Dorota WodnickaPobieranie 10.14 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar10.14 Kb.

Dorota Wodnicka


Education at a Glance. OECD Indicators, “Organization for Economic Cooperation and Development”, 2003 Paryż, stron 451

Organizacja Rozwoju oraz Współpracy Gospodarczej (Organization for Economic Co-operation and Development) zrzesza 30 krajów. Współpracując z ponad 70 innymi państwami, organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi prężnie działa na rzecz budowania demokratycznego społeczeństwa oraz wolnej gospodarki. OECD jest znana na całym świecie z publikacji zawierających najbardziej aktualne dane pochodzące z krajów rozwiniętych i rozwijających się, a dotyczące takich dziedzin jak: makroekonomia, edukacja, handel, rozwój oraz nauki ścisłe oraz innowacje. W ramach OECD w 1968 roku powołana została specjalna jednostka – The Centre for Research and Innovation, której głównym zadaniem jest opracowywanie ilościowych wskaźników dotyczących wszystkich wymienionych obszarów. Efektem działań dwóch komórek (The Centre for Research and Innovation oraz Directorate for Education) w tym obszarze edukacji jest raport przedstawiający kierunki rozwoju tej dziedziny. Publikacja wydawana co roku przez OECD (Directorate for Education) zatytułowana jest Education at a Glance.

Głównym celem raportu jest zgromadzenie danych służących do stworzenia międzynarodowych wskaźników edukacyjnych. Mają one posłużyć do kształtowania polityki oświatowej, tak by zapewniała ona lepszą wydajność kształcenia instytucjonalnego i pomogła mobilizować zasoby w celu sprostania wyzwaniom współczesności. Raport składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wstępem oraz przewodnikiem po publikacji

Pierwszy rozdział zatytułowany „Wydajność instytucji edukacyjnych i ich wpływ na proces uczenia” zawiera informacje na temat osiągnięć poszczególnych grup wiekowych oraz ich związku z płcią uczniów. W rozdziale tym odnajdujemy także dane dotyczące wielkości spodziewanego udziału młodych ludzi w procesie kształcenia oraz, co się z tym wiąże, w późniejszym zatrudnieniu. Pierwsza część publikacji kończy się analizą związku dwóch czynników: zdobytego wykształcenia i zarobkami uzyskiwanymi w trakcie pracy zawodowej.

„Nakłady ludzkie oraz finansowe na edukację” jest to tytuł drugiego rozdziału poświęconego wielkości nakładów finansowych inwestowanych w edukację w poszczególnych krajach. Zagadnienie to omawiane jest w kontekście wydatków poniesionych na jednego studenta, jak i proporcji między ilością inwestycji publicznych i prywatnych czynionych na instytucje oświatowe. Ciekawą częścią tego rozdziału jest analiza wydatków pod kątem źródła finansowania oraz rodzaju wspieranej finansowo instytucji.

Temat ilości studentów, w tym ilości obcokrajowców poruszony jest w trzecim rozdziale zatytułowanym „Dostęp, udział i rozwój edukacji”. Dane z tej części publikacji dostarczają również wielu istotnych informacji na temat sytuacji edukacyjnej i zawodowej młodych osób z niskim wykształceniem. Analiza tych danych dostarcza wyjątkowo cennych informacji. Okazuje się, iż grupa ludzi nie objętych kształceniem na wyższych poziomach jest nadal bardzo liczna i stanowi znaczny odsetek osób bezrobotnych.

Rozdział czwarty to „Środowisko uczenia się i organizacja szkół”. Szczegółowej analizie poddane zostały tutaj takie zagadnienia jak: wielkość klas, stosunek ilościowy między studentami a nauczycielami oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia. Omówiony został także aspekt kadry dydaktycznej. Informacje znajdujące się w tej części dotyczące nauczycieli to: ich rozwój zawodowy, zarobki, czas pracy, wymagania oraz udział przedstawicieli poszczególnej płci w grupie osób zatrudnionych w edukacji.

Raport stanowi analizę porównawczą systemów edukacyjnych funkcjonujących na świecie. Zestawienie danych pochodzących z ponad trzydziestu krajów pozwala zaobserwować ogólne tendencje rozwojowe w sektorze edukacyjnym. Daje również możliwość refleksji na temat miejsca poszczególnych państw w globalnym systemie. Dlatego też dane zawarte w raporcie, łącznie z ich skrótową analizą, wydają się być wyjątkowo przydatne dla osób zajmujących się kształtowaniem polityki edukacyjnej oraz projektowaniem takich usług. Publikacja stanowi również nieocenione źródło informacji przydatnych w pracy naukowej. Osoby związane z dziedziną edukacji tworzyć powinny koleją grupę zainteresowaną treścią raportu. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi to właśnie ta grupa powinna posiadać świadomość zmian zachodzących w dziedzinie edukacji na świecie. Jest to szczególnie istotne, jeśli weźmie się pod uwagę na rosnące zainteresowanie internacjonalizacją szkolnictwa oraz budowaniem wspólnej przestrzeni edukacyjnej.

Edukacja stanowi podstawę rozwoju społeczeństw oraz wiąże się bezpośrednio ze wzrostem gospodarczym, co potwierdzone zostało przez liczne przykłady państw, które dzięki inwestycjom w dziedzinie kształcenia uplasowały się w czołówce krajów rozwiniętych.

Jednak fakt traktowania edukacji czysto instrumentalnie budzi, zwłaszcza w gronie humanistów, niezadowolenie. Omawiany raport jest przykładem takiego właśnie podejścia do oświaty. Podkreślają to wielokrotnie autorzy publikacji twierdząc, iż edukacja jest jedynie środkiem, który w efekcie ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. W związku z tym czytelnikowi nasuwają się następujące pytania: gdzie usytuowana jest granica wzrostu gospodarczego oraz jakiego rodzaju „wzrost” będzie naszym udziałem za kilka bądź kilkanaście lat? Czy również wtedy edukacja będzie odgrywała kluczową rolę, jeśli tak, to czy nie zmieni się jej charakter, a co się z tym wiąże udział OECD w badaniach na jej temat.

Pobieranie 10.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna