Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Sail Away! 2 WstępPobieranie 75.34 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar75.34 Kb.
Dorota Ostaszewska

Rozkład materiału


Sail Away! 2

Wstęp

Seria Sail Away! przeznaczona jest dla młodszych klas szkół podstawowych, a jej celem jest stopniowe wprowadzenie uczniów w labirynt języka angielskiego. Autorki serii doskonale rozumieją, że pierwsze etapy poznawania języka obcego, szczególnie w przypadku dzieci, mają ogromne znaczenie, jako że nie tylko dostarczają podstaw do dalszej nauki tego języka, ale także kształtują postawę dzieci wobec niego, co z kolei wpływa na ich motywację i w konsekwencji decyduje o stopniu, w jakim uczniowie będą w stanie opanować dany język obcy. Znudzenie zajęciami albo zniechęcenie wywołane poczuciem klęski mogą na dobre odstręczyć dziecko od prób pokonania przeszkód na drodze do swobodnego posługiwania się językiem obcym. Każdy nauczyciel miał niewątpliwie do czynienia z przynajmniej jednym uczniem, którego trudności z opanowaniem języka dawały się wytłumaczyć tylko istnieniem jakiejś bariery psychologicznej, nie pozwalającej na praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy, bariery wynikającej z – często nawet nieświadomej – niechęci wobec danego języka. Sail Away! 2 jest podręcznikiem stworzonym nie tylko, by uczyć języka angielskiego, ale także by zapobiegać zarówno znudzeniu, jak i zniechęceniu dzieci.Kolorowa szata graficzna książki i towarzyszącego jej Zeszytu ćwiczeń natychmiast przyciągają wzrok i stanowią obietnicę, że praca z podręcznikiem na pewno nie będzie nudna. Obrazki do kolorowania, nalepki, wycinanki i gry planszowe umieszczone w ostatniej części zeszytu ćwiczeń oraz nowa piosenka pod koniec każdego rozdziału zapowiadają ożywione
i pełne humoru zajęcia. Wystarczy odrobina zaangażowania, pomysłowości i entuzjazmu
ze strony nauczyciela, by zapewnić dzieciom radosny nastrój na lekcjach, a więc najbardziej sprzyjającą przyswajaniu wiedzy atmosferę pracy. Dodatkowym elementem motywującym jest fakt, iż uczniowie nie zapoznają się z językiem angielskim w próżni kontekstowo-kulturowej. Przewodnikami po strukturach i słówkach są w Sail Away! 2 Larry i Lulu, ich niania, rodzina, przyjaciele i wesoły „domowy” szympans Chuckles. Dzięki nim właśnie dzieciom łatwo zrozumieć, że język angielski nie jest systemem abstrakcyjnym, ale stanowi środek komunikacji wykorzystywany w codziennych sytuacjach, podobnie jak język polski. Ponadto podręcznik zawiera materiał typowo kulturowy, nie tylko w dodatkowych lekcjach okolicznościowych, ale także w co drugim rozdziale książki. Zagadnienia poruszane
w sekcjach zatytułowanych Nanny’s Travels dostosowane są oczywiście do wieku użytkowników podręcznika i obejmują takie tematy, jak obyczaje związane z obchodzeniem urodzin, postaci z kreskówek, fauna Australii, tradycyjne rymowanki i wiadomości
o Florydzie – najpopularniejszym „kurorcie” USA

Sail Away! 2 zapewnia dzieciom także poczucie satysfakcji płynące ze świadomości dokonywanych postępów. Przede wszystkim wynika to z faktu, iż w całej serii Sail Away! hołduje się zasadzie stopniowania trudności. Nie chodzi tu zatem o szybkie zapoznanie ucznia ze wszystkimi strukturami, wyjątkami i niuansami systemu językowego, ale o umożliwianie dziecku coraz swobodniejszego funkcjonowania w coraz większym zakresie kontekstów.
Co za tym idzie, materiał typowo gramatyczny w Sail Away! 2 pozornie nie odbiega znacząco od struktur zawartych w poprzedniej książce z tej serii. Całkowitymi nowościami są jedynie czas przeszły prosty, jedna konstrukcja służąca wyrażaniu przyszłości i czasownik modalny must wraz z przeczeniem mustn’t. Z drugiej jednak strony warto zauważyć, że druga część serii wymaga od ucznia znacznego poszerzenia umiejętności związanych z poznanymi wcześniej strukturami. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że dziecko po raz pierwszy musi nauczyć się rozróżniać dwa wcześniej poznane angielskie czasy teraźniejsze – ciągły
i prosty – co dla osoby, której język ojczysty posiada tylko jeden czas teraźniejszy, jest niewątpliwie wyzwaniem. Ograniczenie liczby struktur do zrozumienia i opanowania przez ucznia wraz z jednoczesną dbałością o zapewnienie mu poczucia, że osiągnął coś nowego, poprzez stałe poszerzanie zakresu słownictwa, funkcji językowych i tematyki wypowiedzi umożliwiają postęp bez ryzyka lęku i przeciążenia. Nie można także nie wspomnieć tutaj
o tym, iż ćwiczenia w podręczniku skonstruowano w taki sposób, by przygotować dzieci
do radzenia sobie z typowymi językowymi zadaniami egzaminacyjnymi.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż podręcznik Sail Away! 2 odpowiada potrzebom różnych typów uczniów. Możliwość jednoczesnego czytania i słuchania treści historyjek obrazkowych wprowadzających nowy materiał gramatyczno-leksykalny oraz mnogość ćwiczeń wymagających rysowania, kolorowania i ruchu sprawiają, iż praca


z podręcznikiem przyniesie efekty zarówno w przypadku tzw. „wzrokowców”
i „słuchowców”, jak i tych dzieci, u których przyswajanie i zapamiętywanie wiąże się ściśle
z wykonywaniem czynności łatwych do skojarzenia z poznawanym materiałem. Ta cecha Sail Away! 2 spełnia także postulat wielozmysłowości w nauczaniu, tak ważny w pracy z uczniami dyslektycznymi.

Prezentowany tutaj rozkład materiału do podręcznika Sail Away! 2 w uporządkowany sposób ilustruje zawartość książki. Poszczególne kolumny informują o:  • rodzaju umiejętności, jakie uczeń powinien rozwinąć, pracując nad kolejnymi rozdziałami podręcznika i Zeszytu ćwiczeń;

  • wprowadzanych w danym rozdziale jednostkach leksykalnych;

  • zagadnieniach gramatycznych oraz

  • ćwiczonych elementach wymowy.

Podane w rozkładzie orientacyjne terminy realizacji materiału oparte są na założeniu, że nauczyciel dysponuje dwoma czterdziestopięciominutowymi lekcjami w tygodniu,


a realizacja treści każdego z rozdziałów zajmie około czterech takich jednostek. Założono również, iż lekcje okolicznościowe wymagają około dziewięćdziesięciu minut każda, a lekcje powtórzeniowe powinny zająć około trzech godzin dydaktycznych.

SAIL AWAY! 2 – Rozkład materiału

Unit


Kształcone umiejętności

Słownictwo

Gramatyka

Wymowa

Back Together – lekcje powtórzeniowe

Starter unit

wrzesień


– powitania;

– przedstawianie siebie i innych;

– uzyskiwanie i podawanie podstawowych informacji o sobie i innych: miejsce zamieszkania, numer telefonu, wiek, ulubiony kolor, ulubiona zabawka
(także w Zeszycie ćwiczeń);

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem: historyjka obrazkowa (Arthur + Rascal);

– rozumienie ze słuchu: wyszukiwanie informacji

Zeszyt ćwiczeń


– rozumienie ze s³uchu: wielokrotny wybór (opcje w formie obrazków);

– czytanie ze zrozumieniem: kolorowanie obrazka na podstawie krótkiego tekstu, pytania typu prawda/fałsz
– powitania: hi, hello, nice to meet you;

– przedstawianie siebie i innych: My name is..., I’m..., Meet (Arthur), What’s your name?;

– liczebniki (1–20); działania na cyfrach i liczbach: add, take away;

– nazwy kolorów;

– nazwy mebli, ubrań, zwierząt, artykułów spożywczych poznanych w poprzednim roku nauki


– czasownik to be;

– forma dzierżawcza: dopełniacz saksoński-

Moduł 1 – New faces!


1

One Big Happy Family

– pytanie o wygląd i opisywanie wyglądu zewnętrznego;

– przedstawianie członków dalszej rodziny (wuj, ciotka, kuzyn);

– podawanie lokalizacji przedmiotów;

– liczenie: 20–100;

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem – historyjka obrazkowa: pytania typu prawda/fałsz (słuchanie);

– rozumienie ze słuchu: wyszukiwanie informacji;

– słuchanie i czytanie ze zrozumieniem: historyjka obrazkowa (Arthur + Rascal)

Zeszyt ćwiczeń


– czytanie ze zrozumieniem: uzupełnianie
i kolorowanie obrazka na podstawie podanych zdań;

– rozumienie ze słuchu: wielokrotny wybór (opcje w formie obrazków);

– czytanie i pisanie: rozpoznawanie właściwego obrazka na podstawie opisu i uzupełnianie podobnego opisu na podstawie innego obrazka


– przymiotniki i rzeczowniki potrzebne do opisu osoby:
tall, short, slim, fair/dark hair, (blue) eyes;

– pytanie o wygląd: What does he/she look like?;

– członkowie dalszej rodziny: uncle, aunt, cousin;

– przyimki: in, on, under, behind, next to– czasownik to have

– wymowa liczebników: thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety,
a hundred

październik

2

We’re Having
a Party


– uzyskiwanie i udzielanie informacji: umiejętności;

– opisywanie obrazka;

– opisywanie przeznaczenia przedmiotów;

– opisywanie typowego przyjęcia urodzinowego;

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem – historyjka obrazkowa: wybór właściwej
z dwóch podanych opcji (słuchanie);

– rozumienie ze słuchu: wybór właściwego obrazka;

– czytanie i pisanie: uzupełnianie tekstu czasownikami w formie Present Continuous, tworzenie opisu obrazka;

– czytanie ze zrozumieniem: porównanie opisu przyjęcia urodzinowego z ilustracją


Zeszyt ćwiczeń


– czytanie ze zrozumieniem: dopasowanie zdań do czynności wykonywanych przez osoby przedstawione na ilustracji; zadanie typu prawda/fałsz (na podstawie rysunku);

– rozumienie ze słuchu: dopasowywanie
– nazwy czynności: ski, sail, surf, dive, skate, play the violin, dance, draw, ride a bike, skip itd.;

– rzeczowniki potrzebne do opisu przyjęcia urodzinowego: presents, cards, balloons, hats, candles, birthday cake– czasownik can;

– czas Present Continuous;

– zaimki osobowe pełniące funkcję dopełnienia: me, you, him, her, us, them


– wymowa końcówki -ing

październik

Powtórka i utrwalenie materiału – listopad

Moduł 2 – Working Days!


3

An Interest-ing

Job– umiejętność lokalizacji sklepów/instytucji;

– opisywanie różnych zawodów/profesji (nazwa zawodu/profesji, miejsce pracy, wykonywane czynności);

– zadawanie pytania Whose (bag) is it?
i udzielanie odpowiedzi;

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem – historyjka obrazkowa: wybór właściwej


z dwóch podanych opcji (słuchanie);

– rozumienie ze słuchu: dopasowywanie;

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem: historyjka obrazkowa (Arthur + Rascal)

Zeszyt ćwiczeń


– czytanie ze zrozumieniem i pisanie: wyszukiwanie informacji (dopełniacz saksoński);

– rozumienie ze słuchu: kolorowanie


i uzupełnianie rysunku;

– czytanie i pisanie: wypełnianie formularza


na podstawie krótkiego opisu osoby


– nazwy sklepów i instytucji: station, garage, hospital, post office, café, theatre, cinema, baker’s, greengrocer’s, supermarket;

– nazwy zawodów/profesji: vet, doctor, nurse, baker, greengrocer, waiter, mechanic, farmer, postman, teacher, clown;

– słownictwo i zwroty potrzebne do opisu zawodów/profesji: work in ..., work as a ...,
wear a uniform, serve food
and drinks
, fix itd.


– czas Present Simple; przyimki opposite, between;

– dopełniacz saksoński– wymowa końcówki -’s (dopełniacz saksoński)

listopad

4

This is My Life

– pytanie o opinię i wyrażanie opinii (czasowniki like i hate);

– zadawanie pytań: When do you/does he (play soccer)?, When is (the party)?, What time


do you/does he (wake up)?, How often
do you/does he (have guitar lessons/go
to the cinema)?
i udzielanie odpowiedzi;

– podawanie godziny; udzielanie informacji


o swoim „stylu życia” (codzienne czynności, czas wolny itd.);

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem – historyjka obrazkowa: uzupełnianie brakujących w tekście słów;

– czytanie ze zrozumieniem i pisanie: wyszukiwanie informacji w liście
do przyjaciela; pisanie listu do przyjaciela (opis codziennych czynności);

– czytanie ze zrozumieniem: uzupełnianie brakujących słów w krótkich tekstach


na temat amerykańskich bohaterów komiksów
Zeszyt ćwiczeń:

– rozumienie ze słuchu: wyszukiwanie informacji (godziny);

– czytanie ze zrozumieniem: odgadywanie
(i zapis) nazw sportów na podstawie podanych opisów


– nazwy codziennych czynności: have a bath, wake up, clean
my room
, wash the dishes,
go to bed, go shopping itd.;

– nazwy sportów: soccer, volleyball, baseball, tennis, table tennis, badminton, hockey;

– dni tygodnia


przysłówki częstotliwości;

– przyimki czasu: at, on, in– /s/ i /z/

listopad/grudzień

Happy New Year! – lekcje okolicznościowe (2 godziny) – grudzień

Powtórzenie i utrwalenie materiału – styczeń

Moduł 3 – Tasty Treats!


5

What’s Cooking?

– wyrażanie prośby o podanie czegoś
i udzielanie uprzejmej odpowiedzi;

– zadawanie pytań: How much (sugar)


is there?, How many (mangoes) are there?, How much (bread) do we have?, How many (tomatoes) do we need?
i udzielanie odpowiedzi;

– uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat przygotowania potraw;

– uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat cen;

– robienie zakupów (także w Zeszycie ćwiczeń);

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem – historyjka obrazkowa: wyszukiwanie informacji (słuchanie);

– czytanie ze zrozumieniem: quiz na temat jedzenia w różnych częściach świata;

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem: historyjka obrazkowa (Arthur + Rascal)
Zeszyt ćwiczeń:

– udzielanie informacji o swoich zwyczajach


i preferencjach dotycz¹cych jedzenia;

– rozumienie ze słuchu: dopasowywanie;

– czytanie i pisanie: udzielanie (w formie pisemnej) odpowiedzi na podane pytania
na podstawie obrazków


– nazwy produktów spożywczych, owoców
i warzyw: butter, flour, olive oil, sugar, a loaf of bread, cheese, biscuits, salt and pepper, lemon, mango, coconut, pineapple, tomato, beans;

– nazwy pojemników i opakowań: packet, bar, jar, carton, bottle, tin;

– zwroty: Can you pass me ..., please?, Here you are, Make sure you ..., Would you like some ...?, Would you like to try one?, Can I have ..., please?, That’s (one pound nine), please


– rzeczowniki policzalne
i niepoliczalne;

a lot of, (how) much/many;

– konstrukcja there is/are;

– liczba mnoga rzeczowników
– wymowa końcówek -s, -es

styczeń

6

Zoo

Food

– opisywanie zwierząt (wygląd, naturalne środowisko, zwyczaje);

– wyrażanie kontrastu pomiędzy czynnościami trwającymi w chwili mówienia


i czynnościami powtarzającymi się;

– porównywanie;

– nakazywanie i zakazywanie;

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem – historyjka obrazkowa: wybór właściwej


z dwóch podanych opcji (słuchanie);

– czytanie ze zrozumieniem i pisanie: odpowiadanie na pytania otwarte


do krótkiego opisu wieloryba szarego
i tworzenie opisu foki (na podstawie informacji podanych w Zeszycie ćwiczeń);

– czytanie ze zrozumieniem – fauna Australii: dopasowywanie


Zeszyt ćwiczeń:

– czytanie ze zrozumieniem – quiz


o zwierzętach: uzupełnianie form przymiotników;

– rozumienie ze słuchu: uzupełnianie luk;

– czytanie ze zrozumieniem: uzupełnianie luk (wielokrotny wybór z wpisywaniem właściwej odpowiedzi)


– nazwy zwierząt: giraffe, monkey, dolphin, seal, lizard, whale, hippo, crocodile, tiger, parrot, ostrich, elephant, cuckoo, coala, kangaroo;

– nazwy miesięcy;

– przymiotniki potrzebne do opisu zwierząt: big, long, fat, clever itd.;

– zwrot idiomatyczny: a whale of a time– porównanie czasów Present Continuous
i Present Simple;

– stopień wyższy przymiotników;

– czasownik must
i przeczenie mustn’t


– /u:/

luty

Powtórzenie i utrwalenie materiału – marzec
Moduł 4 – Tell the Tale!

7

Where were you?

– uzyskiwanie i udzielanie informacji o przeszłości (zadawanie pytania Where were you/was he yesterday/two weeks ago/last Tuesday? i udzielanie odpowiedzi);

– udzielanie informacji o stanach emocjonalnych/uczuciach;

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem – historyjka obrazkowa: pytanie otwarte (słuchanie);

– rozumienie ze słuchu: wyszukiwanie informacji;

– czytanie ze zrozumieniem: uzupełnianie brakujących informacji, dopasowywanie;

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem: historyjka obrazkowa (Arthur + Rascal)


Zeszyt ćwiczeń:

– rozumienie ze słuchu: wybór właściwej z trzech podanych opcji (wskazanie włamywacza na podstawie opisu);

– czytanie ze zrozumieniem i pisanie: uzupełnianie tekstu na podstawie rysunków


– liczebniki porządkowe (1–20);

– przymiotniki opisujące stany emocjonalne/uczucia: sad, bored, angry, scared, tired, hungry, happy;

– zwroty: last Sunday, a week ago, three days ago itd.


– przeszłe formy czasownika to be: was were

-

marzec

April Fool’s Day – lekcje okolicznościowe (2 godziny) – kwiecień

8

Once Upon

a Time

– relacjonowanie przeszłych wydarzeń;

– uzyskiwanie i udzielanie informacji


o przeszłych wydarzeniach;

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem: dopasowywanie, poszukiwanie morału płynącego z opowieści;

– rozumienie ze słuchu: wyszukiwanie informacji;

– czytanie ze zrozumieniem i pisanie: zastępowanie obrazków słowami w krótkim opowiadaniu, pisanie opowiadania;

– rozumienie ze słuchu: uzupe³nianie tabeli;

– czytanie ze zrozumieniem – tradycyjne rymowanki: dopasowywanie


Zeszyt ćwiczeń:

– rozumienie ze słuchu: wyszukiwanie informacji;

– czytanie ze zrozumieniem i pisanie: zastępowanie wybranych obrazków słowami, aby stworzyć jedną z dwóch możliwych wersji opowiadania


– czasowniki o regularnych formach przeszłych: watch, jump, walk, talk, climb, play, dance itd.

– czas Past Simple
z czasownikami
o regularnych formach przeszłych: twierdzenia, pytania i przeczenia

– wymowa końcówek -d, -ed

marzec/kwiecień

Powtórzenie i utrwalenie materiału – maj

Moduł 5 – Happy Days!


9

The Best of Times

– dzielenie się miłymi wspomnieniami;

– uzyskiwanie i udzielanie informacji


o przeszłych wydarzeniach;

– tworzenie porównań;

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem: wybór właściwej z dwóch podanych opcji (słuchanie);

– rozumienie ze słuchu: dopasowywanie;

– czytanie ze zrozumieniem: układanie akapitów we właściwej kolejności;

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem: historyjka obrazkowa (Arthur + Rascal)


Zeszyt ćwiczeń:

– rozumienie ze słuchu: dopasowywanie;

– czytanie ze zrozumieniem i pisanie: udzielanie odpowiedzi na pytania otwarte
w formie pisemnej


– nieregularne formy przeszłe czasowników: had, met, went, saw, rode, drew, made, ate, drank, sang, left, wrote, bought, came, won, slept, took, swam;

– nazwy miejsc związanych z rozrywką: museum, funfair;

– przymiotniki: pretty, shy, strong, kind, loud, lazy


– czas Present Simple
z czasownikami o nieregularnych formach przeszłych;

– stopień najwyższy przymiotników-

maj

10

Good Times Ahead

– uzyskiwanie i udzielanie informacji
o zamierzeniach i planach; opowiadanie
o swoich planach wakacyjnych;

– planowanie wymarzonych wakacji;

– udzielanie informacji o typowych wakacjach Polaków;

– słuchanie/czytanie ze zrozumieniem: odpowiedź na pytanie otwarte (słuchanie);

– czytanie ze zrozumieniem i pisanie: wyszukiwanie informacji w liście z wakacji, pisanie listu z wakacji;

– czytanie ze zrozumieniem – reklama wakacji na Florydzie: dopasowywanie


Zeszyt ćwiczeń:

– rozumienie ze słuchu: wielokrotny wybór;

– czytanie ze zrozumieniem i pisanie: uzupełnianie luk w dwóch krótkich notatkach (wybór z dwóch podanych opcji), udzielanie odpowiedzi na pytania otwarte w formie pisemnej


– nazwy państw: Greece, Italy, Mexico, Poland, Portugal, Russia, Spain, Turkey;

– nazwy przedmiotów związanych z wakacyjnymi wyprawami: suitcase, tent, sleeping bag, swimsuit, swimming trunks, flippers, sunglasses itd.;– zwroty używane przy podawaniu informacji
o planach i zamiarach:
next week, in three hours

– konstrukcja to be going to

– /s/ i //

maj/czerwiec

Powtórzenie i utrwalenie materiału – czerwiecPobieranie 75.34 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna