Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 WstępPobieranie 191.49 Kb.
Strona1/3
Data03.05.2016
Rozmiar191.49 Kb.
  1   2   3


Dorota Ostaszewska

Rozkład materiału


Blockbuster 3

Wstęp

Blockbuster to seria podręczników przygotowana z myślą o uczniach gimnazjów. Zarówno dobór tematyki, jak i sposób prezentacji materiału, odpowiadają zainteresowaniom
i potrzebom nastolatków, a podział na krótkie rozdziały umożliwia szybkie zmiany tematyki zajęć, co gwarantuje, że wymagający uczniowie, jakimi niewątpliwie są gimnazjaliści,
na pewno nie zdążą się znudzić.

Trzecia część serii przeznaczona jest dla uczniów na poziomie pre-intermediate. Podobnie jak dwa poprzednie podręczniki podzielona została na osiem modułów, z których każdy zawiera pięć rozdziałów i dwie jednostki dodatkowe: jedną o charakterze kulturoznawczym i drugą poświęconą rozwijaniu wiedzy ogólnej gimnazjalistów. Zamknięciem modułu jest zawsze zbiór ćwiczeń umożliwiających uczniowi samodzielną ocenę własnych postępów. Jest to, z wielu względów, istotny element podręcznika. Przede wszystkim obecność zestawów powtórzeniowych narzuca nauczycielowi regularne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów, co z kolei wymusza na nich systematyczne powtarzanie materiału. Ponadto ćwiczenia pełnią funkcję motywującą – uczeń uzyskujący dobre wyniki ma poczucie, że osiągnął sukces, i nie obawia się nadchodzącej klasówki; jednocześnie uczeń, którego rezultaty nie są zadowalające, ma jeszcze szansę na uzyskanie dobrej oceny na sprawdzianie i wie, do których części materiału powinien wrócić,


by poprawić swoje wyniki.

Na uwagę zasługuje także fakt, że Blockbuster daje nauczycielowi możliwość pełnej realizacji celów i zadań edukacyjno-wychowawczych szkoły dzięki odpowiedniemu doborowi tematyki poszczególnych rozdziałów. W podręczniku poruszono zarówno problemy współczesnego świata, jak i typowe rozterki i dylematy wieku dojrzewania, dostarczając pedagogom licznych okazji do uwrażliwienia uczniów na innych ludzi i środowisko naturalne, a także do rozwijania w nich poczucia odpowiedzialności za samych siebie


i za otaczającą ich rzeczywistość. Nie znaczy to, że podręcznik ma charakter moralizatorski
i nadmiernie poważny – zadbano w nim również o elementy rozrywki, zgodnie z zasadą,
że im lżejsza atmosfera panuje podczas zajęć, tym bardziej są one efektywne.

Inną jeszcze zaletę podręcznika stanowi systematyczne i konsekwentne podejście autorek do wszechstronnego doskonalenia językowego. Poszerzanie wiedzy i zwiększanie kompetencji gramatycznej ucznia idzie w parze z rozwijaniem jego umiejętności w zakresie szeroko pojętej komunikacji: od rozumienia informacji podanych w formie pisemnej lub ustnej po formułowanie własnego przekazu. Ponadto wiele zadań w książce stwarza możliwość pracy w parach lub grupach, co pozwala na maksymalne wykorzystanie czasu lekcyjnego przez każdego ucznia.

Prezentowany tu rozkład materiału podzielony został na sześć rubryk:

– słownictwo;

– umiejętności: mówienie;

– umiejętności: rozumienie ze słuchu;

– umiejętności: czytanie ze zrozumieniem;

– umiejętności: pisanie;

– gramatyka.
Głównym celem takiego podziału jest zapewnienie nauczycielowi swoistej mapy podręcznika, która ułatwi planowanie zajęć i pomoże w przygotowaniu testów.

Zaproponowany w rozkładzie orientacyjny czas realizacji materiału przewiduje poświęcenie każdemu z czterdziestu rozdziałów dwóch godzin lekcyjnych. Założono także,


iż na zajęcia kulturoznawcze i międzyprzedmiotowe potrzeba po czterdzieści pięć minut. Zestawy powtórzeniowe, ze względu na ich przystosowanie do samodzielnej pracy, mogą stanowić pracę domową, a testy nie powinny przekraczać czasu jednej godziny lekcyjnej. Warto jednak zwrócić uwagę, że realizacja podręcznika w ciągu jednego roku szkolnego wymagać będzie ogromnej motywacji ze strony uczniów i dużej konsekwencji ze strony nauczyciela; dlatego, biorąc także pod uwagę materiały dodatkowe zawarte w Zeszycie ćwiczeń, pracę z podręcznikiem można zaplanować na okres trzech semestrów.

BLOCKBUSTER 3 – Rozkład materiału


Unit

Słownictwo

Umiejętności:

mówienie

Umiejętności:

rozumienie
ze słuchu


Umiejętności:

czytanie
ze zrozumieniem


Umiejętności: pisanie

Gramatyka

Moduł 1 – The way we live


1

wrzesień

 • nazwy przedmiotów związanych
  z zainteresowaniami nastolatków (computer games, stamp album, stereo itd.);

 • przymiotniki używane do opisu pomieszczeń (tidy, messy)
 • opisywanie pokoju;

 • negocjowanie: rozmowa
  ze współlokatorem bałaganiarzem
 • rozmowa matki z synem bałaganiarzem: przewidywanie treści dialogu na podstawie pojedynczych zdań; słuchanie – sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – wyszukiwanie informacji, wnioskowanie (uzupełnianie zdań – wybór prawidłowej możliwości z dwóch podanych)
 • opis własnego pokoju
 • użycie so i such
  w zdaniach;

 • czasowniki złożone: take
 • ćwiczenie wymowy
  i intonacji: wyrażanie irytacji
-

2

wrzesień

 • zainteresowania
  i hobby (skiing,
  surfing the Net
  itd.);

 • przymiotniki wyrażające opinię o różnych formach spędzania wolnego czasu (dull, tiring, dangerous, exciting itd.)
 • wyrażanie opinii, uzasadnianie: sposoby spędzania czasu wolnego;

 • udzielanie informacji: preferowane formy spędzania wolnego czasu

 • wypowiedź Roberta
  na temat zainteresowań jego przyjaciół: dopasowywanie

 • e-mail do przyjaciela: przewidywanie treści tekstu na podstawie zdjęć; uzupełnianie luk pojedynczymi wyrazami
 • e-mail
  do przyjaciela: informacja
  o zainteresowa-
  niach i formach spędzania wolnego czasu
 • czas teraźniejszy prosty (Present Simple);

 • przysłówki częstotliwości;

 • użycie przyimków
  z przymiotnikami
3

wrzesień

 • obowiązki domowe (wash the dishes,
  mop the floor
  itd.)
 • udzielanie informacji: zakres własnych obowiązków domowych;

 • proponowanie, przyjmowanie
  i odrzucanie propozycji;

 • wyrażanie irytacji
  za pomocą czasu Present Continuous
-


 • Helping Hands for Household Chores – oferta pomocy w pracach domowych: określanie rodzaju i celu tekstu na podstawie tytułu; uzupełnianie luk w tekście wyrazami wybranymi spośród trzech opcji

 • lista prac domowych
  do wykonania
  w ciągu tygodnia
 • czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous);

 • wyrażanie irytacji przy użyciu
  czasu Present Continuous;

 • czasowniki nieużywane
  w czasie Present Continuous
4

wrzesień

-


 • opisywanie stylu życia;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: wywiad
  z partnerem na temat stylu życia (szkoła, czas wolny, kieszonkowe, miejsce zamieszkania, relacje z rodzicami itd.)
 • Being 14 – wywiad z nastolatkiem: określanie narodowości nastolatka na podstawie obrazków, przygotowanie pytań do niego; słuchanie i czytanie – wyszukiwanie odpowiedzi na przygotowane pytania; czytanie – dopasowywanie nagłówków do poszczególnych części wywiadu
 • zapis wywiadu przeprowadzonego
  z partnerem
 • czasy teraźniejsze: porównanie
5

wrzesień

 • przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny;

 • przymiotniki opisujące charakter i osobowość
 • opisywanie wyglądu
  i charakteru postaci
  z filmu Władca Pierścieni;

 • udzielanie i uzyskiwanie informacji: sławny sportowiec
  (na podstawie tekstu)

-


 • Simply the Best – charakterystyka sportowca: przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, fotografii i pierwszego akapitu; uzupełnianie luk podanymi słowami
  i zwrotami; analiza treści tekstu

 • streszczenie • spójniki;

 • słowotwórstwo: tworzenie przymiotnikówwrzesień

Culture Corner – święta narodowe i sposoby spędzania wakacji w USA: czytanie i słuchanie – przewidywanie treści tekstu na podstawie towarzyszących mu zdjęć (popularne miejsca wakacyjne w USA), sprawdzanie trafności przewidywań, odpowiadanie na pytania otwarte; przygotowanie krótkiego artykułu na temat sposobów spędzania wakacji preferowanych przez Polaków;


Curricular Cuts – krótkie streszczenie i fragment powieści Robinson Crusoe: streszczenie – pytania typu prawda/fałsz; fragment powieści: czytanie i słuchanie – przewidywanie treści fragmentu na podstawie pierwszego zdania, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – wielokrotny wybór, streszczanie, wykonanie portretu Piętaszka, przygotowanie pisemnego opisu Robinsona Crusoe z punktu widzenia Piętaszka

Powtórzenie materiału, sprawdzian październik

Moduł 2 – Crime doesn’t pay

6

październik

 • rodzaje przestępstw (czasowniki
  i rzeczowniki: mug, mugger, mugging itd.)
 • relacjonowanie, wyrażanie zainteresowania, zaskoczenia (nieudane przestępstwo)
 • rozmowa dwóch przyjaciółek na temat artykułu w gazecie opisującego wyjątkowo nieudany napad na bank: przewidywanie treści dialogu na podstawie pojedynczych zdań; słuchanie – sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – odnajdowanie i poprawianie błędnych informacji w podanym zeznaniu świadka
 • zeznanie świadka napadu
 • czas przeszły prosty (Past Simple): czasowniki regularne
  i nieregularne

 • ćwiczenie wymowy
  i intonacji: zwroty używane do przygotowania rozmówcy na zaskakujące nowiny, zwroty wyrażające zainteresowanie
  i zaskoczenie
-

7

październik

 • profesje związane
  z wymiarem sprawiedliwości
  i ochroną obywateli (judge, store detective, private investigator itd.)
 • odgrywanie ról: relacjonowanie wydarzeń opisanych
  w tekstach z punktu widzenia uczestników
 • Anything Can Happen – wspomnienia policjanta
  i sklepowego detektywa: przewidywanie treści tekstu
  na podstawie tytułu i pierwszego zdania z każdej jego części; słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – pytania typu prawda/fałsz/brak informacji, nadawanie tytułów poszczególnym częściom tekstu
 • wspomnienia „superbohatera”
 • czas przeszły ciągły (Past Continuous)

 • program radiowy na temat wystawy prezentującej „superbohaterów”
  z komiksów: uzupełnianie luk
-

8

październik

 • typy powieści (romance, science fiction, detective story);

 • słownictwo spotykane
  w kryminałach (victim, suspect, greedy,
  inherit, investigate,
  question
  itd.)
 • odgrywanie ról: przesłuchanie świadka;

 • spekulowanie: próba rozwiązania zagadki kryminalnej
 • ciąg dalszyopowiadania kryminalnego: sprawdzanie trafności zaproponowanego rozwiązania
 • Millionaire Writer Murdered – notatka prasowa i komiks: przewidywanie treści komiksu na podstawie notatki i pierwszego obrazka, dopasowanie bohaterów komiksu
  do podanych zdań, próba rozwiązania zagadki
 • komiks kryminalny
 • czasy przeszłe ciągły i prosty - porównanie;

 • zdania podrzędne okolicznikowe czasu;

 • użycie przyimków
  z przymiotnikami

9

październik

 • wyposażenie policjanta (handcuffs, whistle, flashlight itd.)
 • streszczanie;

 • wyrażanie pewności
  i wątpliwości
 • Bobbies on the Beat – artykuł o historii angielskiej policji: przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu i ilustracji; słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – wielokrotny wybór, przygotowanie podpisów pod ilustracje
 • zasady obowiązujące w klasie (na wesoło)
 • użycie
  used to i would
  do opisywania przeszłości
 • rozmowa dwojga przyjaciół na temat niezwykłych zapisów prawnych: dopasowywanie
-

10

październik

-


 • relacjonowanie wydarzeń;

 • odgrywanie ról: wyjaśnianie nieporozumienia
  (na podstawie tekstu)

 • opowiadanie o zabawnej pomyłce: układanie obrazków w odpowiedniej kolejności, relacjonowanie
 • Almost a crime – opowiadanie o pomyłce
  w interpretacji wydarzeń: przewidywanie treści opowiadania na podstawie ilustracji
  i tytułu; uzupełnianie luk w tekście pojedynczymi wyrazami, układanie
  z podanej listy wydarzeń w kolejności chronologicznej, analiza struktury tekstu
 • opowiadanie
  (na podstawie wysłuchanej historyjki) • czasowniki złożone: break
październik/
listopadCulture Corner – organizacja przeciwdziałająca okrucieństwu wobec zwierząt: słuchanie i czytanie – przewidywanie treści strony internetowej organizacji, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – wyszukiwanie informacji, pytania otwarte; przygotowanie prezentacji celów i form działalności organizacji; przygotowanie „strony internetowej” polskiej organizacji o podobnym charakterze;

Curricular Cuts Neighbourhood Watch – informacje na temat „straży sąsiedzkiej” (zorganizowanych grup sąsiedzkich współpracujących z policją i dbających o bezpieczeństwo okolicy): czytanie – przewidywanie rodzaju i treści tekstu na podstawie tytułu i ilustracji, dopasowanie nagłówków do poszczególnych akapitów tekstu, tworzenie pytań do tekstu
i odpowiadanie na nie; przekonywanie: zachęcanie do przystąpienia do podobnej grupy; przygotowanie ulotki na temat grupy strzegącej bezpieczeństwa w szkole

Powtórzenie materiału, sprawdzian – listopad

Moduł 3 – Changing World

11

listopad

 • znaki zodiaku
 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: marzenia
  o przyszłości;

 • przewidywanie, zgadzanie się/ niezgadzanie się
  z przewidywaniami
 • rozmowa dwóch przyjaciółek na temat ich marzeń
  o przyszłości: przewidywanie treści dialogu na podstawie pojedynczych zdań; słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – wyszukiwanie informacji/streszczanie, dopasowywanie zdań z dialogu do podanych zdjęć
 • horoskop
 • wyrażanie przewidywań: will;

 • zdania podrzędne okolicznikowe czasu (użycie czasu teraźniejszego
  w zdaniach dotyczących przyszłych wydarzeń)
 • rozmowa dwojga przyjaciół na temat horoskopów: wielokrotny wybór
-

12

listopad

 • nazwy zwierząt (zagrożone gatunki);

 • nazwy grup zwierząt (mammals, amphibians,
  reptiles
  itd.) • wyrażanie opinii, uzasadnianie: zwierzęta lubiane i nielubiane;

 • wyrażanie intencji: sposoby chronienia zagrożonych gatunków
 • rozmowa sióstr na temat planu adoptowania zwierząt w ramach programu ochrony zagrożonych gatunków: dopasowanie imion osób do zwierząt, które chcą adoptować
 • Animal Welfare – Take Action! – ulotka zachęcająca do włączenia się w działalność na rzecz zagrożonych gatunków: przewidywanie rodzaju
  i celu tekstu; czytanie – uzupełnianie luk pojedynczymi wyrazami, wyszukiwanie informacji, streszczanie
 • plakat zachęcający do włączenia się
  w działalność
  na rzecz zagrożonych gatunków
 • will a konstrukcja
  be going to – porównanie;

 • słowotwórstwo: tworzenie rzeczowników odczasownikowych
13

listopad

 • słownictwo związane
  z problemami ekologicznymi
  (fossil fuels, deforestation,
  global warming
  itd.) • Global Warming – internetowy artykuł na temat efektu cieplarnianego: przewidywanie odpowiedzi
  na pytania stanowiące nagłówki poszczególnych części artykułu; słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – pytania typu prawda/fałsz/brak informacji
 • ogłoszenie o akcji sadzenia drzew
  w parku
 • zdania warunkowe typu 0 i 1;

 • czasowniki złożone: turn;

 • użycie przyimków
  z czasownikami

 • informacja o kampanii propagującej użycie surowców wtórnych: uzupełnianie luk
-

14

listopad

 • nazwy urządzeń
  (mobile phone,
  DVD player
  itd.);

 • słownictwo potrzebne do opisania funkcji urządzeń (play movies, send pictures itd.)
 • opisywanie funkcji urządzeń;

 • przekonywanie, nakłanianie do zakupu urządzenia
-


 • Gadgets – artykuł reklamujący cztery urządzenia: przewidywanie treści tekstu na podstawie nazw urządzeń; czytanie – uzupełnianie luk w tekście słowami wybranymi z trzech podanych opcji
 • reklama urządzenia
 • zdania warunkowe:
  typ 2
15

listopad

 • słownictwo związane
  z opisem typowych problemów nastolatków (argue with adults, obey
  rules, moody
  itd.)
 • udzielanie informacji: typowe zachowania polskich nastolatków;

 • prośba o radę, udzielanie rad

 • porada dla nastolatka
  z problemem: dopasowywanie
 • Teen Help Net – strona internetowa, gdzie nastolatki mogą prosić
  o radę: określanie rodzaju zasygnalizowanych problemów;

 • e-mail zawierający rady dla nastolatka: analiza treści i formy listu
 • e-mail zawierający rady dla nastolatka
  z problemem
-


grudzień


Culture CornerThe Royal Botanic Gardens – artykuł o ogrodzie botanicznym Kew Gardens: nazwy roślin, przewidywanie treści artykułu na podstawie tytułu i ilustracji;
słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – układanie pytań do tekstu i udzielanie odpowiedzi, streszczanie; artykuł na temat polskiej instytucji/organizacji zajmującej się ochroną zagrożonych gatunków roślin lub zwierząt;

Curricular Cuts Disappearing Habitats – lekcja na temat niszczenia naturalnego środowiska życia różnych gatunków zwierząt: słuchanie – dopasowanie zwierząt do ich naturalnego środowiska życia; czytanie – uzupełnianie luk w tekście o przyczynach niszczenia środowiska i sposobach zapobiegania zniszczeniu terenów, gdzie żyją zwierzęta; przygotowanie prezentacji na temat terenów, gdzie w Polsce żyją niezwykłe gatunki zwierząt

Powtórzenie materiału, sprawdzian grudzień

Moduł 4 – Out & About

16

grudzień

 • słownictwo związane
  z opisem krajobrazu wiejskiego i zasadami zachowania podczas pobytu na wsi (wild flowers, hedges, fences, gates, damage plants, disturb animals itd.)

 • opisywanie obrazka;

 • zwracanie uwagi, przepraszanie, tłumaczenie się
 • rozmowa dwojga przyjaciół podczas pikniku na wsi: słuchanie – wyszukiwanie informacji; czytanie – uzupełnianie podanych zdań
 • plakat z polskimi znakami drogowymi
  i objaśnieniem
  ich znaczenia
 • wyrażanie nakazu
  i zakazu: must, mustn’t;

 • czasowniki złożone: pick
: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Jolanta Dybała Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 roku) fairyland 6 Poziom A2 wg cef (esokj) Wstęp


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna