Dostawa : odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego „5diff” oraz odczynników I części zużywalnych do analizatora hematologicznego abx micros sekcja I: zamawiająCYPobieranie 37.28 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar37.28 Kb.
Znak sprawy P-8/ 24 /09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


DOSTAWA : odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego „5diff” oraz odczynników i części zużywalnych do analizatora hematologicznego ABX MICROS
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny

ul. Bialska 104 / 118 42-200 Częstochowa woj.śląskieNazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Małgorzata Nowak, Beata Kamińska

e-mail szp@data.pl; tel 034/3673753; fax 034/3651756


Adresy internetowe


Ogólny adres zamawiającego (URL): www.szpitalparkitka.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  • bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalparkitka.com.pl

  • lub pod adresem: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa – Sekcja Zamówień Publicznych

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa – fax 034/365-17-56

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Przedmioty działalności : Zdrowie


Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających - NIE

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: „odczynniki hematologiczne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego „5diff” oraz odczynniki i części zużywalnych do analizatora hematologicznego ABX MICROS „
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług: Dostawy loco magazyn Zamawiającego

Krótki opis zamówienia: odczynniki hematologiczne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego „5diff” oraz odczynniki i części zużywalnych do analizatora hematologicznego ABX MICROS według załącznika Nr 1 , Nr 2
Wspólny słownik Zamówień: 33.69.65.00-0, 38.43.45.70-2

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): NIE

Podział na części: TAK .
Informacje na temat części :
Załącznik Nr 1
Opis : odczynniki hematologiczne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego „5diff”

Wspólny słownik : 33.69.65.00-0 , 38.43.45.70-2

Wielkość lub zakres ; ilość zabezpieczy potrzeby zamawiającego przez okres 27 miesięcy .

Czas trwania zamówienia : 27 miesięcy
Załącznik Nr 2
Opis : odczynniki i części zużywalnych do analizatora hematologicznego ABX MICROS „

Wspólny słownik : 33.69.65.00-0

Wielkość lub zakres ; ilość zabezpieczy potrzeby zamawiającego przez okres 27 miesięcy .

Czas trwania zamówienia : 27 miesięcy


Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych: TAK dotyczy załącznika Nr 2

Wielkość lub zakres zamówienia


Całkowita wielkość lub zakres: poniżej 206 tys euro

Czas trwania zamówienia: 27 miesięcy .
\SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM, TECHNICZNYM

Warunki dotyczące zamówienia


Wymagane wadia: nie dotyczy
Główne warunki finansowania i płatności: należności będą regulowane przelewem po

dostawie z bieżącego konta zamawiającego.

Forma prawna jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienia


:konsorcjum

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

1. Zaoferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu i używania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz.U. nr 93 z 2004r z późniejszymi zmianami lub posiadać deklarację zgodności CE lub certyfikat CE lub inne aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania oraz posiadać aktualne kary charakterystyk zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Analizator musi posiadać certyfikat CE .

3. Płatność przelewem jak niżej :

- za odczynniki , materiały kontrolne , , materiały zużywalne i eksploatacyjne przelewem po dostawie w terminie minimum 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- za czynsz dzierżawiony analizatora następować będzie po miesiącu w którym zostanie wykonana usługa do 25 dnia każdego miesiąca

4. Zamawiający żąda wykazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

5 .Miejsce zamówienia: loco Magazyn w siedzibie zamawiającego.

6. Montaż i uruchomienie analizatora – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej


Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:


1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.Formalności (dokumenty i oświadczenia) konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów)

Oświadczenia stosowne do art. 22, 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego ZałącznikNr 3 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności winien dostarczyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenia Wykonawcy wg wzoru – Załącznik Nr 4 do SIWZ

- o nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- o niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 U pzp

-o niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 U pzp

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia winien dostarczyć:

- oświadczenie Wykonawcy, że oferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz. U. nr 93 z 2004r z późniejszymi zmianami lub posiadają deklarację , świadectwo lub certyfikat CE lub inne aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania oraz że posiadają aktualne karty charakterystyk odczynników zgodne z obowiązującymi przepisami , w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty na podstawie , których oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania oraz karty charakterystyk zostaną dostarczone wraz z pierwszą dostawą.

- Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców Załącznik Nr 5 do SIWZ.Zamówienie zastrzeżone: NIE

SEKCJA IV: PROCEDURA


Rodzaj procedury:

Rodzaj procedury: otwarta
Kryteria udzielenia zamówienia:
Załącznik Nr 1 : Wartość brutto 70% , Jakość 30 %

Załącznik Nr 2 : Wartość brutto 100 %Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna - Nie

Informacje administracyjne:

Numer referencyjny nadany sprawie: W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 24 /09

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie

Warunki uzyskania specyfikacji: Termin składania wniosków dotyczących uzyskania

Dokumentów 08-04-2009 rDokumenty odpłatne: NIE

Warunki i sposób płatności: bezpłatnie na stronie internetowej (www.szpitalparkitka.com.pl) lub na pisemny wniosek wykonawcy pocztą.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08-04- 2009 r. godz. 10:00

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: j. polski

Warunki otwarcia ofert:Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: dnia 08-04-2009 r godz. 10:15

Miejsce: siedziba zamawiającego, paw. D; Iip ; sala 310


SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się okresowo: NIE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków wspólnotowych: NIE

Niniejsze ogłoszenia zostało przesłane do BZP: dnia 27-03- 2009 r.


Z a t w i e r d z i ł:

Z-ca DYREKTORA ds. LecznictwaLek. med. Grzegorz Kupczak
Częstochowa, dnia 27-03-2009 r

Pobieranie 37.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna