„Doskonały uczeń doskonały pracownik Projekt współfinansowany ze środków Unii EuropejskiePobieranie 322.85 Kb.
Strona1/6
Data08.05.2016
Rozmiar322.85 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Doskonały uczeń – doskonały pracownik”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskie

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

ul. Jagiellońska 4

18-200 Wysokie Mazowieckie


Znak sprawy: L.dz. 545/2013SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej 200.000 euro

­­­­­­­­


Wysokie Mazowieckie, grudzień 2013 r.

I. Informacje ogólne


 1. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie, zwany dalej Zamawiającym, realizując projekt pn."DOSKONAŁY UCZEŃ - DOSKONAŁY PRACOWNIK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem poprzez Modernizację Programu Rozwojowego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

 2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), zwanej dalej pzp.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, zwanego dalej towarem, szczegółowo wyspecyfikowanego w załącznikach nr 2a – 2f do SIWZ – formularzach parametrów technicznych.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie sześciu części zamówienia.

 3. Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zamówienia. Nieuwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty w tej części.

 4. Dostawa obejmuje montaż, instalację i uruchomienie dostarczonego towaru, a także przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego towaru.

 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić przynajmniej 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar, na warunkach opisanych we wzorze umowy - załączniku nr 6 do SIWZ.

 6. Gwarancja nie może być udzielona na okres krótszy niż oferowany przez producenta towaru i na warunkach nie gorszych niż warunki producenta towaru. Jeżeli producent danego urządzenia oferuje gwarancję dłuższą niż 24 miesiące, Wykonawca zobowiązany jest honorować uprawnienia Zamawiającego wynikające z umowy w okresie przewidzianym przez producenta tego urządzenia.

 7. Do każdego dostarczonego egzemplarza towaru (na etapie realizowania dostawy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpowiednie świadectwa jakości, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim.

 8. Zaoferowanie towaru sprzecznego z wymaganiami określonymi w formularzach parametrów technicznych (załącznikach nr 2a – 2f do SIWZ) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

 10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.

 11. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): komputery osobiste - kod 30.21.30.00-5; komputery przenośne - kod 30.21.31.00-6; urządzenia multimedialne: 32.32.20.00-6; urządzenia audiowizualne: 32.32.12.00-1; pakiety oprogramowania edukacyjnego - kod 48.19.00.00-6; pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów - kod 48.31.00.00-4; pakiety oprogramowania graficznego - kod 48.32.20.00-1.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 10.02.2014 r.IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pzp.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [wg załącznika nr 3a do SIWZ];

  2. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pzp [wg załącznika nr 3b do SIWZ];

  3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

  1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

  1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  2. terminy wystawienia tych dokumentów powinny być analogiczne jak w przypadku dokumentów określonych w pkt 1.3;

  3. jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w pkt 1.3 – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie powinno być wydane w terminie określonym powyżej dla dokumentów określonych w pkt 1.3.

  1. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 1.2 i 1.3.

  2. Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkładają także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie określonym w pkt 1.2 i 1.3.  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna