowe

  (oceny: dobry i bardzo dobry)

  I. KULTURA STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU

  Uczeń:

  1. Epos. Cechy i funkcje stylu epickiego. Starogrecki ideał człowieka
  Homer, Iliada (fragmenty)


  – określa tematykę Iliady, główne wydarzenia i bohaterów

  – charakteryzuje Iliadę, wskazując najważniejsze cechy eposu starożytnego (patos, podniosłość stylu, dwupłaszczyznowość świata przedstawionego)

  – swoimi słowami krótko wyjaśnia terminy: heros, epos starożytny, inwokacja, patos, heksametr

  – wskazuje związek fabuły eposu z wierzeniami starożytnych Greków


  – na podstawie fragmentu wymienia główne cechy stylu Homerowego (podniosłość, opisowość), rozpoznaje słownictwo i środki stylistyczne charakterystyczne dla stylu podniosłego (w tym porównania homeryckie i stałe epitety)
  – przedstawia Homera; przywołuje legendy z nim związane

  – lokalizuje w czasie powstanie eposów oraz ukazane w nich wydarzenia


  – omawia wybrane dzieła sztuki związane z treścią Iliady (np. malowidła na wazach greckich)
  – na podstawie fragmentów eposu wskazuje wartości ważne dla starożytnych Greków
  – szerzej charakteryzuje postacie Achillesa i Hektora

  – w wypowiedziach trafnie stosuje w różnych znaczeniach słowa: heros, heroizm, heroiczny

  – wyjaśnia swoimi słowami terminy: etyczny, estetyczny, podaje właściwe przykłady znaczeń
  – zabiera głos w dyskusji na temat: czy starożytne ideały mogą być cenne dla współczesnego człowieka?


  – streszcza mity greckie związane z Iliadą, interpretuje je

  – recytuje fragmenty Iliady z pamięci, wydobywając patos utworu

  – charakteryzuje epos starożytny jako gatunek literacki

  – wyjaśnia szerzej terminy: heros, inwokacja, heksametr, iloczas, patos, aojda


  – charakteryzuje właściwości stylu Homerowego, dokonując analizy stylistycznej wskazanego fragmentu
  – prezentuje wątpliwości badaczy związane z postacią Homera

  – na podstawie ilustracji zamieszczonych w podręczniku wskazuje związki sztuki starogreckiej z eposem Homera


  – ocenia postępowanie herosów i bogów opisane w Iliadzie z różnych punktów widzenia (w kontekście epoki oraz ze współczesnego punktu widzenia)
  – podaje różne przykłady greckiego umiłowania piękna


  2. Funkcja mitów w kulturze. Różne sposoby czytania mitów

  – streszcza, opowiada ważniejsze mity greckie

  – swoimi słowami wyjaśnia terminy: mit, topos, sacrum i profanum

  wyjaśnia, na czym polegają funkcje mitów: kulturotwórcza, poznawcza, światopoglądowa (bez wprowadzania nazw)

  – podaje przykłady mitów kosmogonicznych, antropogenicznych, teogonicznych, rodowych (bez terminologii)

  – na podstawie poznanych mitów wskazuje podstawowe archetypy i toposy kultury europejskiej (np. topos labiryntu, wędrówki, archetyp władcy, wojownika, matki, motyw prometejski)

  – określa wartości ważne dla starożytnych wpisane w opowieści mityczne


  – wskazuje związki frazeologiczne pochodzące z mitów greckich i wyjaśnia ich znaczenie
  – wskazuje różnego typu nawiązania do mitów greckich w utworach pochodzących z epok późniejszych


  – interpretuje poznane mity, analizując ich warstwę symboliczną

  – wskazuje różne płaszczyzny odczytania mitów

  w sposób pogłębiony wyjaśnia, czym jest mit

  – przedstawia funkcjonowanie motywów mitycznych w kulturze europejskiej (na wybranych przykładach)

  – odczytuje wybrane mity (np. wskazane w podręczniku) w sposób symboliczny
  – w postaciach bohaterów kultury masowej (Superman, Batman, Spiderman) dostrzega cechy antycznego herosa; wskazuje podobieństwa i różnice


  3. Teatr grecki – człowiek wobec zagadek istnienia
  Sofokles, Król Edyp lub

  Ajschylos, Ofiarnice  – przedstawia przebieg wydarzeń ukazanych w przeczytanej tragedii (Król Edyp lub Ofiarnice, lub Elektra, a także Antygona); streszcza, opowiada utwór

  – na podstawie znanej tragedii przedstawia antyczną wizję ludzkiego losu (rola przeznaczenia)

  – wskazuje i ocenia motywy decyzji bohaterów

  – wyjaśnia, na czym polega tragiczna sytuacja, w której znaleźli się bohaterowie,

  i jaka była antyczna koncepcja tragizmu

  – w swoich wypowiedziach poprawnie używa terminów: wina tragiczna, tragiczne zbłądzenie, konflikt tragiczny, wybór tragiczny


  – na przykładzie poznanego dramatu przedstawia budowę tragedii antycznej, wskazując najważniejsze jej elementy

  – wyjaśnia (odwołując się do treści dramatu), na czym polegała koncepcja trzech jedności tragedii antycznej

  – wskazuje inne zasady rządzące budową tragedii antycznej (np. nie więcej niż trzech aktorów na scenie, „ozdobny” język)
  – swoimi słowami przedstawia genezę dramatu antycznego (tragedii i komedii), wywodząc go ze świąt ku czci Dionizosa

  – posługując się rysunkiem lub zdjęciem, opowiada o wyglądzie i funkcji amfiteatru greckiego, strojach aktorów itp.

  – wymienia najważniejszych twórców tragedii greckiej


  – nazywa wartości, których bronią bohaterowie tragedii

  – wyjaśnia terminy: wina tragiczna (hamartia), tragiczne zbłądzenie, katastrofa, odwołując się do losów bohaterów różnych tragedii


  – za pomocą słowników precyzuje znaczenie wyrazów: tragiczny, dramatyczny

  – opisuje budowę tragedii antycznej, używając określeń: epeisodion, stasimon, prologos, parodos, eksodos, epilogos, katastrofa, perytepia itp.

  – swoimi słowami wyjaśnia ww. terminy i odnosi je do fragmentów znanego utworu

  – wskazuje religijną rolę teatru w starożytnej Grecji i jego społeczne uwarunkowania (demokracja ateńska)


  4. Filozofia starożytnej Grecji

  – ogólnie określa przedmiot i główne działy filozofii (w zakresie informacji z podręcznika)

  –wskazuje kilka podstawowych pytań filozoficznych


  – wyjaśnia, kim byli: Tales, Empedokles, Demokryt, Pitagoras, Sokrates, Platon, Diogenes, Arystoteles, Epikur, Seneka i Marek Aureliusz (w zakresie informacji z podręcznika)

  – prezentuje główne szkoły filozoficzne starożytnej Grecji i Rzymu, wskazując ich najważniejsze założenia (zwłaszcza stoików i epikurejczyków)

  – w swoich wypowiedziach poprawnie używa nazw: platonicy, idealizm platoński, stoicy, epikurejczycy (oraz wyrazów pokrewnych)
  – czyta ze zrozumieniem fragmenty dzieł Platona i Marka Aureliusza (zamieszczone w podręczniku), wskazując zawarte w nich problemy filozoficzne

  – swoimi słowami wyjaśnia metaforę jaskini Platona

  – przedstawia (ogólnie) najważniejsze dla filozofii starożytnej koncepcje człowieka i sposobów osiągnięcia szczęścia


  – szerzej przedstawia szkoły filozoficzne starożytnej Grecji i Rzymu

  – wyjaśnia ogólnie, na czym polegał idealizm platoński


  – dokładniej charakteryzuje postawę stoicką (wobec świata, śmierci itd.) i ją ocenia

  – dokładniej charakteryzuje epikurejską koncepcję szczęścia

  – w swych komentarzach sprawnie używa terminów filozoficznych (np. stoicyzm, stoik, stoicki, epikureizm, epikurejski, a także: etyka, estetyka, logika, metafizyka)  6. Horacy i liryka starożytna
  Horacy: Do Leukone, Do Deliusza, Do Postuma, Wybudowałem pomnik

  – określa, jakim gatunkiem była pieśń (w poezji starożytnej) i jaki był jej związek z muzyką

  – określa temat, nastrój, charakter czytanych wierszy, wskazuje i wyjaśnia główne ich motywy

  – swoimi słowami przedstawia filozoficzną problematykę wierszy Horacego; wskazuje motywy stoickie i epikurejskie

  – wyjaśnia znaczenie i źródło terminów: mecenas, mecenat

  – krótko przedstawia sylwetki najważniejszych poetów starożytności (np. Tyrteusza, Safony, Anakreonta, Symonidesa, Teokryta, Wergiliusza, Owidiusza)
  – charakteryzuje lirykę jako rodzaj literacki, wskazując jej podstawowe wyznaczniki

  – wymienia podstawowe gatunki poetyckie wywodzące się z antyku (m.in. pieśń, hymn, tren, elegia, sielanka, satyra)

  – wyjaśnia terminy: plejada, poezja tyrtejska, elegia, hymn, epigramat, epitafium, anakreontyk, erotyk, sielanka, idylla

  – wyjaśnia, czym jest topos Arkadii i jakie jest jego pochodzenie  – interpretuje czytane wiersze Horacego

  – krótko streszcza poglądy Horacego na sztukę

  – na podstawie czytanych wierszy określa, pozycję artysty w starożytności

  – wyjaśnia znaczenie słynnych Horacjańskich sentencji


  – wskazuje trudności związane z tłumaczeniem utworów obcojęzycznych – na przykładzie różnic w tłumaczeniach Horacego

  – wyjaśnia pierwotne znaczenie terminu „liryka” i jego źródło

  – poprawnie stosuje w zdaniach przymiotniki: liryczny, klasyczny w różnych znaczeniach
  – podaje przykłady poezji tyrtejskiej w literaturze różnych epok

  II. BIBLIA

  UCZEŃ:

  1. Biblia – księga ksiąg. Opowieści o początku i końcu
  Księga Rodzaju,

  Apokalipsa św. Jana  – podaje podstawowe wiadomości na temat Biblii (pochodzenie, budowa, czas powstawania, Stary i Nowy Testament, księgi biblijne, Pięcioksiąg Mojżeszowy, rozdziały i wersety; języki)

  – krótko (w zakresie wiadomości z podręcznika) przedstawia kilka ksiąg biblijnych (np. Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, Księgę Psalmów, Pieśń nad pieśniami, Księgę Hioba Ewangelię Apokalipsę)


  – odczytuje biblijny opis stworzenia świata jako hymn na cześć Wszechmogącego

  – charakteryzuje obraz Boga, człowieka i świata w świetle Księgi Rodzaju


  – wskazuje i objaśnia najważniejsze elementy symboliczne zawarte w czytanych fragmentach Biblii (np. symbolikę liczb, symbole Apokalipsy: Baranek, siedem pieczęci, czterej jeźdźcy, Bestia, Babilon)

  – wskazuje i interpretuje podstawowe toposy biblijne (np. topos raju, homo viator)


  – wyjaśnia znaczenie słowa „apokalipsa”

  – podaje podstawowe informacje na temat Apokalipsy św. Jana

  – w czytanych fragmentach wskazuje najważniejsze cechy stylu Apokalipsy (wizyjność, symboliczność, charakterystyczne cechy składni itp.)
  – przytacza najbardziej znane biblizmy (także poznane w gimnazjum) i podaje ich współczesne znaczenie
  – odwołując się do wybranych przykładów (np. zamieszczonych w podręczniku obrazów i wierszy) przedstawia funkcjonowanie toposów biblijnych w sztuce europejskiej


  – wyjaśnia pochodzenie i dosłowne znaczenie nazwy Biblia

  – porównuje biblijną i mityczną (grecką) opowieść o początku świata


  – podaje przykłady odczytywania tekstów biblijnych w sposób dosłowny i paraboliczny lub symboliczny (np. opowieść o grzechu pierworodnym i wygnaniu z raju) –

  wykorzystuje wiadomości z zamieszczonego w podręczniku fragmentu książki A. Świderkówny
  – przedstawia wizję końca świata zawartą w Apokalipsie św. Jana; wyjaśnia, dlaczego była ona księgą nadziei chrześcijan
  – na przykładach biblizmów wyjaśnia, czym jest związek frazeologiczny stały (frazeologizm)


  2.1 Człowiek i Bóg
  opowieść o ofierze Abrahama i fragmenty wybranych ksiąg biblijnych

  – opowiada, streszcza, komentuje różne opowieści biblijne (wskazane przez nauczyciela i poznane w ramach lektury własnej)

  – odczytuje opowieści biblijne jako obraz relacji między człowiekiem a Bogiem

  – lokalizuje najważniejsze postacie, motywy i obrazy biblijne (starotestamentowe, np. walka Jakuba z aniołem, arka Noego, dziesięcioro przykazań, Józef, Mojżesz, Arka Przymierza, walka Dawida z Goliatem, świątynia Salomona, niewola babilońska, oraz z Nowego Testamentu)

  – na wybranych przykładach przedstawia symboliczny charakter postaci i pojęć biblijnych


  – w poznanych fragmentach Starego Testamentu wskazuje cechy stylu biblijnego (np. krótkie współrzędnie złożone zdania, paralelizmy, powtórzenia, fragmentaryczność)
  – wyjaśnia, na czym polega uniwersalny charakter poznanych opowieści biblijnych (np. historii Abrahama)
  – określa funkcje nawiązań biblijnych w poezji współczesnej (np. w wierszu Szymborskiej Na wieży Babel)

  – interpretuje ważniejsze opowieści biblijne, wskazując ich sensy uniwersalne i warstwę symboliczną (np. historię Abrahama, opowieści o Kainie i Ablu, o potopie, o wieży Babel, zniszczeniu Sodomy i Gomory, sądzie Salomona)

  – na przykładach znanych opowieści komentuje fragmentaryczność narracji biblijnej (oświetlanie wybranego punktu, epizodu opowieści)

  – interpretuje wiersze współczesne zawierające nawiązania do Biblii (np. Szymborskiej Na wieży Babel)


  2.2 Psalmy – modlitwa wieków
  Psalm 6,

  Psalm 144  – wyjaśnia, jakim gatunkiem jest psalm biblijny

  – wymienia podstawowe rodzaje psalmów i je rozpoznaje

  – podaje podstawowe informacje o Księdze Psalmów (w zakresie wiadomości z podręcznika)

  – interpretuje psalmy biblijne jako uniwersalną opowieść o relacjach między człowiekiem a Bogiem

  – na podstawie wskazanych fragmentów dostrzega symboliczność języka psalmów


  – interpretuje psalmy biblijne jako najdoskonalszy wzór tekstu modlitewnego
  – wskazuje, jak wyrażają się w języku psalmów relacje między podmiotem mówiącym (człowiekiem) i adresatem (Bogiem), np. ocenia określenia Boga i człowieka, wskazuje charakterystyczne porównania, epitety

  – na przykładach psalmów wyjaśnia, czym się różni przekład od parafrazy  3. Sens cierpienia, sens miłości
  Księga Hioba, Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie oraz wybrane przypowieści ewangeliczne

  – przedstawia historię biblijnego Hioba i wskazuje różne sposoby jej odczytania (np. opowieść o sensie cierpienia, o wierze, o relacjach między człowiekiem a Bogiem)

  – przedstawia własne refleksje na temat cierpienia i wiary (formułuje sądy i opinie, uzasadnia je)


  – swoimi słowami przedstawia temat, charakter, główne idee czytanych fragmentów Biblii
  – określa, jaki obraz miłości wyłania się z czytanych fragmentów Biblii, konfrontuje go z własnymi przemyśleniami na ten temat
  – streszcza, opowiada, parafrazuje wskazane przypowieści ewangeliczne

  – interpretuje przedstawione przypowieści, odczytując ich warstwę paraboliczną

  – przedstawia przypowieść (parabolę) jako gatunek biblijny
  – w czytanych fragmentach Biblii dostrzega charakterystyczne cechy stylu biblijnego (paralelne konstrukcje składniowe, rozpoczynanie zdań od spójników, przestawny szyk zdania, specyficzne słownictwo itp.)

  – wyjaśnia, czym jest stylizacja językowa

  – ogólnie wyjaśnia, dlaczego Biblia stanowi fundament nowożytnej kultury europejskiej


  – interpretuje opowieść o Hiobie, wykorzystując informacje zawarte w zamieszczonym w podręczniku fragmencie książki Anny Świderkówny

  – porównuje obrazy bohaterów, których dotknęło cierpienie, pochodzących z różnych utworów (np. Hiob, Prometeusz, król Edyp)

  – wyjaśnia (ogólnie), na czym polega uniwersalny sens przypowieści biblijnych

  – porównuje obraz Boga wyłaniający się z ksiąg Starego Testamentu (sprawiedliwy Jahwe) i Nowego Testamentu (chrześcijański Bóg miłości)


  – opisuje styl czytanych fragmentów Starego i Nowego Testamentu, wskazując i określając charakterystyczne środki językowe

  – na wybranych przykładach wyjaśnia, czym jest stylizacja biblijna


  – na wybranych przykładach krótko objaśnia sposoby odczytywania Biblii (jako księgi świętej, dzieła zawierającego sens moralny, jako utworu literackiego)
  – omawia wiersze współczesne zawierające nawiązania do Biblii (np. Baczyńskiego, Kamieńskiej, Miłosza – zamieszczone w podręczniku)

  Dziś.

  Proza reportażowa

  i literatura faktu

  Wojciech Tochman, Outside

  Mityzacja rzeczywistości w powieści współczesnej

  Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy (fragment)  – wymienia gatunki publicystyczne (reportaż, wywiad, sprawozdanie), określa, co je łączy

  – wskazuje najważniejsze cechy reportażu jako gatunku publicystycznego (zakres wiadomości z podręcznika)

  – wymienia rodzaje reportażu ze względu na tematykę i na środek przekazu

  – określa tematykę i przesłanie przeczytanego reportażu (np. Outside Tochmana); ocenia społeczne znaczenie podjętego problemu

  – wyjaśnia tytuł reportażu i określa jego rolę

  – wskazuje elementy wywiadu i określa jego funkcję w tekście publicystycznym

  – wskazuje w tekście mowę niezależną, zależną i pozornie zależną; określa ich funkcje

  – próbuje opisać stosunek autora reportażu do przedstawionych wydarzeń


  – określa elementy świata przedstawionego w powieści Tokarczuk Prawiek i inne czasy; wyjaśnia, na czym polega ich szczególny charakter

  – dostrzega symboliczny charakter świata przedstawionego powieści (np. granice Prawieku, nazwy rzek)


  – docieka przyczyn popularności reportażu we współczesnej kulturze

  – określa rolę prozy reportażowej w kształtowaniu społecznego obrazu rzeczywistości, ocen i opinii publicznych

  – wyjaśnia swoimi słowami terminy: dokumentaryzm, literatura dokumentarna

  – wskazuje literackie sposoby budowania obrazu postaci i problemu


  – omawia kompozycję i cechy językowo-stylistyczne wybranego reportażu, np. Tochmana (m.in. sposób posługiwania się mową niezależną i pozornie zależną; zachowanie cech językowych osób mówiących)

  – podejmuje próbę napisania reportażu


  – opisuje świat przedstawiony fragmentu powieści Tokarczuk, zwracając uwagę na odniesienia biblijne

  – w czytanych fragmentach powieści wskazuje elementy mityzacji


  – przeciwstawia sobie terminy: dokumentaryzm i mityzacja


  III. ŚREDNIOWIESZE

  UCZEŃ:

  1. Czas modlitwy:
  poezja średniowieczna:

  Bogurodzica,

  Lament świętokrzyski

  sztuka romańska i gotycka, dzieła przywołane w podręczniku  – wygłasza tekst Bogurodzicy z pamięci

  – parafrazuje tekst pieśni, przedstawiając go współczesną polszczyzną

  – w tekście Bogurodzicy wskazuje archaizmy

  – opisuje budowę pieśni, wskazując strofy, refren, powtórzenia, rymy itp.

  – wskazuje apostrofy, określa adresatów wypowiedzi

  – podaje podstawowe informacje na temat Bogurodzicy (czas powstania, hipotetyczne autorstwo, funkcja hymnu rycerskiego)


  – przedstawia treść i budowę Lamentu świętokrzyskiego

  – parafrazuje tekst pieśni, przedstawiając jej treść współczesną polszczyzną, wskazuje archaizmy

  – opisuje uczucia osoby mówiącej w wierszu

  – wskazuje kolejnych adresatów, do których zwraca się Maryja

  – wyjaśnia terminy: średniowiecze, teocentryzm, uniwersalizm, hierarchizacja, apokryf, pieta

  – wymienia widowiska pasyjne jako formy teatru średniowiecznego
  – na podstawie konkretnych dzieł (przywołanych w podręczniku obrazów, rzeźb, budowli) charakteryzuje cechy stylu romańskiego i gotyckiego

  – w omawianych dziełach wskazuje elementy symboliczne (np. hierarchia wielkości postaci, centralna pozycja, kolory, symbolika liczb, motywy symboliczne i alegoryczne)  – charakteryzuje budowę pieśni, dostrzegając jej kunsztowność i niektóre elementy symboliczne (np. oparcie budowy na liczbie 2)

  – wiąże religijny charakter pieśni z teocentryzmem epoki

  – interpretuje Bogurodzicę w kontekście średniowiecznej idei pośrednictwa
  – wykorzystując zamieszczony w podręczniku tekst Romana Mazurkiewicza, wymienia „zagadki” Bogurodzicy (hipotezy związane z jej pochodzeniem)

  – porównuje wyobrażenie Matki Bożej w Bogurodzicy i Lamencie świętokrzyskim, przedstawiając dwa różne obrazy Maryi („boski” i „ludzki”) ukazane w tych utworach


  – dostrzega związek wyobrażeń Matki Bożej w pieśniach ze sztuką romańską (Bogurodzica) i gotycką (Lament świętokrzyski)

  – wymienia przykładowe doniosłe zabytki sztuki średniowiecznej – romańskiej i gotyckiej


  2. W kręgu ideałów: święci
  Legenda o świętym Aleksym

  Kwiatki świętego Franciszka

  – streszcza Legendę o św. Aleksym; przedstawia dzieje i postać świętego

  – „przekłada” polszczyznę średniowieczną na język współczesny)

  – przedstawia wzorzec osobowy świętego ascety na przykładzie św. Aleksego

  – ocenia decyzję świętego Aleksego w kontekście ideałów epoki i z punktu widzenia człowieka współczesnego

  – wyjaśnia terminy: hagiografia, legenda (żywot), asceza, asceta

  – określa, jakim gatunkiem literackim była legenda średniowieczna

  – odczytuje wybrane fragmenty Kwiatków św. Franciszka ze zrozumieniem ich paraboliczności i moralistycznego charakteru

  – streszcza, opowiada, komentuje wybrane opowieści

  – rozpoznaje i wyjaśnia symbolikę zawartą w utworze (np. dwunastu towarzyszy, nauczanie w drodze, wilk jako alegoria zła)

  – określa stosunek św. Franciszka do natury

  – wymienia główne wartości wiążące się z duchowością franciszkańską, np. pokój, dobro, pokora, ubóstwo, radość i pogoda, miłość do stworzeń

  – wypowiada swój sąd na temat znaczenia postawy franciszkańskiej (i ideałów franciszkańskich) we współczesnym świecie

  – w swoich wypowiedziach trafnie używa terminów: franciszkanizm, franciszkański


  – wiąże ideał ascezy z teocentryzmem i średniowieczną koncepcją człowieka (doskonała dusza – grzeszne ciało)

  – formułuje własne sądy i opinie na temat średniowiecznych wzorców ascezy, uzasadnia je, przytaczając argumenty

  – wykorzystuje wnioski z interpretacji wierszy Grochowiaka i Iłłakowiczówny (zamieszczonych w podręczniku)

  – przedstawia wzorzec kompozycyjny (schemat) średniowiecznej legendy (żywotu) i odnajduje go w Legendzie o św. Aleksym


  – w pieśni Pochwała stworzenia odnajduje elementy średniowiecznej hierarchicznej wizji świata

  – określa stosunek św. Franciszka do ideału ascezy

  – porównuje wzorzec świętości Franciszka i Aleksego


  3. W kręgu ideałów: władca, rycerz, dama
  Pieśń o Rolandzie, opowieści o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu

  Gall Anonim, Kronika polska  Dzieje Tristana i Izoldy


  – charakteryzuje średniowieczny wzorzec osobowy rycerza na podstawie postaci Rolanda (poznanej w gimnazjum), Percewala oraz fragmentów książki Marii Ossowskiej; wskazuje związane z nim idee i wartości (np. honor, wierność, czystość)

  – streszcza, opowiada fragmenty (np. zamieszczone w podręczniku) opowieści o Percewalu


  – wyjaśnia terminy: epika rycerska, romanse rycerskie, pieśń o dziejach, truwerzy, trubadurzy

  – w swoich wypowiedziach posługuje się terminami: alegoria, symboliczność, apokryf, etyka rycerska


  – na przykładzie wybranego obrazu wykazuje alegoryczny charakter malarstwa średniowiecznego (wykorzystuje „słownik alegorii” zamieszczony w podręczniku)
  – na podstawie kroniki Galla Anonima charakteryzuje idealnego średniowiecznego władcę

  – określa, jakim gatunkiem była kronika średniowieczna (na przykładzie czytanego fragmentu wskazuje jej cechy)


  – w opisie władców wskazuje elementy hiperbolizacji, idealizacji itp. oraz określa ich funkcję

  – wyjaśnia, na czym polegała dwujęzyczność polskiego średniowiecza


  – opowiada, streszcza dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty)

  – charakteryzuje postacie kochanków

  – opisuje rodzaj łączącej ich miłości

  – określa, na czym polega tragizm losów Tristana i Izoldy

  – wyjaśnia, jaki był wzorzec miłości rycerskiej


  – wymienia wartości, postawy, obyczaje, ceremonie, formy zachowań itp. składające się na średniowieczną kulturę rycerską (zakres wiadomości z podręcznika)

  – próbuje określić, czym jest etos rycerski (czym był w średniowieczu i jakie jest jego miejsce w świecie współczesnym)


  – przedstawia kronikę jako gatunek średniowiecznej historiografii

  – odnajduje cechy idealnego władcy w postaciach znanych z innych utworów (np. Karol Wielki)
  – wskazuje wybrane elementy symboliczne i alegoryczne utworu (np. walka ze smokiem, czarodziejski napój, miecz między śpiącymi kochankami, krzak głogu)

  – porównuje wzorzec miłości ukazany w Dziejach Tristana i Izoldy z wzorcami współczesnymi  4. Śmierć i zaświaty
  Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią

  Pieśń o Rolandzie (fragment)

  Hans Memling, Sąd Ostateczny i inne przykłady malarstwa średniowiecznego przywołane w podręczniku  – przedstawia treść Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią, opisuje występujące w niej postacie

  – parafrazuje tekst utworu (znajduje współczesne odpowiedniki form archaicznych)

  – wskazuje w utworze cechy dialogu jako gatunku literackiego
  – wyjaśnia, czym był średniowieczny motyw tańca śmierci (dance macabre), odnajduje go w różnych dziełach sztuki oraz w Rozmowie…

  – dostrzega dydaktyczno-moralizatorskie przesłanie Rozmowy... i dzieł sztuki zawierających motyw tańca śmierci


  – wskazuje w Rozmowie... komizm sytuacyjny, komiczną degradację obrazu śmierci, wymieszanie grozy i śmieszności
  – dokonuje szczegółowej analizy sceny śmierci Rolanda, wskazując elementy symboliczne

  – w swych wypowiedziach posługuje się terminami: apoteoza, heroizm, sakralizacja, idealizacja


  – na podstawie przykładów malarstwa zamieszczonych w podręczniku przedstawia średniowieczne wyobrażenie ziemi, piekła, czyśćca i raju
  – podaje przykłady średniowiecznych dzieł sztuki zawierających motywy eschatologiczne

  – wskazuje obecne w utworze archaizmy

  – odnajduje elementy satyry społecznej


  – na podstawie Rozmowy... oraz wybranych dzieł sztuki (np. przywołanych w podręczniku) wnioskuje, jak w średniowieczu pojmowano śmierć

  – interpretuje scenę śmierci Rolanda w kontekście etosu rycerskiego i teocentryzmu epoki; określa, jaką funkcję pełni obraz śmierci bohatera
  – uzasadnia powszechność motywów śmierci i Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce średniowiecza na podstawie wiedzy o światopoglądzie epoki i średniowiecznej koncepcji człowieka itp.


  Dziś.

  Literatura fantasy


  John Ronald Reuel Tolkien, Andrzej Sapkowski (fragmenty prozy)

  – charakteryzuje świat przedstawiony prozy Tolkiena

  – dostrzega motyw walki dobra ze złem będący podstawą kompozycji powieści


  – określa, czym jest literatura fantasy i dlaczego została ona wyodrębniona jako gatunek
  – w utworze Sapkowskiego odnajduje przetworzone motywy i postacie z epiki rycerskiej; komentuje sposób ich wykorzystania

  – wyjaśnia terminy: pastisz, parodia i posługuje się nimi w swoich wypowiedziach

  – określa stylistyczną funkcję wulgaryzmów, kolokwializmów i elementów stylu potocznego


  – próbuje wskazać źródła popularności literatury fantasy


  IV. RENESANS

  UCZEŃ:

  1. Renesansowa koncepcja godności człowieka

  Giovanni Pico della Mirandola, Mowa o godności człowieka,

  Jan Kochanowski Pieśń XIX, ks. II;

  Pieśń XXIV, ks. II;

  fraszki: Do gór i lasów, Do fraszek


  fresk Michała Anioła Stworzenie Adama i inne przykłady dzieł renesansowych zamieszczone w podręczniku  – wskazuje godność i wolność człowieka jako temat literatury (myśli) renesansowej; przywołuje konkretne teksty

  – na podstawie czytanych tekstów określa, jak zmieniły się (w stosunku do średniowiecza) poglądy na człowieka i jego relacje ze światem

  – wskazuje i wyjaśnia różne znaczenia słowa „humanizm”

  – wymienia najważniejsze hasła odrodzenia i krótko je komentuje (zakres wiadomości z podręcznika)

  – wyjaśnia nazwę epoki
  – określa, jaka koncepcja człowieczeństwa wyłania się z utworów Kochanowskiego i dzieła Mirandoli
  – przedstawia pieśń i fraszkę jako gatunki literackie

  – określa miejsce pieśni i fraszek w twórczości Kochanowskiego (w zakresie wiadomości z podręcznika)


  – rozpoznaje wiersz sylabiczny


  – interpretuje wymowę fresku Michała Anioła Stworzenie Adama, zwracając uwagę na relacje między Bogiem a człowiekiem

  – komentuje i interpretuje dzieła sztuki renesansowej (z podręcznika)

  – w czytanych utworach literackich i poznawanych dziełach sztuki wskazuje nawiązania sztuki renesansu do antyku

  – na przykładach znanych dzieł uzasadnia, że człowiek jest ważnym tematem literatury i sztuki renesansu


  – charakteryzuje humanizm jako prąd umysłowy odrodzenia

  – krótko prezentuje sylwetki mistrzów włoskiego renesansu oraz wybitnych humanistów europejskich (zakres wiadomości z podręcznika)

  – hasła renesansowe (np. „człowiekiem jestem…”) czyni kluczem do odczytania wskazanych utworów Kochanowskiego

  – w Pieśni XIX i fraszce Do gór i lasów dostrzega nawiązania do filozofii stoickiej i epikurejskiej

  – na przykładzie Pieśni XXIV wyjaśnia, czym był horacjanizm (naśladowanie modelu poezji stworzonej przez Horacego)

  – określa, jaka koncepcja poety (artysty) zawarta jest w Pieśni XXIV


  – charakteryzuje pieśń jako gatunek renesansowy, zwracając uwagę na jego tradycję literacką

  – wskazuje środki stylistyczne w utworach Kochanowskiego i określa ich funkcje (np. porównania, epitety, przerzutnie)


  – interpretuje dzieła sztuki renesansowej w kontekście filozofii renesansowej i renesansowej koncepcji człowieka


  2. Człowiek i świat

  Jan Kochanowski, Hymn, Na lipę

  także

  malarstwo renesansowe przywołane w podręczniku,  np. obrazy Pietera Bruegla, Albrechta Dürera

  – na podstawie czytanych utworów oraz dzieł sztuki określa stosunek twórców renesansowych do natury
  – przedstawia renesansowy obraz Boga, świata i człowieka w Hymnie Kochanowskiego

  – wymienia cechy stylu klasycznego i odnajduje je w utworach Kochanowskiego

  – określa, jaką funkcję w utworach Kochanowskiego pełnią opisy natury

  – wskazuje w czytanych utworach obecność postaw stoickich i epikurejskich

  – w czytanych utworach rozpoznaje cechy gatunkowe pieśni i fraszki
  – podaje (i stosuje w zdaniach) różne znaczenia słów: klasyk, klasyczny
  – wyjaśnia, dlaczego renesans nazywany jest epoką odkryć (ogólnie i na podstawie czytanych utworów)


  – porównuje sposób ukazania natury w poezji i malarstwie renesansu

  – przedstawia renesansowy obraz świata i człowieka w Hymnie Kochanowskiego w kontekście filozofii renesansu

  – wyjaśnia, czym był renesansowy klasycyzm (jako styl w sztuce i jako światopogląd)

  – interpretuje wskazane pieśni i fraszki Kochanowskiego w kontekście filozoficznym (stoicyzm, epikureizm, neoplatonizm)

  – posługuje się określeniem „rzecz czarnoleska”
  – przedstawia główne zasługi reformacji i jej twórców dla kultury


  3. W teatrze życia codziennego
  Jan Kochanowski, fraszki

  – odwołując się do czytanych utworów wykazuje, iż nowym bohaterem literatury renesansowej jest zwykły człowiek i świat jego uczuć

  – na podstawie poznanych fraszek Kochanowskiego określa tematy, które poeta w nich poruszał

  – posługując się przykładami z utworów, opisuje renesansowy ideał życia

  – nazywa rodzaje fraszek (żartobliwa, filozoficzno-refleksyjna, autobiograficzna, autotematyczna, satyryczna itp.), podając przykłady konkretnych utworów  – interpretuje fraszki Kochanowskiego, sytuując je w kontekście filozoficznym (stoicyzm, epikureizm)

  – wyjaśnia, dlaczego fraszki można uważać za „pamiętnik liryczny poety”  4. Obywatelska i patriotyczna refleksja renesansu

  Jan Kochanowski, [Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie...], Pieśń o spustoszeniu Podola, Pieśń o cnocie

  Piotr Skarga, Kazania sejmowe


  – na podstawie poznanych fragmentów dzieł wskazuje najważniejsze kierunki myśli obywatelskiej i patriotycznej renesansu (państwo, władca, wzorzec obywatela-patrioty)
  – charakteryzuje ideał władcy zawarty w pieśni chóru z Odprawy posłów greckich
  – na podstawie utworów Kochanowskiego charakteryzuje wzorzec osobowy obywatela-patrioty
  – streszcza poglądy Skargi na obowiązki obywateli (szlachty i rządzących) wobec ojczyzny

  – wyjaśnia sens porównania ojczyzny do tonącego okrętu

  – wskazuje obowiązki rządzących wobec poddanych
  – w kazaniu Skargi i fragmencie utworu Kochanowskiego rozpoznaje elementy retoryczne; określa ich funkcje

  – w czytanych utworach rozpoznaje funkcję impresywną (perswazyjną); wskazuje typowe dla niej środki stylistyczne


  – w czytanych utworach rozpoznaje nawiązania do antyku (motywy, wartości) i określa ich funkcje

  – wzorzec osobowy obywatela-patrioty interpretuje w kontekście renesansowej koncepcji człowieka (jako istoty wyjątkowej i szczególnie uposażonej przez Stwórcę, odpowiedzialnej itp.)
  – interpretuje metaforę pasterza i stada w pieśni chóru z Odprawy posłów greckich
  – wymienia gatunki renesansowej publicystyki, w tym kazanie i orację

  – w czytanych utworach rozpoznaje styl retoryczny, wskazując typowe dla niego środki stylistyczne (i określając ich funkcje)
  5. Wobec zagadki losu i nieuchronności śmierci
  Jan Kochanowski, [Nie porzucaj nadzieje...], O żywocie ludzkim, Treny: IX, X, XIX

  – określa filozoficzną koncepcję bytu ludzkiego zawartą w czytanych utworach

  – w pieśni i fraszkach rozpoznaje elementy filozofii stoickiej i epikurejskiej

  – w czytanych utworach wskazuje topos Fortuny i określa jego funkcję

  – wyjaśnia, na czym polegał ideał mędrca-

  -filozofa niewrażliwego na odmiany losu
  – ogólnie przedstawia tematykę i poetykę Trenów (jako cyklu)

  – interpretuje poznane Treny, zwracając uwagę na zmieniające się uczucia i przemianę światopoglądową podmiotu lirycznego

  – przedstawia przemiany uczuć i stanów wewnętrznych podmiotu lirycznego w kolejnych trenach, analizując ukazujące je środki stylistyczne (porównania, epitety, peryfrazy, środki wersyfikacyjno-

  -składniowe itp.)

  – określa nową koncepcję Boga, człowieka i świata zawartą w Trenach

  – charakteryzuje tren jako gatunek literacki  – porównuje koncepcje człowieka (życia ludzkiego) i świata w różnych znanych sobie utworach Jana Kochanowskiego, zwracając uwagę na „renesansowe niepokoje” burzące optymistyczny obraz epoki

  – analizuje i interpretuje wybrane Treny z uwzględnieniem różnorodnych kontekstów filozoficznych i kulturowych (np. określa funkcje nawiązań antycznych)

  – ogólnie wyjaśnia, dlaczego Treny zapowiadają zmierzch renesansu (zakres wiadomości z podręcznika)


  Dziś.

  Tęsknota do klasycyzmu


  Czesław Miłosz, Ars poetica?,

  Zbigniew Herbert, Dlaczego klasycy, Klasyk,  Do Marka Aurelego

  – wyjaśnia różne znaczenie terminów: klasycyzm, klasyczny (wykorzystuje fragment eseju Jarosława Marka Rymkiewicza)

  – podaje przykłady utworów świadczących o tym, że klasycyzm jest prądem ponadczasowym

  – w czytanych utworach współczesnych zamieszczonych w podręczniku wskazuje nawiązania do tradycji renesansowej i klasycznej


  – wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem „kultura (tradycja) śródziemnomorska”; wskazuje jej antyczne korzenie

  – wyjaśnia pojęcie ars poetica

  – interpretuje wybrane utwory poezji współczesnej (np. zamieszczone w podręczniku) nawiązujące do tradycji renesansowej


  V. BAROK

  UCZEŃ:

  1. Człowiek wobec nieskończoności. Pytanie o sens istnienia
  Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet II i Sonet IIII

  William Szekspir, Makbet

  Zbigniew Herbert, Tren Fortynbrasa


  – na podstawie czytanych utworów i wiadomości z podręcznika przedstawia kryzys wiary w człowieka, jaki przyniosła nowa epoka
  – przedstawia koncepcję bytu ludzkiego jako „wiecznej wojny” w sonetach Sępa-Szarzyńskiego
  – w czytanych utworach wskazuje cechy stylu barokowego (niepokój, nieład, skomplikowanie, niejasność, dysharmonia)

  – wskazuje i nazywa typowe dla stylu barokowego środki stylistyczne: inwersja składniowa, przerzutnia, antyteza, oksymoron, peryfraza


  – przedstawia treść, budowę i problematykę Makbeta (m.in. władza jako namiętność, wizja człowieka jako aktora w teatrze świata, obraz człowieka wydanego na łup namiętnościom i wahaniom)

  – wskazuje główne cechy dramatu Szekspirowskiego

  – charakteryzuje postacie i określa motywy ich postępowania

  – ocenia bohaterów Szekspirowskich


  – zna przynajmniej jedną inscenizację dramatu Szekspira

  – relacjonuje przeżycia związane z obejrzanym spektaklem; wykorzystuje słownictwo związane z teatrem
  – określa, jakie postawy reprezentują Hamlet i Fortynbras ukazani w wierszu Herberta Tren Fortynbrasa


  – na podstawie poznanych wierszy przedstawia barokową wizję Boga, człowieka i świata

  – porównuje cechy stylu barokowego w czytanych utworach poetyckich oraz w dziełach innych sztuk (np. w architekturze)


  – przedstawia (ogólnie) biografię Szekspira i jego wpływ na rozwój teatru europejskiego

  – przedstawia wielkich bohaterów Szekspirowskich – Hamleta, Makbeta i Lady Makbet – jako postaci symboliczne dla kultury europejskiej (np. „hamletyzowanie”)

  – wyjaśnia, na czym polega nowa koncepcja tragizmu w dramatach Szekspira (nie fatum, lecz namiętności człowieka, który owładnięty nimi zmierza do zguby)

  – wskazuje obecność różnych konwencji stylistycznych w poznanym dramacie Szekspira (złamanie zasady decorum)


  – formułuje oceny i opinie estetyczne związane z obejrzanym spektaklem

  – odczytuje Tren Fortynbrasa Herberta jako utwór o różnych postawach wobec rzeczywistości i o władzy despotycznej


  2. Wobec śmierci i nieubłaganego upływu czasu
  Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet I,

  Daniel Naborowski, Krótkość żywota

  malarstwo zawierające motywy śmierci i przemijania


  – na podstawie poznanych wierszy wyjaśnia, jaką funkcję pełnił w sztuce baroku topos marności (vanitas)

  – określa, jakie uczucia i refleksje budzi w osobach mówiących w czytanych wierszach świadomość śmierci i przemijania


  – wskazuje środki stylistyczne typowe dla stylu barokowego: oksymoron, antytezę, inwersję, paradoks, przerzutnię, wyliczenia i nagromadzenia, puentę, instrumentację głoskową, i określa ich funkcję w czytanych wierszach

  – wyjaśnia terminy: sylwa, epitafium, panegiryk  – analizuje i interpretuje czytane wiersze

  – przedstawia barokową symbolikę zwierciadła (wykorzystując zamieszczony w podręczniku fragment eseju Jana Białostockiego)

  – na przykładzie motywu vanitas porównuje sposoby ukazania tych samych idei w dziełach różnych sztuk i za pomocą różnych tworzyw


  3. Wszystko jest iluzją. O estetyce barokowej
  Jan Andrzej Morsztyn, Niestatek

  przykłady malarstwa barokowego zamieszczone w podręczniku


  wiersze: Ernesta Brylla, Stanisława Grochowiaka

  Molier, Świętoszek


  – na podstawie utworu Morsztyna i dzieł sztuki wyjaśnia, jaką rolę odgrywała iluzja w sztuce baroku

  – w poznanym wierszu wskazuje cechy stylu barokowego („poetyki iluzji”), m.in. rozpoznaje środki stylistyczne, takie jak: inwersja, przerzutnia, kalambur, antyteza, oksymoron, paradoks, i określa ich funkcje


  – rozpoznaje styl barokowy w sztuce i wskazuje jego charakterystyczne elementy (dynamika, nienaturalne pozy postaci, wzburzone szaty, nienaturalne źródło światła, nastrojowość itp.)

  – określa, jaką funkcję w sztuce baroku pełniły motywy rozkładu i brzydoty

  – w Świętoszku Moliera wskazuje cechy komedii; rozpoznaje różne rodzaje komizmu: słowa, postaci, sytuacji (podaje konkretne przykłady)

  – charakteryzuje i ocenia bohaterów Świętoszka, dostrzegając elementy satyry i karykatury; wyjaśnia termin „komedia charakterów”

  – wyjaśnia, jakie zjawisko społeczne (postawa) jest ośmieszone w Świętoszku


  – wyjaśnia, jakie są źródła iluzji jako zasady estetyki barokowej (zakwestionowanie świadectwa ludzkich zmysłów)

  – relacjonuje poglądy filozofów na temat piękna i brzydoty (zakres wiadomości z podręcznika)


  – komentuje dzieła barokowe (wiersze, obrazy, rzeźby, architekturę), sytuując je w kontekście kulturowym i filozoficznym


  – w zamieszczonych w podręczniku wierszach poetów współczesnych odnajduje estetykę brzydoty; podejmuje próby interpretacji tych utworów
  – na przykładzie Świętoszka omawia budowę dramatu klasycystycznego

  4. Dwie miłości – świat i Bóg
  Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet V,

  Daniel Naborowski, Na oczy królewny angielskiej,

  Jan Andrzej Morsztyn, O swej pannie,

  Do tejże, Do trupa


  – na podstawie poznanych utworów przedstawia dramatyczny obraz egzystencji człowieka w kulturze baroku (rozdarcie między pragnieniem ziemskich rozkoszy a poczuciem ich nietrwałości)
  – odwołując się do czytanych wierszy, charakteryzuje barokową poezję dworskiej: wymienia twórców, określa tematykę, omawia formę, styl itp.

  – w czytanych utworach rozpoznaje cechy stylu barokowego

  – określa funkcję odnalezionych w czytanych utworach środków artystycznych, takich jak: porównanie, przeciwstawienie, paradoks, oksymoron, antyteza, gradacja, wyliczenie, nagromadzenie, kompozycja łańcuchowa, figura sumacji


  – w sposób pogłębiony komentuje barokowy obraz dramatycznej egzystencji człowieka ukazany np. w poezji Sępa-Szarzyńskiego

  – wyjaśnia, na czym polegał koncept barokowy; rozpoznaje wiersze konceptyczne

  – wskazuje przykłady konceptów w malarstwie

  – określa koncepcję miłości obecną w barokowej poezji dworskiej

  – w poznanych wierszach barokowych odnajduje topos miłości i śmierci

  – podaje podstawowe informacje o życiu i twórczości poetów barokowych: Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego (zakres wiadomości z podręcznika)

  – wyjaśnia termin „akrostych”


  5. W kręgu sarmatyzmu
  Wacław Potocki, Wojna chocimska (fragment),

  Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragment)
  – wyjaśnia terminy: sarmatyzm, Sarmata, sarmacki

  – odwołując się do literatury i malarstwa, omawia sarmatyzm jako zespół wartości i postaw związanych z etosem polskiej szlachty (m.in. kult rycerskości, umiłowanie wolności i honoru, demokracja szlachecka, sarmacki mesjanizm, przywiązanie do tradycji itp.)

  – porównuje dwa oblicza sarmatyzmu:

  umiłowanie wolności–samowola; tradycje rycerskie–warcholstwo; gościnność–życie ponad stan; przywiązanie do tradycji–ksenofobia; religijność–zabobonność

  – na konkretnych przykładach przedstawia gatunki literackie związane z nurtem sarmackim – pamiętnik, epos barokowy
  – wskazuje charakterystyczne cechy języka i stylu pamiętników Paska (kwiecistość, ozdobność, barokowa składnia zdań, makaronizowanie itp.)

  – wyjaśnia terminy: makaronizm, makaronizowanie  – na podstawie poznanych fragmentów utworów i wiadomości z podręcznika przedstawia różne obszary i zjawiska kultury szlacheckiej w dawnej Polsce: dwór, ceremoniał, strój szlachecki, portret sarmacki itp.

  – w czytanych utworach zauważa obecność retoryki barokowej


  – ogląda przynajmniej jedną z adaptacji filmowych Trylogii w reż. Jerzego Hoffmana i odczytuje ją jako obraz baroku sarmackiego

  – na podstawie znanej adaptacji wymienia ważniejsze środki wyrazu filmowego i określa ich funkcję  Dziś. Estetyka brzydoty
  wybrane wiersze Stanisława Grochowiaka i Mirona Białoszewskiego

  Andrzej Stasiuk, Babka (fragment Opowieści galicyjskich)  – komentuje wiersze należące do nurtu turpistycznego poezji współczesnej ze świadomością funkcji zastosowanych w nich środków artystycznych

  – wyjaśnia określenia: poezja kiczu, peryferia kultury w odniesieniu do utworów Białoszewskiego

  – określa, czym jest poezja lingwistyczna

  – na przykładach czytanych wierszy wyjaśnia, na czym polega koncept językowy w poezji współczesnej


  – na podstawie zamieszczonego w podręczniku fragmentu charakteryzuje świat przedstawiony oraz język i styl prozy Stasiuka

  – przedstawia bohaterów Stasiuka i ich świat wewnętrzny

  – odczytuje przesłanie utworu


  – interpretuje wiersze Białoszewskiego i Grochowiaka, odnajdując w ich formie (stylu, poetyce) obraz świata

  – formułuje sądy na temat sztuki zawierające oceny estetyczne


  – analizuje cechy języka narracji we fragmencie utworu Stasiuka: wskazuje mowę zależną, niezależną i pozornie zależną, zauważa stylizację językową  VI. OŚWIECENIE

  UCZEŃ:

  1. Czas rozumu
  Adam Naruszewicz, Balon
  obrazy Jacques’a-Louisa Davida, przykłady malarstwa i rzeźby klasycystycznej przywołane w podręczniku  – w odzie Naruszewicza i dziełach malarstwa odnajduje oświeceniowy kult rozumu, wiedzy i wynalazków

  – odwołując się do czytanego tekstu, przedstawia nowy ideał człowieka – wykorzystującego swój rozum, krzewiącego cywilizację i ujarzmiającego przyrodę

  – wyjaśnia terminy: oświecenie, racjonalizm, empiryzm, ateizm, deizm, libertynizm, klasycyzm,

  – wyjaśnia, czym był klasycyzm epoki oświecenia; przywołuje wybrane dzieła sztuki oświeceniowego klasycyzmu

  – wymienia i krótko przedstawia postacie ważnych dla oświecenia filozofów, uczonych i pisarzy (np. Locke’a, Diderota, Rousseau, Monteskiusza, Woltera – w zakresie wiadomości z podręcznika)


  – formułuje sądy i opinie na temat znaczenia rozwoju nauki i odkryć naukowych dla cywilizacji ludzkiej oraz zagrożeń, jakie jednocześnie niesie ze sobą postęp

  – dokonuje analizy i interpretacji ody Balon jako wiersza klasycystycznego; wskazuje elementy typowe dla tego stylu (np. peryfrazę)

  – na przykładzie wiersza Naruszewicza charakteryzuje odę jako gatunek klasycystyczny – jej styl, typowe środki artystyczne

  – określa, jaką postawę zajmowali ludzie oświecenia wobec władzy, religii i Kościoła i innych instytucji (na podstawie wiadomości z podręcznika)  2. O nowy, rozumny kształt państwa

  Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny


  Józef Wybicki,  Pieśń Legionów Polskich we Włoszech,

  Tolerancja (fragment Encyklopedii)

  – określa wzorzec patriotyzmu przedstawiony w Hymnie do miłości ojczyzny (patriotyzm klęski i ofiary)

  – charakteryzuje hymn jako gatunek klasycystyczny

  – analizuje Hymn do miłości ojczyzny, wskazując najważniejsze cechy wiersza klasycystycznego (ład, proporcja, symetria, równowaga)
  – przedstawia klasycystyczny ideał języka: jasność, czystość, precyzja, doskonałość

  – wyjaśnia, dlaczego i jak pisarze oświecenia walczyli o czystość języka (tępienie zapożyczeń, makaronizmów, francuszczyzny oraz wynaturzeń składni)

  – ogólnie przedstawia sytuację Polski w czasach stanisławowskich (jako kontekst historyczny hymnu)

  – wymienia próby reform podejmowane w celu ratowania państwa oraz ważne przedsięwzięcia społeczne i kulturalne

  – wymienia gatunki ulotnej poezji politycznej (np. paszkwil, pamflet) tworzone w czasie Sejmu Czteroletniego; krótko je charakteryzuje
  – charakteryzuje model patriotyzmu przedstawiony w Pieśni Legionów…, wskazując jego poetyckie wykładniki (zbiorowy podmiot liryczny, adresat, sytuacja liryczna, styl liryki apelu, refren, prostota budowy itp.)

  – określa, jaką funkcję pełnią w utworze postacie bohaterów narodowych

  – podaje, kiedy i w jakich okolicznościach Mazurek stał się hymnem narodowym


  – interpretuje model patriotyzmu zaproponowany przez Krasickiego (docieka jego źródeł)

  – wskazuje czystość języka jako jedną z zasad utworu klasycystycznego (w wierszu wskazuje językowe wykładniki elegancji stylu)

  – określa rolę Komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych w walce o czystość języka polskiego

  – przedstawia ważne instytucje społeczno-kulturalne doby oświecenia, reformę szkolnictwa, Collegium Nobilium, teatr, publicystykę oświeceniową (zakres wiadomości z podręcznika)


  – analizuje warstwę językowo-stylistyczną oraz budowę wersyfikacyjno-składniową Mazurka Dąbrowskiego (dostrzega prostotę i melodyjność budowy, a także zaburzenia rytmu wiersza)

  – wskazuje środki stylistyczne (powtórzenia, apostrofy, formy czasowników) i określa ich funkcję

  – przedstawia okoliczności powstania pieśni i jej historię
  – przedstawia pojmowanie tolerancji w XVIII w. (na podst. hasła z Encyklopedii) i porównuje je z dzisiejszym rozumieniem tego pojęcia


  3. Wątpliwości oświeconych

  Ignacy Krasicki, satyra Pijaństwo,

  Ignacy Krasicki, bajki  – wyjaśnia, czym jest satyra jako gatunek literacki i jako konwencja estetyczna

  – wyjaśnia, jakimi sposobami zostało ośmieszone pijaństwo (obrazek obyczajowy, retoryczny wywód)

  – określa, jakie zjawiska społeczne, postawy, instytucje itp. ośmieszały satyry oświeceniowe

  – w znanych satyrach wskazuje aluzje, komizm, ironię, sarkazm – określa ich funkcje

  – określa sposoby portretowania postaci w satyrach Krasickiego; wskazuje elementy karykatury
  – interpretuje bajki Krasickiego, formułując zawarte w nich morały i podkreślając dydaktyczno-moralizatorski charakter

  – opisuje pesymistyczną wizję świata wyłaniającą się z bajek Krasickiego

  – przedstawia bajkę jako gatunek klasycystyczny, wskazując m.in. charakter dydaktyczny, morał, puentę, alegoryzm, lapidarność itp.

  – rozróżnia bajki narracyjne i epigramatyczne

  – w wybranych bajkach wskazuje klasycystyczne zasady: symetrii, kontrastu, równowagi itp.


  – wskazuje środki artystyczne (stylistyczne, kompozycyjne itp.) w satyrze Krasickiego, np.: obrazek obyczajowy, retoryczność stylu, dialogowość budowy itp.; określa ich funkcje

  – interpretuje satyrę Krasickiego, sytuując ją w różnych kontekstach (historycznym, kulturowym, filozoficznym itp.)

  – omawia satyry Krasickiego jako sposób „naprawiania” społeczeństwa

  – analizuje bajki Krasickiego, rozpoznając ich budowę – zgodną z zasadami estetyki klasycystycznej

  – wyjaśnia terminy: alegoryzm (alegoryczny), aforyzm, sentencja (sentencjonalność stylu)

  – przedstawia sylwetkę Krasickiego jako najwybitniejszego polskiego poety oświecenia  4. Czucie i wiara w epoce rozumu
  Franciszek Karpiński, Do Justyny. Tęskność na wiosnę, Przypomnienie dawnej miłości, Pieśń o narodzeniu Pańskim

  dzieła malarskie François Bouchera, Jeana-Honoré Fragonarda, Jeana-Pierre’a Norblina, Zygmunta Vogla przywołane w podręczniku  – na podstawie utworów literackich i malarstwa przedstawia najważniejsze cechy sentymentalizmu (czułość i prostota, prawda uczuć, zainteresowanie wnętrzem człowieka, bliskość przyrody, specyficzna uczuciowość, wzory poezji ludowej)

  – na podstawie czytanych utworów charakteryzuje uczuciowość sentymentalną (czułość, tkliwość, łzawość, prostota)

  – określa sposób pokazania natury i jej funkcję w utworach

  – w sielankach Karpińskiego rozpoznaje konwencję miłości sentymentalnej


  – przedstawia sielankę sentymentalną jako gatunek literacki
  – podaje przykłady polskiej poezji religijnej tworzonej w okresie oświecenia (Karpiński)

  – określa relację między człowiekiem a Bogiem zawartą w pieśni Karpińskiego  – przedstawia poglądy Rousseau na społeczeństwo i jednostkę ludzką (hasło powrotu do natury) – zakres wiadomości z podręcznika

  – charakteryzuje konwencję miłości sentymentalnej

  – wskazuje stylistyczne i kompozycyjne wykładniki melodyjności utworu (prostota budowy, powtórzenia, paralelizmy składniowe itp.)

  – wskazuje w sielankach stylizację ludową

  – analizuje język i styl Pieśni o narodzeniu Pańskim; wskazuje środki stylistyczne (apostrofy, wykrzyknienia, antytezy, oksymorony) i określa ich funkcje

  – ogólnie prezentuje sylwetkę Karpińskiego i jego związek z Puławami


  – w sielankach sentymentalnych i malarstwie rozpoznaje topos Arkadii

  Dziś.

  Stulecie nauki – między fascynacją a sceptycyzmem


  Stanisław Lem, Bajka o królu Murdasie (fragment Bajek robotów)

  – wskazuje oświeceniowe korzenie kultu nauki i wynalazków

  – wyjaśnia termin „literatura science fiction” i odnosi go do twórczości Lema

  – przedstawia pesymistyczną wizję rozwoju nauki i technologii zawartą w poznanym utworze Lema

  – wyjaśnia określenia: pastisz, parodia, odnosząc je do fragmentu Bajek robotów  – w pogłębiony sposób odczytuje moralistyczne przesłanie twórczości Lema

  – w Bajce o królu Murdasie wskazuje typowe cechy literatury fantastycznonaukowej (zaawansowana technologia, obok ludzi – roboty lub mieszkańcy innych planet, neologizmy językowe)

 • 1   2   3   4   5   6


  ©absta.pl 2019
  wyślij wiadomość

      Strona główna