Dostarczenie, zainstalowanie I wdrożenie systemu informatycznego dla stacji synoptycznych pshmPobieranie 154.44 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar154.44 Kb.

Dostarczenie, zainstalowanie i wdrożenie

systemu informatycznego dla stacji synoptycznych PSHM –

System Zbierania Danych Synoptycznych (etap I)

NJ/48/PN/U/YZ/PSHMdot/12
Numer pisma: NJ/464/2012


Warszawa, dn. 25.09.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Dostarczenie, zainstalowanie i wdrożenie system informatyczny dla stacji synoptycznych PSHM - System Zbierania Danych Synoptycznych (etap I)Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W imieniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego jako Zamawiającego, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), niniejszym przekazuję odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców (tekst Wykonawców oraz pytania przytoczono czcionką w kolorze czarnym i czerwonym, odpowiedzi Zamawiającego – czcionką w kolorze niebieskim).


Jednocześnie informuję, że Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 28 września 2012 r. do godz. 10.00 (otwarcie ofert godz. 10.30).

PYTANIA Wykonawcy I
Słownik pojęć

• Stacja “połówkowa” - automatyczna stacja meteorologiczna pracująca 24h z udziałem obserwatora

1. Czy obserwator na stacji „połówkowej” pracuje 24 godziny na dobę

Obserwator pracuje na stacji połówkowej przez 12 godzin. Od 6:00UTC do 18:00UTC.Charakterystyka obecnej wersji systemu SAW

• Dystrybucja depesz przy pomocy protokołu TELNET, FTP lub SMTP

2. Jakie są inne przewidywane protokoły (czy TELNET będzie kontynuowany?)?

System będzie dystrybował depesze protokołem FTP i SMTP oraz umożliwi dostęp do danych przy pomocy WebSerwisow. Wszystko funkcje będą realizowane przez serwer centralny, w przypadku awarii łącza możliwe jest wykorzystanie łącza zapasowego GSM do transmisji depesz protokołem FTP i SMTP bezpośrednio ze stacji synoptycznej.


• Ustawienia parametrów dla kanałów komunikacyjnych z rejestratorami

3. Ile jest przewidywanych rejestratorów?

W 2013 roku: 54 rejestratory typu QML 102/201, Vaisala i 25 rejestratorów typu Combilog 1022, Theodor Friedrichs. Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby rejestratorów, a także obsługę rejestratorów typu Xlite 9210 i typu Xpert (Sutron).

4. Jakie parametry i kiedy mają być ustawiane?

Ustawieniu podlegają: liczba bitów na sekundę, bity danych, parzystość, bity stopu, sterowanie przepływem. Ustawiane każdorazowo wg potrzeb użytkownika.

• Ustawienia parametrów pobieranych z rejestratorów

5. Jakie parametry i kiedy maja być ustawiane?

Ustawieniu podlegają: liczba bitów na sekundę, bity danych, parzystość, bity stopu, sterowanie przepływem. Ustawiane każdorazowo wg potrzeb użytkownika.

• Ustawienia dla kanałów komunikacji z odbiorcami depesz

6. Ilu jest odbiorców depesz?

Obecnie jest kilkudziesięciu odbiorców depesz.
• Sygnalizowanie alarmów przy przekroczeniu parametrów mierzonych przez stacje

7. O jakie wartości chodzi? O mierzone wartości? Kto ustala wartości progowe?

Kryteria opisane są w rozdziale opisującym klucze STORM i AVIO w dokumencie Klucze SYNOP, który stanowił załącznik do SIWZ.
• Automatyczne przekazywanie danych do Centralnej Bazy Danych Operacyjnych

8. Jak często? Jaki zakres danych? Tylko automatyczne? Czy również „godzinowe”, itd.?

Do Centralnej Bazy danych Operacyjnych będzie przekazywany na bieżąco cały zakres danych, gromadzonych w dostarczonym Systemie.
Poniżej zaprezentowano najważniejsze ekrany aplikacji SAW

Ekran - Nawigacja

• Depesze - lista depesz historycznych

9. W jakiej formie te depeszą są przechowywane?

W plikach binarnych.


• Porywy - kodowanie informacji o odnotowanych porywach

10. Na podstawie, jakich danych? automatycznych? „ręcznych”?

Wartości porywów brane są ze stacji MAWS, ale obserwator powinien mieć możliwość ręcznego wprowadzenia danych w przypadku awarii czujników stacji MAWS.
• Zjawiska - kodowanie informacji w postaci symboli graficznych o odnotowanych zjawiskach

11. W jakim formacie te symbole są zapisywane? wg jakiego wzorca?

Symbole te zapisywane są w kluczach synop w odpowiednich grupach, natomiast w aplikacji klienckiej zjawiska te wybierane będą na podstawie symboli graficznych. Opracowanie stosownych symboli graficznych będzie częścią wykonania aplikacji po stronie zamawiającego.
• Wydruki - drukowanie zestawień tabelarycznych wartości parametrów

12. W jakim formacie (*.rtf, *.doc *.xls, inne) ?

Wymaganym formatem jest plik z rozszerzeniem xlsx
• Archiwizacja - zapisywanie w plikach historycznych danych pomiarowych i depesz

13. W jakim formacie są zapisywane te depesze?

Depesze zapisywane są w plikach binarnych.
14. Jakie dodatkowe informacje są zapisywane w plikach z depeszami?

Nie ma dodatkowych informacji, natomiast istnieje grupa 9SpSpspsp na dodatkowe grupy z tej grupy.


Ekran - Edycja usłonecznienia

Edycja usłonecznienia służy do łatwego przygotowania parametrów usłonecznienia w formacie wymaganym przez depesze synoptyczne.

15. W jakiej formie depesza SYNOP uwzględnia „parametry usłonecznienia”?

Wartości usłonecznienia podawane są w depeszy SYNOP w grupie 55SSS – szczegóły w dokumencie Klucze SYNOP, który stanowił załącznik do SIWZ.


Ekran - Edycja porywów

Ekran do edycji porywów jest przeznaczony do szybkiego wprowadzania informacji o porywach wiatru odnotowanych we wskazanych okresach czasowych.

16. Kto wskazuje te okresy czasowe ?

W każdej dekadzie 10 min jest wychwytywany największy poryw. Program wskazuje te okresy czasowe podzielone na 6 dekad 10 minutowych w godzinie

17. Jak to się ma do porywów z danych automatycznych ?

Poryw jest to nagły przyrost prędkości wiatru trwający nie dłużej niż 2min.. Obecnie SAW wychwytuje z ostatnich 10 minut największy poryw z różnicą o 5m/s lub więcej od wartości średniej, np.: poryw 16m/s, a prędkość średnia będzie 12m/s to porywu nie ma. Natomiast jeśli średnia będzie 11m/s i mniej to poryw jest.Ekran - Komunikat ostrzegawczy

Aplikacja prezentuje komunikaty z ostrzeżeniami w postaci “wyskakującego” okienka któremu może towarzyszyć sygnał dźwiękowy, jeżeli został ustawiony w panelu konfiguracyjnym.

18. Na jakiej podstawie się pojawia to okienko?

Jeżeli pojawi się przekroczenie wartości progowych to wyskakuje okienko.


19. Których danych to dotyczy?

Na podstawie progowych wartości określonych w kluczu synop w części nt depesz STORM i AVIO – załącznik do SIWZ.Ekran - Konfiguracja lokalizacji plików z pomiarami GRUNT i KLIMAT

Ekran zawiera informacje o lokalizacji karotek w której odkładane są depesze GRUNT i KLIMAT.

20. Jaki jest format depesz GRUNT i KLIMAT ?

Grunt – nie istnieje format depeszy GRUNT – błąd w opisie.

KLIMAT – format tej depeszy dostępny jest na stronie www WMO:

ftp://ftp.wmo.int/Documents/MediaPublic/Publications/CodesManual_WMO_no_306/Sel4.pdf

Zakres projektu obejmuje:

 Opracowanie projektu Systemu – etap polegający na przygotowaniu projektu części aplikacyjnej I systemowej na podstawie SIWZ oraz wymagań zgłoszonych w trakcie prac nad Systemem

21. Z uwagi na krótki okres realizacji zadania proszę o szczegółowe określenie trybu i terminów zgłaszania uwag do Systemu i aplikacji. Proponujemy, aby taka procedura została zawarta we wzorze umowy.

Po oddaniu przez wykonawcę poszczególnych części systemu, będą one podlegały odbiorom częściowym. W ramach tych odbiorów przewidywane jest zgłaszanie ew. wymagań. Zamawiający nie przewiduje umieszczenia takiej procedury we wzorze umowy.


 Dostarczenie Systemu – etap ten obejmuje prace programistyczne nad Systemem posadowionym w chmurze internetowej

 Instalacja, wdrożenie I konfiguracja Systemu – etap posadowienia systemu w chmurze, instalacji aplikacji klienckich w lokalizacjach, zgodnie z załącznikiem do SIWZ oraz uruchomienia interfejsów komunikacyjnych do CBDO,

22. Ile jest lokalizacji, w których będzie instalowana aplikacja kliencka i jak te lokalizacje są rozłożone na terenie Polski? Powyżej stwierdzono, że lokalizacje są opisane w załączniku do SIWZ, jednakże załącznika takiego nie ma.
Szczegółowy opis lokalizacji znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.
 Testy systemu – jest to etap przeprowadzania testów funkcjonalnych I wydajnościowych aplikacji klienckiej oraz części systemowej posadowionej w chmurze

 Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego – jest to etap szkoleń pracowników Zamawiającego z przekazaniem dokumentacji użytkownika, przeprowadzany w trakcie wdrożenia Systemu

W dokumentach przetargowych, brakuje wykazu lokalizacji użytkowników, u których ma być zainstalowana aplikacja kliencka.

22. - Proszę o podanie takiej informacji, wraz z opisem tych lokalizacji i informacji czy w niej jest stacja automatyczna czy „połówkowa” lub inna, jeżeli takie występują.

23. - Proszę o informację o poziomie przygotowania informatycznego i merytorycznego użytkowników z rozbiciem na lokalizacje:

a. poziom znajomości używanego systemu operacyjnego Windows 7 - w skali od 1 do 5;

b. poziom znajomości oprogramowania rejestratora automatycznej stacji meteorologicznej - w skali od 1 do 5;

c. poziom znajomości edytorów EXCEL i WORD - w skali od 1 do 5;

d. poziom znajomości protokołów komunikacyjnych - w skali od 1 do 5;

e. poziom znajomości obecnie użytkowanej aplikacji SAW - w skali od 1 do 5;

f. inne, istotne dla procesu szkoleń, o których nie wspomina się w specyfikacji technicznej - w

skali od 1 do 5;

Powyższa informacja jest niezbędna do prawidłowego oszacowania czasu trwania i kosztów szkolenia użytkowników.

W załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu znajduje się wykaz lokalizacji, w których przewidywane jest wdrożenie systemu. Można założyć dla każdej lokalizacji następujące poziomy znajomości zagadnień:

a. poziom znajomości używanego systemu operacyjnego Windows 7 - 2

b. poziom znajomości oprogramowania rejestratora automatycznej stacji meteorologicznej- 2

c. poziom znajomości edytorów EXCEL i WORD - 3

d. poziom znajomości protokołów komunikacyjnych - 1

e. poziom znajomości obecnie użytkowanej aplikacji SAW - 5

f. inne, istotne dla procesu szkoleń, o których nie wspomina się w specyfikacji technicznej - 2

 Wsparcie techniczne – jest etap świadczenia wsparcia technicznego w ramach konsultacji powdrożeniowych
Założenia dotyczące architektury rozwiązania
Komponenty klienckie
Lokalna struktury danych przeznaczone do przechowywania pomiarów i depesz mogą opierać się na bazach danych typu SQLlite lub Sterling, których niepodważalną zaletą jest brak konieczności instalowania i utrzymywania serwera bazy danych na stacji klienckiej.
24. Czy protokół SQL jest optymalny ze względu na szybkość transmisji dla bazy lokalnej ?

Tak, jest optymalny, natomiast wykonawca może zaproponować swoje rozwiązanie, jeżeli uważa je za bardziej optymalne.


25. Czy obecnie stosowana baza wymaga utrzymywania serwera bazy danych na stacji klienckiej ?

Obecnie stosowane baza (Nexus) jest darmową bazą lokalną typu embedded, czyli niewymagającą serwera, logowania itp.


Lista wymagań funkcjonalnych
FR01 Aplikacja realizuje wszystkie funkcje obecnie eksploatowanego systemu SAW

Pod względem realizowanych funkcji oczekuje się, że nowy System będzie realizował funkcje obecnego systemu.

Przy ponownej implementacji nowego Systemu nie jest koniecznym wzorowanie się na układzie graficznym ekranów “starego” SAW.
26. Kto i kiedy będzie decydować o ostatecznym „układzie graficznym?.

Decydował będzie Project Manager ze strony IMGW, na bieżąco po zaproponowaniu szaty graficznej przez wykonawcę.


27. W jakim trybie będą prowadzone konsultacje z użytkownikami?

Projekt będzie prowadzony metodą agile i zgodnie z tą metodyką będą prowadzone konsultacje z użytkownikami.


FR02 Aplikacja powinna rozróżniać parametr pomiarowy po określonym znaczniku

Aplikacja powinna prawidłowo wczytywać dane niezależnie od kolejności parametrów w ciągu przekazywanym z urządzenia.

28. Czy kolejność wczytywanych danych nie jest istotna?

Poszczególne dane musza być oddzielone znacznikami i kolejność nie ma znaczenia, z wyjątkiem ciśnienia, które powinno zostać wprowadzone zaraz przed wysłaniem depeszy.


29. Czy dane są niezależne od siebie?

Tak, są to dane niezależne od siebie.FR03 Aplikacja współpracuje z urządzeniami pomiarowymi wielu producentów

Ze względu na fakt, że aplikacja powinna rozróżniać parametr pomiarowy po określonym znaczniku, niezależnie od kolejności parametrów w ciągu danych, nie ma większego znaczenia z jakimi rejestratorami będzie współpracować. Na chwilę IMGW używa rejestratorów QML101, QML102, QML201 (produkcji Vaisala), Xlite 9210 (produkcji Sutron), Combilog 1022 (produkcji Theodor Friedrichs), z czego obecna aplikacja SAW współpracuje tylko z QML102 i QML201. Nowa aplikacja powinna współpracować ze wszystkimi. Obecnie aplikacja SAW współpracuje również z autonomicznym urządzeniem – barometrem elektronicznym PA11 lub PTB220 (produkcji Vaisala), nowa aplikacja powinna obsługiwać również barometr PTB330, lub inny.

30. Czy aplikacja powinna współpracować tylko z urządzeniami pomiarowymi wymienionych powyżej producentów? Czy też z takimi urządzeniami produkowanymi przez wszystkich producentów na świecie?

Powinna umożliwiać współprace z jak największą ilością urządzeń. Wymienione powyżej są obligatoryjne ze względu na to, że są stosowane przez zamawiającego.FR05 Aplikacja koduje depesze SYNOP, STORM i AVIO wg rozporządzenia IMGW

Wszystkie algorytmy kodowania muszą być zgodne z rozporządzeniem z IMGW pt Klucze FM 12 - XII Ext. Synop z 1996 roku (pełny tekst w załączniku)

31. Czy wszystkie algorytmy, zasady, uzgodnienia są uwzględnione i opisane w tym kluczu?

Tak.
FR10 Aplikacja prawidłowo koduje czas dla stacji “połówkowych”

Konfiguracja stacji powinna uwzględniać różnice w sposobie notowania czasu trwania zjawisk w zależności od zakresu pomiarowego stacji. Konieczne jest określenie sposobu notowania zjawisk na stacjach “połówkowych”, gdy nie ma obserwatora.

Dopuszczalne jest wprowadzenie oznaczeń literowych dla poszczególnych zjawisk, lub przy pomocy algorytmu analizującego konfigurację stacji w czujniki automatyczne.

Z tego akapitu wynika, że na stacjach „połówkowych” obserwator nie zawsze pracuje przez całą dobę.

32. Jakie są zatem reżymy pracy takiej stacji z obserwatorem?

Obserwator na stacji połówkowej pracuje od 6:00UTC do 18:00UTC. W pozostałych godzinach stacja pracuje w trybie automatycznym. Jeżeli jest obserwator wykonuje te same czynności jak na stacjach całodobowych, gdy obserwatora nie ma depesze generowane są tylko na podstawie danych ze stacji automatycznej.
33. W jaki sposób dane literowe (jaka długość w znakach?) są przypisywane zjawiskom?

Z uwagi na brak możliwości podania dokładnego czasu wystąpienia danego zjawiska w przypadku braku obserwatora na stacji można jedynie podać orientacyjny czas jego wystąpienia za pomocą oznaczeń literowych (w załączeniu skan z instrukcji). To wykonawca programu powinien zaproponować sposób rozwiązania zgłoszonego problemu. Przykład wykorzystywanych załączników literowych znajduje się w załącznikach - Zapis literowy zjawisk, str. 1 i 2.


FR15 Aplikacja automatycznie przelicza usłonecznienie

Aplikacja powinna automatycznie przeliczać usłonecznienie z czujnika DRD stacji automatycznej MAWS z czasu UTC na czas prawdziwy słoneczny ( z możliwością ręcznego poprawienia danych np w wyniku problemów z czujnikiem i stacja automatyczną)dla stacji, które nie korzystają z heliografów szklanych.

34. Jaka jest zależność między tradycyjnym, a automatycznym pomiarem usłonecznienia?

Pomiar czasu trwania usłonecznienia przez stacje automatyczną odbywa się wg czasu UTC a pomiary za pomocą heliografu Campbell-Stokesa prowadzone są wg prawdziwego czasu słonecznego.


FR16 Automatyczna korekta danych pomiarowych

Aplikacja automatycznie dopisywać zero(a), w przypadku gdy obserwator wpisze jedną cyfrę gdy wymagana jest wartość dwu- lub więcej cyfrowa (np. w izotermie)

35. Co się dzieje w przypadku, gdy obserwator omyłkowo wprowadzi tylko jedną cyfrę?

W takim przypadku powinien pojawić się komunikat informujący, jak prawidłowo wypełnić dane pole.


36. Na którym miejscu to zero ma być dopisane?

Na pierwszej pozycji od lewej strony.FR17 Aplikacja poprawnie ustawia czas stacji MAWS

Aplikacja pozwala na poprawienie z poziomu komputera ustawień czasu dla stacji MAWS.

37. Jak zostaną potraktowane obliczenia MAWS dotyczące wartości średnich, sum oraz wartości ekstremalnych, których obliczanie jest ściśle związane z czasem MAWS ?

Zostało ustalone, że czas ustala MAWS (i przekazuje go w "depeszy"). SAW ustawia wg niego czas komputera. Czas MAWSa jest ustawiany zewnętrznie przez ekipy serwisowe. Zbyt duże zmiany czasu mogą oczywiście powodować błędne wyliczenia. Czas komputera powinien być ustalany w sposób ciągły (np. co 1 h lub 24 h) i z niego MAWS powinien pobierać czas, również automatycznie co jakiś czas.


38. Czy czas w komputerze operatora jest synchronizowany i kto będzie miał uprawnienia do jego zmiany? Brak takiej procedury, może spowodować, że urządzenia pomiarowe będą wykonywały pomiary w nieporównywalnych terminach.

Tak, jak w poprzednim punkcie - czas jest ustawiany z MAWSA. W przypadku braku MAWSa jest to po prostu czas komputera. Brak synchronizacji np. z jakimś serwerem.


FR18 Aplikacja pozwala redagować depesze o dowolnej godzinie i minucie

Aplikacja powinna umożliwiać redagowanie depesz SYNOP o dowolnej godzinie i minucie dla różnych potrzeb np. wojska, z możliwością wysłania jej pocztą email, (poza zwykłym cyklem redagowania depesz)

39. Czy to oznacza, że wtedy nie będą obowiązywały okresy wyliczania średnich, wyborów i innych wyliczeń z ustalonych okresów?

Dokładnie tak. Będą wtedy brane pod uwagę wartości chwilowe albo średnia z ostatnich 10minut wstecz.


FR19 Aplikacja koduje depesze w formacie BUFR

40. Czy w samym formacie BUFR te sprawy nie są określone? Czy są przewidywane indywidualne?

Ustawienia poza formatem BUFR?

Format BUFR jest określony w sposób wystarczający w dokumentach WMO(World Meteorological Organisation). Nie jest przewidywane wprowadzenie indywidualnych ustawień poza formatem BUFR.

Należy uwzględnić zakres zawartości depesz BUFR – przewiduje się, że depesze te nie będą ograniczały się tylko do danych zawierających wyniki pomiarów i obserwacji (depesze SYNOP, CLIMAT), lecz będą rozszerzone o wszelkiego rodzaju metadane dotyczące każdej stacji, jej położenia, reprezentatywności, stosowanych przyrządów i metod pomiarowo-obserwacyjnych, obserwatorów itd.

Ponadto niezbędne będzie ustalenie sposobu dołączania metadanych do depesz BUFR, ponieważ część tych danych może być generowana przez stacje automatyczne (np. informacje o poszczególnych typach czujników, wysokości ich umieszczenia, dokładności itp.), pozostałe dane muszą być wprowadzone przez człowieka.

41. Kto i kiedy dokona takich ustaleń?

Ustaleń dokona Project Manager ze strony IMGW na etapie implementowania tej funkcjonalności.


FR21 Aplikacja pozwala przeglądać dane historyczne w formie depesz, wykresów i tabel z danymi pomiarowymi

Aplikacja powinna umożliwiać przeglądanie danych historycznych w formie źródłowym już wysłanych depesz, oraz w formie wykresów i tabel z danymi pomiarowymi zarejestrowanymi na stacji.

Wygląd wykresów i zakres prezentowanych danych może podlegać konfiguracji przez użytkownika.

42. Czy ten akapit sugeruje, że należy opracować możliwość wykonywania dowolnych kombinacji wykresów i tabel z dowolnie wybranych przez przeglądającego danych i terminów ich wykonania?

Dokładnie tak.

FR22 Aplikacja pozwala na bieżący pogląd danych ze stacji automatycznych

Aplikacja powinna umożliwiać bieżący podgląd danych ze stacji automatycznej (w tym o obserwowanych zjawiskach i porywach)

43. Czy stacja obserwuje porywy? (wg jakiego algorytmu?)

Tak, stacja rejestruje porywy, wg algorytmu, który zostanie udostępniony wykonawcy na etapie wykonywania projektu.


FR24 Aplikacja pozwala na konfigurację harmonogramu wysłania depesz

Aplikacja powinna mieć konfigurowany harmonogram wysyłki depesz i na jego podstawie informować użytkowników o konieczności przygotowania i wysyłki plików.

Jako wartości domyślne należy przyjąć:

• Obserwacje z godz. 06:00 i 18:00 UTC – sygnalizacja uruchamia się 12 minut przed pełną.

• Obserwacje z godz. 00:00 i 12:00 UTC – sygnalizacja uruchamia się 10 minut przed pełną.

• Obserwacje pozostałych godzin UTC – sygnalizacja uruchamia się 8 minut przed pełną.

44. Czy te terminy sugerują rozpoczęcie pobierania danych z rejestratorów?

Nie, te terminy sygnalizują obserwatorom konieczność przygotowania i zbierania danych potrzebnych do wykonania synopu, np.: pomiar deszczu z deszczomierza Hellmanna, pomiar śniegu, równoważnika wodnego śniegu.FR25 Aplikacja pozwala na automatyczne generowanie raportów

Aplikacja powinna mieć możliwość dynamicznego generowania raportów (raporty konfigurowane przez użytkownika), raporty statyczne (szablony raportów wpisane w aplikację)

45. Czy te raporty konfigurowalne mogą być dowolne?

Tak, raporty powinny umożliwiać konfigurowanie ich zawartości.


46. Czy zamawiający określi ich zakres?

Tak, zamawiający określi ich zakres w trakcie realizacji projektu.FR26 Aplikacja wymaga imiennego logowania i wylogowywania się użytkowników

Aplikacja powinna posiadać funkcję logowania i wylogowania się (po zakończeniu służby) każdego obserwatora umożliwi to powiązanie stworzonej depeszy z konkretnym obserwatorem, przygotowanie statystyk pracy obserwatorów, a także kontrolę dostępu do aplikacji i danych.

47. Czy te logi mają być zabezpieczone przed zmianami z określonego poziomu uprawnień?

Tak, logi dostępne są jedynie dla administratorów systemu


48. Co będzie w sytuacji, gdy zmiana obserwatora nastąpi w okresie, gdy stacja będzie pracowała wyłącznie na bazie lokalnej bez łączności z chmurą?

System lokalny musi być wyposażony w mechanizm autoryzacji i autentykacji działający niezależnie od dostępności łącza z serwerem. W praktyce może to być zaimplementowane w postaci synchronizowanej z serwerem centralnym bazy użytkowników z uprawnieniami do pracy na danej stacji.FR27 Aplikacja generuje raporty statystyczne pracy obserwatorów

Aplikacja przygotowuje statystyki związane z obserwatorami typu: ile dany obserwator wysłał depesz w danym miesiącu, ile błędnych depesz, ile spóźnionych, itp.

Logowanie również uwzględni fakt, że dany obserwator pojechał na zastępstwo na inną stację synoptyczną.

49. Kto i kiedy dookreśli wszystkie statystyki?

Statystyki dookreśli Project Manager ze strony IMGW na etapie realizacji projektu.
FR31 Aplikacja wizualizuje porywy wiatru w konfigurowanych ostępach czasu

Aplikacja pozwala wprowadzić wprowadzenie dekady 10-minutowe i inne na życzenie obserwatora w ramach których odnotowywane są porywy wiatru/

50. Czy są dekady 5 minutowe? Czy jest opisana definicja porywu wiatru?

Dekady są 10 minutowe. Definicja porywu zawarta jest w dokumencie Klucze SYNOP, który stanowił załącznik do SIWZ.


FR32 Aplikacja automatycznie pobiera dane z urządzenia zapasowego w przypadku awarii

Aplikacja automatycznie potrafi przełączyć się na przyrząd zapasowy w przypadku awarii przyrządów podstawowych. Np wykorzystanie wiatromierza WS425 zamiast WAA/WAV151 lub barometrów PMT16A zamiast PA11.

51. Czy odczyty z zapasowego wiatromierza są na stałe włączone do rejestratora, albo są zapisywane, jako osobna tabela w tej samej bazie i obejmują wszystkie parametry, które są identyczne z wyliczeniami z wiatromierza głównego?

Wiatromierz zapasowy jest oddzielnym przyrządem nie połączonym z rejestratorem stacji. Jest połączony z komputerem obserwatora i komunikacja z nim jest analogiczna do komunikacji z rejestratorem. Barometr podstawowy jest również oddzielnym przyrządem nie połączonym z rejestratorem stacji. Jest połączony z komputerem obserwatora i komunikacja z nim jest analogiczna do komunikacji z rejestratorem. Natomiast barometr zapasowy jest podłączony do rejestratora stacji.FR36 Szybki podgląd historycznych depesz SYNOP

Możliwość szybkiego przechodzenia między poszczególnymi synopami do łatwej kontroli wysłanych już depesz (przejścia między zakładkami i synopami z poszczególnych godzin, przeglądanie historii synopów - obecnie możliwie jest tylko 5 dni do tyłu)

52. Proszę określić precyzyjnie zakres przeglądania synopów. Czy ma to być prezentacja wysłanej depeszy, czy też depeszy tworzonej na zamówienie z posiadanych aktualnie danych (czyli takich które po wysłaniu depeszy mogły ulec zmianie - poprawie)?

Prezentacja powinna dotyczyć wszystkich depesz wysłanych do bazy danych.


53. Czy przeglądanej depeszy mają również dotyczyć zapisane w aplikacji logi - data i czas wysłania (wg czasu terminala lub systemu), data i czas potwierdzenia odbioru, itp.?

Tak.
FR37 Zmiana schematów kolorów dzień i noc

Automatyczna zmiana schematów kolorów dzień-noc przełączających się wraz ze wschodem i zachodem słońca

54. Czy komputery operatorów pracują na zewnątrz stacji? Jaki jest powód wprowadzenia takiego przełączania?

Powodem wprowadzenia takiego przełączania jest zoptymalizowanie poświaty generowanej przez aplikację w trakcie pracy nocnej na stacjach całodobowych.
FR38 Archiwizacja automatyczna depesz SYNOP

Depesze SYNOP będą automatycznie archiwizowane przez system

55. Jaki jest przewidywany okres archiwizacji? O którym systemie tu mowa?

Częścią projektu jest wykonanie bazy danych, w której będą archiwizowane depesze z ostatnich 12-tu miesięcy.


FR39 Archiwizacja minutowych danych ze stacji MAWS

System umożliwia archiwizowanie danych minutowych ze stacji MAWS - zawartość plików: MAWSXXXC.nx1 MAWSXXXM.nx1 MAWSXXXP.nx1 MAWSXXXT.nx1

56. Czy rozszerzenie NX1 sugeruje konieczność zastosowania jakiejś konkretnej bazy danych?

Nie ma narzuconego standardu. Użytkownik powinien optymalne rozwiązanie na etapie projektu.FR40 Wykres deszczomierza cyfrowego dostosować do przyjętych w innych programach standardów

W obecnej wersji programu wykres z opadem z deszczomierza cyfrowego jest nieczytelny. Opad zakłócany przez dane z FD12P (czerwona linia). Program powinien umożliwić wyłączenie danych z FD12P. Proponuje się odwzorować wykresy z programu MetMan (WeatherView) który prezentuje dane w sposób optymalny.

57. Czy zamawiający dostarczy wykonawcy to oprogramowanie?

Nie.
Lista błędów zaobserwowanych w obecnej wersji programuER001

Avio na porywy, gdy fx większy lub równy 15m/s, a nie ma już od godziny porywów - program nie przyjmuje pod fx wartości równej lub powyżej 15m/s, trzeba zaniżać do 14m/sER002

Program nie przyjmuje gwałtownego opadu (trójkowego - ww 83).

58. Jaka jest zależność między zapisem zjawisk a wartościami pogody (WW)?

Jest to błąd występujący w obecnej aplikacji, który powinien być usunięty w nowotworzonym oprogramowaniu. Generalnie można powiedzieć że liczba klucza odpowiada zjawiskowi obserwowanemu.


ER003

Nie można rozpocząć i zakończyć zjawiska w tej samej minucie (np. burza z jednym grzmotem).


ER004

Program sygnalizuje błąd, gdy jest gwałtowny spadek/wzrost wartości temperatury lub wilgotności, a są to stosunkowo częste sytuacje

59. Jakie jest prawdopodobieństwo takich zjawisk?

Prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk jest niewielkie ale mogą się zdarzyć.


60. Kto określa dopuszczalną wielkość przyrostu lub spadku i czy są one identyczne dla wszystkich posterunków?

Wartości te są różne dla poszczególnych posterunków. Zestawienie takie zostanie dostarczone przez Zamawiającego na etapie realizacji projektu.ER005

Zapis prędkości wiatru 10m/s-15m/s w zjawiskach, np. 13.10-13.30 zamiast 13.11-13.30.ER006

Brak możliwości zapisu dwóch burz z różnych kierunków w tym samym czasie.

61. Jakie są ustalenia dotyczące dopuszczalnej liczby jednocześnie otwartych zjawisk?

Jednocześnie może być notowanych wiele zjawisk – zależy to od warunków pogodowych. Tu chodzi o przypadek wystąpienia (rozpoznania) dwóch burz występujących jednocześnie w różnych kierunkach i możliwość ich zanotowania w programie (obecnie brak takiej możliwości). Szczegóły zawarte są w Instrukcji dla stacji meteorologicznych – w załączeniu skan dotyczący notowania takiego przypadku w dzienniku met – Załączniki – burze, str. 1 i 2.


ER007

Zbyt cichy dźwięk ostrzegający o porywie wiatru.ER008

Problemy z zamknięciem wykresów graficznych czy np. karty zjawisk na kilkanaście sek. przed każdą pełną minutą (w czasie wysyłania depeszy-bardzo istotna kwestia uciekającego czasu).

62. Czy na wszystkich stacjach „połówkowych” jest taki sam sprzęt, w takiej samej konfiguracji?

Stacje połówkowe posiadają różny sprzęt i konfiguracje. Zestawienie takie zostanie dostarczone wykonawcy na etapie wykonywania projektu.

63. Czy zmiana konfiguracji jest sterowana centralnie? Czy jest możliwość wykonania jej z poziomu obserwatora?

Zmiana konfiguracji stacji jest wykonywana przez autoryzowanych pracowników serwisu i nie jest możliwa z poziomu obserwatora Zmiana konfiguracji oprogramowania obserwatora jest możliwa z poziomu obserwatora.ER009

Blokowanie się programu przy nieprawidłowym parametrze - komunikat uniemożliwiający naniesienie poprawkiER010

Możliwość wizualizacji graficznej tylko jednego parametru w oknie przesłaniającym pozostałe parametryER011

Brak widocznej informacji w oknie głównym czy depesza została wysłana i o jakim czasieER012

Brak wyszukiwania informacji według zjawisk i zakresu dat a następnie wizualizowanie ichER013

W zakładce "poprawki" wprowadzanie danych ze świadectw i poprawek przystosowane jest dla termometrów "analogowych", nie do końca można natomiast wprowadzić dane i poprawki ze świadectw czujników elektronicznych

64. Czym się różni format poprawek dla urządzeń analogowych od formatu poprawek dla czujników elektronicznych?

Format poprawek dla urządzeń cyfrowych i analogowych jest taki sam. Obecnie problemem jest brak możliwość wprowadzenia poprawek dla cyfrowych temperatur powietrza w klatce, temp. przy gruncie oraz wilgotności powietrza.ER014

Brak możliwości wysłania depeszy STORM na szadź przy widzialności większej od 3000m.

65. Czy to jest określone w jakiejś instrukcji?

Tak, znajdują się w rozdziale dotyczącym depesz STORM i AVIO w dokumencie Klucze SYNOP, który stanowił załącznik do SIWZ.ER015

Brak możliwości wpisania widzialności poniżej 10km spowodowanej opadem deszczu bądź śniegu,ER016

Obecnie korzystamy z termometrów elektrycznych, zatem zakładka konfiguracja- poprawki powinna być przystosowana do wpisywania poprawek ze świadectw sondy a nie termometrów rtęciowych,ER017

Błędne kodowanie usłonecznienia – brak pomiaru, natomiast w SAW kodowany jest brak zjawiska dla stacji:

- 115 Ustka

- 140 Gdańsk Port

- 200 Świnoujście

- 272 Olsztyn

- 310 Słubice

66. Czy te posterunki posiadają urządzenia pomiarowe dla usłonecznienia?

Obecnie nie ale w 2013 planowane jest wyposażenie stacji w Olsztynie i Słubicach.

ER018

Błędne kodowanie izoterma dolna/górna – brak pomiaru, natomiast w SAW kodowany jest brak zjawiska

- 115 Ustka

- 140 Gdańsk Port

- 510 Śnieżka

- 650 Kasprowy

67. Czy te posterunki posiadają urządzenia pomiarowe dla określania izotermy?

Nie.
ER019

Błędne kodowanie porywy wiatru – brak zjawiska dla wszystkich stacji oprócz Śnieżki (510) – SAW koduje brak pomiaru zarówno dla porywu za 10 minut, jak i dla maksymalnego porywu za okres WW

ER020

Błędne kodowanie usłonecznienia na brak pomiaru, wysokość pokrywy śnieżnej na brak pomiaru, równoważnik wodny śniegu na brak pomiaru dla stacji LĘBORKU 125 – SAW koduje tam brak zjawiskaER021

Dla stacji 195 Suwałki, 280 Mikołajki, 540 Racibórz zamienione kolumny temperatury minimalnej i maksymalnej dla 06 i 18. Stara błędna wersja SAW na w/w stacjach.ER022

Brak możliwości kodowanie czasu trwania zjawisk na stacjach niepełnych (Kołobrzeg, Resko)


ER023

Dla stacji Częstochowa znika kodowanie rodzaju opadu dobowego „*” śnieg – taka jest obecnie właściwość SAW. W takim przypadku jednak w SAW zakodowany jest brak zjawiska, a nie brak pomiaru. W konsekwencji brak pomiaru należy ustawić ręcznie dla wszystkich czasów trwania zjawisk w Częstochowie.


Specyfikacja funkcjonalna modułów

Aplikacja kliencka - Depesze

Depesze są zbiorem ekranów przeznaczonym do przygotowania depesz z aktualnie dostępnych danych pomiarowych, a także do przeglądania depesz historycznych.

Poniżej przedstawiona projekty ekranów dla kilku wybranych depesz. Szczegółowe wygląd ekranów musi być zgodny ze specyfikacją depesz zamieszczoną wśród załączników do tego opracowania.

68. Gdzie jest załącznik ze szczegółowym wyglądem ekranów? Nie ma go w dokumentach przetargowych.

Wygląd ekranów musi być zgodny ze specyfikacją depesz zamieszczoną wśród załączników do tego opracowania, szczegółowy wygląd ekranów zostanie określony na etapie wykonywania projektu.

Aplikacja kliencka - Dane historyczne

Moduł programu przeznaczonych do wizualizacji danych historycznych w postaci graficznej i tabelarycznej. Ta część aplikacji pozwala na eksport danych (archiwizację) oraz wydruki w postaci zestawień i dziennika meteorologa.

69. Proszę określić zestaw i zakres zestawień.

Zestawienia te zostaną opracowane na etapie wykonywania projektu.


70. Czy Dziennik meteorologa może zostać dostarczony oferentowi?

Tak, przykładowy dziennik meteorologa może zostać udostępniony wykonawcy.


Przypadki użycia

UC07 Popraw dane meteorologiczne

71. Czy ta poprawa obejmuje dane z depesz już wysłanych?

Tak.
72. Gdzie mają być wprowadzane poprawki? Czy w tekście przechowywanych depesz? Jeżeli tak, to w jaki sposób te zmiany są uwzględniane np. w obliczaniu średnich miesięcznych? Czy w tabeli z danymi, na podstawie których tworzone są depesze?

W tabeli z danymi, na podstawie których tworzone są depesze.


Testy oprogramowania

Metodyka testów

73. Kto, kiedy i w jakim trybie określi poziom istotności błędów?

Poziom istotności błędów będzie określał Project Manager ze strony IMGW etapie testowania.

Rodzaje testów przewidzianych do przeprowadzenia

74. Jak będzie wyglądała procedura uzgadniania testów zaproponowanych przez wykonawcę?

Procedura uzgadniania testów zaproponowanych przez wykonawcę będzie podlegała dwustronnym konsultacją na poziomie kierowników projektu po stronie wykonawcy i zamawiającego.
PYTANIA O CHARAKTERZE OGÓLNYM
75. Czy na wszystkich stacjach/posterunkach, w których ma być zainstalowana aplikacja, jest jednakowy sprzęt (procesory, karty graficzne, drukarki, monitory, itp.) i w jednakowej konfiguracji oraz w jednakowej liczbie - po dwie sztuki na lokalizację?

Tak.
76. Czy na wszystkich stacjach/posterunkach, w których ma być zainstalowana aplikacja, jest jednakowe oprogramowanie w jednakowej wersji: SO Windows 7 - jest on wymieniony w umowie jako jedyny, oprogramowanie komunikacyjne, pakiet biurowy (EXCEL, WORD), itp. niezbędne do funkcjonowania aplikacji?

Tak.
77. Czy na wszystkich stacjach/posterunkach, w których ma być zainstalowana aplikacja, jest zainstalowana i funkcjonuje prawidłowo możliwość komunikacji poprzez Internet? Jaki jest sposób komunikowania się obecne stacji/posterunków z ośrodkiem głównym?

Tak, po sieci WAN IMGW.


78. Czy na wszystkich stacjach/posterunkach, w których ma być zainstalowana aplikacja, jest zainstalowana i funkcjonuje prawidłowo możliwość komunikacji poprzez GSM?

Tylko część stacji posiada awaryjne łącza GSM.


79. Czy zamawiający ma sformalizowany i wykorzystywany obecnie do tworzenia depesz, zestaw procedur kontroli parametrów mierzonych i obserwowanych i wzajemnych zależności pomiędzy nimi?

Tak, Zamawiający posiada zestaw procedur kontroli parametrów mierzonych i obserwowanych, które zostaną udostępnione zamawiającemu na etapie projektu. W programie SAW są zawarte zależności pomiędzy parametrami mierzonymi przez czujniki i obserwatora.

80. Czy przed złożeniem oferty zamawiający dostarczy oferentom wersję aplikacji SAW w wersji off-line, ale z wypełnioną bazą danych, a także dokumentację tej aplikacji?

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.


81. Jakie są rodzaje danych uwzględniane przez system? Tylko automatyczne? Jeżeli inne – to jakie?

- wysokość podstawy chmur

- widzialność

- wielkość zachmurzenia

- kierunek i prędkość porywy średnia wiatru

- temperatury: powietrza na 2 m, max i min na 2 m, średnia dobowa

- temperatura max i min za dobę za 24 h

- temperatura max i min o godz. 06 i 18 UTC

- temp min przy gruncie + 5 cm o godz. 06 i 18 UTC

- temperatury gruntowe -5 -10 -20 -50 -100 cm o godz. 06 i 18 UTC

- izoterma gruntu o godz. 06 UTC

- opad danego dnia o godz. 12 i 18, następnego o godzi. 00 o 06 UTC

- pokrywa śnieżna o godz. 06 i 18 UTC

a) wysokość pokrywy

b) wys. Świeżo spadłego śniegu

c) gatunek śniegu

d) ukształtowanie pokrywy

- równoważnik wodny śniegu o godz. 06 i 18 UTC

- wilgotność

- ciśnienie

- charakter ciśnienia

- tendencja ciśnienia

- suma opadu za: 12 godz. I za 24 godz.

- pogoda bieżąca

- pogoda ubiegła

- wielkość zachmurzenia Nh

- chmury Cl , Cm, Ch

- stan gruntu

- czasu trwania zjawisk

- zjawiska meteorologiczne pochodzące z FD12P oraz wprowadzane ręcznie przez obserwatora

Dane obserwator może zmienić. Obserwator ostatecznie decyduje jakie zjawisko wpisać i w jakich przedziałach czasowych. Dane z FD12P jest w tym bardzo pomocny.
82. W jaki sposób jest uwzględniana współpraca i zależności między danymi automatycznymi, a innymi rodzajami danych, jeśli takowe istnieją?

Dane dodatkowe są wprowadzane -uzupełniane ręcznie przez obserwatora.

83. W jaki sposób jest planowane wykorzystanie potencjału obliczeniowego rejestratora automatycznej stacji meteorologicznej (np. MASW). Zazwyczaj rejestratory takie dokonują wewnętrznych obliczeń - np. średnie, ekstrema, sumy minutowe opadu, itp.

Istnieje możliwość wykorzystania potencjału rejestratorów do wykonywania obliczeń stosownie do możliwości technicznych każdego z typów rejestratorów.

84. Jaka jest możliwość ingerencji autorów aplikacji w postać algorytmów wewnętrznych rejestratora?

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Autorzy aplikacji nie będą posiadać możliwości ingerencji w postać algorytmów wewnętrznych rejestratora.

85. W słowniku pojęć użyta jest nazwa aplikacji LEADS. Jaki jest jej związek z aplikacją lub Systemem?

Aplikacja LEADS nie ma bezpośredniego związku z aplikacją będącą przedmiotem niniejszego postępowania.


86. W punkcie FR33 na stronie 41 (Opis przedmiotu zamówienia) znajduje się zalecenie zachowania zgodności z zadaniem C2.6 Banku Światowego (Nowa Centralna Baza Danych). Proszę o szczegółowy opis lub dostarczenie dokumentacji tego zadania, umożliwiające zachowanie tej zgodności

Oznacza to przygotowanie zasilania Centralnej Bazy Danych Historycznych (przez Centralną Bazę danych Operacyjnych) danymi z bazy danych systemu zbierania danych synoptycznych. Połącznie będzie wykonane przy pomocy jednego z protokołów zdefiniowanych w Specyfikacji technicznej, będącej załącznikiem do SIWZ. Szczegóły interfejsu zostaną dookreślone w trakcie wykonywania projektu systemu – na tym etapie Zamawiający udostępni wykonawcy konieczną dokumentację dt. Zadania C2.6.


87. Proszę o dostarczenie brakujących załączników stanowiących integralna część umowy:

a) Załącznik nr 1 – Harmonogram - wzór,

Harmonogram zgodnie z zapisami umowy powinny zostać sporządzone przez wykonawcę.
b) Załącznik nr 2 – Wykaz lokalizacji - wraz z informacją o wyposażeniu, oprogramowaniu i poziomie wiedzy użytkowników,

Wykaz lokalizacji znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego pisma.


c) Załącznik nr 3 – Harmonogram szkoleń - wzór,

Harmonogram szkoleń zgodnie z zapisami umowy powinny zostać sporządzone przez wykonawcę.


d) Załącznik nr 4 – Protokół Odbioru Częściowego/Końcowego/Szkolenia (wzór) - wzór,

Wzór znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego pisma.


e) Załącznik nr 5 – Specyfikacja Cen - wzór.

Wzór znajduje się w załączniku nr 5 do niniejszego pisma.


88. W przypadku wyboru przez wykonawcę, dopuszczonej przez Zamawiającego, formy szkolenia użytkowników za pomocą e-platformy, proszę o określenie sposobu oceny poprawności i skuteczności przeprowadzonego szkolenia.

Szkolenie będzie uznane za skuteczne po oświadczeniu przez szkolonych pracowników, że materiał został zrozumiany i przyswojony.


Pytania Wykonawcy II

1. Czy wymienione w wymaganiu TR07 backupowe łącza GSM mają zostać zakupione przez dostawcę w ramach projektu? Jeśli tak, to w jakiej pozycji oferty cenowej należy je umieścić?

Łącza backupowe GSM zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

2. Czy w zakresie projektu jest migracja danych historycznych? W SIWZ nie jest wymieniona, ale z zakresu wynika, że powinna taka baza istnieć

Tak, w zakresie projektu jest migracja danych historycznych.

3. Czy dostawca otrzyma dokumentację interfejsów poszczególnych loggerów? Czy będzie możliwość uzyskania urządzeń testowych? Czy będzie możliwość kontaktu z dostawcami tych urządzeń?

Zamawiający dostarczy posiadaną dokumentacje do loggerów. Ponadto Zamawiający udostępni zdalny dostęp do urządzeń testowych. Istnieje możliwość kontaktu z dostawcami tych urządzeń.

4. Ile jest stacji meteorologicznych, w których system będzie wdrożony?

Wdrożenie będzie obejmować 60 lokalizacji.

5. Czym od "pełnych" stacji meteorologicznych, różnią się stacje "połówkowe"?

Pełne stacje to takie, które mają obsługę osobową przez 24h. Stacje połówkowe to stacje posiadające personel od 6:00UTC do 18:00UTC.

6. Kto będzie pokrywał koszty użytkowania "chmury" obliczeniowej np. MS Azure? Jeśli dostawca, to w jakiej pozycji oferty cenowej należy umieścić ten koszt?

Koszt użytkowania chmury będzie pokrywał Zamawiający.
7. Kto będzie pokrywał koszty licencji na oprogramowanie klienckie (komputery lokalne) np. SQLITE?  Jeśli dostawca, to w jakiej pozycji oferty cenowej należy umieścić ten koszt?

SQLLite jest bezpłatny: http://www.sqlite.org/copyright.html. Jeżeli zostanie zaproponowane inne rozwiązanie (komercyjne), to koszt takiego rozwiązania musi zostać wcześniej przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji. Preferowane są jednak rozwiązania ogólnodostępne, nie wymagające opłat licencyjnych.

8. Czy system ma też zarządzać konfiguracją urządzeń pomiarowych/ loggerów?

Nie.


9. Czy funkcjonalność dostarczana przez Microsoft SQL Server Reporting Services uważa się za wystarczającą do spełnienia wymagania FR25?

Tak, pod warunkiem ze wybrana baza danych będzie zgodna formatem obsługiwanym przez narzędzie Microsoft. Należy tez mieć na uwadze, ze rekomenduje się przechowywanie i zarządzanie danymi pomiarowymi na serwerze przy wykorzystaniu silnika NoSQL.

10. Jak miałoby wyglądać opisane w FR32 automatyczne przełączenie do zapasowych urządzeń (np. wiatromierzy)? Czy system ma sam diagnozować ich status? Czy API do tych urządzeń umożliwia zdalną diagnostykę?

Przełączenie odbywa się ręcznie przez zaznaczenie w oprogramowaniu SAW aktualnie wykorzystywanego urządzenia.

11. Co oznacza wymaganie FR33 w części "Zachowanie Zadania C2.6 Banku Światowego"

Oznacza to przygotowanie zasilania Centralnej Bazy Danych Historycznych danymi z bazy danych systemu zbierania danych synoptycznych. Połącznie będzie wykonane przy pomocy jednego z protokołów zdefiniowanych w Specyfikacji technicznej, będącej załącznikiem do SIWZ. Szczegóły interfejsu zostaną dookreślone w trakcie wykonywania projektu systemu – na tym etapie Zamawiający udostępni wykonawcy konieczną dokumentację dt. Zadania C2.6.

12. Czy dostawca otrzyma wzór dziennika meteorologicznego aby móc zapoznać się z konwencją jego prowadzenia? (Wymaganie FR34)

Zamawiający udostępni wzór dziennika meteorologicznego.

13. Czy dostawca otrzyma wzgląd do systemu Weather View aby móc zapoznać się z konwencją/ wyglądem ekranów?

Zamawiający zaprezentuje konwencje ekranów WeatherView w swojej siedzibie na etapie przygotowywania projektu.


Załącznikami do niniejszego pisma są:

Zał. Nr 2 do umowy – wykaz lokalizacji

Zał. Nr 4 do umowy – protokół odbioru

Zał. Nr 5 do umowy – specyfikacja cen

Zał. – zapis literowy zjawisk, str. 1

Zał. – zapis literowy zjawisk, str. 2

Zał. – burze, str. 1

Zał. – burze, str. 2 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.Z poważaniem

KIEROWNIK

Ośrodka Zamówień Publicznych

mgr Zbigniew Zimoląg
: attachments
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attachments -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
attachments -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
attachments -> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tel/Fax (091) 45 35 554, (091) 48 56 625 irfar sebastian Faryniarz Kom. 0601 78 48 00, 0605 04 80 80 ul. Żurawia 20, 71-694 Szczecin
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna