Dostawę 35 sztuk tabletów – znak sprawy nr 13/ZP/2012Pobieranie 72.42 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar72.42 Kb.
Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 35 sztuk tabletów – znak sprawy nr 13/ZP/2012, oświadczamy, że oferujemy następujący sprzęt.

Tablet - 35 sztuk.

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne tabletów

Dane techniczne i wymagania oferowanego sprzętu

(należy uzupełnić wszystkie wykropkowane pola)

Oferowany tablet

Producent:……………………………………………………………………………………………………..

Model:…………………………………………………………………………………………………………..
Zastosowanie

Tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu i poczty elektronicznej oraz prezentowania i przekazywania treści multimedialnych na projektorach i innych urządzeniach, m.in. na konferencjach naukowych, briefingach prasowych.

Spełnia /Nie spełnia*Ekran

Technologia dotykowa z podświetleniem LED.

Przekątna minimum 9,7 cala, maksimum 10,1 cala.

Rozdzielczość nie mniejsza niż 2048x1536 pikseli, 132 ppi.


Podać wartość przekątnej:……….….cali
Podać wartość rozdzielczości:…………..pikseli
Spełnia /Nie spełnia*Wyposażenie wbudowane


Odbiornik GPS, złącze dokujące, gniazdo słuchawek 3,5 mm, głośnik, mikrofon, kieszeń na kartę sim, kamera do wideokonferencji, obsługiwany język polski – także dla klawiatury i słowników.

Spełnia /Nie spełnia*Pamięć flash

Minimum 32 GB


Podać wielkość pamięci:...........GBMasa

Maksimum 700 g

Podać masę:……gDodatkowe wyposażenie dostarczane z każdym urządzeniem.

Etui (okładka magnetyczna) chroniące zarówno przód jak i tył urządzenia wraz ze wzmocnionymi rogami okładki, słuchawki, przejściówka pozwalająca na podłączenie projektora multimedialnego.

Spełnia /Nie spełnia*Odtwarzanie dźwięku

Pasmo przenoszenia minimum od 20 Hz do 20 kHz, obsługiwane formaty audio: HE-AAC (V1 i V2), AAC (od 8 do 320 Kb/s), protected AAC, MP3 (od 8 do 320 Kb/s), MP3 VBR, Audible (formaty 2,3 i 4 Audible Enhanced Audio, AAX i AAX+), AIFF i WAV.

Spełnia /Nie spełnia*Odtwarzanie obrazu

Wideo H.264 co najmniej 720p przy 30 klatkach na sekundę, High Profile poziom 4.1 z AAC-LC do 160 kbps, wideo MPEG-4, motion JPEG (M-JPEG)

Spełnia /Nie spełnia*Łączność bezprzewodowa i sieć komórkowa

UMTS/HSDPA (850,900,1900,2100 MHz),

GSM/EDGE (850,900,1800,1900 MHz),

Wi-Fi (802.11 a/b/g/n),Bluetooth


Spełnia /Nie spełnia*Wymagania dotyczące oprogramowania

Przeglądanie co najmniej następujących typów dokumentów, będących załącznikami do poczty e-mail: .jpg, .tif (obrazy), .pdf (Adobe Acrobat), .ppt i .pptx (Microsoft PowerPoint), .doc i .docx (Microsoft Word), .xls i .xlsx (Microsoft Excel), .htm i .html (strony WWW), .txt (tekst), .rtf (tekst sformatowany), .vcf (informacje kontaktowe), .key (Keynote), .numbers (Numbers), .pages (Pages), obsługa komunikatów, klawiatury i słowników w języku polskim.

Spełnia /Nie spełnia*Licencje

Wykonawca dostarczy licencję na oprogramowanie aplikacyjne: Pages, Numbers i Keynote (lub równoważne, umożliwiające edycję plików tekstowych , arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji.

Spełnia /Nie spełnia*
Uwaga: w przypadku zaoferowania oprogramowania aplikacyjnego równoważnego proszę podać jego nazwę:

1.………………………

2………………………..

3.………………………

Ewidencja

Wykonawca zaewidencjonuje i przekaże w postaci arkusza kalkulacyjnego następujące dane dotyczące dostarczanego sprzętu i oprogramowania:

 1. Numery seryjne urządzeń;

 2. Adresy MAC łącz Wi-Fi;

 3. Numery IMEI modemów GSM;

 4. Klucze instalacyjne/licencyjne zainstalowanego oprogramowania
Spełnia /Nie spełnia*Certyfikaty i standardy

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z sieci dystrybucyjnej państw UE.

Deklaracja zgodności CE wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę (załączyć do oferty).


Deklaracja zgodności CE:

Tak/Nie*
Spełnia /Nie spełnia*Warunki gwarancji

2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczegoSerwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 (do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą). ”

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta (należy dołączyć do oferty).


Certyfikat ISO na świadczenie usług serwisowych: Tak/Nie*
Oświadczenie dot. serwisu : Tak/Nie*

Spełnia /Nie spełnia*


Wsparcie techniczne producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej tabletu oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu tableta

Podać link strony:………………………………………….

Spełnia /Nie spełnia*


*niepotrzebne skreślić

…………………………………………..

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr 2 do SIWZ

wzór
………………………..(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę 35 sztuk tabletów – znak sprawy nr 13/ZP/2012

w imieniu:


…………………………………………………………………………….……………………

(pełna nazwa Wykonawcy)


oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej


…………………………………………..

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Załącznik nr 3 do SIWZ

wzór

………………………..(Pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę 35 sztuk tabletów – znak sprawy nr 13/ZP/2012

w imieniu:

…………………………………………………………………………….……………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

…………………………………………..

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

wzór


OFERTA

(formularz ofertowy)


Nazwa i adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

NIP .................................................... REGON ............................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

......................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

......................................................................................................................................

Numer telefonu:.............................................

Numer faksu...................................................

e-mail .............................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę na: dostawę 35 sztuk tabletów – znak sprawy nr 13/ZP/2012 oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ, obliczoną zgodnie z poniższą kalkulacją:


Nazwa towaru

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto oferty

(3*4)

1

2

3

4

5

Tablet :
……………………………………………………

(nazwa producenta, model)szt.

35

………………zł

………………….zł

(Nazwa producenta, model)

(nazwa producenta, model)STAWKA PODATKU VAT

…………………..%

CENA OFERTOWA BRUTTO

(należy do wartości netto oferty dodać należny podatek VA T)

………………….zł

Słownie wartość brutto oferty…………………………………………………….….....................

…………………………………………………………………………..……............................zł


Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com

obejmuje (jeżeli dotyczy):

................................................................................................................................   1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami
    i zasadami postępowania.

   2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

   3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji jakości na okres
    24 miesięcy, w przypadku udzielenia gwarancji jakości na okres powyżej 24 miesięcy
    tj.(proszę podać)…………..miesięcy. Oświadczamy, że oferowane przez nas warunki gwarancji
    i serwisu gwarancyjnego odpowiadają wymaganiom określonymi przez Zamawiającego
    w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych Postanowieniach Umowy.

5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych stronach.
Do oferty dołączono następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Załącznik nr 3 – ……………………………………..

………………..............................................................(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)Strona z


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna